'n GOED BI ED komt van thomassen!!] Stapels hele goeie Uaderdagcadeaus bij ons voor 't uitzoeken. De P.V.D.A. vergaderde Geslaagd Boekhandel v. d. Munckhol nv Knalaanbod voor Vaderdag MAGNIFIEKE BANDRECORDER (Vervolg van voorpagina) waarvan er één tentoongesteld werd op „Venray 750 jaar in de geschiede nis" gehouden in het Cultureel cen trum De Beejékurf. Op deze tentoon stelling werd alleen het meest gave exemplaar getoond. Naar onze mening is er echter on voldoende aandacht geschonken aan de verschillen die beide oorkonden van elkaar buiten de reeds gemel de beschadigingen kenmerken. Gerard, graaf van Gelre, heeft beide orïgineleen zelf gezegeld: De zegels zijn nu verloren alleen één is nog voorzien met een rode, de ander met een groene zijden staart, waaraan de zegels hebben gehangen. Ook komt in de ene oorkonde de plaats voor Herten in de andere is sprake van Hame. De bekende historicus Sloet noemt nog andere verschillen, o.a. o.a. Rothe schrijft hij Rothem, alleen één zeer belangrijk verschil dat juist voor ons zo important is merkt hij niet op. Onder de getuigen, allemaal edeLheren of edele ,vir nobilis" tref fen we in de te Venray getoonde oorkonde aan Gerard van Rotheim en in de andere staat geschreven Gerhard van Rothe. Behalve deze verschillende schrijfwijzen, die wij verder zullen behandelen, eerst een nadere toelichting over deze Gerhard de of van Rotheim. De adellijke ge slachten begonnen na het jaar 1120 in de streken van Rijn en Maas, zich voor vast te noemen naar de plaats van hun stamburcht, ook als zij zich later elders vestigden. De oudste fa milienamen, die afgeleid zijn van een plaats gaan niet verder terug dan het eerste kwart van de 12e eeuw. De andere edelen, die als getuigen van de graaf in 1224 optreden staan allen in nauwe relatie met hem en de genoemde goederen ter plaasen. Het ware voor onze geschiedschrij ving van nog grotere betekenis ge weest wanneer Gerhard van Rotheim ook zijn zegel ter bekrachtiging bij dat van de graaf had gevoegd. Onge twijfeld hadden we dan ook weer duistere plekken uit de historie kun nen opheffen. Maar wie weet, mis schien komen we dezer dagen nog eens ten zegel tegen, dat ons meer vertelt over Rotheim (Venray). Frapperend is ook de Gerhard van Rotheim dezelfde voornaam heeft als graaf Gerard of Gerhard van Gelre. Om beter het geheel te overzien zullen we nu eerst de vier teksten in min of meer beknopte vorm behan delen uit het latijn vertaald. Het betreft de oorkonden van 17 juni 1224 29 aug. 1224, 24 mei 1228 en 1230. Die van 17 juni is opgemaakt te Maastricht en luidt als volgt: Gun- radus, bisschop van Porto en S. Ru- fina, pauselijk legaat verklaart dat hij de plaats en alle tegenwoordige en toekomstige goederen van het Cis- teriënserklooster van Roermond on der zijn bescherming en die van de H. Roomse Kerk stelt en wel in het bijzonder de „ecclesia" kerk) van de H. Marie van Roermond en 40 er omheen ligende areae hoeven), het patronaatsrecht van de kerken te Gelre, te Wetten en Rode (Venray), een mark zilver jaarlijks voor het licht uit de gruit in Roermond en zo veel gruit, als het klooster nodig heeft, om bier te kunnen maken voor zich en zijn familia. Verder de schen king van vier Keulse solidi te Her ten en een vierde gedeelte van een morgen bij de curtis van Moggen- bruke Muggenbroek-Roermond). Bovendien de gehele tiend, zoals die is vastgesteld en behoort bij boven genoemde kerken en een molen in de Roer, hetgeen allemaal door Gerrad, graag van Gelre en Margaretha, zijn vrouw, en Otto hun zoon aan het klooster is geschonken. De akte van 29 augustus 1224 is opgesteld in Duisburg en houdt het volgende in: Conradus bisschop van Porto en S. Rufina, pauselijk legaat, verklaart dat hij ingevolge bijzonder mandaat van Paus Honorius en zijn macht als legaat aan het Cisterciën- serklooster van Roermond toestaat, dat zij de opbrengsten van de „Nova et Antique ecclesia in Gelren" (Nieuw- en Aldekerk Kr. Geldern) en van de kerk van Wethene (Wetten, Kr. Geldern) in het Keulse diocees, en van Rode (Venray) in het Luikse diocees ten eeuwigen dage tot nut van hun klooster gebruiken behou dens het recht