ftfnUallMl de mooiste GORDIJNEN komen van t homassen Ij Waterschap Nrd.-Limburg vergaderde VOOR VADER, WEET JE WEL! JiUU^UL Elektro Jacobs sociale actualiteiten Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Kenmore Arrow Kerko modehuis Mei het „Schap" op stap Democratie in het klein VRIJDAG 9 JUN11972 No. 23 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) In zijn jongste vergadering heeft het Waterschap Noord Limburg zich door een hele boel reglementen geworsteld, waaronder het reglement van orde (4 pagina's) en de pensioenverordening van de voorzitter (5 pagina's). Maar het belangrijkste nieuws zat feitelijk in het welkomstwoord van voorzitter Nabben, die een stellingname van het waterschap t.a.v. de afvalwaterzuiveringsplannen in Lim burg naar voren bracht. Daaruit bleek dat het waterschap zich wel kan verenigen met het plan van Ged. Staten om voor heel Lim burg een zuiveringsschap op te rich ten. Men meent daardoor de proble men meer deskundig en efficiënt aan gepakt kunnen worden, omdat dan een goed apparaat kan worden opge bouwd. Het bestuur van het waterschap is van mening dat de eerste taak van dit schap dient te zijn de zuivering van het oppervlakte water. De kos ten daarvan dienen verder gehele provincie overeenkomstig gelijke normen en maatstaven te worden verdeeld, ongeacht waar men woont of waar een bedrijf of industrie ge vestigd is, zo is een tweede stelling- name, terwijl als derde eis door het waterschap op tafel gelegd is, dat er een goede coördinatie komt tussen de kwalitatieve en kwantitatieve be heerders van het water. Oneens is het waterschap met de voorgestelde indeling van het be stuur. In het ontwerpbesluit is de verdeling van de zetels: 7 leden van de gemeenten; 5 leden van de kamers van kooph. 3 ledten van de waterschappen en 1 lid uit de L.L.T.B. S.V.V. DAMES 1 ONGESLAGEN KAMPIOEN! Staande van links naar rechts: H. Ccppus (leider), J. Lenssen, N. Lens- sen, Th. v. Dijck, A. Engels, T. Pleket,D. Ermers, G. Cox, G. Aarts en M. Arts-Linders (leidster). Zittend van links naar rechts: A. Jans Beken, F. Hendriks, R. Theuvenet, T. Cremers,Tr. van Dijck en J. Bruno. Dat onder de dames in Venray wel degelijk voetbaltalent zit, bewijst het feit dat het eerste damesteam reeds in het eerste het beste seizoen dat aan de kompetitie werd deelgenomen op overtuigende wijze het kampioen schap werd behaald. Na een voorbereidingsperiode van slechts drie maanden startte men de kompetitie met een overwinning, maar hier bleef het niet bij, want later zou blijken dat de Venrayse dames veruit de sterksten waren uit haar afdeling. Uit de de veertien te spelen kompetitiewedstrijden werden het maximaal aantal punten binnen gehaald, n.l. 28 met een doelsaldo dat voor zichzelf spreekt: 1128. De uit slagen varieerden van 31 tot 170. Over enkele weken zal het dames team plus begeleiders(sters) een re ceptie worden aangeboden. We ko men hier t.z.t. nader op terug. Evenals bü de oprichting, nu 54 jaren geleden, schonk het kerkbestuur van Oostrum de grote trom aan harmonie Sub Matris Tutela. Op boven staande foto de officiële overdracht. Men meent dat door een dergelijke zetelverdeling de waterschappen te kort worden gedaan en men stelt dan ook voor een andere, zoals pok in verschillende andere zuiveringsplan nen naar voren is gekomen te weten: 6 leden uit de gemeenten; 6 uit de waterschappen; 4 uit de kamers v. koophandel en 1 lid uit de L.L.T.B. Niet iedereen uit de vergadering dacht er zo over, want de Sevenumse burgemeester Reuser meende, dat de waterschappen even goed als zuive ringsschappen kunnen fungeren en had nog geen enkel goed