V. v. Han Ministerieel bezoek Overvolle kerken! in Uen 4 WANDELSPORT SV.V. NIEUWS BSaaÈsaia S.Y.V. JEUGD S.v. LEUNEN Bedrijfsvoetbal ZWEMMEN DUIVENSPORT inüOvi Fabrieks - Demonstratiewagens N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF VAN HAREN NU 2 stuks v. 4.90 Ebberink - Textiel Internfern ELEGANCE PANTY-NYLON S.S.S. Overloon EN ALLES WORDT DUURDER Zomerkleding Claessens Gebruikte ws Geïnspectet Gereconditit Gegarandee ...de beste wac op een nieuv Ir. P. J. Lardinois, de minister van landbouw en visserij, heeft de officiële opening van Nestlé meteen gebruikt om een wat uitgebrei der kjjkje te nemen in ons aller Venray. Van kwart voor 10 tot 6 uur was hjj de gast van en in onze gemeente. Het bezoek begon, aan de Brabant se grens, waar vandaan hij „onder politüegeleidie'5' naar het Venrayse stadhuis gereden werd. Daar werd hij ontvangen door het ooilege van burgemeester en wethouders op de burgemeesterskamer, waarna hem onder een kopje koffie door burge meester Schols een inzicht gegeven werd in de vrij snelle groei van het Venray der laatste jaren. Wethoulder Loonen was het die een uitvoerige expose gaf van de situa tie van Venrays land- en tuinbouw, waarbij speciaal de aandacht geves tigd werd op de aflopende ruilverka veling Lollebeek en de beginnende van OverloonMerselo, met 'al de daarbij opduikende problemen. RONDRIT Dan werd de minister een rondrit aangeboden door Venray, waarbij hij o.m. het plan Molenklef bekeek, als mede het Biezenvenneke en plan Véltum. Door het Groene Hart werd een korte wandeling gemaakt, waar na het Brukske bekeken werd. Via de Oostsingel reed dan het gezel schap over de terreinen van de psy chiatrische inrichting St. Servatius, waarbij de gasten zich telkens kon den oriënteren behalve door de mon delinge toelichting ook door een kléin fotoboekje getiteld Venray in de palm van uw hand waarin de héle tocht uitvoerig beschreven stond. Via de Stationsweg ging het verder naar het nieuwe bedrijf van de heer J. Loonen aan de Wanssum- seweg, waar de minister in kennis werd gesteld met de problemen, die rijzen bij het verhuizen van bedrij nen en bij de nieuwe bedrijfsvoering. Op de Boschhudzen werd de minis ter een A.C.W. object getoond, waar verschillende gesaneerde agrariërs thans werken in de bossen. De heer Goossens gaf de minister tekst en uitleg van het werk, wat deze men sen thans doen. RANK XEROX Ook werd een bezoek gebracht aan het trainingscentrum van Rank Xe rox, waar de minister een inzicht ge boden werd' in de omscholings methoden, die dit bedrijf heeft op gezet met behulp van rijkssubsidies. De rondrit werd afgesloten met 'n lunch ten huize van de burgemees ter, waaraan ook deelnam de gouver neur met echtgenote, de heer C. G. Mertens, de voorzitters van de LLTB en de wethouders. Om kwart voor drie arriveerde dit gezelschap bij Nestlé, om daar te beginnen met de officiële