de mooiste GORDIJNEN komen van thomassen Raadsvergadering Yenray Wijziging Busdienst station We komen in de computer Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN TRICOTS RODIER? TRICOTS DE. REVE MODEHUIS. THOMASSEN VRIJDAG 2 JUNI 1972 No. 22 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG w PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) De heren Mulders en Jenniskens ontbraken op het appel in de laatste raadsvergadering, waarin weer vele punten aan de orde kwamen. Een der belangrijkste is wel dat het reglement van orde dusdanig wordt veranderd dat de raadsleden en dus ook het pu bliek de stukken voor de vergadering eerder thuis krijgen. Aan gezien de notulen van de vorige vergadering nog niet klaar waren, werd deze vergadering niet verder ingegaan op de financiële steun die Venrays gemeenschapshuis krijgt. Een onderwerp dat blijkens in het verleden gestelde vragen vooral de kerkdorpenfractie hevig interesseert. EMMELOORD Trouwens, de vragenstelling van vorige maal kreeg nog een staartje. Drs. DEN BROK had toen gesteld dat men in Venray wel deed of het bestemmingsplan Brukske zo vlot van de grond gekomen is, doch hij noemde met name Emmeloord, waar een zeker zo groot plan binnen een jaar in kannen en kruiken was, waar bij dan nog het publiek volledige in spraak gekregen had. De VOORZITTER was dat eens na gegaan, omdat een en ander hem on waarschijnlijk voor kwam. Het bleek nu dat het in september 1970 ter spra ke gekomen plan in Emmeloord nog altijd plan is en zelfs niet tot uitvoe ring zal komen. Als excuus voor Drs. DEN BROK voerde de VOORZITTER zelf aan dat deze zijn onjuiste infor maties gekregen heeft van de Stich ting Samenlevingsopbouw, die de Emmeloordse plannen als voorbeeld gepubliceerd heeft, doch er wel bij vergat te vertellen dat ze nog steeds niet tot uitvoering zijn gekomen. Na deze inleiding kon dan de ver gadering in sneltreinvaart beginnen. SCHOLEN De raad gaf, desgevraagd, zijn me dewerking voor: aansluiting op telefoonnet van de school in Heide 230, de inrichting van een documen tatiecentrum in de hal van de Henseniusschoöl 1550, de aanschaf van jaloezieën voor de school van Oostrum 2850, herstel van het dak van de kleu terschool nabij de Vredesikerk 4.822,20); de aanleg van een parkeerstrook voor de schoolbussen bij de BLO- school langs de Past v. d. Gaet- straat 3933, Er waren echter nog al op- en aan merkingen. Zo vroeg Mevr. POELS PETERS of de inrichting van een documentatiecentrum weer de eerste is van een hele rij. Verder was het haar opgevallen dat wel over gelden voor stoelen en tafels in dat centrum geschreven werd, doch niet over het documentatiemateriaal. Wethouder Mevr. RUTTEN-TIE- LEN wees er op dat deze centra daar worden opgericht, waar men werkt met bepaalde methoden, waarbij o.m. de jeugd werkstukken moet maken, documentatiemateriaal nodig heeft en naslagwerken moet raadplegen. Dat materiaal en de boeken zijn er al, horen namelijk bij de methoden, doch worden nu op 1 centrale plaats bijeen gebracht, zodat men meer leer lingen hiervan kan laten profiteren. Maar het aantal scholen dat die me thoden gebruikt in Venray is relatief gering. In eerste aanleg gaat het nu dus om stoelen, tafels en kasten om dat een groot aantal documentatie al beschikbaar is, al zal dat in de toekomst wel- moeten worden uitge breid. VAN VALKENGOED vroeg of de inspecteur de raad of de onderwijs commissie niet eens een overzicht zou willen geven van wat allemaal nu mogelijk is bij het basisonder wijs. De raad moet maar beslissen, weet echter dikwijls geen „hoe en wat"! De VOORZITTER zal hierover kontakt met de Inspecteur opnemen. DE BRUYN twijfelde er aan of de dakdekker