TOP Jeugdvierdaagse A{l(cc^ Van Mil VADERDAG Nieuwe brug in Well op oude plaats Kijk, dat geeft zekerheid. garage cv Ebberink Met de kermis in Oploo WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Nachthemden! drukwerk in Zaal de Oude Heerlijkheid a.s. ZONDAG DANSEN in z^al Parkzicht te Deurne COENEN VRIJDAG 9 JUN11972 No. 23 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Over inruilauto's gesproken. Nieuw: inruilauto's metdb-garantie. db-auto's zijn inruilauto's met de bekende BOVAG- garantie én met DAF- garantie. Dat is dubbel betrouwbaar, dat geeft dubbele zekerheid. Deze in uitstekende staat verkerende inruilauto's worden afgeleverd met Veiligheidsinspectiezegel van Veilig Verkeer Nederland. 1 DAF 55 Coupé blauw - 1971 1 DAF 55 Coupé rood - 1970 1 DAF 55 Coupé mostana - 1969 1 DAF 44 mostana - 1970 1 DAF 44 beige - 1970 1 DAF 44 groen - 1967 1 DAF 55 groen - 1969 1 DAF 55 rood 1968 1 DAF 55 wit - 1968 1 CITROEN DIANA wit - 1969 1 V.W. 1302 S groen - 1971 1 V.W. 1300 blauw 1969 1 FIAT 124 Spider groen - 1968 1 FIAT 124 Famial 1969 VERDER DIVERSE GOEDKOPE AUTO'S VANAF f 250,- Kom, kiik, kies! Welkom bij: Wl LH ELMIN ASTRAAT VENRAY TELEFOON 1032 db-inruilauto% vooralle zekerheid. hk Marktstr.-Schoolstr. De 14e jeugdvierdaagse is goed en prettig verlopen. De deelnemers heb ben kunnen genieten van de mooie parcoursen en het heerlijke wandel weer. De deelname stelt de organi satoren tot grote tevredenheid. Er hebben aan deze wandeltochten 1370 wandelaars deelgenomen. Voor de 5 km afstand hebben 22 groepen ingeschreven, voor de 10 km 21 groepen en voor de 15 km 5 groe pen. Voor de 20 km hebben zich op zondag 150 individuele deelnemers aangemeld. Als leuke bijzonderheid is nog te vermeldenij, dat de 15 bejaarden die deelgenomen hebben samen 1053 jaar oud waren. Het sluitstuk van deze vierdaagse wendel'tochten, het défilé, is een kleurrijke en feestelijke intocht ge worden, dank zij de spontane mede werking van onze Venrayse muziek korpsen en de vele belangstellende toeschouwers. Hartelijk dank hier voor! Het comité dankt verder allen die op enigerlei wijze meegewerkt heb ben tot het welslagen van deze wan deltochten. De organisators voor het vele werk dat zij hebben verzet, de deelnemers voor hun sportief gedrag en alle die dit wandelevenement gel delijk steunden. De prijsuitreiking geschiedde door loco-burgemeester G. Schols. De uit slagen waren als volgt: Schoolgroepen 5 km: 1. Ie en 2e klas Oostrum 801 2. School Coninxhof 2e klas 769 3. Franciscusschool 2e klas b 754 5. Franciscusschool le klas 744 6. Sdhool Coninxhof 743 7. Kleuterschool Oostrum 738 8. Christelijke school 729 WANSSUMS GEMEENTEHUIS* WORDT RESTAURANT In de jongste raadsvergadering van de gemeenteraad van Meerlo- Wanssum zijn ook weer enkele punten aan de orde geweest, die van belang zün voor de hele regio. Zo had Ged. taten o.m. hun standpunt kenbaar gemaakt t.a.v. de ligging van de toekomstige vaste oeververbinding, die eerlang de Baileybrug zal moeten gaan vervangen. Zoals bekend is eerst gedacht om de Wanssumseweg nabij Wanssum ter hoogte van de afslag naar Oirto door te trekken, onder Wanssum om. De nieuwe brug zou dan een heel stuk zuidelijker gelegd moeten wor den. Ged. Staten deelden de Meerio- se raad mede, dat ze een ander in zicht hebben. De ïiieuwe brug zal praktisch naast de oude brug komen, in de richting van het oude pont- veer. Dit brengt met zich mede dat aan- en afvoerwegen praktisch wei nig verlegd