BLIKSEM-AKTIE J.M.L. Beckers NI! UVVS UIT VENRAY CN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur TH. LANKVELD, arts Langstraat 76 - Telefoon 3558 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur DR. PENNERS Henseniusatraat telefoon 1878 ZIEKEN- KN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Mevr. Zr. VEIUIALLE-DONKERS Tel. Horst 04709-3329 Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Hedde, Veulen. Dinsdag: Oirlo, Oastenxay, Merselo en Smakt. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oude gebouw Merseloseweg 'emaandaga t.m. vrijdags van 2-2.31 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 12.30-13 uur. ZWANGERS CHAPS - GYMNASTIEK Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fysio-the- rapie bij mevr. Poortman; BETER BEWEGEN VOOR OUDEREN Vrijdag van 14.45 tot 15.45 uur voor groep 1 en van 16.00 tot 17.00 uur voor groep 2 in de gymnastiekzaal OPEN BEJAARDENWERK Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. Maaltijden ten behoeve van be jaarden. Aanmelden en afhalen da gelijks tussen 10.30 en 11.30 uur. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op Bondagen) Vroedvrouw Stevens-Hein en Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1152 VERLOSKUNDIGE (ook op zondag) Mevr. A. M. F. Tiggeloven-Kutypers Dakdekkerstraat 5 telefoon 04780-2411 Spreekuur elke woensdag van 23 uur in de Clockert. BUREAU WONINGZOEKENDEN Spreekuur voorzitter commissie toewijzing na voorafgaande afspraak. Afspraak schriftelijk of mondeling op het kantoor van de woningvereni ging St. Oda, Langeweg 61, teL 1541. BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag van 9 tot 10 uur. t.m vrijdag AUTO-NOODHULP WEEKEND-DIENST VENRAY EN OMGEVING Alarm nr. tel. 04780-3660 van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u. VENRAYS MANNENKOOR HEEFT KRACHTMETING GOED DOORSTAAN Van de 16 koren die deelnamen aan het Landelijk concours, georganiseerd door de Nat. Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen, in Utrecht op 4 juni j.l., was het Venrays Man nenkoor de enige afgevaardigde van het Kon. Ned. Zangersverbond'. (Bei de bonden zijn aangesloten bij de Fed. van Ned. Zangersbonden). De muzikale voorbereidingen, voor afgegaan aan dit concours, en de uit voering stond, door ziekte van dir. V. Beerkens, onder leiding van 2e dirigent Fons Baltusslen. Uitgevoerd werden: Wenn die Bet- telleute tanzen van Kurt Hessen- bach, Adoramus te van G. da Pales- trima en der Apotheker van G. Kahnt. De jury J. H. Strategier, B. Schuurman en J. Vranken jr., die na afloop de rapporten met de di rigenten besprak, was vol lof over de kwaliteiten van het Venrays Man nenkoor. Het VMK kwam uit in de „vrije sector", om te testen in welke afd. gezongen kan worden op het concours in november a-s. te Emm'en. Met vol vertrouwen wordt nu ver der gewerkt an een vernieuwd re pertoire, waaronder de te zingen nummers voor Emmen. Bent U zangliefhebber, laat dan donderdagsavonds uw t.v. voor wat ze is! U weet niet wat U mist. In het repetitielokaal In den Engel kan uw stoel er nog net bij. De muren van het zaaltje buigen wel, maar barsten nog niet! GEPROMOVEERD Gepromoveerd tot doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Kath. Universiteit te Nijme gen: Drs. C. L. M. Poels op het proef schrift „Hormonal control of muco- poly saccharide secretion in Droso- phila hydei salivary glands". Dr. C. Poels is benoemd per 1 aug. tot bioloog-toxicoloog aan de KI WA te Rijswijck. AUTO-, li ALLEY- 11 WANDELTOCHT In het kader van de feestelijk- eden rond het 500-jarig bestaan van het St. Willibrordusgilde te Geysteren, worden zondag 18 juni a.s. een auto-rally en een wandel- oriëntatietocht georganiseerd. De auot-rally heeft plaats onder auspiciën van „Gaef urn Gaas" te Venlo en de start is van 13.00 14.00 uur. Als bijzonderheden van deze aufo- oriëntatietocht gelden, dat alle deel nemers aan deze rit en de inzitten den van de auto's, na volbrenging van de tocht, kunnen deelnemen aan een schietwedstrijd, waaraan voor de winnaar (winnares) de titel ver bonden is van „Rally-koning 1972". Tevens is er voor hun de moge lijkheid deel te nemen aan een ge zamenlijke asperge-maaltijd, onder voorwaarde, dat men zich hiervoor schriftelijk heeft opgegeven en de kosten van 10,per persoon, heeft voldaan vóór 11 juni a.s. Voorts wordt de auto-rijders nog de mogelijkheid geboden bij een tweetal, nader op te geven, benzine- pomp-stafioms (keuze uit 6) een oon- Lrolebon af te halen, welke in duplo wordt verstrekt. Een exemplaar hiervan dient men bij de finish in te leveren, waardoor men automatisch meedoet aan een loterij. Als ereprijs voor deze uto-rally is uitgeloofd een zilveren konings- schild voor de „Rally-koning 1972' Als hoofdprijs is beschikbaar een draagbare radio ter waarde van ca. 175,Voor de overige winnaars zijn nog 10 aantrekkelijke prijzen dis ponibel, terwijl er voor de onervaren rijders 5 extra prijzen zijn gereser veerd. Op zondag 18 juni a.s. is er tevens gelegenheid deel te nemen aan een wandel-oriëntatietocht door de be kende Geysterse bossen. Bij deze tocht is enigszins-afgeweken van het vertrouwde stramien. Op een acht tal punten in de route beschrijving is een fotovraag ingevoegd. Dit houdt in, dat de wandelaar, staande op een bepaald punt, uit de lijst van foto's, de bij dat punt passende foto kiest. Gelegenheid tot inschrijven voor deze tocht van 11.00 - 14.00 uur in het Gildehuis café A. Baltussen, Dorpstraat 16, Geysteren. De kosten bedragen 2.50 per per soon voor volwassenen en 1.00 per persoon voor jeugdige deelnemers van 10 - 16 jaar. Er zijn voor deze wandeltocht aar dige prijzen beschikbaar. RSTE TRIJS IN HOOGSTE LULLING YOOIi ZAI.C_r.S i Vrijdag 9 juni: 19.00 uur repetitie voor het hele koor. Maandag 12 juni: 18.45 uur repetitie voor de Grego- riaan zangers. Dinsdag 13 juni: 18.00 uur gymavond. 19.00 uur spellenavond. Donderdag 15 juni: 18.45 uur repetitie voor de Grego- riaan zangers. GESLAAGD Aan de Katholieke Scholenge meenschap „Jerusalem" te Venray slaagden de volgende kandidaten: Voor het eindexamen Gymnasiunm A: H. Albers, Well; J. Ehrenforth, Den Bosch; L. Faessen, Venray; R. Grüter, Venray; B. Gunneweg, Mill; W. Haegens en M. Houwen, Horst; W. Jacobs Weü. Voor het eindexamen Gymnasium B: M. Gommans, Venray; J. van Ha pert, Son; E. Haukes, Ubbergen; M. Hubers, Ysselsteyn; P. Janssen en A. Janssen, Oostrum; M. Kremer, Ven ray; M. Lamers, Venray; M. de Mixl ier, Swolgen; C. Scholten, Helmond; A.. Stevens, Venray; E. Wagemaker, Argentinië. Afgewezen: 1 kandidaat. R.K. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Schoolstraat 32 - Venray - Tel. 1970 Nieuwe jeugdboeken: Beresford, E. Kees en z'n karretje. A Duysen-Stomps, M. van Polly uit de koperen ketel. B Faber, H. De laatste reis van de „Ameland". B Grashoff, C. F1 oortje Bellefleur. A Heemskerk, W. van Bart vindt een brief. A Hooff, Th. van. Pedro, de circusjon gen. B Martin, J. Storm over zandeiland. B Phaff, C. Rientje Ragebol. A Steffens, S. Hoera, wij krijgen nieuwe buiten. B Werken, H. van der. Artis dieren encyclopedie. Dankbetuiging Daar het ons onmogelijk eenieder persoonlijk te bedan ken, willen wij langs deze weg onze oprechte dank betuigen, voor de vele cadeau's, bloe men en belangstelling, betoond bij ons gouden huwelijksfeest op 9 mei. Ook hartelijk dank namens onze kinderen en kleinkinderen aan allen, die hebben medegewerkt om deze dag voor ons tot een onverge telijke te maken. P. SWINKELS-MUNSTERS kinderen en kleinkinderen Kruisstraat 22, Venray Afgelopen zondag namen de Zan gers van St. Frans deel aan het 22e internationale Zangconcours te Vught. Het was alweer de 4e keer dat zij hieraan meededen en telkens zijn ze thuis gekomen met een eerste prijs. Zong men vorig jaar in de ere- afdeling, dit jaar probeerden de zangers het in de hoogste, de supe rieure afdeling, met twee vrije wer ken, de Gloria uit de Mis van Casali en Diffusa est van I. Bianchi. Door omstandigheden was de voorberei ding voor het concours niet zo op timaal geweest als men wel had ge hoopt, zodat men met enige schrik zondagmiddag met een bus en een lange stoet auto's naar Vught trok. Tijdens de inzing repetitie, waar de zangers in alle rust de werken nog eens doornemen, bleek echter dat die schrik voor een groot deel overbodig was want de Gloria en de Difusa est zaten er „geheid" in. Via een tele foontje liet het organisatiecomité weten dat er twee koren uitgevallen waren, en dat iedereen zat te wach ten op de Zangers van St. Frans. Zo doende moest men meteen na aan komst bij de concourszaal zich op stellen en beginnen met het uitvoe ren van de 2 muziekstukken. Des ondanks kwam er een eerste prijs uit met lof der jury en de beker voor het hoogst aantal punten in de kategorie jeugdkoren en op een na het hoogste aantal van het concours, n.l. 357 pun- toen. Dat betekent een gemiddelde van ruim 8V2. Werkelijk een prachtig succes voor de Zangers van St. Frans, hun bestuur, pianist dhr. van den Tillaart en dirigent dhr. W. Buys. De jury, onder leiding van Prof. de Jonig uit Antwerpen en verder be staan de uit Anton Krelage en Karei Mengelberg, schreef onder andere op de rapporten: „Het is steeds weer een lust Uw koor te horen"; „zeer ver dienstelijke uitvoering" en over Dif fusa est: „wel een zeer moeilijk werk dat de hoogste technische zangkunst vereist, doch alleszins een verdienstelijke vertolking". Dat men kritisch geluisterd heeft, blijkt wel uit de opmerking van een van de juryleden dat we 1/3 toon gestegen