mmmi emuy .:v, 999 de mooiste GORDIJNEN komen van Nieuwe paiio-bungalows in Bergkwartier Filmclub Leenenl mijn voorkeuris vormkeur SPORT WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Venray neemt deel aan nationale trapcar-race Spel zonder Grenzen notities Geslaagd Y00R VADER, WEETJE WEL! Kenmore - Arrow - Kerko modefiuis UUU^JUU INGEZONDEN L1 RIAENS S.S.S. Overloon VRIJDAG 9 JUN11972 No. 23 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 et per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) ZATERDAG VOORRONDE IN RHENEN Bestuur en leden van Zeskamp-Venray hebben besloten om op zaterdag 8 juli 2 dagen na terugkeer uit Italië deel te nemen aan de Nationale Trapcarrace, welke in Doetinchem wordt georga niseerd. De bedoeling is, dat alle heren van het Zeskampteam met twee wagens aan de race zullen deelnemen. Ondanks heit feit, dat Venray zich tijdens de finale in Rotterdam bij de wedstrijd om de Hors concours Grand Pirix zich tengevolge van di verse omstandigheden niet helemaal waar heeft kunnen maken, is de Ven- rayse wagen steeds een geduchte en zelfs zeer gevreesde concurrent ge weest. Venray is van plan in Doe tinchem hoge ogen te gooien met de vierwielige schepping van Piet Theuws en de heren teamleden trai nen als bezetenen om althans te pro beren de prestaties van coureur Wim Loonen te evenaren. NAAR RHENEN De gemeente Rhenen is een van de niet-Zeskampploegen, welke zich heeft laten inschrijven voor de Doe- tinchemse trapcarrace. Met goedvin den van de NCRV èn de Doetinchem- he organisatoren wordt zaterdag a.s. in Rhenen een „voorrace" georgani seerd, waaraan door vele trapwaglens die in Doetinchem zullen rijden, wordt deelgenomen. Ook Venray heeft de uitnodiging hiervoor dank baar aanvaard. De Venrayse „trapoardeviis" ko men zaterdagmiddag om twaalf uur met hun „volgwagens' in Rhenen aan. Om half een worden de deelnemers ontvangen door het gemeentebestuur en om 2 uur trekt men, voorafgegaan door een muziekkorps naar het wed strijdterrein aan de Ericalaan. Om 14.45 uur begint dan de weg race in vier manches over 500 meter. Ook in Rhenen is Venray van plan te laten zien dat de uitslag van het Hors Concours in Rotterdam slechts een vergissing was NAAR ITALIË De 5e juli, de dag waarop het Ven rayse Zeskampteam zal deelnemen aan het internationale televisiespel „Spel zonder Grenzen" in het Itali aanse Passariano nadert met rasse schreden. Over een kleine drie we ken is het zover, dat het Venrayse team tegen zes buitenlandse teams in het strijdperk treedt. Venray gaat een groot avontuur tegemoet omdat niiet bekend is wel ke proeven moeten worden uitge voerd. Wat men wel weet is, dat het niet eenvoudig zal zijn zich onvoor bereid op de ispelen te werpen. De Venrayers zijn evenwel vol goe de moed. Er wordit regelmatig ge traind op conditie, zodat in ieder ge val de ploeg goed getraind in de Italiaanse arena zal verschijnen. PASSARIANO Op de meeste kaarten zal men vergeefs zoeken naar het plaatsje dat Passariano heet en waar op 5 juli zich het internationale televis'iespec- takel met Venray in de hoofdrol zal afspelen. Intussen is men er na de nodige informatie achter gekomen, dat Pas sariano een klein plaatsje is van on geveer 450 inwoners, gelegen in noordoost Italië in de provincie Ve netië nabij de grote plaats Udine, die op iedere behoorlijke kaart staat vermeld. Om precies te zijn ligt Passariano op de weg van Udine in westelijke richting naar Popderone, even voor Codroïpo. VENRAYSE SUPPORTERS Omdat verwacht wordt, dat ver- sohillende Venrayers rond die tijd op vakantie zijn in Italië en wellicht dit internationale televisiegebeuren wllen meemaken, wordt door het Venrayse Zeskampcomité getracht toegangsbewijzen vooir Passariano te bemachtigen. De kosten bedragen rond 5, Hoewel het egemszins zeker is, dat de kaarten beschikbaar worden ge stéld, doet er toch goed