hoeven te worden, dat het landgoed de Hamert en de bossen aan de andere kant van de Maas niet doorbroken behoeven te worden en dat via een aansluiting op de Duitse kant naar Moers alsnog een snelle aansluiting komt op de Emser Schnellweg. Ook Ged. Staten waren van mening dat het van groot belang is dat deze vaste oeververbinding er komt en verzekerden dat aan de plannen hard wordt gewerkt. Drs. Dittrich van Meerlo-Wanssum was er echter van overtuigd dat de baileybrug nog wel wat jaren dienst zal moeten doen. HET WANSSUMSE RAADHUIS is overbodig geworden, al vergadert de raad van Meerlo-Wanssum er nog altijd in. B. en W. stélden nu voor het gebouw te verkopen aan een Venlose firma, die daarin een goed restaurant wil maken en die tevens de jachthaven wil gaan exploiteren. Een en ander zal de betrokkene 90.000,gaan kosten. Verschillende raadsleden waren niet bepaald enthousiast. Waarom moet daar nu een restaurant in ko men, dat wellicht ook nog de andere Wanssumse horecabedrijven gaat be concurreren? zo vroegen enkele raadsleden zich af. Anderen vonden de prijs veel te laag. Drs. Dittrich vertelde dat hier ge dacht werd aan een beter genre restaurant, waaraan in deze regio kennelijk behoefte is. Zo vertelde hij dat Venrays burgemeester met deze plannen zeer gelukkig is. Er is dus geen sprake van konkurrentie met andere horeca-bedrijven, integendeel dit restaurant kan juist meer mensien naar Wanssum brengen. Drie make laars rijn om advies gevraagd, die op de eerste plaats van mening waren dat het gebouw alleen als restaurant nog te gebruiken is en op de twee de plaats deze prijs mee hebben sa mengesteld. Dat zijn tenslotte vak mensen. Als de raad kopers kende, die er meer voor willen betalen, dan had de burgemeester graag namen op tafel. In dit verband werden na men genoemd van liefhebbers uit Wanssum en Venray, doch waar die er geen restaurant van wilden ma ken, ging het feest niet door. Ook werd nog geprutteld tegen de overname van de jachthaven, doch de voorzitter wees er op dat die nog altijd geld gekost heeft, doch nu eerst geld gaat opleveren en ook voor dat argument ging de raad door de knieën. Waar nu ook de raadszaal verloren is gegaan, zal in Meerlo een nieuwe houten gebouwd gaan worden. Die kost 60.000,Een voorstel uit de raad om dat geld liever te sparen en te gaan vergaderen in zaal Brug- eind ging de mist in. Men wil die zaal tevens als representatief tref punt en er zal ook in getrouwd wor den. Jeugdgroepen 5 km: 1. Kabouters (senioren) 842 2. Kabouters (junioren) 788 3. De Petuers 783 4. De Dwergjes 757 5. De Witte Boordjes 744 6. Dé Witte Boordjes 740 7. De Witte Boordjes 738 Georganiseerde groepen 5 km: 1. De Naturvrienden Merselo 867 2. Erica Heide 858 3. Leunse Belhamels 1 851 4. Leunse Belhamels 2 850 5. St. Christoffel 844 6. De Doorzetters 834 7. Steeds Voorwaarts Veulen 788 Schoolgroepen 10 km: 1. Mariasehool Oostrum 846 2. Meisjesschool Coninxhof 837 3. Christelijke school 1 787 4. Jongensschool Coninxhof 778 5. School Coninxhof 748 6. Christelijke school 2 733 Jeugdgroepen 10 km: 1. Meisjesgilde Oirlo 953 2. KJB Oastenray 885 3. Kabouters Pipi Langkous 883 4. Kabouters Jeanne d'Arc 854 5. St. Oda-groep (jun.) 851 6. St. Oda-groep (sen.) 827 7. De Witte Boordjes 796 Kabouters Jeanne d'Arc 784 De Groene Hartjes 755 Georganiseerde groepen 10 km: 1. De Natuurvrienden Merselo 930 2. De Doorzetters 889 3. Erica Heide 864 4. Leunse Belhamels 842 5. St. Christoffel 838 6. Steeds Voorwaarts 812 Schoolgroepen 15 km.: 1. Lagere school Oostrum 871 Jeugdgroepen 15 km: 'n Extra prijs voor de Bejaarden van Venray, die eigenlijk 'n jubileum hebben. 