Draag een B&Ometu mee. 'n GOED BED komt van thornassenE Kerkelijke Diensten Uit Peel en Maas Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN van 18 tot en met 24 juni Vredeskerk Venray ELECTRO MARTENS Wim (Lessens VRIJDAG 16 JUNI 1972 No. 24 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct par mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.75 (bij vooruitbetaling) GEMEENSCHAPS VIERING VENRAY A.s. zondag 18 juni is er om half elf de laatste eucharistische tafelvie- ring van d'iit seizoen, welke gehouden wordt in de Levensschool, Bevrij- dingsweg 2a. Celebrant: Frans Meijer. Het thema: Zie alles wordt nieuw. Tijdens deze dienst zal Rutger Jan van der Gaag uit Utrecht iets ver tellen over Taizé. PAROCHIEKERK VENRAY Elfde zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 nederlandse hoog mis, int. Piet Hanen overl. ouders Berents-Engelmeers. Zondag: 8.00 gelezen mis, int. t.e.v. O.L. Vrouw en de H. Gerardus; 9.30 gregoriaanse hoogmis, int. voor een spoedige genezing (J.)11.00 neder landse hoogmis, int. Hein Thoone; 18.00 gelezen mis, int. Gerrit Tho massen Wilhelmus van de Ven. Maandag: 8.00 Maria Voermans- Janssen; 9.00 mevr. Thijssen-Lenssen vwg. de bejaardenver.19.00 broeder Wiim Wijnhoven. Dinsdag: 8.00 Johanna Jacobs- Arts; 9.00 Cornelis Akerboom; 19.00 Antoon Jenniskens. Woensdag: 8.00 Jozef Steegmans en echbg.; 9.00 overl. ouders Swin- kels-Emons; 19.00 overl. ouders Coe- nen-Houtaökers. Donderdag: 8.00 overl. ouders van Haren-Rous; 9.00 Gerard Goossens en edhtg. Vrijdag: 8.00 geen H. Mis; 9.00 gez. Jianssen en fam.; 14.00 huwelijk Ver- heijen-van den Hogenhof; 15.00 hu welijk Verberk-Flinsenberg; 19.00 u. bijz. int. van de fam. Jans Beken. Zaterdag8.00 Peter Jan Rutten, echtg. en overl. kinderen als sticht. Maria van de Bosch als sticht.; 9.00 Sjang Beterams; 11.30 huwelijk Ne- lissen-Hanssen19.00 Jan van Kes- sel H. J. Driessen. Akolieten: Zaterdag 17 juni: 19 uur Paul v. d. Heuvel en Mia Voermans. Zondag 18 juni: 8 uur Huub Goo ren en André Gooren; 9.30 Martin Spee en Pieter Jansen; 11 uur Ad Verbeek en Cathy Martens. Misdienaars: Zondag: 18 uur Hans Martens en Jackie van Els. Maandag, dinsdag, woensdag: 8 u. Anton Huibers en Tonny Jakobs; 19 uur Jackie Oudenhoven en Mary Pelzer. Donderdag, zaterdag: 8 uur Peter Janssen en Willy Rongen. Vrijdag: 14 uur Martin Beekers en Theo Cox; 15 uur Peter Pelzer en Willy v. d. Vorle; 19 uur Antoon Lin- ders en Sjennie Sijbers. Zaterdag: 11.30 Leon Kunzler en Gerard Hendriks. PAROCHIE PAIER'-KLRK 4e zondag na Pinksteren. H. Mis siën zijn: 7.30, 9.00, 11.45, 10.15 hoog mis waaronder toediening van het Vormsel door Mgr. Gijsen; om 18.00 avondmis. Woensdag: 15.30 gez. H. Mis bij ge legenheid van het 40-jarig huwelijk Jacobs-Boom. Vrijdag: 11.00 gez. H. Mis bij gele genheid van het huwelijk van der Linden-Derickx19.00 avondmis voor de gezinnen van de parochie. Zaterdag: 5.00 en na de avondmis tot half acht gelegenheid om te biech ten; 18.30 avondmis als zondags-vie ring. Mededelingen: 1. Zondag 18 juni wordt onder de hoogmis van 10.15 uur het H. Vomsel toegediend aan de leerlin gen van de 6e klas door Mgr. dr. J. Gijsen. Deze hoogmis wordt be geleid door zang van de Zangers van St. Frans. We verwachten naast de ouders van de kinderen, ook vele andere parochianen en belangstellenden. 2. Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn de H. Missen 's morgens cm 8 uur en 's avonds om 19.00 uur. Dinsdag en zater dag op gewone tijden. Misintentics: Zaterdag: 18.30 overl. ouders Man- ders-Hüpen. Zonldiag: 7.30 overl. ouders Jans- sien-Maurus; 9.00 overl. ouders Emoirits-Hamssen; 10.15 voor de paro chie; 11.45 overl. fam. Jacobs-Pelzer en Gooren; 18.00 overl. ouders Her mus-van Oers. Maandag: 8.00 Jozef Peeters (van de Derde Orde); 11.30 schoolmis, voor overl. man; 19.00 overl. ouders Lu- cassen en Pater Florentius. Dinsdag: 7.45 Antoon Luijpers; 8.30 overl. fam. v. d. Weegh-v. d. Pasch; 19.00 Jacobus Hubertus Thomassen en Anna Gertruda Custers. Woensdag: 8.00 Martinus Lenssen en overl. kinderen; 9.00 schoolmis, O.L. Vrouw van Altijddurende Bij stand en St. Gerardus; 19.00 Martinus Wijnhoven. 15.30 bij gelegenheid van 40-jarig huwelijk Jacobs-Boom. Donderdag: 8.00 Antoon Verhaagh; 9.00 schoölm'is t.e.v. H. Machutus en St. Cotrneiius; 11.30 schoolmis Anlt. Verhaagh, overl. ouders en fam.; 19.00 overt, vader Seijkens (v. d. buurt). Vrijdag: 8.00 Antoon Luijpers; 9.00 schloolmis, P. Cas Nijland en overl. ouders; 11.00 huwelijksmis v. d. Lin den en G. Deriokx; 19.00 gezinsmis, Karei Hendnix en overl. fam. Zaterdag: 7.45 Jean Loenen; 8.30 overl. fam. v. d. Weegh-v. d. Pasch. Dienbeurten Akolieten (18 t.m. 24 juni) Zaterdag: 18.30 Jos Jeuken, Frans Jeuken. Zondag: 7.30 Eric Comelissen, Geert Hendrix; 9.00 Victor Pop, Luc Pop; 10.15 Toediening H. Vormsel: Bert Janssen, Luc Janssen; 11.45 Frans Bonants, Peter Bonants. Dienbeurten Misdienaars Zondag: 18.44 Walter Blaaupot, Leo Janssen. Maandag, woensdag, vrijdag: 8.00 Johnny Janssen, Mare van Hemeit; 19.00 Peter Claessens, Gerard Stoks. Dinsdag, donderdag (8 uur) zater dag 6.45 Richard Janssen, Wolter Blaaupot; 19.00 Loet Arts, Maarten Arts. Woensdag 21 juni 3.30: (40-jarig huwelij): Ronny Clevers, René van Hooren. Vrijdag 23 juni 11 uur (huwelijk): Marco Comelissen, Henny Olephas. Elfde zondag door het jaar. Vader dag. Zaterdag: 19.00 avondmis voor overl. Nout van Lin en Martlen Jans sen. Deze avondmis wordt weer ge zongen door het jongerenkoor met begeleiding van het orkest van de personeelsvereniging van Rank Xe rox. Kcor en orkest staan onder lei ding van Jo v. Els. 't Thema van deze jongerenviering is „Vaderdag". Jon- Let op: dit is het nu helemaal! De Beolit 600. Een echte B&O voor een interessante prijs. Een vorstelijke draagbare radio met al die voortreffelijke eigenschappen waaraan B&O zijn grote internationale reputatie ontleent En een groot suk- ses op de Nederlandse markt! Kijk naar het hypermoderne uiterlijk: lp Denemarken met de hoogste vormgevingsprijs bekroond. En dan de techniek: typisch perfekt B&O. Een grote luidspreker, aansluitingen voor extra luid spreker, platenspeler en bandrecorder. Drie golfbereiken: FM, LG en MG. Met telescoopantenne en een extra lange geïnte greerde ferrietantenne. Afstemming door middel van een glijschuif, waarbij twee magnetische kogeltjes voor de markering zor gen. Kortom een échte B&O! Een meer dan komplete radio! En tegelijk een portable. Dat's