aan nu reeds een plaats te bespreken, wanneer men de mogelijkheid heeft het spel bij te wonen. Men kan zich aanmel den bij de heer M. Zandbergen, Vël- tumse Kleffen 63 (tel. 3386) of over dag onder nr. 3838 toestel 130. Ook de penningmeester, de heer D. Kou semaker, Langstraat 60a (tel. 2131), wil graag de aanmeldingen - noteren. SUPPORTERSCLUB De Venrayse Supportersclub, die zich bij ieder Zeskamptreffen zeer verdienstelijk heeft gemaakt, zal ook in Italië van zich laten horen. Leden van de Supportersclub zullen op woensdag 5 juli vanaf 's middags vijf uur „strategisch' staan opgesteld na bij de arena waar het „Spel zonder grenzen" wordt gespeeld. Ze zijn her kenbaar aan spandoeken, borden en vlaggen met het „Spel zonder gren zen embleem". De club heeft op zich genomen de belangstellende Ven rayers „op te vangen' en gezamenlijk naar de plaatsen te begeleiden. Geprobeerd zal worden ook langs de verschillende toegangswegen naar Passariano aanduidingen voor de Venrayers te plaatsen, opdat men gemakkelijk de weg kan vinden. Aan de Rijksuniversiteit te Leiden Slaagde aan de faculteit der rechts geleerdheid mej. Anne-Miek Hans- sen. Als studieriohitng had zij het internationale recht bij ondernemin gen. DEVORMKEUR KATALOGUS 1972/73 IS UIT! 48 pagina's vol woon- ideeën in prachtige kleuren gepresenteerd door de meubelgroep Vormkeur. Wij zijn één van de méér dan 70 bij de Vormkeur-meubel- groep aangesloten za ken. Voor U een extra garantie; een reden te meer om eens bij ons langs te komen. Het meubelboek geven wij U dan graag meteen mee. VORMKEUR Lambertuspleln 3 - Horst Tel. 1554 |^y Architect Bisscheroux heeft vrijdag de gemeentelijke zegen gekre gen om wederom een nieuw bouwplan in Venray te starten. De ontwerper van het Groene Hart heeft thans voor een gedeelte van het nieuwe plan Bergkwartier een plan ontworpen voor de bouw van 40 koopwoningen, die daar gebouwd gaan worden door het aan nemingsbedrijf Verhoeven. SPEELS PLAN En ook ditmaal kan deze architect de aspirant-liefhebbers een speels plan aanbieden, omdat hij in dit door vier wegen omsloten plan een 40-tal patio-bungalows ontworpen heeft, die èn door groepering è'n door indeling werkelijk opvallen. Alle bungalows zijn gegroepeerd in het groen, waarbij men uitdrukkelijk alle bomen, die in het voormalige Ambonezenkamp reeds een betrek kelijke grootte hebben bereikt, spaart. Zo kan dus een koper al volwassen bomen in zijn patiogedeel te tegen komen. Maar daarnaast zijn de L-vormige bungalows zodanig ge groepeerd dat straatjes, pleintjes en veldjes ontstaan, die de toekomstige bewoners en vooral de kinderen echt het idee geven buiten te wonen, in een gebied waarin de voetganger heer en meester is en de auto's ver bannen zijn naar de randen van het plan. Het wordt juist voor de kinde ren een heerlijk domein om te spe len. Dat spel element komt, als men dat zo mag zeggen, ook terug in de bun galows zelf, waarin duidelijk twee gedeelten te oderscheiden rijn, name lijk het slaapgedeelte en leef gedeelte. Drie slaapkamers met badruimte vormen de poot van de L, het leef- en woongedeelte de lange poot. KEUKEN Daarbij valt op dat de keuken zo danig in het woongedeelte is gegroe peerd, dat er twee onderling ver bonden maar tevens gescheiden leef ruimten ontstaan. Een open keuken dus, die vlogens de insiders, steeds meer in zwang komt en door de huis vrouw na enige aarzeling vooraf, toch als zeer prettig wordt ervaren. Dat woongedeelte geeft aan de voorkant toegang tot een klein ter ras, dat op zijn beurt weer aansluit op de wandelwegen door het plan. Maar middels een hefschuifdeur van 2 meter kan men ook in de 62 m2 grote patio komen (ook van buitenaf bereikbaar) die de toekomstige be woner als het ware een kamer in de openlucht biedt, zonder dwang daar een keurig tuintje van te maken. Een lekker open leefruimte, die sa men met de woonkamer