Venray temidden van de piannen Zaterdag a.s. 10.30 uur openen wij alwéér een GRILL VOOR VADER, WEET JE WEL! GESLAAGD AMIGO IJS Een totaal nieuwe smaak WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Leenenl Kenmore - Arrow - Kerko tttoOinl modehuis dUUlEJUL NIEUW VOOR NEDERLAND Onze koks delen zaterdag KADOBONNEN uit Komt U ook even gratis proeven Tot zaterdag dan VRIJDAG 9 JUN11972 No. 23 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Er zijn de voorbije dagen weer enkele officiële publikaties ver schenen, waarin ofwel Venray een belangrijke rol speelt, of waar aan Venray zich spiegelen kan. Reden, waarom we ze nog even naar voren halen. f CONCENTRATIE LLTB De L.L.T.B. schijnt de konsekwen- ties te gaan trékken van het lang zaam teruglopende aantal aktieve landbouwers, door de concentratie aan te kondigen van verschillende afdélingskantoren. Daarnaast gaat Landbouwbelang een déél van de (meng)tanken over nemen, die verschillende afdelingen thans nog zelf verrichten. Een maat regel, die vooral in het versnipperde zuiden van onze provincie het zwaar ste zal gelden, doch die ook deze re gio op den duur niet onberoerd zal laten. In deze regio valt echter wel op, dat men hier de LLTB weer eens voor geweest is. Castenray en Oirlo zijn al samen, evenals Leunen en Heide. Merselo en Oostrum volgen vrij 9nel en de landbouwers hier blij ken met hun gezond economisch in zicht de zuidelijke broeders al lang een voorbeeld te geven hoe men zon der geld te verspillen toch de zaken rond krijgt. Een inzicht, dat daar nog niet overal schijnt doorgedrongen te zijn, reden waarom de LLTB nu da den bij woorden gaat vroegen. Niettemin is deze maatregel teke nend voor een bepaalde teruggang van de boerenstand, die qua aantal nog 9teeds terugloopt. Deze concen tratie zal niet het enigste probleem zijn wat daaraan vast hangt. GEWESTINDELING Gedeputeerde Staten heeft vorige week haar visie op tafel gelegd over de toekomstige gewestindeling in Limburg. Het zijn twee visies ge worden, waarvan é'n de opdeling van Limburg inhoudt in drie gewesten, namelijk, zuid, midden en .noord. Het is deze oplossing die kennelijk de voorkeur genieit van G.S. Maar daar naast heeft men nog een opdeling gegeven in een zevental gewesten, waarvan dam Venray met Horst heel noord Limburg verder omvat, behalve Mook. We moeten zeggen, dat deze indeling ons meer aanstaat, niet om dat Venray dan „hoofdstad" van een van de gewesten zal worden, doch men zal aan het „gewest" als zoda nig ook moeten wennen en de vraag is of een rauwe opdeling van Lim burg in drie stukken, de burger nu wel echt het gevoel zal geven, dat hij er bij betrokken is. Maar over dit alles zal provinciale staten, de raad zeker Den Haag nog wel eens uitvoerig gaan praten. Wij signaleren alleen het bestaan van die plannen, waarbij opvallend is, dat bij de laat ste indeling in 7 gewesten, het ge west Venray door Ged. Staten ook toebedacht is, niet alleen de gemeen te Vierlingsbeek, doch zelfs de ge meente OpLoo, onder het motto, dat deze plaatsen op Venray zijn ge oriënteerd. Men zou hieruit kunnen konkluderen, dat Ged. Staten ak koord zijn met de herindelingsplan nen, die Venray op tafel heeft ge legd en die zelfs uitgebreid wil zien met de gemeente Oploo. Maar er ligt voor beide gemeenten misschien ge lukkig nog altijd de oude provincie grens tussen en dat is in het verle den nog altijd een zeer sterk en machtig obstakel geweest. En waar om nu niet STRUCTUURPLAN HELMOND Wat heeft Venray te maken met het ontwerp-structuurplan van het gewest Helmond dat pas uit is, zult U vragenWe blijven herhalen, dat we feitelijk veel te weinig kon- takt hebben met onze Brabantse buurgemeenten. Hadden we dat wél, dan