het nieuwe dak van de St. Anna-kleuterschool zou garan deren. Z.i. zijn hier konstruktiefou- ten gemaakt en als die niet opge heven worden zit men over 8 jaar weer met stukken. Hem leek het beter dat men met architect en aan- neiher aan tafel ging zitten. Vertrek STADSDIENST naar STATION (trein NIJMEGEN) W6.35 - W7.10 - 7.40 - 8.15 - 8.40 - 9.15 - 9.40 - 10.15 10.40 - 11.15 - 11.40 - 12.15 - 12.40 1315 - 13.40 - 14.15 - 14.40 - 15.15 - 15.40 16.15 - 16.40 - 17.15 - 17.40 - 18.15 - 18.40 19.15 - 19.40 - 20.40 - 21.40 - 22.40 - 23.40. Vertrek STADSDIENST naar STATION (trein naar VENLO) W6.35 - W7.10 - W7.40 - 8.15 - 8.40 - 9.15! - 9.40 10.15 - 10.40 - 11.15 - 11.40 12.15 - 12.40 - 13.15 - 13.40 - 14.15 - 14.40 15.15 - 15.40 - 16.15 - 16.40 - 17.15 - 17.40 18.15 - 18.40 - 19.15 - 19.40 - 20.15 - 21.15 22.15 - 23.15 - 0.15. W ALLEEN OP WERKDAGEN. (Tijden bij benadering) Wethouder Mevr. RUTTEN-TIE- LEN meende dat konstruktiefouten niet door gemeentewerken ontdekt waren, maar kreeg de vraag voorge legd of gemeentewerken daar wel een onderzoek naar heeft ingesteld. Na eeh lang en technisch debat werd besloten de medewerking te verlenen, doch eerst bouw- en wo ningtoezicht een onderzoek naar de vlugge slijtage in te laten stellen. Zou blijken dat ingrijpender werkzaam heden nodig zijn dan komt de zaak terug in de raad. DE BRUYN was bang dat het nieu we parkeerterrein bij De Essel meer in gebruik zou zijn door de buurt dan door de schoolbussen. Het blijkt echter dat dit parkeer terrein op particulier terrein komt te liggen, zodat de buurt er af heeft te blijven. GRONDTRANSACTIES Voor woningbouw in Casten- ray, waarmede de fa. Dinghs binnen kort gaat beginnen, moet de gemeen te nog 5060 m2 grond aankopen van B. Friesen, Klein Oirloseweg 6 al daar. De raad keurde het aankoopbedrag goed ten bedrage van 92.200, Alleen hoopte STEEGHS dat er in Castenray ook nog eens goedkopere woningen gebouwd kunnen worden, maar dat was nie aan de orde. ij- 2.59 ha landbouwgrond (inmid dels pachtvrij) wil J. Dobbe, Kemp- kensberg 1 van de gemeente kopen. De raad ging akkoord dat dit stuk voor 13.597,50 of voor 5250,per ha in andere handen overgaat. ü- In het plan De Brier zijn er enige moeilijkheden met een daar gevestigd bedrijf. Om die te kunnen oplossen moet de gemeente 100 m.2 grond ruilen met A. F. Linders, Aca ciastraat 2. Een en ander gebeurt met gesloten beurzen. De raad keur de zulks goed. DE BRUYN vroeg naar die „oplos sing", maar kreeg te horen dat hier over later nog mededelingen komen. ü- Hoewel het plan Bergkwartier nog niet door Ged. Staten is goedge keurd, besloot de raad toch weer en kele kavels te verkopen. Mocht la ter blijken dat G.S. een hogere prijs wenst, dan zal dat alsnog verrekend worden. In de prijs zijn inbegrepen 450,voor de aansluiting op het centraal televisiesysteem en een be drag van 250,tot 500,voor de al dan niet lange inrit. De kopers zijn: H. Pollens, Haam- makerstraat 32 630 m2 22.056,72; J. de Valk, Touwslagerstraat 8, 567 m2 19.931,76; G. Slakter, Sanshof- straat 8 594 m2 21.127.62.— -fr De PLEM gaat een nieuw kan toor en werkplaats, magazijn en stal lingen bouwen in plan de Brier. Ze heeft daartoe nodig 5640 m2 en de raad had geen bezwaar dat die op pervlakte verkocht wordt tegen 22.50 per m2. Mevr. POELS-PETERS wees er op dat de jeugd nu zijn voetbalveld kwijt wordt. De VOORZITTER vertelde dat in de buurt nog een terrein als zodanig provisorisch zal worden ingericht. Mocht dat ook binnenkort verkocht word'en, dan zal men eens gaan kij ken of er geen plaats is in het sport park. Men heeft nu eenmaal bij de op stelling van plan Zuid indertijd geen rekening gehouden met voetballende en spellende