Voorronden voor Doetinciiem in Rhenen 28.000 I ROB VAN HA ARÜHBS Harmonie Euterpe haalde hoogste top INGERICHT TE VENRAY IN PLAN„BRUKSKE" OUVERTURESTRAAT 42 #11 Oirlo was dik tevreden iivi^r-nir^i it xr i #i-iv in a\/ mBHHE VAN HARTE WELKOM BIJ: COMPLETE WONINGINRICHTING SCHOOLSTR.29 -VENRAY TEL: 2751 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN LAAT U TER PLAATSE ADVISEREN □OOR VAKMENSEN n n VRIJDAG 16 JUNI 1972 No. 24 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Venrayse Zeskampcoureurs wonn enweer twee bekers De twee bekers, die sinds zaterdag j.l. de prijzenkast van de Venrayse Zeskampploeg sieren, zijn bepaald niet de tropheeën, waarom de ploeg het hardste heeft gestreden. Deze bekers zijn het resultaat voor het behalen van de eerste en tweede prijs tijdens de voorronden voor de wedstrijden om de Nationale Trap- car Trophy op 8 juli a.s. in Doetinchem, welke zaterdag op een circuit nabij de Koerheuvel te Rhenen werden verreden. Aanvankelijk hadden zeven wagens zich voor de voorronden laten inschrijven, n.l. die van de IJsselsteinse zeskampploeg (twee wagens), de Zeskampwagens van Bladel en Zelhem en de beide wagens van de Venrayse ploeg. Op de dag vóór het Rhenense gebeuren meldde Bladel van deelname af te zien en kort voor de start vergat IJsselstein te laten weten niet aan de start te zullen verschijnen. Na de vervelende ervaring bij het laatste spelonderdeel van het in Bern gespeelde „Spel Zonder Grenzen" voelde de ploeg zich dermate gedemoraliseerd, dat men Rhenen wilde laten schieten. De in Rhenen wachtende or ganisatoren moesten echter wel eerst naar IJsselstein bellen om te vernemen, dat men niet kwam. Het comité in Rhenen, dat de zaak uitstekend had voorbereid, was zeer teleurgesteld door het op het laatste ogenblik wegblijven van de IJsselsteinse coureurs, waardoor de vele op het circuit aanwezigen ge noegen moesten nemen met een strijd waaraan slechts vier wagens deelnamen. ONTVANGST De ploeg van Rhienen, dlie zal deel nemen aan de Nationale Trapcarrace in Doeltiinohem verscheen op het cir cuit met een prachtige wagen, voor zien van vijf versnellingen en enige kersverse coureurs. Zelhem en Venray rolden hun bo- iides ten tonele, voorzien van de spo ren van acht maanden keiharde zes kampstrijd en met de terdege ge trainde en door acht wedstrijden er varen ooüreurs achter het stuur. Tevoren waren de deelnemers vriendelijk ontvangen in hotel „Ko ningstafel" door de wethouder van Sport- en Jeugdzaken van de ge meente Rhenen, het organiserende comité, de heren Emiel Kaiser en Jan Prins van de NCRV en onder be twee drumbands naar de Koerheuvel geleidling van een muziekkorps en gebracht, waar een duizendkoppig publiek de komende dingen stond af te wachten. Vanaf hét moment dat Emiel Kai ser het eerste startsein gaf, werd het duidelijk, dat het deze middag een Venrayse aangelegenheid zou wor den. Reeds in de eerste ronde gaf Sraar Jans Beken zijn Zelhemse concurrent het nakijken en in de tweede manche bleek Adrie van Stokkum geen partij voor de kers verse Rhenense coureur in zijn glan zende machine. Edu Hout reed in de derde manche Zelhem volkomen leeg en in de vierde manche kwam Sraar Bastiaans moederziel alleen binnen omdat hij Zelhem al lang tevoren van zich af had geschud. Enige spanning kwam in de vijfde manche tussen Mat Ousters en Zel hem. Na de eerste ronde stoven bei de bol'ies nagenoeg gelijk langs de jury en met weinig verschil beëin digden beide wagens hun Strijd. Maar weer was Venray 1. Jos Josten pikte in de zesde man che direct een ruime voorsprong op Rhenen en eindiigde met bijna een half circuit verschil. In de zevende manche was het Wim Loonen, diie het zwaar te verduren kreeg tegen een Zelhemse trapcrack. In de eerste ronde daverden beide machines neus aan rug over de baan, doch in de tweede ronde racede Wim zó hard, dat hij het baanrecord op 1.28.2 op zijn naam liet schrijven. Zelhem noteerde 1.30.4. Jan Thomassen kreeg in de laatste manche kennelijk medelijden met het Rhenense publiek, dat uiteraard niet was gekomen om naar een Venrays schouwspel te kijken. De Venrayse coureur zwaaide vriendelijk naar het publiek en liiet in de eerste ronde zijn Rhenense rivaal voor rijden. In de tweede ronde liet hij toch weer zien wat hij kon en plaatste zijn konkur- rent alsnog op 2,4 sec. achterstand. Venray 1 met Sraar Jans Beken, Edu Hout, Mat Custers en Wim Loo nen klasseerden zich mot een totaal- tijd van 6.13.2 als eerste, gevolgd door Zelhem met 6.20.9. Venray II met Jos Josten, Jan Thomassen, Sraar Bas tiaans en Adrie van Stokkum werd derde met een totaaltijd van 6.36.0, waarna hekkesluiter Rhenen zich met 7.23.5 als vierde liet noteren. 