ingebruik stelling. „GLORY HALLELUJA 2000" Het is begonnen bet niet meer dan een idee: tijdens een langdurige ziek te besluit een internationaal beken de Belgische producent, Milo Decos- ter, gedeelten uit het Oude en Nieu we Testament in klank om te zetten. Konsekwent werkt hij na zijn gene zing deze gedachte uit. Uit 212 be langstellenden, die zich op een ad vertentie melden, zoekt hij een tien- ta lmeisjes en jongens voor de zang en de instrumentale bezetting. In juli 1970 nam hij kontakt op met zij nvriend Jan Leopold, direkteur van de Muziekacademie in Wemmei bij Brussel en met de tekstschrijver Valeer van Kerkhove. Tijdens uitge breide discussies krijgt het idee .een defintieve vorm. Leopold componeert de muizek, van Kerkhove voegt de overgeleverde teksten samen met mo derne passages en recitatieven: de „ikllankbijbel" is geboren. De première vond plaats op 30 no vember 1970 in de kerk van Tervuren bij Brussel. De eenvoudige declama tie va nide tekst en de moderne mu ziek leidd entot een succes, zoals men in België nog nooit had beleefd: 200 uitvoering in zonder uitzondering overvolle kerken. („Glory Halle luja 2000" wordt alleen in kerken op gevoerd.) Een diergelijk succes moest natuur lijk de grenzen doorbreken: de Vlaamse tekst werd in het Duits ver taald. In augustus 1971 vond de Duitstalige première plaats in de St. Nlioolaaskerk in het Oostenrijkse Bad-Ischl. Dit leidde tot een bijval, die in dit Godshuis nog nooit was beleefd. Momenteel zijn uitvoeringen in de Scandinavische talen in voorberei ding. Een Engelse versie staat ook op het programma. Maar intussen zijn oo kin Nederland reeds verschillende uitvoeringen gegeven. Zaterdag is Venray aan de beurt, wanneer om half negen 's avonds in de Vredeskek de goep een uit- voeing komt geven. AUTO IN BRAND Door onverklaarbare oorzaak brak brand uit in de geparkeerde auto aan de Langeweg van de Venray er K. Door snel ingrijpen van omwonen den kon de brand worden geblust. De schade bleef beperkt tot het motor gedeelte. Jeugdvierdaagse De inschrijving voor deelname aan de Jeugdvierdaagse Venray zal plaatsvinden op: dinsdag 30 mei van 19.0020.00 uur; woensdag 31 mei van 19.00—20.00 uur. De inschrijving zal geschieden in het portaal van de schouwburg. SPORT Uitslagen zondag 21 mei: Oostrum 1Venray 1 01 Programma zondag 28 mei: Venray 1Jutphaas 1 14.30 u. Venray 2Jutphaas 2 14.30 u. DAMESVOETBAL Uitslagen: Victoria RoermondVenray 1 012 Venray 2HRC 1 niet bekend Programma zondag 28 mei: Venray 1VOS (terrein Oostsingel) 13.00 u. Wedstrijd van Venray 2 niet bekenid A.s. zaterdag BoxtelSW. Vertrek 12.00 uur precies. Aangewezen: Math. Gommans, ans Gommans, Jeu Arts, Jo Gom mans, P. Smits, J. Bonants, M. Beer- kens, Th. Swinkëls, J. Driessen, Ton Arts, V. Lucassen, J. van Kempen, H. de Bruyn. Afmeldingen bij H. de Bruyn. Uitslagen 20 mei j.l. Venray Dl—DIS Dl 1—1 Venray