kacino bar de mooiste GORDIJNEN komen van Doelmatige bestrijding van parkeerexcessen Gouden huwelijksfeest Jacobs-Schuiling flik» Kon. Harmonie Euierpe op concours thomassenE Boekhandel v. d. Munckhofnv VOOR VADER, WEETJE WEL! ^üül^UL Q WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN 50 JAAR LIEF EN LEED Kenmore - Arrow - Kerko modehuis Uit Peel en Maas VRIJDAG 9 JUN11972 No. 23 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 cl par mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) DE NIEUWE ALGEMENE POLITIEVERORDENING De Venrayse opstellers van de A.P.V. èn de raadsleden, die hun goedkeuring aan deze verordening hebben gegeven, hebben de politie een aantal wapens in de hand gegeven om doelmatig te kunnen optreden tegen parkeerexcessen. De zaak is n.l. zo, dat door een wijziging van artikel 85 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens het de gemeentelijke overheid mogelijk wordt gemaakt nadere re gels te stellen wat betreft het parkeren, waardoor meer met de plaatselijke omstandigheden en behoeften rekening kan worden gehouden. In de Venrayse A.P.V. heeft men de mogelijkheid met bei de handen aangegrepen en onder verschillende hoofdstuk ken bepalingen opgenomen om parkeerexcessen tegen te gaan. Zou het niet lukken op te treden op zuivere verkeers- motieven, dan kan men maatregelen treffen ter bescher ming tegen overlast. Is de zaak dan nog niet te klaren, dan is een maatregel te nemen ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente. Het zal ongetwijfeld menigeen deugd doen te weten, dat: het een ieder, die zijn bedrijf of nevenbedrijf dan wel er een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te verhuren of te verhan delen, verboden is drie of meer voer tuigen waar redelijkerwijs is aan te nemen, dat zij hem toebehoren of zijn toevertrouwd bij elkaar op de weg te parkeren. Dit verbod geldt niet gedurende de tijd, die nodig is voor het verrichten van herstel- en onderhoudswerkzaam heden, die niet meer dan een half uur vergen. (Art. 19); VERKEERSKNOTSEN het de eigenaar of houder van voertuigen met een lengte van meer dan zes meter en een breedte van meer dan twee meter verboden is de ze op de weg te parkeren, elders dan op de daartoe door B. en W. aange wezen parkeergelegenheid, nadat B. en W. hem schriftelijk hebben meege deeld, dat zij het parkeren van der gelijke voertuigen bij elkaar op de weg met het ook op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte buiten sporig achten (Art. 21). Maar dan komt lid 2, dat zegt: „Dit verbod geldt niet van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 8 tot 18 uur", waarmee dus gezegd is, dat men op deze doordeweekse tijden wèl met zo'n verkeersknots bij de woning mag staan om thuis een kopje koffie te drinken, een hapje te eten of alleen maar om vrouw- of kindlief goeiedag te zeggen. De dienaren van de H. Hermandad krijgen van de A.P.V.-makers nog andere pijlen op hun boog in art. 67. Ter voorkoming van overlast wordt bepaald, dat men voertuigen met een lengte van meer dan zes meter of een hoogte van meer dan twee meter tussen zonsopgang en zons ondergang niet mag neerzetten bij, voor, naast, of achter een bewoond perceel op zodanige wijze, dat daar door het uitzicht vanuit dat perceel voor de bewoners op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hen an derszins hinder of overlast wordt aangedaan. Vooral dat „anderszins" is een rekbaar begrip, dat optreden tegen b.v. stationair draaien ook mogelijk maakt. En blijken deze verordeningsartike len nóg niet hanteerbaar, dan is er art. 114 nog, dat stelt: „Het is de eigenaar, houder of be stuurder van