24 MINUTEN-RACE De uitslag van deze acht manches was bepalend voor de .startopstelling bij de 24 minutenrace, een mirai-le- Mansrace, welke ook in Doetinchem zal worden verreden. Wim Loonen, Edu Hout, Mat Custers en Adrie van Stokkum vormdien de crew voor Venray 1 en de tweede Venrayse machine werd bemand door Jos Jos ten, Jan Thomassen, Sraar Bastiaans en Sraar Jans Beken. „De taktiek zal zegevieren", riep Peter Knegjes door de microfoon toen de vier bolides van start vlogen. De taktiek lag ongetwijfeld bij de Zelhemse renners, die iedere twee ronden een fantastische wissel in nog rijdende machines ten beste gaven. Doch de snelheid lag zonder meer bij de Venrayers, die zelfs een afgelopen ketting in de hitte van de strijd trot seerden. Het duurde 16 seconden voordat Edu Hout er in slaagde om Zelhem op een ronde achterstand te zetten. Na 24 minuten was de zaak be keken. Venray 1 had 28 ronden afge trapt, Venray II en Zelhem lieten ieder 27 ronden afturven. Maar om dat Venray II sneller over de finish lijn was gedaverd dan Zelhem, was de tweede plaats ook voor de Ven- rasye bemanning. Rhenen moest zich tevreden stellen met een vierde plaats door het afleggen van 24 ronden. In het clubhuis van „Candia" werd nog even gezellig nagekaart over de ondanks alles tóch gezellige middag, de deelname aan Zeskamp en werdjen de kansen voor de komende ontmoe ting in Doetinchem gewikt en gewo gen na de ervaringen van deze voor ronden. In ieder geval mleek in Rhenen, dat de spandoeken op de Venrayse volg- wagens, zoals „The Peel drivers", „The Yellow Eagles" en „Trapcardevils Venray" iets meer waren dan leuke kreten! De zenuwachtige spanning rond het op concours gaan was zondag al merkbaar b(j de bus, die de mensen van de Kon. Harmonie Euterpe naar Hout-Blerick moest brengen. Die nam de bocht bü Kemps te kort en een treurig achterover hangende lichtmast plus een verpletterde lichtbak staarden droevig neer op de Blerick-rei- zigers. En in Oirlo had „Ons Genoegen" er helemaal geen genoe gen meer in, want drie van hun spelers hadden op het laatste mo ment het af laten weten. Ze mochten van de dokter het bed niet uit. ZO TROK MEN NAAR HOUT-BLERICK Daar moest Ons Genoegen ui<t Oir lo het in de eerste afdeling opnemen tegen de Harmonie van Banholt. Men had gelukkig al toestemming om de zieken te vervangen door mensen uit Meerlo en Tienray, maar de pech scheen Ons Genoegen te blijven ach tervolgen, want toen er begonnen moest worden, was de slager voor de dikke trom zoek. Ook dat werd op gelost en toen kon directeur Schel lens zijn sterk verjongd korps de 4 Bagatellen van Meyer ten gehore la ten brengen voor een jury bestaande uit de heren Ir. H. Badings, Maar- heze, J. Claassens uit Tilbug-en J. van Ossenbuggen uit Haarlem. Een jury,» die al in de twee vorige afde lingen getoond had niet met de cij fers te gooien. Het verplicthe werk leverde bij de ze strenge jury 139,5 pnt. op, mede door de wat zenuwachtige inzet van dit jonge korps, waarvan de helft van de leden voor de eerste maal aan een concours deelnamen. Bij den Musieckmeester leverde 141 punten op, bij het keuze werk. Een dikke 280 punten, goed voor een goede le prijs, maar 7,5 tekort voor de promo tie. Daarom eohter allerminst versla genheid bij het Oirlose korps, dat dik tevreden was met deze cijfers, die nog altijd 8 punten hoger lager dan d'ie van de Harmonie van Ban holt. Ondanks alle pech en alle zenu wen een goed resultaat. A.s. vrijdag gaat men dat tesamen met de le prijs mot promotie naar de le divtisie van het trommelkorps vie ren melt een receptie van half 9 tot 10 uur in zaal Linskens. DE KON. HARMONIE EUTERPE had zaterdag 'in een niet druk be zochte receptie al