zou zulk een ontwerp waar schijnlijk een grotere belangstelling krijgen. Want men tobt daar mét diezelfde problemen, als waarvoor we in Venray geplaatst staan. Men vindt b.v. in dit ontwerp in het hoofdstuk, dat gewijd is aan de afzonderlijke woonkernen, de stel ling weergegeven, dat de behoefte om over een steeds groter pakket van Uiteenlopende voorzieningen te beschikken, onverbiddelijk de ten dens met zich brengt tot concentra tie. En dit zal weer tot gevolg heb ben dat het in de kleinste kernen niet langer mogelijk is om zelfstan dig zelfs maa,r op bescheiden niveau voorzieningen te treffen of te bieden. Pogingen daartoe, aldus dit rapport, zijn bij voorbaat tot mislukken ge doemd. Men ziet dan ook de konsekwen- ties daarvan in dit rapport naar voren komen, b.v. bij een gemeente als Deurne waar de kerkdorpen prak tisch niet meer mogen groeien, doch de groei geconcentreerd wordt op het centrum-dorp Deurne zelf. Dat geldt voor Asten-Someren, even goed als Gemert, Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Mierlo. In dit ontwerp wordt dus keihard in de praktijk gebracht, wat G.S. in hét Limburgse reeds eerder als een op gave naar voren hebben geschoven: namelijk de bevriezing van de klei nere kernen op grond van dezelfde overwegingen Onder het motto, dat niet alleen economische overwegingen het al of niét uitbreiden van kerkdorpen be palen, doch ook andere „waarden" hierbij een rol moeten spelen, heb ben we, ook in ons dierbaar Venray, lang gedaan of ons de neus bloedt. Slechts de laatste jaren heeft men voorzichtig durven stellen, dat ver schillende kerkdorpen slechts de na tuurlijke éigen groei nog zullen kun nen opvangen. En die stéll'ing is dan gewoonlijk niet zo heel vriendelijk ontvangen. Doch nu hoort men ook eens van een ander, dat men er in het Bra bantse feitelijk precies hetzelfde over denkt. Donderdag komt deputé v. d. Woude in een comité-generaal-ver- gadering van Venrays gemeenteraad spreken over de woningbouwmoge- lijkheden. Men kan er iets om ver wedden, dat daarin ook deze mis- :chien vrij harde konkluSies ter tafel zullen komen. En dat G.S. die ook keihard doorzet. RIJKSWEG 73 De plannen voor een nieuwe rijks weg van Venlo naar Nijmegen, maar nu aan deze kans van de Maas zijn hier bepaald niet enthousiast ontvan gen. We weten onderhand hoe dat met zo'm plannen gaat, voordat die eindelijk eens verwezenlijkt worden. Trouwens de provinciale weg Horst- Venray-Maashees moet eerst maar eens „af" zijn, voordat men weer eens aan een andere weg kan gaan den ken. Keulen en Aken zijn niet in een dag gebouwd. Anderen hebben zich verwonderd afgevraagd of dat het nu allemaal nodig is dat tussen deze provinciale weg en de Maas nog weer eens een nieuwe rijksweg aangelegd moet gaan worden, met weer alle maal nieuwe kunstwerken, die op sommige plaatsen praktisch parallel loopt met de met de nieuwe provin cieweg en op andere plaatsen prach tige stukken natuur doorsnijdt (in officiële taal heet dat: openlegt Zo zou dae nieuwe Rijksweg ach ter Oirlo en Oostrum gaan lopen om dan met een machtige boog via de Bosdhhuizen over het spoor te ko men en daar aansluiting te krijgen op een soort rotonde, die gevormd wordt door Maashesewqg en de krui- snig daarvan met de provinciale weg HorStMaashees. Het is goed dat nu verschillende instanties in Noord Limburg eens hardop hebben durven zeggen, dat het h.i. niet nodig is. Maak eerst de verbinding in Brabant dusdanig dat men niet meer over en door Vortum- Mullem-Sambeek en Boxmeer hoeft te kruipen, doch roecht-toe-recht-aan naar het noorden kan. Bouw dan de nieuwe provinciale weg uit van Maashees tot Venlo tot een vierbaans weg, dan is men stukken goedkoper uit en het