waren. Na dit concours is men al weer druk aan het repeteren geslagen voor het Internationale congres van de „Pueri Cantores" dat van 5 t.m. 9 juli a-s. in Den Bosch gehouden zal worden. De komende weken zult U !c;>gclvvijrc:d meer over dit congres toren, maar nu kan al geregd wor- congres waaraan zo'n 5000 zangers uit heel de wereld dèelnemen, zullen openen met het Hallelua van Han del en dat ze o.a. ook zingen op het Folklore-concert, tijdens de Vredes- dient en tijdens de pontificale hoog mis. Onder leiding van dhr. Len- nards uit Roermond zijn de sopra nen en enkele alten bezig de Grego riaanse gezangen van die mis in te studeren, zij zullen die dan voorzin gen. Het is dus een drukke tijd voor de Zangers van St. Frans en vooral ook voor hun dirigent dhr. Buys, die aan het hoofd van de organisatie van het congres in Den Bosch staat. U zult er binnenkort meer over ho ren. Tenslotte wil het bestuur van het koor de ouders en belangstellen den danken die belangeloos voor het vervoer naar Vught hebben willen zorgen. Hartelijk dank! e n straks zelf beter hun leven cp so- Op zaterdag 17 juni a.s. wordt in de gemeente Venray een huis-aan- huis-aktie gehouden. Deze aktie be staat in het ophalen van kleding die nog goed bruikbaar is, en bestemd voor de Missies van de Paters Fran ciscanen in West-Irian en van de Paters van de H. Geest in West-Ka meroen, Doua'la, Afrika. De missie van St. André, bisdom Douala .bestaat dit jaar 60 jaren en is gelegen op 150 km van de kust en 120 km van de hoofdstad Kameroen, Yaoundé. Deze missie is de laatste jaren uitgebreid met een ziekenhuis, waartoe behoort een afdeling voor melaatsen en een andere voor polio patiënten, alsmede een verpleeg-op- leidingsschool, een landbouw- en huishoudschool. Daar de missie op 5 km, van het administratieve cen trum ligt, is het noodzaak geworden in dit centrum een gemeenschaps- en vormingshuis op te richten, van waaruit een meer sociaal onderricht kan gegeven worden ana een bevol king van ruim 10.000 mensen. De mis sie die zich uitstrekt van Nijme gen tot Venlo heeft deze sociale opzet nodig om de mensen door „doe- het-zelf-systeem" een betere levens wijze op allerlei gebied mogelijk te maken. Hiervoor is een goed gebouw op een centraal punt nodig, waardoor deze mensen in staat gesteld worden de eerste grondbeginselen te leren c aai, economisch en technisch ge- om willen wij gaarne deze bliksem aktie aanbevelen voor de hulp aan de sociale opbouw van deze arme landen, waarvoor nu reeds onze har telijke dank aan allen die hieraan meedoen! P. Lebuinus o.f.m., Venray P. Jos Verdijk, Over loon Drumband-successen SMAKT HOLTHEES Zondag 4 juni werd op de Molen berg te Heerlen een drumbandcon cours gehouden hetgeen onder aus piciën stond van de Limburgse Bond van Tambourkorpsen. Aan dit con cours werd deelgenomen door zestien korpsen, waaronder ook de dames drumband „Limbra 69" uit Smakt- Holthees. „Limbra 69" dat onder de zeer be kwame leiding staat van de heer Fer van Els uit Venray, kwam hierbij uit in de 2e divsie sector A en Wist 135 punten bij elkaar te trommelen, het geen hen een eerste prijs met pro mote opleverden. Verder wisten zij