handig zo vlak voor de vakantiemaanden. En ook de prijs is fijn draagbaar, f 370,-. Kleuren: curry, zwart, violet, rood en wit Niet gek voor een radio die zoveel heeft. En geeft. Ga 'm vlug bekij ken bij uw B&O-dealer. ''ClSW Uw B&O dealer heeft ook nog andere Beolit-modellen In voorraad. HIJ zal ze u graag tonen en demonstreren. Schoolstraat 30 - Venray geren zullen de teksten zeggen. De teksten van de H. Missen van a.s. zondag staan ook in het teken van „Vaderdag". Zondag: 8.00 leesmis voor overl. Johan Jansen; 9.00 leesmis v .overl. Piet Voss. Met het kinderkoor zin gen we nederlandse liederen; 10.00 hoogmis voor overl. Johannes van den Boom. Samen met het kerkelijk zangkoor worden nederlandse liede ren gezongen; 11.30 leesmis voor overl. Martinus Tonen en Harry van Grinsven; 18.30 avondmis voor overl. Hein Brands. Maandag: 8.00 leesmis voor overl. ouders Coopmans; 19.00 avondmis v. overt. Catharina Arts. Dinsdag: 8.00 leesmis voor de ge lovige zielen; 14.00 plechtige huwe lijksinzegening en eucharistieviering voor het bruidspaar Gommans-Zan- ders; 19.00 avondmis uit dankbaar heid. Woensdag: 8.00 leesmis voor overl. Gertruda van Hoof-Hoex; 19.00 uur avondmis om Gods zegen te vragen vroo de kinderen die het H. Vormsel ontvangen. Donderdag: 8.00 leesmis tot inten tie van de Limburgse bedevaartgan gers naar Lourdes; 19.00 avondmis voor overl. vader Thielen en kinde ren Alouis en Bennie. Vrijdag: 8.00 leesmis voor overl. Piet Vermeltfoort; 19.00 avondmis voor overl. Johan van Gerven. Zaterdag: 8.00 leesmis voor overl. Sjef Jacobs; 19.00 avondmis voor overl. Johan Clephas. Mededeling: 1. Mgr. Gijsen, Bisschop van Roer mond, komt onder de avondmis van a.s. woensdag de kinderen die de lagere school gaan verlaten het H. Vormsel toedienen. De ouders moeten zelf hun kind voor het H. Vormsel aan de bis schop presenteren. Daarom ver wachten we deze avond alle ouders van deze kinderen. Ook peter en meter worden verzocht aanwezig te zij.n 2. Denk zaterdagavond aan de jon gerenmis (zie boven). Misdienaarslijst van 18-25 juni Zondag: 8 uur Pedro Loonen en P. Kramer; 9 uur M. Dicker en W. Her mans; 10 uur H. Linders, M. v. d. Bekerom en G. Willemse; 11.30 St. Peeters en Th. van Els; 18.30 Tonny Raaymakers en Eric de Wit. Week I: 8 uur Hub Arts en An- toime Ha winkels; 19 uur T. Raayma kers en Th. van Els. Week II: 8 u. St. Peeters en Ton Aben; 19 uur H. Peeters en Martien Kappel. PAROCHIEKERK OOSTRUM Zondag: 4e zondag na Pinksteren. 8.30 Pierre Jacobs en Harrie Graat; 10 uur Hoogmis, Gerard Martens. Maandag: 8.00 tot zekere intentie. Dinsdag: 8.00 Johannes Verhaag en Johanna Maas. Woensdag: 8.45 Johan Tijssen. Donderdag: 8.00 Pierre Vandeven- ne; 15.00 huwelijksmis voor het bruidspaar Derks-Camps. Vrijdag: 8.00 gest. gez. jrd. overl. fam. Verheijen-Hendrix. Zaterdag: 19.00 Toediening van het H. Vormsel door Mgr. J. Gijsen. De eerste banken zijn gereserveerd voor de vormelingen en hun ouders. PAROCHIEKERK OIRLO 4e zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 Hoogmis Hubertus Bis'tervels, Eleonora Kemmelings; 10 uur maandd. Joos Verstappen. Maandag: 7.30 st. Engelbertus Len- sen en ouders. Dinsdag: 7.30 leesmis. Woensdag: 7.30 leesmis. Donderdag: 7.30 