van de bisschoppen van de diocesen. Tevens staat hij hun toe, dat zij broeders van de orde van de H. Bernardus voor de zielzorg van die kerken voordragen, die als hun vicarii deze kerken bedienen en aan hun in wereldlijke, aan de bisschop in geestelijke zaken ondergeschikt zijn. Vervolgens treedt dan bisschop Hugo van Luik in het voetlicht en verklaart in een andere oorkonde op 24 mei 1228, dat hij met instemming van de aartsdiaken van de betreffen de plaats aan de abdis en het Cister- ciënserconvent in Roermond toestaat om de opbrengsten van de kerk in Rode (Venray) waarvan zij het patro naatsrecht van Gerrad, graaf van Gelre gekregen hebben, tot nut van hun klooster ten eeuwigen dage te gebruiken. Ook staat hij toe dat zij een pries ter, broeder van de orde van de H. Bernardus, of indien zij dit liever willen, een wereldlijke priester voor de zieizorg in genoemde kerk aan de aartsdiaken voorstellen. Deze priester- moet tevreden zijn met het omschre ven stipendium. Tenslotte bevestigt in 1230 Otto, graaf van Gelre, het GisterCiënser- klooster te Roermond in het bezit van de goederen door zijn vader geschon ken o.a. te Rode. Uit Venray treedt blijkbaar nu een zekere Fridericus de Rodue als een van de getuigen op. HET KONTAKT MET GELDERE Blijft nog steeds de vraag, hoe komt Gelre aan zijn belangrijke grondbezittingen in Venray en is de parochiekerk van Venray door hen of door een geslacht (de Rotheim?), dat aan hen vooraf ging, gesticht? Van wie hebben zij eigendommen en macht hier overgenomen? Wij menen nu met recht te mogen verwijzen naar een tot nu toe nim mer aangehaalde oorkonde i.v.m. Venray uit het jaar 1206, waarin ge sproken wordt over goederen gelegen te KaldenkirChen en het alledium, dus vrij eigen goed van Rothe (Ven ray1), dat graaf Otto II van Gelre aan zijn oudste zoon Gerard geeft in het huwelijksverdrag met Margaretha, dochter van de hertog van Brabant. In 1286 wordt nog steeds gesproken over de „eigenheid van Rode", gele gen tussen het Land van Cuyk en het Land van Kessel. Hiermee zouden wij dan tevens hebben aangetoond dat de titel van de tentoonstelling van mei 1971 „Ven ray 750 jaar in de geschiedenis", die immers gebaseerd was op een akte van 1220, onjuist gekozen is. In ieder geval zou nu Venray langer dan 750 jaar dn die geschiedenis voorkomen. Het zal nog zeer veel studie, kos ten, moeiten en inspanning vergen o mte achterhalen, welke van de tientallen oorkonden waarin Rode, Rothem e.d. van bijv. 1108 t.m. 1206 voorkomt betrekking hebben op ons Venray. ANDERE BETEKENIS? Nu wij gezien hebben, dat Venray's oudste naam Rodhe of Rotheim is, zouden wij de vaak gebruikte bete kenis van Rode gerooid bos, ont ginning, mogelijk kunen vervangen voor een geheel andere uitleg. In onze di rekte omgeving vinden wij di verse plaatsnamen, die hun naam ontlenen aan do Frankische tijd met de uitgang op -hei, -hem- of -ham. Bijv. Veltheym - Veltum Wansheym - Wanssum; Oisterheim - Oostrum; Rotheim - Rod(h)e - Venrode - Ven ray. Direkt over de grens nabij Geldre vinden wij ook Frankische plaatsna men als Hommesum - voorheen Hum- bersheym; Hassum - Hastolsheym. Heim betekent erf, huis en Rot kan betekenen: deel van een dorp of buurtschap, teruggaande tot het la- tij nse rupta. Rotheim zou dan kunnen zijn erf of hoeve dn een dorp. De „heim"- plaatsnamen worden frankische plaatsnamen genoemd. De naam Franken duikt voor het eerst op in de 3e eeuw na Chr. In de 4e eeuw na Chr. is het christendom ook in de Nederlanden doorgedrongen, b.v. Servatius, bisschop van Tongeren, gemeld in 343. In de daarop volgen de volksverhuizingstijd zal het chris tendom grotendeels verloren zijn ge gaan. Tegen 700 heeft in het Franki sche gebied 'ten zuiden van de grote rivieren de christianisering flinke vorderingen gemaakt met steun van de Frankische machthebbers. Bij onze buren in Brabant b.v. Ba- kel en Deume kan men uit nog be houden gebleven oorkonden uit 721 staven dat St. Willibrord zelf daar aanwezig is geweest. Goederen on der Deurne, Vlierden en Bakel wer den hem opgedragen. Ook nabij Venray, te Geysteren, Vindt men aanwijzingen in die rich ting b.v. de St. Willibrordusput