een voertuig met een lengte van meer dan zes meter of een hoogte van meer dan twee meter, een oplegger, een aanhangwagen, dan wel een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van reclame, verboden een dergelijk voertuig te doen of te laten staan daar, waar burgemeester en wethouders dit blijkens een open baar te maken besluit of blijkens een aanschrijving schadelijk achten voor het uiterlijk aanzien van de omge ving." Het ligt voor de hand, dat van bo venbedoelde parkeerartikelen een ob jectief doelmatig gebruik zal worden gemaakt, wanneer blijkt, dat b.v. flat bewoners overlast vinden van die bo venmaatse verkeerskolossen. Even eens ligt het voor de hand, dat door B. en W. dan ook voor een alternatief wordt gezorgd, m.a.w. een plaats wordt aangewezen, waar dergelijke voertuigen mogen staan, zonder dat de eigenaar c.q. bestuurder het ple gen van een parkeerexces, het ver oorzaken van overlast of het schaden van het uiterlijk aanzien van de om geving in de schoenen krijgt gescho- Geheel passend in de Venrayse Al gemene Politieverordening, billijk ten opzichte van hen, die zich dag-in-dag- uit groen en geel ergeren aan de aan wezigheid van autowrakken langs de weg en heilzaam voor het aanzien van de gemeente, is art. 22. Hierin staat vermeld, dat het verbo den Ts een voertuig, waarmee om an dere dan eenvoudige en onmiddellijk te verhelpen redenen op de weg niet mag of worden gereden, langer dan 48 uur achtereen op de weg te par keren. Onder „weg" wordt dan verstaan: de verharde of onverharde rijbanen met inbegrip van middenberm of mid dengeleiding, de parkeerstroken en parkeerhavens en vluchtstroken, als mede de in de weg gelegen bruggen en de naast de rijbaan gelegen paden, bermen en zijkanten, voorzover deze voor het openbaar rijverkeer open staan. (Wordt vervolgd) Boek van de Maand: "Zwervend over de Wadden" Tot 2 juli 10.- Dit boek wijst u de weg door één van de mooiste natuurgebieden in de wereld. Met 6 overzichtelijke kaarten, 58 foto's, heldere routebeschrijvingen en aardige informatie over planten, dieren, duin en zee. Zolang de voorraad strekt bij: Op donderdag 22 juni a.s. zullen de echtelieden Jac. Jaoobs en Oorry Schuiling de dag herdenken dat zij 50 jaar geleden in de parochiekerk te Oosterbeek bij Arnhem elkaar het ja-woord gaven. De plechtige eucharistieviering zal op verzoek der gouden echtelieden plaatsvinden in de St. Jozefkapel te Smakt, terwijl de verdere dag zal worden doorgebracht in restaurant Vlakwater. Vier kinderen, allen getrouwd, zul len met 18 kleinkinderen het feest meemaken. De heer Jacobs, eerst niet zo wild van een publikatie in de krant, toont zich desondanks een goed verteller, die zich nog levendig herinneren kan hoe hij na zijn 4 jarige diensttijd on der de mobilisatie in de eerste we reldoorlog in dienst kwam van de Venrayse motor- en rijwielfabriek Vulkaan. Hij reed zelf op een Vul kaan-motor het land door op zoek naar klanten voor deze Venrayse in dustrie. Op een van deze tochten kwam hij bij de schoenwinkelier Schuiling in Oosterbeek, waar hij zijn bruid leerde kennen. Er is geen lange verkeringstijd geweest, omdat een familielid hem vrij snel aan een woning kon helpen aan de Maas- heseweg en zo werd er 50 jaren ge leden dan getrouwd. Als in 1923 de paters franciscanen voor het gymnasium I.C. een elec- triciën vragen, meldt ook Jacobs zich aan. Het gesjouw op de motor wordt hem wat veel en zijn vrouw vindt de motor nog maar altijd een gevaar lijk iets. Hij wordt aangenomen en krijgt de zorg voor de machinekamer, waar m!en zelf de stroom maakt voor het internaat en de sohool. En daar toonde Jacobs een veelzijdig