Boerenleenbank Gildefeest in Geysteren de mooiste GORDIJNEN komen van t homassen |i Spel zonder grenzen gemeentelijke notities en mededelingen LINDERS-VOLLEBERG Elektro Jacobs Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN medewerkster afdeling bankzaken VRIJDAG 16 JUNI 1972 No. 24 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) HERIJK VAN MATEN, GEWICHTEN EN - MEETWERKTUIGEN Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat dit jaar voor de herijk van maten, gewichten en meetwerktuigen in de gemeente VENRAY zitting zal worden gehou den in het pand Stationsweg 11 en wel op: dinsdag 20 juni 1972 van 10.00-12.30 en van 13.30-16.00 uur; woensdag 21 juni 1972 van 10.00- 12.30 en van 13.30-15.15 uur. In verband daarmede wordt ter algemene kennis gebracht: 1. dat aan de herijkpliehtigen door de dienst van het IJkwezen zoveel als mogelijk is oproepingen zullen worden gezonden, vermeldende plaats en tijdstip voor de aanbie ding ter herkeuring van de maten, gewichten en meetwerktuigen. Er wordt uitdrukkelijk op gewe zen, dat de verplichting tot her keuring blijft bestaan, ook al wordt geen oproeping ontvangen; 2. dat de maten, gewichten en meet werktuigen vóór 1 oktober 1972 gestempeld moeten zijn met de hoofdletter F in fatasievorm; 3. dat bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te ma ken, nog gelegenheid bestaat tot herkeuring aan het IJkkantoor Maastricht, St. Servaasklooster 41 op de le dinsdag van de maand van 9.00-12.00 en van 13.30-16.30; 4. dat voor de herkeuring van ma ten gewichten en meetwerktui gen keurloon en voor de justering van gewichten justeerloon ver schuldigd. is, dat bij het weer in ontvangst nemen der voorwerpen moet worden voldaan. Venray, 15 juni 1972 Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F. G. L. L. Schols, burgemeester A. L. G. Janssen, loco-secretaris HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van: W. J. B. Th. Luijten, Peelken 2, Ysselsteyn om vergunning ex artikel 6a der inderwet i.v.m. het uitbreiden -wijzigen van een varkensfokkerij en -mesterij waar mest en meststof fen worden bewaard ien propaan wordt gebruikt. Adres inrichting Peelken 2, Ysselsteyn, kadastraal ge meente Venray sectie H2 nr. 2101. J. M. L. Zanders, Zandhoek 23, Oirlo om vergunning tot het uitbrei den en wijzigen van een inrichting (veehouderij) waar mest en meststof fen worden bewaard en propaan wordt gebruikt. Adres 'inrichting Zandhoek 13, Oirio, kadastraal ge meente Venray sectie F nr. 2649. Gebr. J. en B. Burgers Veulen- seweg 31, Veulen om vergunning tot het oprichtten van een inrichting (melkinrichting on rundveehouderij) waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting: Veulen- seweg 31, Veulen, kadastraal ge meente Venray sectie G nr. 2405. J. A. Schepers, Rouwkuilenweg 39, Ysselsteyn om vergunning ex art. 6 der Hinderwet i.v.m. het uitbrei- den-wijzigen van een varkensmeSte- rij waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting.: Rouw kuilenweg 39, Ysselsteyn, kadastraal gemeente Venray sectie G nr. 2044. Gebr. J. en B. Burgers, Veulen- seweg 31, Veulen om vergunning tot het oprichten van een inrichting (vee- en varkensfokkerij waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting Veulenseweg 31, Veulen, kadastraal gemeente Venray sectie G nr. 2401. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking in brengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op woensdag 5 juli 1972 om 15.00 uur in het gemeentehuis, Gro testraat 1. Beroep tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door: a. een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachtigde op de boven bedoelde zitting is verschenen; b. een andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft inge bracht. Venray, 16 jun'i 1972. Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, Drs. F. G. L. L. Schols, burgemeester A. L. G. Jansslen, loco-secretaris INTENSIEVE TRAINING GAAT AAN ITALIË VOORAF Toen trainer Wim Willems maandagavond voorzichtig bü de Zes kamp-ploegleden informeerde of zij woensdagavond wilden trainen, klonk het als uit één mond: „Natuurlijk, trainen gaat vóór voet ballen". En met het laten schieten van de t.v.-voetbalwedstrüd BelgiëDuitsland gaven de jongens en meisjes er blijk van te weten, dat het over enkele weken hard zal toegaan bij het Spel zonder Grenzen in het Italiaanse Passariano. Uit enkele summiere gegevens, welke de internationale spelleiders hebben willen loslaten, hebben de Venrayse eiders hun konklusies' ge trokken. Zo meent men te weten, dat in Italië de kinderspelen centraal zullen staan. Met grote voortvarend heid is men aan het speuren gesla gen in Italiaanse kinderspelenboe- ken en wat maar eventjes leek op een spel, dat Zich voor een Spel zon der grenzen zou kunnen lenen, werd genoteerd. Zo heeft men enkele „toe standen" ontwikkeld waarmee met volle energie wordt getraind, zowel in de sporthal van Sint Servatius als in de hal van Rank Xerox, waarin de Zeskampers al menig zweetdrup peltje hebben gelaten. VERTREK Het uur van vertrekken naar Pas sariano nadert met rasse schreden. Op zaterdag 1 juli 's morgens om half zes wordt vertrokken vanaf de Grote Markt. Misschien, dat velen het vroege uur willen trotseren om de Venrayse ambassadeurs uitgelei de te doen. Om 9 uur vertrekt vanaf Schip hol een Fokker Friendship met aan boord o.m. de Venrayse Zeskamp ploeg (acht dames, tien heren), cap tain en coach, twee extra kernploeg- leden, drie comdtévertegenwoordigers en een vertegenwoordiger van de ge meente Venray. Drie uur later hoopt men op het vliegveld van Venetië te landen. Er wat er dan allemaal staat te gebeuren moet worden afgewacht. TERUGKEER Nadat op 5 juli het spel zonder grenzen is gespeeld, stapt men op donderdag 6 ju'l'i in Venetië weer in het vliegtuig om 13.35 uur. Om 16.20 uur landt men op Schiphol, waarna men om ongeveer half zeven weer thuis in Venray hoopt te zijn. De Venrayers verblijven, met de leden van de andere zes ploegen in een hotel te Udine, onder de hoede van NCRV-reisleider Bernahr Prins. PRESENTATIE Van de Venrayse Zeskampploeg is men gewend dat zij zich keurig pre senteert. Dat zal ook het geval zijn in Italië. Opgetreden wordt in een oranje trainingspak of in een oranje shirt, in bruikleen gegeven door de NCRV. Naar buiten treedt de Venrayse ploeg in een keurig uitgaanskostuum, bestaande uit een lichtgewicht licht blauw jasje en donker blauwe broek. Wanneer een donkerblauw overhemd wordt gedargen, dan zal een oranje strikje hierbij fleurig afsteken. Draagt men een oranje overhemd, dan wordt geen strikje gebruikt. SUPPORTERS Er heeft zich inmiddels al een twintigtal supporters gemeld, dat straks in Passariano de Venrayse ploeg zal aanmoedigen. Wanneer men zich van een toe gangskaart wil verzekeren zo deze beschikbaar komen dan moet men zich wel zo spoedig mogelijk opgeven bij de heer Zandbergen, Veltumse KI effen 63 (tel. 3386) of bij de heer D. Kousemaker, Langstraat 60a (tel. 2131). De kosten bedragen ongeveer 5,welke eerst behoeven te wor den betaald, als men de kaarten krijgt. DE BOERENLEENBANK TE VENRAY VRAAGT EEN De afdeling bankzaken bij de Boerenleenbank onderhoudt de kontakten met onze relaties aan de balie. Wij denken hier bij aan een aktieve medewerk ster van tenminste 18 jaar, die in het bezit is van het MAVO- diploma en beschikt over goede kontaktuele eigenschappen. - part-time werk is mogelijk voor gehuwde dames. De salariëring is in overeen stemming met het belang dat wij aan deze funktie hechten. Als secundaire arbeidsvoor waarden noemen wij - een vakantietoeslag van 7%. - kerstgratificatie van 5°/° - premie-vrij pensioen volgens reglement. Schriftelijke sollicitaties zijn te richten aan de direktie van de Boe renleenbank, Julianasingel 33 te Venray. Telefonische inlichtingen kunt U verkrijgen onder nummer 04780 - 3000. de bank voor iedereen NIET IN DE CAFé, MAAR IN ONZE SFEERVOLLE ZAAL, IS VOOR U GELEGENHEID VOOR