voor een enorm stuk privacy zorgt. De bungalow heeft zijn eigen cen trale verwarming en wordt aange sloten op de centrale antenne. Een bergruimte van bijna 3x3 meter ligt lekker centraal in de bungalow en biedt zowel naar binnen a'ls naar buiten naar de patio alle mogelijk heden. Iedere woning, waarvan de prijs is vastgesteld op 74.000,met moge lijkheden voor premie) heeft auto matisch een kavel aan de rand van het plan voor een direkt of later te bouwen garage. De nieuwe bungalows worden voor de verkoop gebouwd en de beide Venrayse makelaarskantoren, Amak Nederland en W.A.O. van Soest, gaan deze huizen, die men binnen 14 maanden hoopt te verwezenlijken in verkoop brengen. OVERHEMDEN VAN WERELDKLASSE Na tot viermaal toe op door haar ongewilde wijze in de publiciteit te zijn gebracht, heeft het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Leunen het schoolbestuur er behoefte aan, op deze publikaties, waarvan drie in „Peel en Maas" en één in „Leunen deze week" te rea geren. Vooraf willen wij stellen dat op initiatief van h,et kerkbestuur in juli 1968 een eigen „leken" schoolbestuur werd geformeerd wélks leden tijdens een vergadering van de parochianen op demokratische wijze werden ge kozen. Teneinde te komen tot passende statuten voor de nieuwe stichting, werden adviezen ingewonnen bij de Katholieke Schoolraad Limburg en het R.K. Centraal Bureau voor On derwijs en Opvoeding te Den Haag. Van de van beide instanties ver kregen informaties werd dankbaar gebruik gemaakt. Terzake het onderhavige onder werp mag als reaktie op bovenver melde publikaties het onderstaande dienen. 1. Daartoe halen wij een letterlijke tekst aan uit de door het school bestuur in 1968 opgestelde sta tuten: Bestuur art. 4, lid 2. „De ouderkomité's, verbonden aan de söholen, wijzen gezamenlijk twee bestuursleden aan. Indien en zolang geen ouderkomi té's aan de scholen zijn verbon den, worden twee bestuursleden benoemd uit de ouders van de leerlingen." 2. Het bestuur van de Stichting Ka tholiek Onderwijs Leunen bestaat momenteel uit zeven personen, al len „ouders van leerlingen". 3. Door andere ouders van leerlin gen is nooit of te nimmer, noch schrifteijk, noch mondeling, met het schoolbsetuur kontakt gezocht om tot oprichting van een ouder- komité te komen of dit onderwerp zelfs maar ter sprake te brengen. Door het schoolbestuur zelf is de ze kwestie echter wél enige malen naar voren gebracht tijdens ouderavonden, waarbij o.a. doel stelling en werkwijze werden uit eengezet. De aanwezigen gaven er geen blijk van vooralsnog be hoefte te hebben aan een ouder- komiité. 4. In de vergaderingen van het schoolbestuur van 28 juni 1971, 1 november 1971 en op de laatste vergadering van 15 mei 1972, werd unaniem als algemeen standpunt ingenomen, dat het oprichten van een ouderkomité niet op de weg ligt van het schoolbestuur, doch dat, wanneer daaraan behoefte zou bestaan, er van de zijde van het schoolbestuur alle gevraagde medewerknig zal worden ver leend. 5. Dat de houding van de Stichting Katholiek Onderwijs Leunen po sitief is t.o.v. ouderkomités als zodanig, moge blijken uit de jaar lijkse gift, welke het schoolbe stuur onlangs overmaakte aan de Nederlandse Katholieke Ouderver eniging te Den Haag. Wij vertrouwen, dat hiermede vol doende duidelijkheid is geschapen voor die personen, die, zoals de re- diaktie van „Peel en Maas" terecht opmerkt, kennelijk niet of onvol doende met de situatie op de hoogte zijn. De inhoud van dit schrijven is vooraf ter kennis gebracht aan de dorpsraad i.o. Namens de Stichting Katholiek Onderwijs Leunen, H. Reintjes, secretaris. Gezien de laatste jaren het inwo nertal van Venray alsmaar stijgt en men zo tijdens typische Venrayse hoogtijddagen nogal wat dames en heren ziet rondlopen met een film camera voor het oog, lijkt nu het tijdstip aangebroken om al deze fil mende mensen bij