IT Venrayse markt kacino bar 'n G0EI B El komt van t homassen Is Nieuw instrumentarium Harmonie Oostrum GARAGE VAN HAREN N.V. Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Leenenl VRIJDAG 26 MEM 972 No. 21 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Toen Johan Albert baron van der Boye die Neeryssche heer van Ven- ray, Helden, Macken etc. op 4 ju ni 1699 aan de heerlijkheid Venray toestemming gaf tot „het weder in vollen swanck brengen van den maendaegsche wekemerokt" was de slagzin „op de markt is Uw gulden een daalder waard" nog niet uit gevonden. Wat hij echter wel wist was, dat een goed bezochte markt in het belang was van Venray. Want hij verklaort de markt te willen vernieu wen „tot welstant ende meerdere dienst van de gemeinte". Zoals uit het betreffende stuk (kopie ervan is aanwezig in het gemeentearchief) blijkt, herstelde hij de maandagse markt waarvoor aan Venray octrooi (vergunning) was verleend door de Koninig van Spanje als hertog van Gelder. Door oorlogen en andere om standigheden was de markt echter geheel verlopen. Enige artikelen uit zijn besluit zijn wel vermeldenswaard. Zo bepaalt ar tikel 1 dat de maandagse markt zal aanvangen een half uur na zonsop gang en zal eindigen één uur na het middaguur. Artikel 2 zegt, dat de marktbezoe- kers van buiten Venray geen granen en vruchten zullen mogen kopen vóór elf uur. De inwoners van Venray hadden dus alle gelegenheid zich eerst zelf van het nodige te voor zien. Artikel 4 regelt de verkoop van turf. Deze zal aan personen wonende buiten Venray alleen verkocht mogen worden op de markt en dan nog slechts vanaf elf uur. De straf bij overtreding van deze bepaling loog er niet om. Verbeurdverklaring van de turf en een boete van 2 „goltgul- dens". En'dat laatste zal wel zwaar gewogen hebben. Artikel 6. Bïj het kopen en verko pen zal men zich dienen te houden aan de maten en gewichten zoals ze gelden binnen de heerlijkheid Ven ray. Artikel 8 bepaalt dan nog, dat men gebruik moet maken van de maten en gewichten van de kerk, hangen de bij Henrick Cremers. Hoewel berichten aangaande de markt in de 18e eeuw ontbreken, mag men wel aannemen, dat deze tot de komst van de Fransen in 1794 goed heeft gefunktioneerd. Daarna is de markt echter geheel verlopen en ook in de eerste helft van de 19e eeuw zijn er geen aanwijizingen dat er sprake was van een geregelde markt. JAARMARKTEN In 1850 wordt er weer een jaar markt ingesteld, die gehouden zal worden op de 14e mei. Dat het nood zakelijk is zo nu en dan wat reclame te maken voor de markt, was de ge meenteraad uit die dagen ook al niet onbekend, want men besloot eenpa rig tot het laten drukken van 1.000 affiches en 400 verzendbrieven. In 1852 vervalt de bestaande jaar markt en komen er twee nieuwe voor in de plaats te houden op woensdag na halfvasten en de laatste woensdag van april. Op de markten zullen hoornvee, vaikens, schapen en han- delsvoorwerpen worden verhandeld. De raad bepaalt eveneens, dat aan 17 plaatsen in Limburg (van Gennep tot Kessel) aan 20 plaatsen in Brabant en aan 21 plaatsen in Duitsland (o.a. Kevelaer, Geldern, Goch, Kalden- kerken en Kempen) marktberichten zullen worden verzonden. Bovendien Zouden de marktaankondigingen nog geplaatst worden in het Pruisische Wochblatt en in diverse almanakken. De markten werden blijkbaar druk bezocht, want reeds in 1855 komt er een 3e jaarmarkt en wel op de 2e woensdag na de 10e november. Onder de op die markt te verhandelen ar tikelen worden ook vlas en linnen gehoemd. De handel in gedragen kleding werd echter uitdrukkelijk verboden. De raad besluit „ter be vordering der publiciteit" ook