1. Gidsen Jeanne d'Arc 806 Georganiseerde groepen 15 km: 1. De Natuurvrienden Merselo 919 2. St. Christoffel 883 3. DWS Afferden 790 i Janssen uit Tienray bleef tegen. Die had trouwens de bokkepruik op, want in de rondvraag gaf hij een rondje kankeren weg dat er niet om loog. Dat was toen burgemeester Dittrich Wanssumse verwijten over zijn houding bij het overleg tussen Venrays gemeentebestuur en het co mité van overleg uit Wanssum, van tafel veegde. Hij verweet de burgemeester za ken uit hun verband te trekken en dan de raad voor voldongen feiten te plaatsen. „Als raadslid weet men te weinig en dat komt ook omdat er veel te wein'ig vergaderd wordt zo stelde hij en wilde best iedere maand, zelfs zonder presentiegeld, ter vergadering komen. Dan hoefde hij niet uit de krant te lezen, wat er in de gemeente gaat gebeuren. „De pers is beter ingelicht dan wij Maar dit voorstel werd ook van tafel geveegd met de mededeling dat het de pers nu eenmaal vrij staat zijn inlichtingen her- en derwaarts te halen en dat ieder raadslid dat bepaalde dingen wil weten ten alle tijde welkom is op het gemeentehuis. RAADSBESLUITEN In deze vergadering werd een ge meentesubsidie afgewezen voor een te organiseren Midsummer-festival. Als het fout gaat lopen zal opnieuw bekeken worden of de gemeente fi nanciële steun zal bieden. Meerlo-Wanssum draagt ook 11 ct. per inwoner bij aan het basisplan dat Ir. Thijssen gaat opstellen voor de openluchtrecreatie in Noord Lim burg. Alleen was Janssen weer te gen. Men zal een raad niet gauw horen zeggen dat de gemeente te goedkoop aankoopt, maar dit gebeurde wel toen de aankoop van 1800 m2 grond met oude woning, schuur en stal mid den in Meerlo ter sprake kwam. Als de zaak gesloopt is houdt men hier een bouwplaats over voor 4 tot 5 wo ningen. Het raadslid Aerts vond de aangeboden 20.000,schandalig laag en meende dat de gemeente hier misbruik maakte van de omstandig heden. Ook HENDRIKS uit Swolgen gaf hierop commentaar en verloor daar bij een rondje. Want de baron had gewed dat hij nietf twee vergaderin gen zijn mond kon houden. Dat be wees hij nu, maar uitgerekend op 'n moment dat hij zeker zijn mond had moeten houden, want de verkoper is familie van hem. Dat kreeg hij dan ook prompt op zijn brood, terwijl B. en W. de raad verder wist te over tuigen dat hier van misbruik geen sprake was en dat het ging om een normale zakelijke transactie. Uit Wanssum gaat een misschien gevaarlijke gasflessen-opslag ver dwijnen. Die gaat nu naar het in dustrieterrein, waar grond in erf pacht voor dat doel wordt uitgegeven. voor al uw van don munckhof n.v. 11 - 12 en 13 JUNI SPEELT voor U in de ZAAL orkestTHE WILLIAN'S IN DE DANSTENT orkestTHE BLACK BOYS Maandag en dinsdag in de zaal MATINEE Aanvang 11 uur H. v.d. Einde, St. Jozefstraat 26, Deurne orkestTHE JOYRIDERS UI AU Al I A I I T> HIGH QUALITY MAASHESEWEG 2 VENRAY ZIT VADER OOK VASTGEROEST IN DAT GOEIE OUWE PAK Dan is Vaderdag een mooïe gelegenheid om hem een nieuw costuum te geven. Natuurlijk een costuum dat hem even gemakkelijk zit als dat „goeie ouwe". En de prijs behoeft echt geen bezwaar te zijn, want Van Mil heeft al een ruime keus vanaf f 129,-. De winkel hangt er vol van. Komt U eens kijken en breng Vader maar mee. l VENRAY-HOFSTRAAT-TEL. 2828-04760 t

Peel en Maas | 1972 | | pagina 17