leesmis. Vrijdag: 15.30 hoogmis b.'g.v. 25 ja ren huwelijksfeest Wolters-Jansen. Zaterdag: 19.00 uur jaard. Theodo- rus Peters. •PAROCHIE CASTENRAY - Week van 1724 juni. Misdienaars: Mart Geerets en An toon Thielen; Willie en Jos Duykers. Hoogmis: Jac. Wismans en Jos van Kuyck. Elfde zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 overl. fam. Gee- rets-Loenen. Zondag: 8.00 overl. fam. Maes- Baeten; 10.00 jaard. zlg. Gertruda Tielen. Maandag: 7.30 zlg. Gertruda Ram- bags. Dinsdag: 7.30 bijz. int. Woensdag: 7.30 gezinsmis (int. of feraars); 14.00 Hoogmis bij gelegen heid van het 40-jarig huwelijksfeest Strijbos-Duykers. Donderdag: 7.30 bijz. int. Vrijdag: 7.30 bijz. in't. Zaterdag: geen vroegmis; 14.00 hu welijksmis bruidspaar Marcellis- Dinghs; 19.00 tot int. fam. Strijbos- Duykers. Mededelingen: 1. Zaterdag zal de Bliksemaktie plaatsvinden voor nog bruikbare klediing. Wilt U zo goed zijn om een en ander verpakt klaar te zetten. Hartelijke dank. 2. Aansluitend op de landelijke kol- lekte voor de vluchtelingen in Ban- gla-Desh zal er in de diiensten van zaterdagavond en zondagmorgen achter in de kerk een offerbus staan, waarin u uw bijdrage voor deze vluchtelingen kunt offeren. Mogen wij deze kollekte ten zeer ste in uw milddadigheid aanbeve len. Vergeet Bangla-Desh niet. PAROCHIEKERK LEUNEN 11e zondag van het jaar. Zaterdag: 19.00 leesmis v. overt. fam. Greemers-Maasen. Zondag: 7.30 lsm. v. Mathijs Litjens en echtgen.; 9.00 hgm. v. Ed Dietz; 10.30 lsm. v. Antonia Litjens-Broers. Maandag: 19.00 lsm. v. Leo Loo nen. Dinsdag: 19.00 lsm. voor Gerard Jenniskens. Woensdag: 19.00 lsm. Theod. Bou ten en echtg. Donderdag: 19.00 gest. H. Mis ter ere van O.L. Vrouw van Altijdduren de Bijstand. Vrijdag: 16.00 huwelijk Claassen- Thuyls; 19.00 lsm. v. fam. de Kroon- Lievens. Zaterdag: 19.00 lsm. voor Antonia Litjens-Broers. Misdienaar: 19.00 Geert Goumans. Akolythen: 19.00 Rob Beekers en Aloys v. Hees; 7.30 Martin van Veg- Chel; 10.30 Wiel Comelissen en Jacq. Heidiens; 9.00 Math. Koch, Bert en Harry van Hees en P. Voermans. Huwelij ksafk.: Jacques Linders (Oostrum) en Mien Leijssen; Martin Fleuren (Well) en Jo Oox; Henk van Tilburg en Karin Driessen (Lottum); Gerard Emonts en Anna Gooren (Vierlingsbeek); Joop Claassen (Geys- teren) en Tiny Thuyls. RECTORAAT HEIDE 11e zondag door het jaar. Zondag: 7.30 leesmis voor de over leden ouders Litjens-Swinkels; 10 u. Hoogmis voor de overl. familieleden Voermans-Leijsen. Akolieten: Jan Gielens en Louis van Osch. Misdienaars van de week: Tonny en Jos Mich els. Maandag: 8 uur leesmis t.i.v. de familie Maas-Janssen. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Sjef Willems. Woensdag: 8 uur leesmis tot int. van de familie CLaes-Darikx. Donderdag: 8 uur leesmis tot int. van de familie Rongen-Litjens. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Maria Elbers-Manders. Om 15.00 zal onze bisschop Mgr. Johannes Gijsen aan de kinderen van de zesde klas het H. Vormsel toedienen. Zaterdag: H. Johannes de Doper. Om 8 uur leesmis; 19.30 avondmis uit dankbaarheid tot int. van de familie Poels-Michels. Zaterdagavond 17 juni en zondag 18 juni staat er, op verlangen van de bisschoppen, achter in de kerk een bus voor geldelijke gaven voor de mensen van Bangla Desh waar de nood van de mensen zeer groot is. 4e zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 leesmis voor Gerar dus Vullings; 10.00 Hoogmis voor de parochie; 11.30 leesmis voor Chris- tiaan Gijsbers best. door de buurt. Maandag: 8.00 leesmis voor Müchiel Jeurissen. Voor uw rgbewijs kamt ooi Aanmelden Kennedyplein 10 tel. 2471 Pontstraat 8 tel. 1420 Erkend A.N.W.B., Bovag, V&mor gediplomeerd Ook gelegenheid tot Daflessen Dinsdag: 8.00 leesmis voor Gerard Deters en Maria Déters-Teumssen. Woensdag: 8.00 leesmis voor Pet-er Joh. Philiipsen. Donderdag: 8 uur weekdienst voor Jacoba In 't Hulst-Deenen. Vrijdag: 8.00 leesmis voor Gerrit van Dijck. Zaterdag: 19.30 jaarg. v. Martinus Strijbos. PAROCHIEKERK MERSELO 4e zondag na Pinksteren. Zaterdag: 19.30 gez. H. Mis voor overt, ouders Eyssen-Voncken. Zondag: 8.30 H. Mis voor Martinus Poels; 10.00 Hoogmis voor overl. fam. Michels-van Rijswijck; 11.30 H. Mis tot dankzegging van Dijck-van Rijs wijck. Maandag: 8.00 gest. jgt. Peter van Enckevort en overl. ouders. Dinsdag: 8.00 gez. H. Mis voor pas toor A. de Bot. Woensdag: 8.00 gez. H. Mis voor Jan Mathijs Michels. Donderdag: 8.30 gez. H. Mis tot dankzegging bij einde van school jaar te verzorgen door de schoolkin deren. Vrijdag: 14.00 gez. H. Mis tot dank zegging b.g.v. viering van zilveren huwelijksfeest Hendrix-Pluk. Zaterdag: 19.30 gez. H. Mis voor overl. fam. v. d. Zanden-Aldezee. Misdienaars: zondag 8.30 Bouten- Wismans; 10.00 van Hoof-Muysers; 11.30 Engels-Pouwels. Week: Bouten-Wismans. van 9 juni 1922 Stopplaatsen Gemeentetram. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat tengevolge van ingeslopen misbruiken, het gemeen tebestuur is genoodzaakt te bepalen, dat de tram alléén zal stilhouden op de bekende stopplaatsen en voor het in- en uitlaten van reizigers bij het kruis en het St. Servatiusgesticht. Alleen voor hulpbehoevenden, d'ie niet in staat zijn te loopen kan hierop eene uitzondering worden gemaakt. Venray, 7 Juni 1922. De Burgemeester van Venray, O. van de Loo Roode successen in de mijn streek. Men schrijft uit Zuid-Lim burg aan de „Msb."De verkiezingen der fondscommissieleden voor het algemeen mijnwerkersfonds zijn zon der twijfel voor de katholieken zeer slecht afgeloopen. Bijna op alle mij nen hebben de socialisten de meer derheid in de gekozen commissies. Dit nieuws kwam over Limburg als een donderslag bij helderen he mel, onverwacht Volksconcerten. De Burgemees ter van Venray brengt ter algemeene kennis, dat de Volksconcerten dit jaar zullen gehouden worden op de vol gende dagen en uren: 1. Zondag 18 Juni te Heide om half twee door St. Oda Merselo. 2. Zondag 25 Juni te Merselo om •half zes door St. Oda Merselo. 3. Zondag 9 Juli op het Hensche- niuspleim om 6 uur door Venrays Fanfarecorps. 4. Zondag 16 Juli te Oirlo om half zes door Sub Matris Tutela Oos trum. 5. Zondag 30 Juli op de Groote Markt om 6 uur door Venrays Fanfarecorps. 6. Dinsdag 15 Augustus op het Henscbeniusplein om 6 uur door Venrays Fanfarecorps. 7. Zondag 20 Augustus op het Hen- scheniusplein om half twaalf (ma tinee) door Venrays Fanfarecorps. INTERIEURVERZOROINBI WlltMtmlnaMnS Vmray 04700-8^10

Peel en Maas | 1972 | | pagina 13