elkaar te roepen. Bij elkaar te roepen voor een alge mene oriëntatie om te zien in hoe verre er behoefte is tot de oprichting van een filmclub. Een vereniging dus waar mensen van allerlei slag maar toch met dezelfde liefhebberij gelegenheid hebben kontakt met elkaar te zoeken om gegevens uit te wisselen, eikaars films te bekijken en te bekritiseren. Een vereniging waar op gezette tijden een gevorder- derde broer zijn kennis kan overdra gen aan een minder gevorderde ama teur en deze laatste weer aan een beginneling. Indien filmend Venray de behoefte voelt om net zoals ik zo'n kontakt te hebben met andere amateurs dan is er voor U allen gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen. Op maandag 21 juni a.s. zal om 20.00 uur een opricthingsvergadering plaatsvinden in zaal 6 van het Ge meenschapshuis .ingang Jan Hensen- straat. Uw buurman of buurvrouw is ook welkom. Een filmamateur. SPORT (0 GESLAAGD JUBILEUMTOERNOOI Het hoogtepunt van het 20-jarig bestaan van de SW-veteranen was ongetwijfeld het groots opgezette voetbaltoernooi zaterdag j.l. Onder bijzonder gunstige weers omstandigheden werd om 13.00 uur op twee sportparken, t.w. Leunseweg en Oostsingel, het startsein gegeven van het toernooi, waaraan door liefst 16 teams werd deelgenomen. Er waren gasten uit Nederland, maar ook België en Duitsland waren vertegenwoordigd. Hoewel Dinslaken, de winnaar van verleden jaar, zich ditmaal geen goed verliezer toonde, hadden de overige wedstrijden een bijzonder sportief verloop, waarbij de veteranen soms nog voortreffelijk voetbal lieten zien. Nadat rond zeven uur de aktivi- teit op het speelveld waren afgelo pen werd de avond voortgezet in Den Kerkdijk van huize St. Servatius. Het was hier niet alleen een bijzon der gezellige, maar ook drukke be weging. Toen voorzitter M. Peters van de SW-veteranen om 9.15 uur met de prijsuitreiking ging beginnen, kon hij allereerst maar moeilijk gehoor krij gen onder de druk converserende gasten. Maar toen de heer Peters dan uiteindelijk kon beginnen aan de prijsuitreiking, dankte hij alle deel nemers voor hun sportiviteit, hun in zet en kameraadschap. Het scheids- redhterskorps stelde hij allereerst op de voorgrond en bood deze arbiters als dank ieder een herinneringsvaan tje aan. Ook alle ploegen die buiten de prijzen vielen kregen een herinne ringsvaantje aangeboden. De ere-prijs ging naar Drunen, dat zich voortreffelijk had geweerd en met recht winnaar werd van dit toernooi. Naast een grote bokaal, en een herinneringsvaantje werden de spelers van dit team in de bloeme tjes gezet, dank zij een spontane ges te van bloemenhandel A. Poels. De le prijs was voor Blauw Geel uit Veghel; 2e Sparta Beek en Donk en de derde prijs voor het Duitse Spellen. Tijdens deze prijsuitreiking hadden vele gastteams behoefte om de SW- veteranen te danken voor de zeer goede organisatie; een dankwoord dat dikwijls gepaard ging met de aanbieding van een geschenk, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. De SW-veteranen die enorm veel werk verzet hebben om deze dag tot een goed einde te brengen, kunnen terugzien op een zeer geslaagde sportmiddag en een gezellige feest avond. Dit bleek wel het meest uit feit dat alle verenigingen kenbaar maakten volgend jaar weer graag te willen komen. B. A.s. zaterdag spelen de SW vete ranen is Vierlingsbeek tegen Vol harding. Vertrek 16.30 uur. Aange wezen: Math. Gommans, Jo Gomans, Th. Swinkels, M. Beerkens, H. de Bruyn, Jeu Arts, Ton Arts, van Kempen, W. Arts, G. Poels, P. Smits, H. Gom mans. Afmeldingen bij H. de Bruyn. GROTESTRAAT 18 TEL. 1253 - VENRAY Kwartfinale Toon Schröderbeker. Zondag 4 juni j.l. heeft SSS Over loon in de kwart finale om de Toon Schröderbeker moeten afhaken door een 30 nederlaag tegen Jan van Arckel. INTERIEURVERZORGING thomassenlg Wilhelminastr.B Venray Q4780-2510

Peel en Maas | 1972 | | pagina 13