f 89.00 Modehuis Thomassen Kerkelijke Diensten 0 §11 gemeentelijke notities en mededelingen LICHTGEWICHT COSTUUMS Eenmaal andermaal... Vredeskerk Venray ra van 11 tot en met 17 juni O VLIEGVELD „DE PEEL" TIJDELIJK IN GEBRUIK Vanag donderdag ;8 juni tot en met maandag 3 juli zal het vliegveld „De Peel" bij Merselo en Vredepeel weer tijdelijk worden gebruikt. In ver band met onderhoudswerkzaamheden aan de startbaan van de Militaire Luchtmachtbasis te Eindhoven zal een squadron Northrop N.F. 5 toe stellen op de basis de Peel worden gestationeerd. Verwacht wordt, dat dagelijks twaalf vliegtuigen twee vluchten zullen maken. De leiding van de Luchtmachtbasis Volkel heeft de Eindhovense vliegers duidelijke instrukties gegeven ter voorkoming van geluidsoverlast. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Vemray brengen hiermede ter alge mene kennis dat vanaf bedien gedu rende drie maanden ter secretarie van de gemeente, afdeling IB, Gro testraat 1, voor eenieder ter lezing is neergelegd het besluit van de raad dezer gemeente van 15 december 1971, no. 1622, tot vaststelling van een nieuwe Algemene Politieverordening Venray, welke verordening op 1 juli a.s. in werking zal treden. Venray, 8 juni 1972 Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS, burgemeester A. L. G. JANSEN, loco-seer. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare kennis dat zij bij hun besluit van 25 mei 1972 vergunning hebben verleend aan J. Stoks, Nlieuwlandstraa't 5 te Ven ray, om het huurautobedrijf uit te oefenen met 10 auto's. Door belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren tegen het be sluiten worden ingediend bij het ge meentebestuur binnen 30 dagen na de openbare bekendmaking. Een af schrift van het besluit is gestuurd naar: de Heer Rijkshoofdinspecteur van het Verkeer in Limburg, Stad huisstraat 6 te Maastricht; de Rijks dienst voor het Wegverkeer, St. Pie- terskade 26 te Maastricht. Venray, 8 juni 1972 Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS, burgemeester A. L. G. JANSSEN, loco-secr. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray vestigen hierbij de aandacht op het bepaalde in artikel 45 van de Brandveiligheidsverordendng van de ze gemeente, waarin gesteld wordt, dat het behoudens vergunning van burgemeester en wethouders verbo den is een centrale verwarmings installatie te gebruiken of te doen gebruiken, welke met vloeibare brandstof (olie e.d.) wordt gestookt. Voor het verkrijgen van bovenbe doelde vergunning dient een schrif telijke aanvraag bij ons te worden ingediend. Aan de vergunning worden mede uit een oogpunt van veiligheid voor waarden gesteld t.a.v. de deugdelijk heid van de aanleg en van de te ge bruiken materialen. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot afdeling IB ten ge meentehuize, Grotestraat 1, tel. 3838. Venray, 8 jun'i 1972 Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS, burgemeester A. L. G. JANSSEN, loco^secr. HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de seoretarie van de gemeente Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van: J. J. H. Lemmens, Timmer- mannsweg 50, Ysselsteyn om ver- TREVIRA - TERLENKA DIOLEN gunning ex art. 6a der Hinderwet i.v.m. het uitbreiden/wijzigen van een veehouderij en varkensmesterij waar mest en meststoffen worden bewaard en propaan wordt gebruikt. Adres inrichting Timmermannsweg 50, Yesselsteyn, kadastraal gemeente Venray sectie H nr. 3063. J. J. H. Thielen, Horsterweg 27. Leunen om vergunning tot het op richten, in werking brengen en in werking houden van een rundvee- en pluimveebedrijf waar mest en mest stoffen worden bewaard. Adres in richting: Horsterweg 27, Leunen, ka dastraal gemeente Venray sectie G nr. 2279. - G. J. W. M. Camps, Mgr. Hans- senstraat 2, Oostrum om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een vee houderij waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting: Mgr. Hanssenstraat 2, Oostrum, ka dastraal gemeente Venray sectie E4 nr. 2549. H. A. G. M. Moorrees, Spurk- terdijk 4, Oostrum om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een rundvee houderij en varkensmesterij waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting Spurkterdijik 4, Oostrum, kadastraal gemeente Ven ray sectie E nr. 2805. - W. M. L. Geurts, Veulensewa- terweg 2, Ysselsteyn om vergunning tot het oprichten, in werking bren gen en in werking houden van een rundveehouderij en varkensmesterij waar mest en meststoffen worden be waard. Adres inrichting Veulensewa- terweg 22, Ysselsteyn, kadastraal ge meente Venray sectie H nr. 2384. G. F. H. Versteegen, Molen- hoekseweg 13, Oirlo, om vergunning tot het oprichten, in werking bren gen en in werking houden van een varkensmestrij waar mest en mest stoffen worden bewaard. Adres in richting Molenhoekseweg 13, Oirlo, kadastraal gemeente Venray sectie F nr. 2641. - M. P. T. M. Hendrix, Spralan'd- weg 3, Oostrum om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een champig nonkwekerij waar mest, meststoffen worden bewaard. Adres inrichting: Spralandweg 3, Oostrum kadastraal gemeente Venray sectie E nrs. 1270 1216. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking in brengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een iéder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op woensdag 22 juni 1972 om 15.00 uur in het gemeentehuis, Grotes'traat 1. Beroep tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door: a. een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbe doelde zitting is verschenen; b. een andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft inge bracht. Venray, 9 juni 1972. Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, De burgemeester Drs. F.G.L.L. Schols De loco-secr. A.L.G. Janssen Mogelijk is het in Venray nog niet zo bekend, maar binnenkort start weer de aktie van de „Vrienden kring van de medische missiezus ters". Deze aktie is niet iets van één maal. Dan zou het werk van deze zusters in India, Pakistan, Bangla Desh, Vietnam, Afrika en Brazilië enz. allang gestaakt zijn; of meer nog: waarschijnlijk zou dat vele werk niet eens hebben kunnen be ginnen! s* Juist dank zij het „Andermaal", ieder jaar weer opnieuw, kregen en krijgen de medische missiezusters de