D2Hegelsom Dl 02 Venray D3Hegelsom D2 20 Venray D4Meterik D2 50 Merselo DlVenray D5 04 America ElVenray El 06 Oostrum ElVenray E2 10 Montagnards El—Venray E3 40 Programma zaterdag 27 mei: Wittenhorst D3Venray D4 10.30 u. Leunen ElVenray El 11.00 u. Leunen E2Venray E2 10.00 u. Meerlo El—Venray E3 10.30 u. Programma donderdag 1 juni: Venray D2Wittenhorst Dl 7.00 u. A.s. zaterdagmorgen moeten er verschillende elftallen spelen tegen Zwanenburg. Raadpleeg de opstel- ligen. Aanvang 10.30 uur. A.s. zondag gaan BI en Cl op toer nooi in Uden bij de vereniging Ud'i, terwijl A2 óp toernooi gaat in Tien- ray. Heden vrijdag 26 mei: Venray A2Holthees. Al 7.00 u. 'A/s. zondag is de clubmorgen voor de spelers die mee op kamp gaan in Weert. Aanvang 10.30 uur. Wegens onvoldoende belangstel ling gaat de vakantie van de A-spe lers nüet door. Wie heeft er na een wedstrijd in Holthees een jas laten hangen. Waar schijnlijk een van onze C-splers. De jas is nu op het sportpark aan de Leunseweg. De jeugdafdeling dankt allen die op de een of andere manier gezorgd hebben voor het vervoer van ver schillende elftallen. Ook voor het keurige onderhoud van ons clublokaal menen wij op de ze manier te moeten danken. Op bezoek in Waddinxveen op 10 juni a.s. Onze jeugdafdeling (alle leftallen van Al t.m. E3) is door de vereniging Waddinxveen uitgeno digd om op 10 juni wedstrijden te komen spelen. We vertrekken die dag om half 8 per bus. In Waddinxveen worden dan wedstrijden gespeeld en er wordt ons een koffietafel aange boden. Daar deze echter pas laat zal zijn is het wel nodig dat ieder toch brood meeneemt en natuurlijk zijn voetbalspullen. Wij verwachten die dag om 10 uur 's avonds weer thuis te z'ijn. Om enigszins de onkosten te dék ken moet ieder 'lid dat meegaat 2,- betalen op de dag van vertrek. I.v.m. het aantal bussen dat we moeten bespreken is het echter no dig dat we van tevoren weten wie er niet meegaan naar Waddinxveen. Zij die niet meegaan moeten dit voor 1 juni a.s. opgeven bij H. Stevens, Pr. Bern'hardstraat 78 of bij J. de Bruyn, Gerbrandystraat 18 en alleen op deze twee adressen. Uitslagen 5e bekerronde 22 mei: Overloon VCA 32 Uitslagen: Leunen AlYsselsteyn Al 51 Lesunen A2 toernooi Venlo le plaats HRC Cl—Leunen Cl 1—17 Griendtsveen DlLeunen D2 12 America D2Leunen D3 12 Leunen ElWittenhorst El 01 Programma zaterdag 27 mei: Leunen 3Leunen 4 5.00 u. Alle spelers van deze elftallen wor den 4.30 uur op 't terrein verwacht met sportkledlng, ook als je niet meespeelt. Er worden n.l. foto's ge-, maakt van de elftallen. 2.00 C. toernooi te Meterik, vertr. 1.00 10.30 Leunen Dl—DIS Dl 10.30 America DlLeunen D2 v. 9.30 10.30 Deunen D3America D2 11.00 Leunen ElVenray El 10.00 Leunen E2Venray E2 5.00 veteranen LeunenServatius 2.30 Leunen Al'Overloon Al Zondag 28 mei: 1.00 B-toernooi te Meterik vertr. 