van de acht korpsen die uitkwamen in de 2e divisie het hoogste aantal punten te behalen, hetgeen hun nog een extra prijs opleverde, die bestond uit een zeer fraaie beker. De heer Fer van Els die ook de drumband Unie uit Sevenum, als mede de drumband van Euterpe naar de top wist te brengen, had hiermede getoond dat ook een damesdrumband tot grote prestaties in staat kan zijn. Na de terugkeer van het korps werd door vele mensen van Smakt en Holthees een opwachting gemaakt om hun succesvolle drumband te fe liciteren met het behaalde succes. Het grote feest begint pas a.s. za terdag 10 juni wanneer Limbra 69 zal recipiëren i.v.m. deze geweldige mooie uitslag. Verwacht wordt dat zaal Beatrix te klein zal zijn wanneer alle men sen van Holthees en Smakt zich om hun drumband verzamelen om samen de avond in feeststemming te vieren. Ook de omliggende zustervereni gingen zullen acte de presence geven, terwijl de fanfare en het gilde, dat onlangs in nieuwe uniformen is ge stoken, zich opmaken om de avond te openen met een serenade. DRU'TEANB OÏRLO Cp het bc.-Leccr.couis van afgelo pen zondag te Heerlen behaalde drumband Ons Genoegen uit Oirlo met 132V2 pnt. een le prijs met pro motie en belandde daarmee in de le divisie. Dit korps o.l.v. H. Martens heeft daarmee in drie achtereenvolgende jaren suksesvol aan concoursen deel genomen. Extra glans kreeg het jongste suk- ses door het optreden van Joep Ver stappen, die door de jury met 18 p. als de beste tamboer-maitre van het concours werd gekwalificeerd. A.s. zondag 11 juni hoopt oök de fanfare van Ons Genoegen met suk- ses deel te nemen aan het bondscon- cours te Hout-Blerick. Daarna gaat de vereniging zich op maken voor een grandioos feest ge durende de eerste twee weekends van de maand september. VORMINGSCENTRUM VOOR WERKENDE JEUGD Het getuigschrift van het Vor mingscentrum voor werkende jeugd ontvingen Elly Cox, Swolgen; Annemie Cree- mers, Maashees; Koos Hendriks en Leentje Hendrik x, Meerlo; Peter Vermazeren, Leo Wijers en Mariette de Korte, Wanssum; Henk Pijpers en Harrie Horstemans uit Blitters- wijck; Toos Litjens, Melderslo; Jan Keysers, Sevenum; Marjolijn Oy- mans, Marie-José Huys en Truus Versieyen, Horst; Petronel Janssen, Overloon; Wim Ooms, Grubenvorst; Gert Heidens, Ysselsteyn, Mary Thuyls, Leunen; Truus Jacobs en Mia Hendrix, Merselo; Leo Schaminée, Jeanne Arts, Peter Beerkens, Thea d. Laar, Thea van Meyel, Herman Lenssen Frans Schaeffers, Henk Arts Herman Louhenapassy, Albert Maas, Marij v. d. Munckhof en Trudy Phi- lipsen uit Venray. M.G.V. VLAKWATER In wedstrijd tussen Venray 2 en Venray 1 van j.l. zondag, was de spanning soms te snijden. Het was niet alleen een spannende, maar oök een goede wedstrijd, met voor bei de teams een bevredigende uitslag: —4. Het was een sportieve strijd en voor de kijkers het aanschouwen waard. De beide teams bezetten met 8 wed- -rijfc •V.'icl uiitwi> 2 spta Helrrjn ten ,f punb W^] De kluizfr de ipi kers it den vh het gb van cn was gi kantqa: dan 6U, brek$ Hier ie: ter gi€ bezig) n inbra BRI De fr uit Vti vanafiei kenhi» op h(b van eH selo de aan <h[h wegge werd (V werd 6 maar la: fiets e c !U I Mevn de Grv brak C onwelitt