garantie dóór te kunnen gaan met hun werk van gezondheidszorg; dank zij dit „Andermaal" vonden en vin den zij ook steeds weer de moed en de mogelijkheid om ergens waar dit noodzakelijk is, nieuw te beginnen, zoals b.v. in het afgelopen jaar in Afghanistaan, Yemen en Brazilië. OPLEIDING Een van die tijd, moeite en kosten vragende werkzaamheden van de zusters voor een betere toekomst van vélen is b.v. de opleiding van eigen- la ndse meisjes tot verpleegster- vroedvrouw. Er gaan meerdere jaren in zitten en een behoorlijk bedrag wordt ermee geïnvesteerdde school, lesmateriaal en het onderhoud van de leerlingen die, wegens de grote afstanden waar ze vandaan komen, altijd intern zijn. Dag in dag uit wordt er gewerkt naar het komende resultaat toe: jonge mensen in staat te stellien op verantwoorde en vak kundige wijze voor hun „eigen men sen" te laten zorgen bij ziekte en dood, in zwangerschap en bij beval- GEMEENSCHAPSVIERING VENRAY A.s. zondag is er om half elf in de Levensschool, Bevrijdingsweg 2a een eucharistische tafelviering voor per sonen van 17 jaar en ouder. Deze dienst wordt vandaag, donderdag, om half aohit bij kap. Latten, Dr. Poels straat 2, voorbereid. Belangstellen den zijn daar welkom. van 11 t.m. 17 juni. Tiende zondag door hét jaar. Zaterdag: 19.00 nederlandse hoog mis, int. mevr. Franssen-Rutten mevr. Minten-Delauw. Zondag: 8.00 gelezen mis, int. overl. fam. v. d. Vegt-v. d. Boogaard; 9.30 gregoriaanse hoogmis, 'int. Jo hannes Kersten; 11.00 nederlandse hoogmis int. Gerardus Jans Beken vwg. de familie mevr. Hermsen- Verdonschot vwg. de kinderen; 18.00 gelezen mis, int. Gerardus Geurts als jgt. Maandag: 8.00 gez. Janssen fam.; 9.00 Christina Graat en ouders; 19.00 Theodorus Arts en overl. fam. Dinsdag: 8.00 tot zekere intentie; 9.00 Peter Duykers; 19.00 overl. ouders Minten-Beclet en dochter Nella. Woensdag: 8.00 tot zekere intentie; 9.00 overl. ouders v. Bracht-Cree- mers; 19.00 ouders Kroneniberg-Clan- cette en zoon Lambert. Donderdag: 8.00 mevr. Verstegen- Hubeny vwg. mevr. Barents; 9.00 overl. fam. Geurts-Ver stegen. Vrijdag: 8.00 gez. Janssen en fam.; 9.00 Hendrik Willems, echtg. en bei de zoons; 19.00 overl. fam. Baeten Martens. Zaterdag: 8.00 tot zekere intentie; 9.00 Harrie Messemaeckers; 19.00 u. Piet Hanen oveii. ouders Bererits- Egelmeers. Mededeling: Komende week willen de Medische Missiezusters een huls aan huis kol- lekte houden voor hun werk in de missie. Akolieten: Zaterdag 10 juni: 19 uur Ad Ver beek en Liesbeth Heuvelmans. Zondag 11 juni: 8 uur Jos Laurens- se en Huub Janssen; 9.30 Wim Kre- mer en Boudewij'n van Grinsven; 11 uur Jos Bexkens en Maria Ouden hoven. Misdienaars: Zondag: 18 uur Peter van Houdt en Adje van Houdt. Maandag, dinsdag, woensdag: 8 u. Marcel Jeurissen en Frans-Jan van Gervten; 19 uur Jerry Mulders en Roland Michiels. Donderdag, vrijdag, zaterdag: 8 u. Peter Broers en Benoit Lucassen. Vrijdag: 19 uur Wim Seuren en Willy Rongen. PAROCHIE PATERSKERK 3e zondag na Pinksteren. H. Mis sen: 7.30, 9.00, 11.45; hoogmis 10.15; 18.00 avondmis. Dinsdag: Feest van de H. Antonius van Padua. Vrijdag: 19.00 avondmis voor de