al daar, die wetenschappelijk is onder zocht. Het is ongelooflijk, welke snel le vorderingen 't christendom onder St. Willibrord alom hier maakte. Uit het oorkondeboek van het Sticht Utrecht kunnen we St. Willibrord praktisch op de voet volgen. De meeste originele oorkonden, allen da terend van 695 t.m. 726 na Chr., be vinden zich nu nqg in de abdij te Echtemach. Op zijn missiereis naar het gebied rondom Nijmegen-Kleef in de jaren 721'22 blijkens bezoe ken aan de plaatsen Nutterden, Kle verham, Donsbruggen, Meer, Rin- dem, Millingen en Megen, zal onge twijfeld door hem gebruik zijn ge maakt van de oude toen nog in rede lijke staat verkerende romeinse weg langs de Maas van Blerick naar Cuyk, die tussen Venray en de Maas heeft gelegen en hier en daar nu nog aantoonbaar is. Rondom Venray moeten toen uit gestrekte bossen en heidevelden heb ben gelegen, waarin centraal aanvan kelijk een hoofdhoeve of herenhoeve heeft gelegen, welke na de graaf of hertog de meeste rechten over de omringende hoeven bezat, n.'l. de herenhoeve Rotheim. Deze herenhoeve, later waarschijn lijk burcht, moet in de onmiddellijke nabijheid van de kerk hebben gele gen. Enkele leden onzer Geschied en Oudheidkundige Kring Venray e.o., waaronder de heer B. Kruysen, vermoeden in de buurt waar nu de Eeuwige Lente en de fa. Ebberink gelegen zijn. De naam Rotheim zal aanvankelijk gevoerd zijn door de herenhoeven of verstekte hoeve al leen en later zijn overgegaan op het dorp, dat zich om de herenhoeve of laathof met daarop de kerk, gevormd heeft. Waarschijnlijk heeft dat ,heim" of herenhoeve een frankisch voornaam persoon gewoond. Dat de hoeve en omgeving echter reeds voor de Franken tot in de vroegste tijd hier bewoond zal zijn geweest is eigenlijk vanzelfsprekend, daarvoor zijn er voldoende prehistorische vondsten uit de tijden tot ca. 50.000 jaren vóór Chr. In het licht van het zojuist gesteld, zou het interessant zijn eens opnieuw de reconstructie te bestuderen van het verloop van de voormalige burggraaf rond de kerk en pastorie. In de tentoonstellings- catelogus wordt aangegeven, dat de ze burggraaf de omgrenzing van de laathof van Venray vormde. De oor spronkelijke kerk, .die naar alle waar waarschijnlijkheid op de grond van Chr. moet zijn gebouwd, zal naar alle waarschnijlijkheid op de grond van de frankische herenhoeve gebouwd zijn en een van de alleroudste uit de omgeving zijn. De Angelsaksische zendelingen, waaronder wij immers ook St. Willi- bord moeten rekenen, hadden een zeer nauwe relatie met Rome. Willi- bord zelf is enkele malen in Rome geweest, vandaar dat hun oriëntatie op Rome duidelijke gestalte kreeg in de eerste door hem of zijn mede zendelingen gestichte kerken en de H. Petrus als patroon kregen. Uit wat we tot nu toe naar voren gebracht hebben, blijkt overduidelijk dat Venray e.o. een veel ouder Gel ders bezit is dan het graafschap Kes sel, waarmee het in de 14e en niet in de 13e eeuw, zoals sommige his torici menen, is samengevoegd. Het graafschap Kessel is eerst in 1279 Gelders geworden door aankoop. De afdeling Venray van de Par tij van de Arbeid kreeg in haar jong ste vergadering heel weinig belang stelling en dat ondanks het feit dat de voorzitter van het gewest Lim burg, de heer M. Konings, die avond zou spréken. Voorzitter Nijenhuis was kennelijk teleurgesteld door deze geringe poli tieke belangstelling in een tijd, waarin volgens hem het „proletariërs aller landen verenigt U" nog even zwaar weegt als vroeger. Hij wees daarbij op wat gebeurde bij Peiger en wat men intussen wel kan noemen de „zaak Platje" en op het enorme gemak, waarmede de mensen op straat gezet worden. Het „verdeel en heers" is nog altijd, volgens dhr. Nijenhuis, een geliefkoosd spel van heren ondernemers, waardoor de werknemers zich laten intimideren. Geen goed woord had hij over voor deze regering, die het ontstellende financiële gat in de schatkist wil dekken door meer huur te gaan vra gen, meer B.T.W. op te leggen en daardoor de minst draagkrachtigen (nog altij'd 80%) de zwaarste lasten weer laat dragen. j GELIJKHEID van alle mensen, is de basis van het programma van de PvdA, zo stelde de