deze jaarmarkt op te nemen in het Ven- loosch Weekblad. BOTERMARKT Op de jaarmarkten schijnt ook nogal wat boter te zijn verhandeld. Daarom besluit men in 1873 tot de instelling van een wekelijkse boter markt. In 1874 bedraagt de omzet op deze markt 20.800 kg. (gemiddelde prijs f 1.20 per kg.). In 1884 werd de botermarkt opgeheven en vervangen door een wekelijkse botermijn, die gehouden werd in het gebouw onder de Boog (thans muziekschool). Maar keren we terug tot de jaar markten In 1884 worden er 6 en in 1889 reeds 9 gehouden. In eerstge noemd jaar was de prijs van melk koeien 160,en die van vaarzen 100,De jaarmarkt van 20 decem ber 1893 werd druk bezocht. De big gen deden 7 tot 10 gulden per stuk. In 1902 bedraagt de totaal aanvoer op de markt: 1710 koeien en vaarzen; 525 ossen en guste koeien; 310 pin ken; 5342 biggen. PAARDENMARKT In 1914 besluit men tot de instel ling van een paardenmarkt. Het was de glorietijd van het paard. Nooit was de Nederlandse paardenstapel groter dan aan het einde van de eer ste wereldoorlog (378.000). In 1915 worden er 2 paardenmarkten en 14 jaarmarkten gehouden. Totale aan voer: 77 paarden, 25 veulens, 790 melkkoeien en 3500 biggen. De Venrayse markt blijft groeien. Daarvan getuigen de aanvoercijfers over 1926: 446 paarden, 1260 stuks grootvee, 608 stuks jongvee, 4460 big gen en 240 kg. kaas. Ook in de dertiger jaren gaat het grotendeèls bijzonder goed met de markt. De markt is er voor een zeer wijde omgeving. Bewoners van de dorpen langs de Maas tot ver in het Land van Cuyk komen naar de markt van Venray. Maar oök die van Horst, Sevenum en Deurne. Boeren uit alle richtingen komen op de le en 3e maandag van de maand naar de markt om er te handelen in hoorn vee, varkens en kleinvee. Met vrouw en kinderen trekt men ook naar de kramenmarkt met zijn manufacturen, galanterieën, huishoudelijke- en lanidbouwartikelen. Maar men be zoekt de markt ook om alleen maar uit te gaan. Op de maandagmarkten komen geen paarden. Om die te monsteren en te aanschouwen is heel wat meer rust nodig. Zeven keer per jaar van februari tot oktober is er een speciale paardenmarkt. Het kopen en het verkopen van een paard is voor de boer en zijn gezin van grote be tekenis. Kocht hij een paard, dan diende dit geheel te voldoen aan zijn persoonlijke eisen wat betreft bouw en kleur. Nog veel moeilijker was het een paard weg te doen, dat in een reeks van jaren zijn eigenaar zulke trouwe diensten had bewezen. ACHTERUITGANG Vanaf 1937 geeft de aanvoer van rundvee een aanzienlijke achteruit gang te zien. In 1939 bedraagt de aanvoer slechts 30°/o van het aantal van 1934. Vooral de invloed van de grote Bossche veemarkt, die door het verbeterde wegennet en het daar mede gepaardgaande gemakkelijker en goedkoper vervoer, gemakkelijk bereikbaar werd, deed zich danig gevoelen. Dan breekt in 1940 de oorlog uit. We zijn een bezet land geworden. De marktaanvoer gaat ieder jaar met grote sprongen terug. Op 11 sept. 1944 wordtt de laatste markt vóór de be vrijding en de daarop gevolgde eva cuatie gehouden. De aanvoer be draagt9 stuks rundvee. Op 22 oktober 1945 beleven we de eerste markt na de bevrijding. Be grijpelijk was ook nu de aanvoer ge ring: 18 stuks rundvee. Meer dan de helft van onze veestapel was in de laatste maanden voor de bevrijding geroofd en ook het oorlogsgeweld had nog veel vee het leven gekost. Maar in 1947 gaat het alweer veel beter. De aanvoer van rundvee be loopt 1605 stuks. De naoorlogse top jaren voor de paardenhandel zijn 1947 en 1948 met een aanvoer van respectievleijk 591 en 475 paarden. Ook de kramerijenmarkt neemt in omvang toe .Wat echter