jeugd. Drs. DEN BROK zal de voorzit ter t-z.t. aan zijn belofte houden. De raad nam voor kennisgeving aan dat voor het plain Brukske door, .B en W. waren aangekocht: 20.470 m2 met opstallen van W. G. Manders, Brukske 11 voor 145.918,25 en 3.00.06 ha. met opstallen van de kinderen Swinkels, Blakterweg 1 voor 165.684, Voor de bouw van winkels ver kocht de raad in de doorbraak van de Grotestraat naar Schoolstraat (Schaajpedje) 105 m2 aan H. Mar tens, Bongerdstraat 3A voor 12.000,met de verplichting bin nen drie maanden met bouwplan nen op tafel te komen. Voor datzelfde doel werd aan J. Ariaens, Grotestraat 18 79 m2 ver kocht voor 11.850, De raad nam er kennis van dat met de daarbij betrokkenen in onderling overleg een bevredigende oplossing is gevonden voor de bereikbaarheid van de bestaande en nog te stichten gebouwen vanaf de Schoolstraat, middels een toegangsweg, die ge meentelijk eigendom is. KREDIETEN De raad stelde 2.000,beschik baar voor beplanting van de tuin achter pand Hoenderstraat 10. Een en ander is nodig om de beschikbare tuin in orde te krijgen en ook om meer cachet te geven aan de zomer feesten die daarin georganiseerd wor den. De Stichting Jongeren Centrum zal zelf bij het opknappen van de tuin de handen uit de mouwen ste ken. DE BRUYN liet zich lovend uit over het werk en de opzet van de soos, iets wat wethouder LOONEN onderschreef. Deze stelde dat de jon gelui met de zelfwerkzaamheid de gemeente 2.000,besparen, alsme de het onderzoek. Aan de Ysselsteynse Schoolweg Zijn nog al wat woningen gebouwd en dus moet die weg worden opge knapt. Kosten dezes bedragen 14.400,waarin door de Ruilver kaveling 10% gesubsidieerd wordt. De raad had er geen bezwaar te gen. EMONTS wees er op dat de aanwonenden nog met baatbelasting te maken krijgen, wat door de voor zitter bevestigd werd. Een poging van REINTJES om ook de verbetering van diverse andere straten ter sprake te brengen, leed schipbrerk. Y Reeds eerder besloot de raad de DAF vrachtauto te vervangen, waar mee 69.000,gemoeid is. Toen werd door Maastricht geen geld be schikbaar gesteld, reden waarom nu de raad wederom om de goedkeuring gevraagd werd. TIMMERMANS merkte bitter op, dat dit uitstel de gemeente 6.000, extra kost. REGLEMENT VAN ORDE Het voorstel om het reglement van orde dusdanig te wijzigen dat de raadsleden minstens acht dagen voor de vergadering de stukken dienaan gaande thuis krijgen, had de instem ming van de raad en met name van Mevr. POELS-PETERS die er de vo rige vergadering nog schriftelijke vragen over gesteld had. Haar sug gestie om ook de stukken langer op het gemeentehuis ter inzage te leggen voor de raadsleden kwam wat on verwacht voor de VOORZITTER, die dit even moet bekijken voordat hij ook die regeling gaat veranderen. Verder hield de raad zich bezig niet de gemeenschappelijke regeling voor automatisering en met schrifte lijke vrgaen van Opbouw '70, doch daarover leest U elders meer. Venrays raad nam in zyn laatste raadsvergadering het besluit om toe te treden tot een gemeenscpahpelijke regeling, die tot doel heeft de overheidsadministratie te gaan automatiseren. Dat betekent dat in de toekomst ook de computer zijn taak of liever taken gaat krij gen bü de vaststelling van het beleid. Er zijn reeds jaren studies bezig over de problemen, die automatise ring met zich mee zal brengen. Daar op moet b.v. de hele administratie worden afgestemd. Na al die studie is uit de bus ge komen dat via een computer ver schillende onderdelen van het beleid te achterhalen zijn. Zo kunnen de bezittingen van de gemeente daarin beheerd worden. Het bevolkingsregister kan er in ge stopt worden en daar kunnen weer verschillende indelingen in gemaakt