BRUILOFTEN, FEESTEN, PARTIJEN, VERGADERINGEN e.d. Stationsweg 147, Venray, Tel. 1510 Het St. Wi 1 librordusgi 1de te Geys teren een van de oudste en meest kleurrijke gilden in Zuid-Nederland en ook in Venray geen onbekende viert komende weekenden zijn 500- jarig bestaan met een groot gilde feest. Dan gaan de 400 inwoners van Geysteren waarvan er ruim 100 lid van het gilde zijn een machtig feest organiseren. GILDE Het woord „gilde" is afgeleid van het oudgermaanse woord „geldan", dat offeren,bijdragen betekent. Dat gebeurde vroeger vooral aan de ge meenschappelijke maaltijd, waarin het verenigingsleven hoogtij vierde. Rond 800 werd de benaming „gilde" voor het eerst toegepast op groepen, die met inachtneming van bepaalde religieuze riten, onderlinge solidari- tet beoefenden. Met de overgang naar het Chris tendom werden de ceremoniën met christelijke motieven in verband ge bracht: eredienst en beoefening van liefdadigheid. In de middeleeuwen kwam daarbij de instandhouding en verbetering van het ambacht. Er ontstonden specifieke ambachts- en kunstenaarsgilden, terwijl de weer baarheid gediend werd door schut tersgilden. Belangrijk bleef echter het zich gezamenlijk inzetten voor de behoef tige medemens; in de vorige eeuw kenden sommige gilden al een eigen ziekenfonds, deden aan bejaarden zorg en verleenden eerste hulp bij ongelukken. IN 1472 werd het St. Willibrordusgilde dn Geysteren opgericht. In het „Gildeboekske" (het huis- huodelijk reglement) werden niet al leen de algemene uitgangspunten be schreven, maar kregen de leden ook voorgeschoteld, hoe ze zich hadden te gedragen: onder andere samen een overleden gildebroeder begraven op straffe van een halve schilling boete; geen ruzie maken of anders een hele schilling boete betalen; geen „onnutte woorden" gebruiken en overdaad in het drinken vermij den. In deze tijd is daar onder meer nog bij gekomen de organiseatie van een St. Nicolaasviering voor de jeugd. Van de 52 zondagen, die het jaar teiit, zijn de gildeleden er precies de helft van in aktie. Ze trkeken naar gildebij eenkomsten in de omgeving, luisteren plaatselijke en regionale ge beurtenissen met hun (kleurrijke) aanwezigheid op; er moet geschoten worden om het koningschap, er is prijsschieten, er zijn vendel wedstrij den etc. Het Geysterse gilde telt momenteel 1 kapitein, een tamboerkorps van 15 leden, 6 vendeliers, 1 gildetaiViboer, 1 schilddrager, 3 hellebaairddragers, 5 geweerdragers, 1 koning en een keizerspaar en 20 manschappen. Ze zijn gekleed in .een fraai historisch kostuum betaande uit een donker groen buis met gele mouwen en voorfront, een wite kanten kraag, zwarte kuitbroek, zwarte kaplaarzen en een zwarte hoed met een grote witte veer. FEEST De viering van het 500-jarig be sta ansfeest zal plaatsvinden op de weekenden van 17-18 en 24-25 juni a.s. De grote folkloristische mani festaties worden buiten op het feest terrein gehouden; voor de avondvul lende feestelijkheden wordt een grote tent opgezet. Programma komend weekend: Zaterdag 17 juni: 16.0018.00 uur Drumbandshow. 20.00 uur receptie gilde in de schuur Spieker; 20.00-23.30 uur Beatbal Super Sister (Pauze 21.15 - 22.15 uur). Zondag 18 juni: 11.0014.00 uur Start wandeltocht. 13.00-14.30 uur Start autorally. Daar na vendelzwaaien en drumband show van het gilde. Aansluitend Ko- ningschieten door deelnemers rally. Aspergemaaltijd. KLEUREN TELEVISIES 56 cm voor 1575, TELEVISIES 61 cm voor 475, BANDRECORDERS en PLATENSPELERS met 25'/« korting WASAUTOMATEN reeds voor 395, KOELKASTEN met groot diepvries vak voor 195, DIEPVRIESKISTEN met kortingen van 20-25'/o Verder: stofzuigers, scheerapparaten, hoogte- zonnen, strijkijzers enz. KORTINGEN vanaf 20'/. Volledige garantie Eigen service Iedere vrijdagavond vanaf 6-9 uur demonstratie van het hele programma. SCHOOLSTRAAT 3 VENRAY TEL. 2329 Kwartelenmarkt 7 Venlo Kloosterstraat 37 Blerick INTERIEURVERZORGING Wilhelminaatr.B Venray 04780-8510

Peel en Maas | 1972 | | pagina 17