snel terug begint te lopen is de runveemarkt. In 1950 is de aanvoer van geen be tekenis meer. EINDE VEEMARKT In 1951 probeert men de rundvee- handel nieuw leven in te blazen. In onze streken heerst grote tuberculose onder het rundvee. In Limburg moe ten hierdoor in korte tijd 2.000 run deren worden opgeruimd. De tuber culose gaat een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid en het leven van de bevolking. Met volle dige ondersteuning van de Gezond heidsdiensten in Noord-Brabant en Limburg wordt op 17 september 1951 de eerste t.b.v.-vrije rundveemarkt van Zuid-Nederland in Venray ge houden. Hierdoor komt er wel meer aanvoer van rundvee, maar de op leving is toch maar van korte duur. In 1954 is de rundveemarkt geheel ten einde. Dit was ook weldra het geval met de paardenmarkt. In 1955 komt er nog maar 1 trouwe vievoeter naar de markt. Met de biggenmarkt ging het nog enige tijd goed. In 1957 werden er nog ruim 6000 biggen ter markt gebracht. Maar daarna ging ook deze tak van handel achteruit. Toen de zestiger jaren goed en wel op gang waren, was ook de biggenmarkt een herinnering geworden. KRAMERIJENMARKT Wat steeds beter floreerde was de kramerijenmarkt; vooral toen deze sinds april 1956 elke week werd ge houden. De belangstelling van markt kooplui en bezoekers nam van jaar tot jaar toe. Momenteel proberen el ke week rond 170 marktkooplieden hun waren aan de man (beter gezegd) aan de vrouw te brengen. Het aantal kopers, dat elke maandag zijn weg weet te vinden naar het centrum van Venray is moeilijk te schatten. Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt heeft onze markt vele ups and down gekend. Het is beslist niet al tijd van een leien dakje gegaan. Voor Venray als snel groeiend streek- centrum zal het zaak zijn er voor te zorgen dat de markt nog in be langrijkheid toeneemt. Het kan de naam van Venray als plaats waar het zowel in de winkels als op de markt goed en gezellig kopen is alleen maar ten goede komen. W. Willemsen MARKT DEURNE Intieme sfeer Exclusief interieur GEOPEND TOT 3 UUR 's NACHTS 'swoendags gesloten Zaterdagavond gaat Oostrum feestvieren. Het feest van ztfn eigen gulheid en goedgeefsheid. Want dit kerkdorp heeft het maar weer eens gepresteerd in een goed even jaar tjjds 30.000 harde guldens op tafel te leggen om de plaatselyke harmonie aan een nieuw in strumentarium te helpen 10 klarinetten, 3 trombones, 2 bas sen, 4 tuba's, 2 alt-saxofoons, 1 tenor en 1 bariton-saxofoon, 2 pauken, 7 pistons, 1 piccolo, 1 fluit, 1 grote trom, 3 cors en 1 waldhoorn, tesamen kostende 35.000,is de nieuwe uit rusting, die zaterdagavond de Oos- trumse Harmonie Sub Matris Tutela van en namens de gemeenschap krijgt aangeboden IN DE FEESTROES rond de succcessen, die de kerkdor- penlijst bij de jongste gemeente raadsverkiezingen haalde, werd ook weer eens gesteld dat men nu moest gaan werken aan nieuwe instrumen tarium voor Oostrums Harmonie. In dertijd had de vermaarde dirigent Winia al bij zijn afscheid de raad ge geven om daar voor te zorgen, wil de men nog meer successen halen, doch door allerlei omstandigheden was dat er nooit van gekomen. En zo kon het gebeuren dat een klarinet tist rijn kleppen met elastiekjes Wfedden om f50,-? Maak een proefrit in de Ford Taunus- Van-Vandaag. We durven om f50,- met u te wedden, dat u daarna niet weggaat om een andere auto in dezelfde prijsklasse* te kopen! Als u het toch doet, laat dan binnen 30 dagen na uw Taunus proefrit de rekening zien en u krijgt prompt die f50,-. Zoveel vertrouwen hebben we in deTaunus-Van-Vandaag. Onverslaanbaar in uiterlijk, presta tie, rijgedrag, comfort en ruimte. •Van f8.800.