argument gehoord, waarom heel Limburg on der een noemer gebracht moest wor den. Voorzitter Nabben stelde dat ieder waterschap andere gedachten kan hebben, wat het totale beleid niet al tijd ten goede zal komen. Als een tweede belangrijk argument meende hij op tafel te moeten leggen, dat in zuid en midden Limburg de meeste mensen wonen, dus ook het meeste betaald zal worden, waarvan dan 't noorden automatisch profiteert. Maar zelfs dit laatste kon burge meester Reuser niet overtuigen en hij wenste tegen gestemd te hebben. VEEL ONBEGRIP onmoet de technische dienst nu voor het mechanisch reinigen een breder werkpad langs de waterlossingen no dig is, zo vertelde voorzitter Nabben. Toch stond al in de oude reglemen ten dat men een meter buiten de insteek van de waterlossingen had vrij te laten voor het waterschap. Daarop moet nu steeds meer geme chaniseerd worden nu ook steeds meer een beroep doen. Een beroep dat lang niet alle grondbezitters en -gebruikers juist beantwoorden. Een andere mededeling was dat de aanslagen voor het waterschap me dio juni de deur uit gaan. HOOFDINGELANDEN Voor de zitingsperioden 19721978 hebben voor de kring Venray zitting: voor „gebouwd" J. Loonen, Heide, drs. Schols Venray en W. Weichs de Wenne uit Geysteren. Voor „ongebouwd" J. Arts Merse- los, A. Cornelissen Vredepeel, H. van Ass en M. Jenniskens Ysselsteyn, J. Geurts en J. Stevens Oirlo, H. Goo- ren Castenray, A. Loonen Leunen, G. Volleberg Oostrum en J. Derikx Hei de. BATIG SLOT De definitieve afrekening over 1971 werd de hoofdingelanden ook aan geboden. Met een batig slot van ruim 85.000,was men nog 5.000, hoger dan in 1970 en kon men nu ge heel de verliezen van 1968 en 1969 265.000,—) aflossen. Wat er nog over is gaat naar 1972 en een gedeelte wordt besteed om enkele kapitaaluitgaven geheel af te schrijven. De vergadering hield zich verder bezig met waterlossingen in de ge meenten Grubbenvorst en Horst. Éen aanvullend krediet van 45.000,was nodig bij de reeds toegestane 80.000,om de werk plaats te kunnen afbouwen achter het kantoorgebouw. Men gromde wel in de vergadering dat het allemaal niet zo kostbaar had hoeven zijn, maar dat een en ander ook zijn oor zaak had in de welstandseisen die gesteld waren, maar men gaf uitein delijk zijn fiat. Op woensdag 14 juni komt men weer bijeen en dan worden acht be stuursleden gekozen. Daarna is een excursie door het gebied van het wa terschap. BRANDKAST KON KRAKERS WEERSTAAN De soliditeit van de brandkast van de zuivelfabriek aan de Leunseweg is weer eens bewezen. Via een dakvenster hebben onbe voegden zch toegang weten te ver schaffen tot de kantoren en na eerst de vensters te hebben afgeschermd met zwart papier, heeft men getracht de brandkast open te branden. Maar of de krakers zijn gesoord of dat zij voor een onmogelijke opgave ston den is niet bekend. Wel dat het vroeg opgekomen personeel de inbraak ont dekte en direkt groot alarm sloeg. De recherche vond een glasfles voor een snijbrander, teen koevoet en zwart papier. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Enkele jaren geleden hebben on bevoegden eveneens getracht de brandkast te kraken en toen gelukte dat niet. ER KWAM EEN VOGEL GEVLOGEN Een over het rijwielpad vliegende vogel botste tegen het hoofd van de 20-jarige bromfietser P. Z. De brom fietser verloor de macht over zijn stuur en kwam te vallen. Voorbij gangers vonden de bromfietser, die het bewustzijn had verloren en lie ten deze overbrengen naar het Ven rayse ziekenhuis. Het ongeluk ge beurde in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks half twee op het rijwielpad langs de Beekweg. Zon dagmiddag