de gezinnen van de parochie. Zaterdag: 5.00 en na de avondmis tot half acht gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis als zondags viering. Mededeling: In de week van 1118 juli zullen de medische Missie Zusters hun jaar lijkse rondgang houden. Van harte aanbevolen. Misintenties Zaterdag: 18.30 Maria Sebilla Bies. Zondag: 7.30 Huub Muijsers; 9.00 Maria Lucassen-Bilion; 10.15 voor de paroch'ie; 11.45 overl. ouders Emonts- Hanssen en dochter; 18.00 overl. fam, Coopmans-Custers. Maandag: 7.45 Antoon Luijpers; 8.30 Oiarita Romijn-Snijders; 19.00 bijzondere intentie. Dinsdag: 7.45 t.e.v. St. Antonius; 8.30 t.e.v. St. Antonius tot zekere in tentie; 19.00 overl. vader, moeder en zuster. Woensdag: 7.45 Antoon Luijpers; 8.30 overl. fam. Coopmans-Custers; 19.00 Josef Peeters. Donderdag: 7.45 overl. fam. Am' brosius; 8.30 t.e.v. de H. Geest; 19.00 voor de gelovige zielen. Vrijdag: 7.45 levende en overl. le den van de invalidenbond8.30 Jacq. van Beesel en Pétronella Corten- bach; 19.00 gezinsmis, overl. fam. Swinkels-Michels en dochter Gertru- da. ling, in konsultatiebureaux en poli klinieken. Zo'n opleiding van een eigenlandse verpleegster-vroedvrouw kost gemiddeld 1.000,per jaar. Zou het niet wat zijn als de Vrien denkring van Venray b.v. de oplei ding van een paar leerlingen voor hun rekening zou willen nemen? Deze leerlingen zijn de hoop-voor- de-toekomst, een toekomst die mede aan ons in handen igegeven is. Eenmaal, andermaal toch ook mèe? U doet Zaterdag: 7.45 gelovige zielen; 8.30 Franciscus van der Weijst. Dienbeurten Akolieten (11 t.m. 17 juni) Zaterdag: 18.30 Eric Oornelissen, Geert Hendrix. Zondag: 7.30 Victor Pop, Luc Pop; 9.00 Bert Janssen, Luc Janssen; 10.15 Frans Bonants en Peter Bonants; 11.45 Jac. Claessens, Mari Fleurkens. Dienbeurten Misdienaars: Znodag: 18.00 Peter Claessens, Ge rard Stoks. Maandag, woensdag, vrijdag: 7.45 Marco Oornelissen, Jeroen Cornelis- sen; 19.00 Hans v. d. Bekerom, Hen- ny Clephas. Dinsdag, donderdag zaterdag: 7.45 Pim de Vos, Leo Janssen; 19.00 Ron- ny Clevers, René van Hooren. Tiende zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 avondmis voor overl. Gertruda van Hoof-Hoex. Met het dameskoor zingen we nederland se liederen. Zondag: 8.00 leesmis voor overl. ouders Hendriks-Seijkens; 9.00 lees mis voor overl. Johan Jansen. Het kinderkoor zingt nederlandse liede ren; 10.00 hoogmis voor overl. Harry Schrooten. Nederlandse liederen on der leiding van het kerkelijk zang koor; 11.30 leesmis voor overl. Wil lem van Waayenburg; 18.30 avondmis voor overl. Antoon Linders. Maandag: 8.00 leesmis voor overl. Louis Koppes; 19.00 avondmis voor overl. Jan Arts. Dinsdag: Feest van de H. Antonius van Padua. 