gewestvoorzitter Konings. Dat be tekent dat de mens de kans moet hebben zichzelf te zijn, zich zelf kan ontplooien tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Maar wat komt hier in feite van terecht. Reeds hét kind op school heeft zich te voegen naar regels, die deze ontplooiing verhinderen. Daarnaast zijn er alle mogelijke geboden en verboden, d'ie de mens die kans niet geven. Hij noemde in dit verband de filmcen suur, hét verbod van pornografie, de abortusregeling en de hetze tegen de homofielen. Wat komt er terecht van de democratisering op de scholen en wat blijft in de huidige economische orde over van medezeggingschap. Wordt daarvoor niet te veel infor matie aan de mensen on'thoudJen en vinden we van de andere kant niet te veel autoritéitenschuwheid, angst om te pra'ten, staan tegenover de dik- tatuur van deskundigen zo vroeg hij zich af. REGERING STUK Sprekende over de huidige situatie meende hij dat de regering in het najaar beslist gaat verdwijnen en dat nieuwe verkiezingen gaan komen. Of er dan samengewerkt zal worden met de KVP waagde hij te betwij felen. Maar zo ja, dan zullen voor de verkiezingen duidelijke afspraken worden gemaakt waarover de hele Partij van de Arbeid zich vooraf zal uitspreken. Hij noemde de eisen, die de vak beweging stelt juist. Men wil wel loonmaatregelen, maar de vrije be roepen kunnen vragen wat ze willen. De aandeelhouders van AKZO hou den hun dividend ondanks dat éen fabriek naar de duivel gaat. Er is een klassestrijd gaande en de PvdA steunt daarin de zwakkeren. OMBUDSMAN In de rondvraag werd medegedeeld dat de ombudsman in drie weken tijd 25 gevallen kreeg en krijgt op te los sen. Postbus 107 heeft dus al een goe de naam en men zal doorgaan met dit werk. Verder zal men in de toekomst dis cussie-wandelingen gaan onderne men, waarin men in de vrije natuur allerlöi onderwerpen aan de orde gaat stellen. Staande de vergadering kwamen klachten binnen dat voor het bestem mingsplan Brukske nog goede bun galows moesten worden afgebroken, die automatisch de kavels in dat plan duurder maken. Op de vraag of dat niet anders gekund had, kon ook in deze vergadering geen zinnig woord gezegd worden, omdat de opstelling van het plan Bergk wat tier geheel buiten de inwoners om gegaan is. De heer M. Konings noemde dit een goéd voorbeeld van de diktatuur van zgn. deskundigen. Aan het conservatorium te Maas tricht slaagde mej. M. Lerou voor de akte B, hoofdvak piano. Het examen was voor de commis sie aanleiding haar uit 'te nodigen voor de solisten-opleiding. Boek van de Maand: "Zwervend over de Wadden" Tot 2 juli 10.- Dit boek wijst u de weg door één van de mooiste natuurgebieden in de wereld. Met 6 overzichtelijke kaarten, 58 foto's, heldere routebeschrijvingen en aardige informatie over planten, dieren, duin en zee. Zolang de voorraad strekt bij: Phiilips snoerloze Phili- shave. Ideaal voor op reis. Vier weken lang scheren op 4 batterijtjes. Reeds vanaf 29.95 De beroemde Philishave 3-kop. Nu met 90 super scheerhoofden. In diverse uitvoeringen. Reeds vanaf 78.50 Philips allesslijper slijpt messen, scharen, beitels, schroevedraaiers etc. Ideaal cadeau. 39.95 van 399,- voor 319.- Dit zijn slechts enkele voorbeel den uit de gpote collectie fn TUMMERS cadeau - hoek. Daar staat het vol met fantastische cadeaus, die elke vader het wa ter uit de mond doen lopen. Zoals Cassetterecorders, Pla tenspelers, Draagbare TV's, Bandrecorders, Stereo-instal laties, Electrogrammofoons en noem maar op. Dat Philips specialist is in autoradio's wist U al. Daarom speciaal voor va derdag en alleen bij TUM MERS ook nog een fikse korting. Deze heeft FM en middengolf. Tijdelijk van 199,- voor 159.00 Enorme keus in Portable radio's. Kom kijken en luisteren. Speciale aan bieding met FM, midden golf en miniatuurtechniek van 169.00 voor slechts 119.00 tummers RADIO - T.V. - WASAUTOMATEN - CENTRIFUGES EN ALLE ANDERE ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE APPARATEN ROERMOND: LAURENTIUSPLEIN 9 TEL.5I54 - HELDEN-PANNINGEN: 1 l MARKT 39 TELEFOON 1300 - VENRAY: LANGSTRAAT 1 TELEFOON 3030] INTERIEURVERZORGIN0 1 1

Peel en Maas | 1972 | | pagina 10