was de bromfietser nog stèeds buiten kennis. OVERHEMDEN VAN WERELDKLASSE Op a.s. zondag 11 juni organiseert „Met het Schap op stap" een wan deling ter opening van het wandel pad Heidse Peel. Punt van samenkomst is camping „De Heidse Peel" te Ysselsteyn, die men 'kan bereiken door vanuit het centrum Ysselsteyn de blauwe pijl tjes „camping" te volgen. Geen aan melding nodig, geen deelnamekosten. De leiding heeft de heer Th. van Sinten, funktionaris van Staatsbos beheer. De lengte van de wandeling is 6 km. en begint om 4 uur. NIEUW WANDELGEBIED Het staatsnatuurreservaat de Heid se Peel is een betrekkelijk klein en het laatste Peel-restant temidden van uitgestreke ontginningen. Het bestaat uit negen blokken natuurge bied, die gespaard bleven bij de laat ste ontginning op het eind van de zestiger jaren. Het reservaat wordt aan de west zijde begrensd door het Defensie kanaal en aan de noordzijde door de provinciale weg VenrayDeume. Het gebied bestaat uit licht geacci denteerde hei en moerassen. Het heeft een rijke flora en fauna. De vegetatie wordt bepaald door struik hei, buntgras, berkenopstanden en spaarzame vliegdennen. Veenbes, la- vendelheide en zonnedauw komen hier voor. Het gebied is zeer belangrijk als vogelbroedplaats. Een lange rij van vogelsoorten is hier te vinden: win tertaling, wilde eend, patrijs, fazant, waterhoen, kievit, wulp, korhoen, houtduif, tortelduif, groene specht, veldleeuwerik boompieper, lijster en winterkoning. Op initiatief van het Recreatie schap Peel en Maas werd door Staatsbosbeheer, dat dit reservaat be heert, begin juni een bebakende wandelroute uitgezet. Het officiële begintpunt ligt aan de Deurneseweg waar nog een parkeer- en picknick terrein wordt aangelegd. Maar ook aan de zuidzijde even bewesten de camping De Heidse Peel kan men de wandeling starten. Op beide punten staan borden. De wandeling wordt gemaakt in aansluiting op de openstelling door burgemeester drs. F. Schols en voor zitter van het Recreatieschap Peel en Maas. KLEUREN TELEVISIES 56 cm voor 1575, TELEVISIES 61 cm voor 475, BANDRECORDERS en PLATENSPELERS met 25'/o korting WASAUTOMATEN reeds voor 395, KOELKASTEN met groot diepvries- vak voor 195, DIEPVRIES KISTEN met kortingen van 20-25'/» Verder: stofzuigers, scheerapparaten, hoogte- zonnen, strijkijzers enz. KORTINGEN vanaf 20'/. Volledige garantie Eigen service Iedere vrijdagavond vanaf 6-9 uur demonstratie van het hele programma. SCHOOLSTRAAT 3 VENRAY TEL. 2329 Kwartelenmarkt 7 Venlo Kloosterstraat 37 Blerick De laatste jaren wint de gedachte van plaatselijke demokrati sering steeds meer veld. Konkrete uitingen daarvan zijn bijvoorbeeld de vele wijk- en dorpsraden die overal in den lande van de grond komen, als mede de toenemende belangstelling voor „welzij ns" werk. Volgens een nieuwe subsidieregeling van het mi nisterie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk ontstaan er in de grote steden organen voor over leg en advies, waarin zowat alle par- tikuliere instanties worden gebun deld die er te vinden zijn op dit ge bied, v§n jeugdwerk tot gezinshulp, sportclubs en soms politieke partijen. Zo hebben tot taak de plaatselijke overheid advies te geven bij de ver dere stadsplanning, bij het aanbren gen van allerlei voorzieningen en het betrekken van de inwoners bij dat alles. Daarnaast zijn er de wijk raden, die proberen de bewoners sa men te laten optrekken bij het tot stand brengen van allerlei verande ringen. Vooral door het laatste lijkt het duidelijk, dat plaatselijke demokratie nauw samenhang met het bestaan van een „gemeenschap" oftewel de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de