8.00 leesmis voor overl. fam. Jansen-Manders; 19.00 avond mis uit dankbaarheid. Woensdag: 8.00 leesmis tot zekere inttenie Th.); 19.00 avondmis voor overl. Hendiïna Rijbroek-Neijenhuis. Donderdag: 8.00 leesmis voor overl. Hendrïca Minten; 19.00 avondmis voor overl. fam. Pas-Manders. Vrijdag: 8.00 leesmis voor overl. familie Williems-Litjens; 19.00 uuir avondmis voor overl. Ria Derks- Janssen (buurt). Zaterdag: 8.00 leesmis voor overl. fam. van den Berg-van der Schaal; 14.00 plechtige huwelijksinzegening en eucharistieviering voor 't bruids paar Baltissen-Maassen; 19.00 avond mis voor overl. Nout van Lin en Mar- tien Janssen. Deze avondmis wordt bij gelegenheid van „Vaderdag" ge zongen door het jongerenkoor met begeleiding van het orkest van Rank Xerox. Mededeling: Mgr. Gijssen komt op woensdag 21 juni, onder de eucharistieviering van zeven uur 's avonds het sacrament van het Vormsel toedienen aan de jongens en meisjes van de zesde klas van de lagere scholen. Wij vragen de ouders van deze kinderen om deze avond vrij te houden voor het bij- wcnen van deze viering. Misdienaarslijst van 1118 juni Zondag: 8 uur W. Hermans en M. Dicker; 9 uur St. Peeters en P. Noo- yen; 10 uur G. Raaymakers, L. Si mons en H. Reybroek; 11.30 H. Arts en Josje Jacobs; 18.30 H. Peeters en J. v. d. Weiden. Week I: 8 uur St. Peeters en P. Kramer; 19 uur P. Nooyen en Eric de Wit. Week II: 8 uur H. Peeters en T. Raaymakers; 19 puur J. v. d. Wei den en Fedno Loonien. Zondagmorgen wordt de kerk dienst .voor de Protestanten in de aula van Den Hoebert aan de West- singel, geleid doo:r Ds. de Jager uit Eindhoven, aanvang half tien. In de Hervormde Kerk aan de Maasweg te BlitterswijCk geen dienst. PAROCHIEKERK OOSTRUM Zondag: 3e zondag na Pinksteren. 8.30 Antoon van Arsen en Sibertus Moorrees; 10 uur Hoogmis gest. jrd. Jozef Thielen en Maria Rutten. De hoogmis wordt gezongen door het ge mengd koor „Cantate" van de Fatima parochie in Brunssum. Maandag: 8.00 overl. fam. Aben- Goren. Dinsdag: 8.00 ge9t. gez. jird. Gertr. en Petr. Derks. Woensdag: 8.45 Gerarda Kessels- Nissen (bejaarden). Donderdag: 8.00 Johan Tijssen. Vrijdag: 8.00 tot dankzegging (C.). 14.30 huwelijksmis voor het bruids paar Philipsen-Custers. Zaterdag: 19.00 jrd. Jacobus Dries- sen en Henrioa Daniels. PAROCHIEKERK OIRLO Zondag: 3e zondag na Pinksteren. 8.30 gm. Gerrit ten Haaf; 10 uur maandd. Herman Holleman. Maandag: 7.30 st. Catharina Lem- men, Hendrina Smits. Dinsdag: 7.30 leesmis. Woensdag: 7.30 leesmis. Donderdag: 7.30 leesmis. Vrijdag: 14.00 hoogmis b.g.v. 50- jarig huwelijksfeest Hesen-Heiligers. Zaterdag: 19.00 Henri Philipsen (ot int. van Antoniusgilde. Onder deze H. Mis zal Mgr. J. Gijssen het H. Vormsel toedienen aan de kinderen. •PAROCHIE CASTEN RAY Week van 10 - 17 juni Misdienaars; Fons Dinghs en Jos Emonts; Jac. Wismans en Jos van Kuyck; Hoogmis: Peter en .Henk Strijbos. Zondag: 10e zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 jaardienst zlg. Mar tin Wdsmans. Zondag: 8.00 uit dankbaarheid t.e.v. H. Gerardus; 10 uur voor de leden van de Boerenleenbank. Maandag: 7.30 zlg. Pieter Beuys- sen. Dinsdag: 7.30 züg. Hendrik Philip- Sen vanwege de Bond van Bejaar den. Woensdag: 7.30 Gezinsmis (int. of feraars). Donderdag: 7.30 bijz. int. Vrijdag: 7.30 bijz. int. Zaterdag: 7.30 ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars); 19.00 overl. fam. Geerets-^Loenen. Zondag: 10e zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 lsm. v. overl. fam. v. d. Berg-Jaoobs. Zondag: 7.30 lsm. voor Hendrik Hees/en en echtgen.; 9.00 