neeshia: kenhiai viel bn huis v 0G De ïb H. v. tfi op defet doendia: bromfp personp( jarige èt lichte KEES GONDRIE en MARIANNE VERMELTFOORT trouwen op zaterdag 10 juni 1972 om 11.30 uur in het ge meentehuis en en om 12.00 u, in de Vredeskerk te Venray. Gelegenheid tot gelukwensen van 14.30 - 16.00 uur in Restaurant De Oude Lind, Venrayseweg, Horst. Best, Willem II straat 50 Venray, Merseloseweg 10 YOLANDA CUSTERS en PETER PHILIPSEN geven u hierbij kennis van hun voorgenomen huwelijk op vrijdag 16 juni a.s. Op die dag zal om 14.00 uur het burgerlijk huwelijk ge sloten worden op het ge meentehuis te Venray, waar na om 14.30 uur de kerke lijke inzegening zal plaats vinden in de parochiekerk van O.L. Vrouw Geboorte te Oostrum. Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 20.00 uur feestzaal Ousters, Past De- bijestraat 3, Horst-Hegel- som. Toëk. adres: Ooster Thien- weg 1, Oostrum. Oostrum, Ooster Thlenweg 1 Venray, Nieuwlandstraat 26 TE KOOP ZITBAD afm. 103/65 - 25,— Tel. 2865. TE KOOP BABYBAD en standaard inklapbare Kinderwagen Veiligheidsrekje v. trap Flessenwarmer, kinderstoel Box - Kinderledikant Babysüje, Oud Hollandse wieg op wielen 2 pers. luchtbed, inklapbaar kinder vakantie- bedje, autostoeltje T.V.-snoer c.a. Niessenstraat 9, Veltum. TE KOOP een hoogdrachtige VAARS en een met 20 1. melk Jan Nellissen, Stevensbeekse- weg 9, Overloon, tel. 395. AFWEZIG ARTS van 10 tot en met 25 JUNI Waarneming geschiedt door de artsen Th. v. Thiel - W. Bloemen A. Franken. TE KOOP FLORETT b.j. '65 L. Bos, St. Annalaan 5, tel. 1088. TE KOOP WOONHUIS in Veltum met garage en c.v. goede ligging bouwjaar 1970 aanvaarden na overleg Brieven onder »r. 245 bureau van dit blad. TE KOOP prima VERWARMINGSKETEL (olie) incl. brander etc. Tevens als nieuwe OLIETANK kap. 5000 ltr. N.V. Blitta, Maasheseweg 77, Venray, tel. 04780-1168. TE KOOP ACCU 6 V merk Varta slechts 2 wk. gebruikt. P. Swinkels, Haammakerstr. 250, Venray. TE KOOP i.pr.st. FORD STATIONCAR 1300 M b.j. aug. 1968 km. stand 57.000 J. v. d. Heuvel, Pr. Marij ke- straat 24, Venray. TE KOOP BANKSTEL 1 jaar geleden opnieuw bekleed met draion velours 175,— 1 Houten BLOEMENBAKJE 15,- Lindenstraat 15. TE KOOP FORD TRANSIT bj. dec. '65 voor rijbewijs BE Laadvermogen 1100 kg. Ideaal voor tuinder of champiiignonkweker Litjens, Lorbaan 12, Veulen TS KOOP AUSTIN SEVEN 1000 bouwjaar 1969 's avonds na 7 uur. Hoenderstraat 32, Venray. TE KOOP RONDE BOX WANDELWAGEN BADJE met standaard BROEDMACHINE POLAROID CAMERA Whistlerstraat 12, Venray. TE KOOP wegens omstandigheden FORD 1600 als nieuw 19.000 km. Prijs nader overeen te komen. H. Baars, Gertrudi9straat 10, Oirlo. Woensdag en donderdag Het nieuwste SPEELGOED voor buiten en binneh te spelen en zo voordelig in POUWELS WARENHUIS Hofstraat 10 - Juliariasingel 2 j TE KOOP BERGMEUBEL G. Bongers, Merselo, Beek 7. TE KOOP PLATENSPELER Bistervelts, tel. 2171. TE KOOP 2 grote KOZIJNEN met ramen Merseloseweg 38a. TE KOOP VOLKSWAGENBUSJE met schuifdak Ook genegen te ruilen voor luxe wagen. Helfrichstraat 53. TE KOOP KOELKAST merk „Linde" tafelmodel i.z.g.st. 75, Past. v. d. Gaetstraat 55, Ven ray. TE KOOP pakken GERSTESTRO uit