aangetoond, dat ze beslist ditmaal hoge ogen zou werpen en niets aan het toeval had overgela ten. Direkteur Steyvers bleek zijn korps goed in de hand te hebben en er bleek behoorlijk hard gewerkt te zijn de laatste maanden. Maar hoe zou het in out-Blerick gaan. Een Hout-Blerick, waarin na verloop van tijd de jury nog steeds noem and had laten promoveren. Zo kwam toch een gespannen Eu terpe op het podium dat met de Vau deville suite van Pi Scheffer een wat gemakkelijker en plezier in het oor liggend stuk als verplicht werk de jury voor zich innam door goede op zet, sfeer en goede technische ver zorging. De cijfertjes wezen er later op dat het talrijke publiek niet voor niets langdurig had geapplaudiseerd. Want zelfs de jury schreef over deze uitvoering lovende woorden in de rapporten. Het werden 161 punten in totaal. 3 Inventionen van Karei van Dijdk lag moeilijker in het gehoor, werd ook even onzuiver ingezet, maar ook nu bleek Euterpe het beslist zware Stuk aan te kunnen en met de rustige maar indringende leiding van de heer Steyvers er een uitvoe ring aan te geven, drie de grote feest tent toch wel even de adem in deed houdien. Het duurde feitelijk te lang voor dat men met de cijfers op de prop pen kwam, maar toen bleek de jury, waarvan Ir. Badings overigens op zijn rapport schreef: „Het was voor mij een vreugde een zo goed musi cerend amateurorkest te horen." Voor dit tweede stuk 154,5 punten aan Euterpe toegekend te hebben, zodat Vlenray met 315,5 prat. raiet al leen de hoogste cijfers haalde van dit concours, niet alleen een eerste prijs, doch ook het recht van promo tie kreeg naar de hoogste klasse: de afdeling superieur en zich daarmede bij de beste geklassificeerde orkes ten kan voegen van het zuiden. Dat is zondag reden tot Gate) vreug de geweest, dat zal het ook vrijdag zijn als om 21.00 uur in Prinsenhof een feestelijke receptie begint, nadat bestuur en leden eerst op het Ven rayse gemeentehuis officieel ontvan gen zijn. Onder die receptie zal men de concourswerken nogmaals uitvoe ren. ADVERTEER IN PEEL EN MAAS De heer Viennekens die met zijn 2-jarig zoontje dinsdagmorgen het gemeentehuis binnenstapte om daar de geboorte 'van zijn 2e kind aan te komen geven, schrok wel even toen hem verzocht werd maar naar de ka mer van het hoofd van de afdeling bevolking te komen. Een schrik,, die kennelijk plezier werd, toen hem medegedeeld kon worden dat zijn nieuwe dochter de 28.000 inwoonster van Venray was. En terwijl de kleine Luc de hele plechtigheid maar een langdurige geschiedenis vond, ver huisde het gezelschap naar de bur gemeesterskamer, waar de jonge va der ontvangen werd door burge meester Schols, getooid met ambts keten en de wethouders Schols en Loonen, alsmede gemeentesecretaris VorSt. Nadat burgemeester Schols eigen- 26.000ste 27.000ste 28.000ste 1969 1970 1972 handig de namen van de 28.000ste had ingeschreven zijnde: Elisabeth, Joanne, Martine, kwam de beschuit met muisjes op de proppen en gaf een tevreden burgemeester een over zicht van de groei van Venray, dat in 1867 zijn 5.000Ste inwoner kreeg en bij de eeuwwisseling 6234 inwo ners telde. Een VW-bon voor de ge lukkige vader en bloemen en fruit voor de thuis liggende moeder beslo ten de plechtigheid, die burgemees ter Schols weer eens een mijlpaal in Venrays geschiedenis noemde. De kleine Elisabeth werd in de' 0.45 uur geboren als dochter van het nacht van maandag op dinsdag om echtpaar Vennekens-Weys aan de Castenraysestraat 24. Loop der bevolking: 5.000ste inwoner 8.000ste 10.000ste 15.000ste 18.000ste 20.000ste 25.000ste 1867 1909 1921 1941 1952 1958 1968 27.999 - geb. 11 juni 1972 INGRID Linders, Westsingel 100 Vader: H. J. C. Linders Moeder: H. W. M. Linders-v. Tienen lste kind. 28.001 - geb. 12 juni 1972 WILHELMUS van Els, Houtzager straat 3 Vader: Wilh. van Els Moeder: G. H. M. van Els-Derckx 3de kind 28.000 - geb. 13 juni 1972 ELISABETH Joanne Martine Ven- nekens, Castenraysestraat 24 Vader: J. H. Vennekens Moeder: G. L. A. Vennekens-Weys 2de kind. ...modelwoning... openingstijden: zondag a.s. en volgende week van 2 tot 6 uur v dinsdag en donderdag a.s van 14-21 uur.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1