hgm. als jrd. v. Peter Joh. van Rens en echt genote; 10.30 lsm. v. Maria Aoh'ten- van Dijck. Maandag: 19.00 lsm. v. Wim Weijs. Dinsdag: 19.00 lsm. v. Gerard Jen- niskiens. Woensdag: 19.00 lsm. v. Mathijs Litjens en echtgen. Donderdag: 19.00 lsm. voor Hub. Claessens. Vrijdag: 19.00 lsm. v. Theod. Bou ten en echtgen. Zaterdag: 19.00 lsm. v. overl. ouders Oreemers-Maassen. Misdienaar: 19.00 Hans Claessens. Akolieten: Leo en Piet Reintjes om 19.00; 7.30 Frans Voermans; 10.30 Pe ter van Berlo en Peter Weijs; 9.00 Theo Stevens, Jan en Jan Voermans en Ton Oornelissen. Huwelijksafk.: Jacques Linders (Oostrum) Mien Leijssen; Martin Fleuren (Well), Jo Cox; Gerard Emonts - Anna Gooren (Vierlings beek); Henk van Tilburg - Karin Driessen (Lottum). Joop Claassens - Tiny Thuyls. Vanavond en morgen is aan de kerkdeur koliekte voor Herwonnen Levenskracht. RECTORAAT VEULEN Zondag: 3e zondag na Pinksteren, uur lsm. tot bijz. int. fam. de Lauw; 10 uur Hgm. jgt. voor zal. vr. Hen drix-van Dijk. Maandag: 8 uur lsm. zal. Theod. Jacobs en zoon Leo. Dinsdag: 8 uur Hoogmis bij 't feest van H. Antonlius van Padua, patroon rectoraat (int. offerblok). Woensdag8 uur lsm. zal. Theod. Classens. Donderdag: 8 uur lsm. tot bijz. int. fam. Mulders-van Kempen. Vrijdag: 8 uur lsm. overl. fam. Groetelaars-Stroéken spec. Theo. Zaterdag: 3 uur H. Mis tot bijz. int. vormelingen onder H. Mis toediening H. Vormsel; 's avonds 7.30 lsm. zal. Frans Linders, echtgen. en overl. fam. Zondag 18 juni: Hoogmis 9.30, daar na sacramentsprocessie. Lector 11 juni: H. van Rijswijok. Akolieten Math. Janssen, Jan This- sen Theo Mullders. PAROCHIE YSSELSTEYN 3e zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 leesmis voor Leonard Philipsen; 10.00 Hoogmis v. d. paro chie; 11.30 jongerenmis. Maandag: 8.00 leesmis voor Victor Luyten. Dinsdag: 8.00 leesmis voor God fried Puts best. door de buurt. Woensdag: 8.00 leesmis v. d. overl. ouders Nellen-Rutten. Donderdag: 8.00 weekdienst v. Ja- coba In 't Hulst-Deenen. Vrijdag: 8.00 leesmis v. Gerard De- ters-Teunissen. Zaterdag: 19.30 jaarg. v. Frans van Soest en Anna van Bracht. PAROCHIEKERK MERSELO 3e zondag na Pinksteren. Zaterdag: 19.30 gez. H. Mis tot dankzegging (van Hoof). Zondag: 8.30 H. Mis tot bijz. int. (M.); 10.00 Hoogmis opgedragen door onze Bisschop Mgr. Gijsen, waaron der de toediening van het sacramient van het Vormsel. Hoogmis tot int. van vormelingen en hun ouders; 11.30 H. iMs voor Thijs Arts. Maandag: 8.00 gest. jgt. voor Péter Joh. van Meyel en Fetronella Muy- sers. Dinsdag: 8.00 gest. jgt. voor Lam- bertus Michels. Woensdag: 8.00 gez. H. Mis voor Jan Mathijs Michels. Donderdag: 8.30 gest. jgt. voor Henrica Arts geb. van Vegchel. Vrijdag: 8.00 gest. jgt. voor Hen- ricus Michels en Gertrudis Friezen. Zaterdag: 19.30 gez. H. Mis voor overl. ouders Fyssen-Vonoken. Misdienaars: zondag 8.30 Jacobs; 10.00 en 11.30 Engels-van Hoof. Week: Jacobs-Versteegen. A.s. zondag bij gelegenheid van het eerste bezoek van onze Bisschop aan onze parochie verzoeken de mensen van Grootdorp tot café Janssen te vlaggen.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 10