worden b.v. voor de volksgezondheid, voor de dienstplicht, voor het onder wijs en voor de verkiezingen. Men kan er de organisaties in stoppen, ARROWSHIRTS MODEHUIS THOMASSEN zodat men direct weet welke aktivi- teiten er op verschillend terrein in Venray uitgeoefend worden. Men kan de hele personeelsadmi nistratie er in stoppen met alle be sognes, die daarom heen zitten. De ontvanger kan de computer gaan ge bruiken om de inkomsten en uitga ven in de gaten te houden en de be lastingen te innen, terwijl gemeente werken hierin al het materiaal, wat ze in beheer heeft, kan opslaan (bij wijze van spreken dan). Tenslotte kan men al die gegevens bij elkaar brengen en proberen tot een bepaalde coördinatie te komen, planning en uitvoering. Om dat allemaal in kannen en kruiken te krijgen kost nog al wat tijd en tijd. kost op zijn, beurt weer geld. En als men dat allemaal onder de pet heeft, dan zal er nog een com puter moeten komen met alles d'rum en d'ran, niet het minst de personele bediening. Waar een computer ongeveer 1 mil joen mensen hebben kan moet men dus gezamenlijk proberen om een en ander te verwezenlijken. Men heeft nu uitgekiend dat als alle gemeenten van Limburg samenspelen, dat net mooi te verwezenlijken is, temeer waar in de overgangstijd al compu ters beschikbaar zijn in enkele grote Limburgse gemeenten en bovendien het ministerie er nog eens nadruk kelijk op gewezen heeft dat deze ad ministratie in gemeentelijk beheer moet blijven en dus niet naar parti culiere ondernemingen mag worden doorgespeeld. De kosten van deze voorgestelde gemeenschappelijke regeling bedra gen voorlopig 15 cent per inwoner per jaar ofwel 4200,Dat zijn dan alleen bestuurskosten en bureaukos ten. Gaat men de computer zelf ge bruiken dan zal die ongevear 20,— per minuut gaan koöten De raad had hier weinig bezwa ren tegen. Alleen wilde TIMMER MANS weten hoe men er elders in de provincie wel over denkt. Dat kon de VOORZITTER hem niet vertellen, maar in de Vereniging van Neder landse Gemeenten afdeling Limburg heeft de zaak aan het rollen gebracht dus mag men redelijkerwijze ver wachten dat praktisch alle gemeen ten mee gaan doen. VAN VALKENGOED had zich in de regeling verdiept en had nog eni ge bezwaren tegen enkele artikelen, o.m. dat de vertegenwoordiger van Venray in het algemeen bestuur van deze stichting door B. en W. zal moe ten worden aangewezen. Hij had lie ver gezien dat de raad zulks gaat doen. Dat bleek te kunnen, terwijl ook dat niemand uit Venray in de lid konden worden opgevangen, zon der dat men tot Wijzigingen komt. VAN VALKENGOED speet het ook andere bezwaren van dit raads- voorbereidingscommissie heeft geze ten, doch de VOORZITTER meende dat het zulk een technische aangele genheid is, dat men die beter aan vakmensen kan overlaten. Tenslotte wilde dit raadslid weten hoe men op het gemeentehuis over deze zaak dacht. De VOORZITTER vertelde dat b.v. de afdeling planning gewoon zit te bidden dat die computer maar komt, daar zit men zich nu „rot te tellen". Mevr. POELS-PETERS vroeg zich af waarom men nu de provincie grens heeft aangehouden. De VOORZITTER vertelde dat zulks het gemakkelijkste is i.v.m. de goedkeuring door Ged. Staten van de regeling, terwijl bovendien het aantal inwoners ongeveer overeen komt met de computer-mogelijkhe den. Maar het is geen wet van Meden en Perzen, dat kan allemaal in de toekomst nog veal grotere vormen gaan aannemen. Na deze op- en aanmerkingen had de raad er verder vrede mee en stopte Venray met algemene stem men in de nog op te richten compu ter ADVERTEER IN PEEL EN MAAS INTERIEURVERZORGING Wilhelminastr.6 Venray □47B0-E510

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1