vakman te zijn, zodat men hem ook te hulp riep bij de natuurkundelessen en hij feitelijk vanzelf amanuensis werd. Eerst enkele uren in de week, maar in de loop der jaren met een volledig lesrooster. En menig oud-leerling weet te ver téllen, dat hij soms nog beter de pro blemen uit kon leggen dan de be trokken leraar en zal zich ongetwij feld herinneren hoe een secure-piet deze amanuensis wel was. De Engel se tuin, die mede onder zijn leiding tot stand kwam, is daar tot op van daag nog altijd een sprekend voor- beéld van. De 78 jaren zijn hem niet aan te zien, zoals ook niemand het vreemd vond dat hij na zijn pensionering nog 7 jaren meedraaide in het gymna sium, dat ook hij zag omvormen tot hét huidige Boschveldcollege. „Ik voelde mij nog fit genoeg en het kwam mijn pensioen alleen maar ten goedealdus de thans gou den bruidegom. Moeder Jacobs houdt goede herin neringen vast aan het prachtige Oos terbeek bij Arnhem, al vindt ze dat veel van het oude en fraaie daar ver loren is gegaan. Maar dé 50 jaren Venray hebben haar met hart en ziel Venrayse gemaakt, die nog altijd vol belangstelling is voor het wel en wee van haar woonplaats. Samen hebben ze een goede oude dag en weten zich omringd door de zorgen van hun kinderen, waarvan er een in Heerlen, een in Steenber gen en twee in Venray wonen. Ze reizen beiden graag, niet alleen naar de kinderen, doch verheugen zich al op voorhand op hun vakantie dicht bij zee. Eerst wordt echter het gou den huwelijksfeest gevierd. Zoals gezegd is de H. Mis in de kapel op de Smakt, ondanks het feit dat hij jaren kollektant was in de Paterskerk. Maar diezelfde paters zullen hun „trouwe dienaar" zeker niet vergeten, evenmin als de véle kennissen, die de familie Jacobs zich in de voorbije jaren in Venray en verre omgeving hebben weten te maken. OVERHEMDEN VAN WERELDKLASSE van 2 juni 1922 - De 48-urige werkweek op 18 Juni in werking. Van zeer bevoegde zijde wordt er in de Msb. op gewezen dat de artikelen, die den wettelijken arbeidsduur in fabrieken of werk plaatsen, op 8V2 uur per dag en 48 uren per week en in broodbakkerijen op 48 uur per week stellen, niet op 10 Juni e.k. in werking treden, doch waarschijnlijk op 18 Juni e.k. Uit de sigarenindustrie. Naar de „Tel." verneemt,zal bij het nieuwe collectief contract, dat eerlang den arbeiders in het sigarenbedrijf door de Patroonsorganisatie zal worden aangeboden, een loonverlaging van 40 pet. vergeleken met de tot voor kort van kracht zijnde regeling wor den vastgesteld. Piet Bom vrachtrijder Venray Venlo bericht hiermede het geachte publiek van Venray en omstreken dat hij voortaan geregeld driemaal per week naair Venlo zal rijden en wel Dinsdag, Donderdags en Zaterdags. Beleefd aanbevelend. Te koop een versche saangeit bij H. Houwen/Oirlo. Te koop een goed onderhouden 4 pers. rijtuig met compleet tuig. Adres Bureau dezer courant. Een aanbod van 150 mdllioen sigaren. Men schrijft aan het „Hbld" uit 's Hertogenbosch: De Kon. Fa briek Goulhny en Baars heeft, een aanbod van 150 millioen sigaren voor de Spaansche regie. Verwacht mag worden dat zij dit aanbod met rijks- en gemeentebijslag zal aanvaarden. Daardoor zouden gedurende een tweetal jaren 500 man werk hebben. Heden zal deze zaak in den Raad aan de orde komen. Op zondag 11 juni a.s. neemt de Venrayse Koninklijke Harmonie „Eu terpe' deel aan het in Hout-Blerick te organiseren concours van de r.