12.00 Zaterdag 3 juni: D-toernooi te Venray Uitslagen: GemeenteSV Girvil 02 CustersPTT 65 BlittaGemeente 26 Custers—SVCB 1 2—4 Stand: SVCB 1 5 4 0 1 8 18-5 Nelissen 4 2 2 0 6 14-3 Nestlé 4 3 0 1 6 7-4 Geméente 5 2. 2 1 6 11-7 Servio 4 12 14 6-9 Blitta 5 2 0 3 4 9-13 SVCB 2 4 1 1 2 3 2-2 Custers, PTT Girvil 5 1 1 3 3 8-21 4 1 0 3 2 8-16 4 1 0 3 2 3 Programma: Donderdag 25 mei: Servio—SVCB 2 18.30 u. terréin Oostsingel NelissenSV Girvil 18.30 u, terrein Leunseweg Vrijdag 26 mëi: PTTSV Nestlé 18.30 u. terrein Leunseweg Maandag 29 mei (Leunseweg): CustersBlitta 19.00 u. Dinsdag 30 mei: ServioGirvil (Oostsinigel) 19.00 u. SVCB 2—PTT (Leunseweg) 19.00 u. SV NestléGemeente (Leunseweg) 19.00 u. Let op aanvangstijden! ZWEMCLUB SPIO Uitslagen internationale wedstrijd t eVenray op le Pinksterdag. 100 m. schoolslag heren: Sjef Wester 1.22.1 - 3e prijs Gerard Plugge 1.26.6 100 m. vrije slag jongen o. 16 jaar: Martin Spee 1.10.2 André Veugen 1.06.4 - 3e prijs 100 m. vlinderslag meisjes o. 14 jr.: Wilmie Thielen 1.19.8 - le prijs Antoinette Vermeulen 1.36.2 100 m. rugslag meisjes o. 12 jaar: Henriëtte Philipsen 1.33.J. - le prijs Toosje Janssen 1.49.1 50 m. schoolslag meisjes o. 10 jr.: Marion Collin 51.6 - le prijs Karin v. d. Munckhof 58.2 50 m. schoolslag jongens o. 10 jr.: Peter Jansslen 53.7 Theo Plugge 56.0 4 x 100 m. vrije slag estafette dames: Lianne Peeters, Jeanne Philipsen, Ans Hanen, Kafin van Loo 5.16.4 - 3e 4 x 100 m. wisselslag estafete heren: André Veugen. Sjef Wester, Martin Spee, Gerrad Plugge 5.14.3 - 2e 100 m. schoolslag jongens o. 12 jr.: Peter Thielen 2.10 Rogier Kleuskens 2.03 100 m. vrije slag jongens o. 14 jr.: Eddy Clevers 1.22.4 Ahthoni Kooien 1.21.1 100 m. rugslag meisjes o. 16 jr.: Yvonne Buys 1.24.7 - le prijs Betsie Broreen 1.30.5 100 m. schoolslag meisjes o. 14 jr.: Monique Buys 1.33.7 - le prijs Petra Thielen 1.37.2 4 x 100 m. vrije sl. estafette m .o. 14 j. Wilmëi Thielen, Anke van Loo, An toinette Vermeulen, Christel Claes- sens 5.13.7. - 2e prijs 4 x 50 m. schoolsl. estafette o. 10 jr.: Maroin Colliin, Karin v. d. Munck hof, Theo Plugge 3.40.3 - ged. 8 x 50 m. vrije slag estafette o. 16 jr.: Yvonne Buys, Lianne Peeters, Jean ne Philipsen, Betsie Broeren, Amdr' Veugten, Martin Spee, Jan Geurtjtens, Anthoni Kooien 4.25.1 - ged. P.D.V. DE ZWALUW Wedvlucht Soissons 14 mei. Eerste duif 14.34.46. J. Derks 1 5 18 33 130; A. de Riet 2 84 104 153; Bastia ans-Boom 3 30 31 34 56 60 69 78 80 87 98 140 141 150; Munckhof-Poels 4 88 92 106 149; G. van Houdt 6 12 16 73 109 139; H. Ver rijdt 7 64 94 99 126; Gebr. Voesten 8 121 133; A. Willems 9 38 86; J. Boom Zn 10 97 122 125 152; W. Lor- mans 11 93 137; Jac. Arts 13 .32 65; Th. Coumans 14 45 52 62 105; J. van Haren 15 26 46 67 74 89 115; A. Wij nen 17 85; H. Philipsen 19 20 22 28 63 138 146 147 148; E. Oudenhoven 21 43 49 58 76 129; H. Lucassen 23 81; M. Loonen 24 25 70 108; M. de Bruyn 27 61; P. Hendricx 29 41 66 