gemeenschappelijke problemen. Demokratie is immers een vorm van organisatie van de gemeenschap. Maar het is moeilijk verbanden te vinden of te maken tussen mensen die van alle kanten komen, erg mo biel zijn, en misschien wel eenzaam, maar die zich toch geen kunstmatig gemeenschapsidee willen laten op dringen. Dit zou kunnen betekenen dat het geen zin heeft vernieuwingen door te voeren zonder te overzien hoe dat samenhangt met het geheel van de gewoonten van de mensen. Alleen maar laten zien hoe prettig en voor beeldig iets is, haalt doorgaans niets uit. Waar het om gaat is dat de men sen bewuster worden van zichzelf, van de gewoonten van hun groep en de samenhang tussen wat ze geloven en wat ze doen. Eenmaal bewust van waar ze ergens staan in het leven, zijn mensen in staat konkrete moge lijkheden aan te grijpen hun plaats t.o.v. de maatschappij naar eigen in- zich te beheersen en te verbeteren. In middels is het de vraag, of plaat selijke demokratie wel een redelijke kans maakt binnen onze tegenwoor dige maatschappelijke organisatie, de bureaukratie, de instellingen en instanties, en de veelheid van wette lijke bepalingen. Volgens de gemeen te wet hebben wijkraden een beleids- voorbereidende en adviserende taak. In Rotterdam bijvoorbeeld zijn on langs een aantal publiekrechtelijke wijkraden opgericht met wat meer bestuurlijke bevoegdheden. Maar daar gaat het om wijken met een in wonertal van om en nabij de hon derdduizend een veel grotere schaal dan waar het in noordelijk Limburg om gaat. Met de kleinere raden zoals we die hier kennen is nog niet erg veel gebeurd. Het gevaar bestaat, dat ze zaken toevertrouwd krijgen die niet wezenlijk van belang zijn, iets onschuldigs bijvoorbeeld op kultureel of rekreatief gebied. Met die raden zouden een paar goede ex perimenten gehouden moeten wor den, uitgaande van werkelijk belang rijke zaken, bijvoorbeeld de woon situatie. Uiteindelijk zouden de eigen besturen van de wijken in zo'n wijk belangrijk uitvoerend werk moeten gaan doen. Op 't ogenblik worden wijk- en dorpsraden nog te veel door professionele instanties als de sa menlevingsopbouw bijvoorbeeld de stichting samenlevingsopbouw in Venray, die in de toekomst meer voor de hand- en spandiensten zouden moeten gaan zorgen. Maar is de gemeenteraad niet vol doende stem van de bevolking? Is een wijkraad niet dubbelop? Ideaal gezien zou een gemeenteraad inder daad in zekere zin voldoende moeten zijn. Maar door de bekende kommu- nikatie-kloof tussen kiezers en geko zene, en wellicht ook door enkele partijpolitieke belangen, ligt de situ atie anders. Bovendien blijft een ge meenteraad, hoe je 't ook bekijkt, een deel van de overheid met een aan tal verantwoordelijkheden waarin de plaatselijke kiezers lang niet altijd in de allereerste plaats belang bij heb ben. Verder is plaatselijke demokratise- ring een kwestie van organisatie, overleg en aktivering, wat zeker geen taak is voor een gemeenteraad. Een wijkraad is zeker niet overbodig om dat de gemeente bijvoorbeeld zelf hearings houdt, maar met 'n hearing zo nu en dan heb je nog geen demo kratie aan het werk. Bovendien is 't de wijkraad die de hearings organi seert. T.o.v. de gemeente kan een wijkraad dus een nuttige funktie heb ben, maar het is de vraag of de be trokken inwoners van dorp of wijk het gevoel hebben dat de dorps- of wijkraad ten opzichte van hén ook nuttig werk doet. Tenslotte worden de mensen zelf nog steeds te veel op een haast toevallige, wat schipperen de manier bij het overleg betrokken. INTERIEURVERZORGING Wïlhelminastr.6 Venray 04780-8510 ^Hl

Peel en Maas | 1972 | | pagina 5