eindresultaat is hetzelfde. Misschien kan uit de besparingen de aanleg van een vaste brug in Well bekostigd worden, zodat die niet om de paar jaren maanden gesloten hoeft te worden om de stukken weer eens wat op te kalefateren. Krotopruiming is een hoog gebod, maar is die brug iets anders dan een krot En tenslotte spaart men het na tuurschoon, waar wij en onze kinde ren steeds meer behoefte aan zullen krijgenAldus het vorige week Uitgekomen Noord Limburgs advies aan Rijkswaterstaat. Geen slecht advies, doch de vraag is of Rijkswaterstaat zich zo maar van haar lang gekoesterde plannen beroven laat. Het zou wel verstan dig zijn en miljoenen sparen ADVERTEER IN PEEL EN MAAS OVERHEMDEN VAN WERELDKLASSE Aan het Boschveldcollege te Venray slaagden voor het eind examen 1972: Afd. HBS-A: Arts C. Venray, Berden P. America, Branje J. Venray, Breukers J- Lot- tum, Didden H. Venray, Geurts H. Horst, Goumans M. Ysselsteyn, Ha rten P. Venray, Janssen H. Merselo, Knoet C. Venray, Leenen J. Venray, Mathijsen L. Weert, Timmermans P. Horst, Verheijen J. Broekhuizenvorst, Vries de P. Venray, Vugts M. Am- merzoden, Arts P. Venray, Berg v.d. J. Oirlo, Cuppen Th. Horst, Epping H. Woerden, Gloudemans A. Ven ray, Groenen H. Venray, Hanssen J. Venray, Hendriks A. Horst, Hermans J. Horst, Lamers P. Well, Muijres A. Oostrum, Peeters W. Venray, Roo- vers J. Wijk bij Duurstede, Schols K. Venray, Vugts A. Ammerzoden, Bouwmans P. Venray, Clabbers L. Venlo, Elbersen K. Arcen, Hermans H. en Hermans R. Horst, Houdt v. T. Venray, Janssen Fr. Venray, Janssen G. Overloon, Laak op de A. Horst, Lanswyer T. Roermond, Lieskamp E. Nijmegen, Mulder H. Arcen, Nu- chelmans Ch. Arcen, Roels E. Some- rep, Römer M. Den Haag, Theeuwen H. Arcen, Vedsleijen H. Horst, Ver- steegen H. Venray, Verwiel J. Ven ray, Wijnhoven J. Tienray, Bakens M. Venray, Blonk T. Gouda, Coenen D. Venray, Derickx M. Oostrum, Dreumel v. T. Alverna, Emonts H. Horst, Fincken J. Horst, Gossens W. Venray en Heuvelmans L. Venray. Afd. HBS-B: Bekink M. Groningen, Berden A. America, Camps J. Horst, Coopmans J. Venray, Cornelissen A. Wanroy, Geurts A. America, Janssen G. Horst, Mans H. Venray, Pöttgens M. Kerk- rade, Rijswick v. G. Tienray, Schaef- fers R. Venray, Thijssen J. Merselo, Timmermans L. Venray, Vries de C. Helmond, Faesen J. Venray, Gestel v. R. Venray, Haan de A. Wijchen, Horn ten H. Horst, Huijgen T. Ven ray, Jans W. Siebengewald, Kateman G. Venray, Os van H. Maashees, Pee ters P. Venray, Pelgrim R. Terborg, Pennlings M. Horst, Tan E. Venray, Termote M. Venray, Honen T. Ven ray, Ven v. d. A., Wansum, Verstraa- ten M. Overloon. Afd. Gymnasium A: Akerboom C. Venray, Berg v. d. H. Overloon, Buyssen H. Hegelsom, Cruysen v. d. P. Overloon, Derks W. Oo9trum, Geurts H. Geysteren, Jans sen H. Tegelen, Janssen J. Horst, Loonen J. Venray, Pantus W.-J. Nij megen, Pouweis L. Horst-America, Rongen W. Horst, Vullings H. Grub- benvorst, Waterborg H. Venlo. Afd. Gymnasium B: Aarts L. Oploo, Berden W. Horst- America, Olabbers W. Broekhuizen- vorst, Coopmans M. Venray, Coppus G. Maashees, Custers T. Venray, Emonts M. Merselo, Hoogers J. Horst, Janssen R. Venray, Kunen J. Cas tenray, Maassen H. Venlo, Michiels L. Arnhem, Moors J- Horst, Munck- hof v. d. L. Horst-America, Nispen v. P. Den Haag, Oort v. d. J. J. Ven ray, Oudenhoven H. Venray, Perry T. Maastricht, Peters A. Stevensbeek, Vastert E. Venray, Verhebben P. Ste vensbeek. SPECIALITEITEN KIP VAN 'T SPIT (ook in meeneemverpakking) - BRAADWORST - CURRYWORST ZIGEUNERWORST - FRIKANDEL SPECIAAL EN NATUURLIJKFRITES - FRISDRANKEN ETC. ETC. GROTESTRAAT 34 - VENRAY GROTESTRAAT 34 - VENRAY GROTESTRAAT 34 - VENRAY

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1