135; A. Loonen 35 44 47; J. Versleyien B 36 51; Sohellen-Custers 37 39 100 116 117 119 123; P. Schwachöfer 40 42 131; M. Basten 48 90 112 118 128 151; J. Janssen L 50 127 132; P. Manders 53; J. Basten 54 68 111; L. Willems 55; G. Vermeulen 57; L. Poels 59 101 103; W. de Jonghe 71 102; H. B. Wegh 72; H. Peters 75; A. Smits 77 107 134; G. Theunissen 79; G. Baltissen 83; Jos Vermeulen 91 145; M. Stiphout 95; Fr. Weijs 96; G. P. Smits 110; Jac. Boom 113 114 136 143; Jaap Hendricx 120; G. van Dijcfc 124; E. Vermeulen 142; C. Barents 144; K. Sijbers 154. Mandendienst Melun: J. Janssen L en R. Janssen. P.D.V. DE VREDESDUIF Wedvlucht Soissons, 14 mei. Los 8.15 uur. Aankomst le duif 15.16, laat ste duif 17.00 uur. J. Janssen B 1 3 8 12 25 38; P. Vol- lenberg 2 20 23 27 42 47Jac. Ewalts 4 13 16 39; J. Creemers 5 28 34; P. Janssen H 6 35 46; H. Kleuskens 7 22; J. Leyssen 9; Gebr. Kusters 10 17; J. Verstegen 11 24; Fr. Vermeulen 14 19 30 32 45; P. Janssen K 15 36 43 44 48; P. v. d. Laar 18; J. Vermeulen 21; H. v. d. Laar 26 31 40; F. van Zwamen 29 41; L. Snijders 33; H. Wilmsen 37W. Drabbels 49. Beker geschonken door J. Verbee- ten, Boxmeer, gewonnen door J. Janssen B; doos sigaren geschonken door P. v. d. Laar, gewonnen door P. Vollenlberg; 2.50 geschonken door H. Strijbosch gewonden door Gebr. Kusters. Mandendlienst Melun 28 mei: Toos van Rooy en J. Vermeulen. P.D.V. DE HUISZOEKERS YSSELSTEYN Wedvlucht Soissons 14 mei. J. Janssen V 1 4 9 12 13 15 17 20 25 26 32 35 40 43 44 51; J. Custers 2 37 45 48 55; J. van Soest 3 32; A. Hen- drix 5 14 24 29; H. van Ass 6 28; H. Janssen 7 16 18 19 54 59; J. Cox 8 11 23; Comb. W-W 10 56; G. Linders 21 27 3 336 38 39 46 47 49 57; L. Janssen 30; M. Janssen 31 41 42 52 58; P. M. Cox 34 50; H. Pouwels 53. Wedvlucht Ottignies 11 mei. H. Pouwels 1; A. Rongen 2 10; G. Linders 3 6 7 11; J. Custers 4; Comb. W-W 5; H. van Ass 8; J. van Soest 9; H. Janssen 12. -C Kampioenschappen Vitesse: Ringnr. Pnt. 1. G. Linders 1088869 3064 2. G. Linders 337726 2812 3. J. Custers <337190 2704 4. G. Linders 337749 2297 5. J. Janssen V 2055460 2274 Aangewezen: G. Linders 4104 Onaangew.: A. Hendrix 6719' P.D.V. DE PEELKRUISERS Wedvlucht Ottignies 11 mei 1972. Eerste duif 9.39.11, laatste duif 9.50.58. H. Crooymans 1 3 4 6 7 10 11 13; J. Strijbosch 2 5 8 12; J. Goumans 9 17; H. Bouten 14 16; G. Jansen 15. Wedvlucht Soissons 14 mei. Eerste duif 15.20.14, laatste duif 16.53.12. D. van Lierop 1 26; H. Crooymans 2 4 10 11 33; J. Goumans 3 14 19 20; J. Maas 5; P. Strijbosch 6 16 18 28 34; H. Bouten 7; Chr. Cuppen 8 9 13 25 32; P. Willems 12 26; G. Janssen 15 22 31; Gebr. Troisfontaïne 17 23; H. Hermans 21 29; J. Strijbosch24 30; M. Hermans 35. Zondag L 0 weer gehtL, wielersport, wf wielergrorf de maal hu„,p h£ parcours C; va: loon. Menyd cours aan£e 1 wat de wj ter za'l komen.) Het com* dez strijd in saCet t Wielerclubp uil hoven