- t/m f 12.500.- (incl. BTW) MAASHESEWEG - VENRAY moest bewerken, want anders deed het ding het niet Maar toen bij de gemeenteraads verkiezingen bleek dat eendracht macht maakte, wilde men dat scho ne voorbeeld in Oostrum volgen en werd nog tijdens de uitslag een voor lopig comité gevormd, dat de beno digde gelden bij elkaar zou gaan brengen. Hoeveel er nodig was, wist nog geen mens en men hikte wel toen het zuinig opgestelde lijstje toch nog altijd het formidabele be drag aanwees van f 35.000,Maar men wist het klein comité om te vor men tot een groot comité, waarin al le geledingen, zoals dat heet, van Oostrum vertegenwoordigd waren en meende toen aan de slag te kunnen. Maar men had buiten de kerk gere kend, dant daar kwam pastoor met nieuwe verwarmingsplannen op tafel en of de beminde gelovigen de beno digde gelden daarvoor maar bij el kaar wilden brengen. Dat deden de beminde gelovigen en het instrumen tencomité moest wachten ALLERLEI AKTIES Maar toen dat met de verwarming rond zat en aan de kerk gegeven was, wat des kerks was, kwam de beurt definitief aan de Oostrumse Harmonie. En men ziet dan een heel dorp even aan de slag gaan. De boe- rinnenbond organiseert kienavonden, de vrouwenbond gaat een kindercrè che organiseren in de watermolen, de vastelaovesvereniging geeft een ge huwdenbal, de drumband organiseert een blaaskapellen-avond en het hele dorp breekt ten bate van de harmonie het huis van Peter Derkx af, als daar de kans voor is. Reclameborden werden neergezet, die de roem van Oostrums bedrijven verkondigden, doch ook geld in de lade van de penningmeester brach ten. De oud-Oost rummers werden aangeschreven en de gymclub schoot achter de rozenbottels heen. Daar doorheen werd er „gebarakt" en gaf de harmonie links en rechts concer ten weg voor de instrumentenkas. En tenslotte is er een rondgang ge houden langs ieder Oostrums huis. Hoewel het bedrag nog niet geheel rond was en nog meerdere akties op het programma staan, besloot men einde vorig jaar het gehele instru mentarium maar te bestellen. Want met ingang van het nieuwe jaar zou er een prijsverhoging komen van tot 15°/<> en die kun je beter in je eigen zak steken. IN DE GARAGE van Ghielen is het zaterdagavond nu te doen. Dan krijgt een plaatselijke harmonie, die men al voor enkele ja ren voor een dikke tienduizend gul den in nieuwe uniformen stak, weer eens een douceurtje van 35.000, Geen kleinigheid voor de nog be trekkelijk kleine Oostrumse gemeen schap, die hiermede toch wel aan toont bijzonder veel te voelen voor dit korps, dat in de 54 jaren van haar bestaan toch wel een bijzonder goede band met de Oostrumse mensen ge smeed heeft. Er is een feestconcert en verschil lende muziekkorpsen uit de buurt komen ook deze overgave feestelijk opluisteren. Maar daarnaast worden ook nog enkele getrouwen in de bloe men gezet. LEGPENNINGEN Zo krijgt Pierre Poels, een van de oprichters nog, de gouden legpenning evenals Handri Cremers, die sinds hij Halfweg weg is, erelid is maar 50 jaren lang Sub Matris Tutela heeft gediend. Twee man worden gehuldigd van wege hun 40-jarig lidmaatschap t.w. G. Lemmens en de huidige direkteur J. Verstegen. En tenslotte is er 25 ja ren lid J. Versieyen, die ook gehul digd wordt. Men gaat er dus een heel feest om bouwen en dat mag dan ook rustig. De oude klarinet met het elastiekje gaat het museum in en voor het eerst sinds vele jaren kan Oostrums Har monie nu beginnen om eens hogerop te vliegen. Met zo'n instrumentarium wordt daarvoor een stevige basis ge legd. INTERIËURVERZORBINQ ...ui'A- l^__ I WUhalmlnaattsB Vanray O478O-B01O

Peel en Maas | 1972 | | pagina 9