schuur J. Claassens, Oirloseweg 16, Oirlo. TE KOOP i.pr.st.z. FLAT 1300 1964 Tinnegieterstraat 7, Venray. TE KOOP NYLONTAPIJT blauw z.g.a.n. en ondertapijt 3.50 x 4 mtr. 100,— 2 TRAVERTIN VENSTER BANKEN lx 160 x 25 - 1 x 170 x 25 cm 30,per stuk. 10 mtr. HEKWERK wit gelakt, hout en hekje 125,— Natuurstenen platen voor openhaard Breukstukken gewassen betontegel Wandel wagen i.g.st. 50,- Kinderbox 15,- Biezenvenneke 11, tel. 2051. TE KOOP BOX met boxkleed J. v. d. Heuvel St. Jorispark 1. TE KOOP wegens verhuizing: 2 GASHAARDEN klassiek model '71) 2 BIJZETKACHELTJES 1 BOORMACHINE en hulpstukken Party HARDBOARD PLATEN (24 st.) 1 richtbare TV RADIO ANTENNE met veel extra's Vitrages, overgordijnen, vloerbedekking etc. Te bevr. Fr. Scheepers, Hen- seniusstraat 2. TE KOOP zeer scherpe DOBELMAN PINCHER teef, 7 mnd. Tel. Wanssum 592, na 6 uur. TE KOOP 1.30 ha. ROGGE 0.60 ha. GERST perceel HOOIGRAS en nieuwe TV ANTENNE Heidsemolenweg 3, tel. 2192 TE KOOP FIAT 850 '67 met klein gebrek t.e.a.b. Tevens een POMP voor dieselvat A. Verstegen, Overloonseweg 67, Venray. TE KOOP alle soorten PERKPLANTEN Geraniums, Fuchsia's Litjens, Albionstraat 48, Leu nen, tel. 2801. TE KOOP 3 JONGE POEDELS 7 wk. oud, middelslag (zwart) ook de moeder 2V2 jaar. Hiept 2, Venray. Kennel van 't Leuven heeft TE KOOP langharige TECKELS met stamboom, zijn volledig ingeënt. M Jacobs, Molenhof weg IA, Leunen. TE KOOP modern WOONHUIS met c.v. op gas grote garage en berging in 't centrum van Venray. Adres bureau dezer. TE KOOP EETAARD APPELEN L. Verstappen, Gunlhoekweg 8 Oirlo. TE KOOP FIAT 850 Helfrichstraat 4, Venray. FE KOOP witte POEDEL Jacobs, Smakterveldweg 58. TE KOOP m IV2 ha HOOIGRAS L A. Claessens, Sdheiweg 3, Leu nen. TE KOOP STALEN RAAM 250 x 3.05 m Heidsemolenweg 1, Heide. 11 TE KOOP BRUIDSJAPON maat 38 niet in Venray of omg. ge dragen. Sansihofstraat 21, Venray. TE KOOP Philips stereo BANDRECORDER Henseniusstraat 21, na 6 uur. TE KOOP r PARTIJ STRO 1 Fr. Michels, Langeweg 55, Ven ray. TE KOOP TOMATENPLANTEN P. Jacobs, Handrik 1, Merselo. TE KOOP antieke SLAAPKAMER compleet Mechelse EETKAMER EIKEN KASTEN BROODKAST BIEDEMEIER STOELEN, TAFELS Prachtige Biedemeier BANK Bronzen KLOK KOPER enz. Kapelstraat 6, Holthees, gem. Vierlingsbeek. TE KOOP VLEUGEL P. Wijnhoven, Venrayseweg 38 Wanssum, tel. 04784-254. tel TE KOOP AFRIKAANTJES 3 cent per stuk, 100 voor 2.50 Grootdorp 6, Merselo. TE KOOP alle soorten KOOLPLANTEN Th. van Arsen, Oirloseweg 8, Oostrum. TE KOOP CORTINA 1500 de LUXE Tevens AUTORADIO H. Willems, Wilgenstraat 1. TE KOOP SOLEX MEISJESFIETS 10 jr. RUBBERBOOT Te bevr. Eindstraat 15. TE KOOP BROMFIETS Gazelle 1969 Haammakerstraat 62, Venray. SOLA door en door vlekvrij in POUWELS WARENHUIS Hofstraat 10 - Julianasingel 2 TE KOOP PEUGEOT BROMMER 7500 km. z.g.a.n. moet weg! Witzand 5, Molenklef. TE KOOP 2 WASMACHINES 1 sneflwasser en 1 langzaam- wasser Eikenhouten DRESSOIR Pr Bemhardstraat 36A TE KOOP GAS-GEVEL-RADIATOR INTERNO PETR. HAARD voor groot vertrek met tank van 500 ltr. PETR. KACHEL voor klein vertrek. KINDERWAGEN cognac-zwart Gommans, Langstraat 61, Ven ray, tel. 1281.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 2