ondtm de en heeft alL ov Museumbot tag d Tevens we jurywas prc sportfiguuijgebn rteld. Er wj|er i tegorieën j aspj nieuwelinge i an Het staii asp zal om 12in Direkt hierfeal e lingen aaneen onder enters Pluk uit Lerts ui lingsbeek. >r d< matadoren [zulle schijnen, b eei strijd van 7 onc de Belgischicien Aerde en stro ner Rooye^eer. Om 15.30{nees Heusden hei geve de hoofdscijtnidd de amateurien e prominente^ verschijnen^ van Olyi Hogezand, die dagen het je dragen G. i De nation; ui tSomere kende, eveiE naai kampitg eens gegaidi Een be; in Overloi beslist de Op zateróorga de gymnastiSt. tof fel haariderr voor de oucfeder wordt gehos'Kei van St. Ser\g 14.1 Behalve gping; len er ookfening trampoline, èn zi leiding zal en zt trefckelijik mma brengen, om te koiKtr de taties van a Overigensiog volgende oisen. die de der^St. toffel op Kaebbi mist, wat iten schuld geewft k vinden, zijde w op deze oude;- Kortom alinast Venray eeniragc van harte Tot ziens kg' 2 om 14.00 uujkdiji Wat 'n meevaller, dat wij beslag hebben kunnen leggen op een grote partij Wij laten U graag profiteren van de uitzonderlijk gunstige prijzen voor 20 PERSONENAUTO'S BOUWJAREN 1971 EN 1972, SLECHTS ENKELE DUIZENDEN KILOMETERS GEBR. MET VOLLEDIGE FABRIEKSGARANTIE. Vanaf vrijdagavond a.s. staan deze wagens op ons voorterrein voor U klaar. Stap even bij ons uit en bekijk ze rustig. Op zondiag echter geen verkoop ((winkelsluitingswet). De serie bevat Taunus 1300 L donkergroen metallic Taunus 2000 XL donkerblauw metallic Taunus 1300 L rood Escort 1300 XL wit Taunus 1300 L lichtgroen Capri 1300 L lichtgroen metallic Taunus 1300 L brujn metallic Capri 1300 XL lichtgroen metallic Taunus 1300 L wit Capri 1500 XL lichtgroen metallic Taunus 1600 L donkergroen metallic Capri 1500 XL bruin metallic Taunus 1600 L bruin metallic Capri 1500 L lichtgroen metallic Taunus 1600 XL fordor bruin metallic Capri 1500 XL lichtgroen metallic Taunus 1600 GT coupé geel-zwart dak Cortina 1600 L rood-zwart dak Taunus 1600 L donkergroen metallic Ford 17 M fordor donkergroen metallic MAASHESEWEG 24 VENRAY WEEKEND-AANBIEDING (alleen dit weekend) TER KENNISMAKING normaal 2 stuks 5.90 EEN GULDEN VOORDEEL!!!! Hoek Marktstraat - Schoolstraat - Venray DAMES- EN HERENSHORTS mooie kleuren en zeer goede kwaliteit en wat belangrijk is: de juiste pasvorm ZEER MOOIE ZOMER TRUITJES - POLO's voor dames, heren en kinderen TINO SHIRTS in grote en kleine maat en in diverse kleuren Sport- en Campingartikelen Poststraat 8 Venray Escort 1300 super 1969 wit 12 M. TS coupé 1970 gr.-zwart 12 M. 1968 bejge 15 M. 1969 beige 15 M. 4-deurs 1970 groen 17 M. 4-deurs 1968 d.blauw 17 M. 1970 beige 17 M. 4-deurs 1970 gold 20 M. 4-deurs Ivw Cortina 1967 Dd Cortina 1600 autw V.W. 1300 1970ijs V.W. 1302 1970iw V.W. 1302 S 19ije V.W. 1500 pontcit N. V. AUTOMOBIfP Maasheseweg 24 - Telefooity

Peel en Maas | 1972 | | pagina 6