-k. Limburgse Bond van Muziekgezel schappen. Onder leiding van de heer P. J. Steyvers zullen de muzikanten proberen minstens 306 punten te be halen omdat dit aantal berëikt moét worden om van de ere-afdeling te promoveren naar de hoogste trapde afdeling superieur. De zenuwen van de Venrayse mu zikanten zullen lang op de proef wor den gesteld, want „Euterpe" treedt 's avonds om negen uur pas op. Ver- waaht wordt dat het gezelschap pas tegen het middernachtelijk uur in Venray terug zal zijn. Heeft men de eerste prijs met promotie behaald', dan kan de Venrayse bevolking om streeks dat tijdstip in restaurat Vlak water terecht om bestuur en muzikan- en geluk te wensen. Op een later tijd stip nog nader bekend te maken zal dan een officiële huldiging plaats Vinden. Vlak voor het optreden in Hout- BleriCk zal „Euterpe" horen welke van de twee keuzewerken zal moeten worden uitgevoerd: Highroad Im pressions of Drdi Inventionen. Als verplicht nummer moet worden uit gevoerd Ui Scheffers „Vaudeville Sui te". Hoe het ook zij, „Euterpe" laat be slist niets van het toeval afhangen. Er wordt gerepeteerd, dat de stuk ken er van afvliegen. Naast de nor male wekelijkse repetities in „Prin senhof" repeteert men sinds vier we ken iedere zondagochtend en deze week is het iedere avond repeteren geblazen. De heer Jan Verstegen uit Oostrum neemt voorafgaande aan de repetities de partijen door met de muzikanten, waarna de heer Steyvers uit Horn bijna genadeloos d.e uit te voeren werken voor zijn rekening neemt. Maar de leden van „Euterpe" ac cepteren deze keiharde repetities maar al te graag, omdat de afdeling supierieur hierdoor binnen hun be reik komt. Vanaf 1966-67, de tijd, waarin „Eu terpe" het landskampioenschap be haalde in Leiden, komt de harmonie uiit in de ere-afdeling. Drie jaar ge leden werd in Mherum-Herten ge probeerd de hoogste trede te behalen, maar men kwam net een beetje adem te kort om de promotie aan de be haalde eerste prijs té koppelen. Dit tot teleurstelling van velen en zeker van het feestcomité, dat zo graag een promotiefeest had georganiseerd Intussen heeft „Euterpe' er wel voor gezorgd, straks in Hout-Blerick geen last te hebben van planken koorts. Enkele maanden geleden heeft men het concoursrepertoire laten ho ren in de schouwburg tijdens een ge combineerd concert met de Zangers van St. Frans en zaterdag j.l. heeft men met groot succes deelgenomen aan muzikale lustrumfeesten in Hae- len, waarvoor „Euterpe" een uitno diging had ontvangen. Ook de Venrayse bevolking krijgt de gelegenheid om nog eens kennis te nemen van de muzikale prestaties van de Kon. Harmonie op dit ogen blik. Op zaterdag 10 juni a.s: daags voor het vertrek naar Hout- Blerick geeft „Euterpe' 's avonds om acht uur een gratis concert voor iedereen in de schouwburg van Ven ray. Op deze avond zullen, alle voor het concours ingestudeerde werken ten gehore worden gebracht. En natuur lijk rekent de harmonie op een grote belangstelling aan de vooravond van het grote gebeuren, Wie nog mee wil naar Blerick kan zich telefonisch melden onder num mer 1225. MARKT DEURNE Intieme sfeer Exclusief interieur GEOPEND TOT 3 UUR 's NACHTS 'swoendags gesloten LICHTE SCHADE Op de kruising KruisstraatAn- toniusstraat werden de voorrangs- regels niet voldoende in acht geno men waardoor tussen de personen- atuo's bestuurd door de 52-jarige J. D. uit Venray en de 22-jarige Th. K. uit Leunfen een botsing ontstond. Al leen lichte materiële schade. KIND LIEP PLOTSELING DE WEG OVER De 4-jarige M. S. liep plotseling de Deputé Petersstraat te Oirlo over, juist op 't moment dat de personen auto, bestuurd door de 20-jarige M.S. uit Venray kwam aanrijden. Deze kon het kind niet meer ontwijken. Met hersenschudding, inwendige kwets uren werd het kind naar het zieken huis vervoerd. INTERIEURVERZORGING WlIhGlminastr.S Venray □4780-2510

Peel en Maas | 1972 | | pagina 9