VAM0S A VER Opening Nestlé Kinderen kijken u aan lÖfeHÉÖÊSi N Pouwels warenhuis In Heerlen op de Heerlerbaan ligt het „Sterrenhuis". In dit kindertehuis verblijven 60 kinderen die niet in het eigen gezin kunnen vertoeven. Dit heeft verschil lende oorzaken, maar voor de kinde ren steeds hetzelfde gevolg: het mis sen van het warme gezinsmilieu. Voor deze kinderen staat de va- kantietijd voor de deur zoals voor alle kinderen. Juist in die tijd missen de kinderen nog sterker dan anders, het leven in gezinsverband. Daarom willen wij voor deze kinderen zoe ken naar mogelijkheden om een paar weken vna de vakantie in een gezin door te brengen. Reeds eerder heeft de direktie van het „Sterrenhuis" ondervonden dat de omgeving van Venray een mooi vakantiegebied is en dat verschillen de gezinnen bereid zijn om deze kin deren gedurende enkele weken gast vrijheid te bieden en een prettig te huis. Uit ervaring weten wij dat de ze weken voor de kinderen hoogte punten zijn in hun vakantie, waarop ze een jaar teren. Zij blijven dan oök dankbare herinneringen behouden aan die gezinnen en vertellen er in de loop van het jaar graag en en thousiast over. Wij hopen dat er ook dit jaar weer gezinnen zijn waar onze kinderen een stuk van hun vakantie mogen doorbrengen. Enkele gezinnen heb ben zich al opgegeven, maar er zijn nog zeker 10 pleeggezinnen nodig. De leeftijd van deze jongens en meisjes ligt tussen 412 jaar. De vakantieperiode is van woens dag 19 juli t.m. donderdag 10 augus tus. Wanneer U hieraan wilt mee werken kunt u dit mondeling of per briefkaart opgeven bij Aalmoezenier Dr. J. Peters o.c.d., St. Jozef laan 56, Smakt-Venray ,tel. 04782-346 of aan de adjunct-direktrice van het „Ster renhuis", mej. R. Uyting, Heerler baan 142, Heerlen, tel. 045-413995. Opgave hiervan graag vóór 31 mei. De adjunct-direktrice zal de eerste helft van juni graag persoonlijk kon- takt met u opnemen om een en an der te bespreken. Vrijdag 26 mei: 19.00 uur repetitie voor het hele koor. Maandag 29 mei: 18.45 uur repetitie voor de Grego riaans zangers. Dinsdag 30 mei: 18.00 uur gyimavond. 19.00 uur spellenavond. Woensdag 31 mei: 19.00 uur repetitie voor bassen en 'tenoren. Donderdag 1 juni: 18.30 uur repetitie voor le en 2e stem. Zijn we onze brieven niet vergeten af te geven Nogmaals, ouders die mee rijden naar Vught op 4 juni en nog plaats over hebben in hun auto, verzoeken wij dit liefst vóór 28 mei te berich ten aan dhr. S. Peeters, tel. 2233. Philip Sonny: Philip Sonny spelen al 3 jaar samen. De muziek die ze maken ligt tussen country- blues, folk-blues, country western en ragtime. Het instrumentarium bestaat uit: Philips gitaar, ukele en zanjg; Sonny gitaar, mondharmonica, ukele en zang. Het repertoire bestaat voorname- liijk uit vrolijke deuntjes. Om de hecthheid van een duo te doorbreken zullen ze zich vanaf 1 juli apart te rug trekken om ieder een eigen re pertoire op te bouwen. Vaste plannen voor na dat jaar hebben ze echter nog geen van beiden. Het optreden in Venray zal dan ook een van de laat- sten zijn. Ze treden hier op op vrij dag 26 mei a.s. SPEL ZONDER GRENZEN Dinsdag j.l. startte in Spa de nieu we serie van „Spel zonder Grenzen", waaraan voor Nederland Franeker deelnam. Zoals bekend doen behalve Neder land ook België, Duitsland, Zwitser land, Italië, Frankrijk en Engeland aan dit spel mee. Het zat Franeker deze keer niet mee, ondanks de aan moedigingen van vele supporters, o.a. de Zeskampploeg van Venray. De uitslag van deze eerste wed strijd was als volgt: Enigeland 1, Zwitserland 2, Duitsland 3, Frank rijk 4, Nederland 5, België 6 en Italië 7. Franeker behaalde 26 punten. De volgende uitzending van „Spel zonder Grenzen" is op 7 juni in Bern. Voor Nederland zal daaraan deel nemen IJsselstein. Venray zal op 5 juli deelnemen aan de wedstrijd Pas- sariona in -Italië. Van elk land mag de beste ploeg op 13 september deelnemen aan de finale te Lausanne in Zwitserland. Men mag zonder meer aannemen dat dit Franeker niet zal zijn, maar dat in de komende wedstrijden de andere Nederlandse ploegen tot betere re sultaten zullen komen. OP CONCOURS Venrays Harmonie zal op zondag 11 juni a.s. deelnemen aan het bonds- concours dat fanfare De Echo in Hout-Blerick bij gelegenheid van haar 60-jarig bestaan organiseert. In de ere-afdeling zal zij de strijd moeten aanbinden om 21.00 uur te gen de fanfare St. Cornelius van Schin op Geul en de Harmonie Con cordia van Berg en Terblij t. Het verplichte stuk is Vaudeville Suite van P. Soheffer. De jury kan verder keuze maken uit 3 Inventionen van Karei van Dijck of Highroad Im pressions van P. Scheffer. De jury bestaat uit de heren Ir. H. Badings, Maarheeze; J. H. Claessens, Tilburg en J. van Ossenbruggen uit Haarlem. GEMEENTER A ADS - VERGADERING De maandelijkse gemeenteraads vergadering is a.s. maandag i.p.v. t.s. dinsdag. Ze begint om 7 uur. R.K. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Schoolstraat 32 - Venray - Tel. 1970 Nieuwe aanwinsten: Bromige, J. A magic place, (meis) Clifford, F. The blind side (thril) Eden, D. Afternoon walk. Goudge, E. The lost angel (nov) Jean, R. Les deux printemps. Küng ,H. Waarom priester? Kuyper, B. J. 50 borrelhapjes. Roorda, D. J. Het rampjaar 1672. Weversbergh, J. Leopold II van Sak sen Coburgs allergrootste zaak. Zeiler, A. De groene revolutie. FANFARE EN DRUMBAND OIRLO OP CONCOURS Op zondag 4 juni a.s. neemt de drumband van Oirlo deel aan het bondsconoours te Molenberg (Heer len1). Onder leiding van instrukteur. Henk Martens heeft het korps de laatste maanden een zwaar repetitie- programma afgewerkt om te bereiken wat men bereiken wil: promotie naar de le divisie. Fanfare „Ons Genoegen" o.l.v. de heer A. Schellens zal op 11 juni deel nemen aan het bondsconcours te Hout-B leriok. Ook het fanfarekorps mikt op promotie (naar de afdeling Uitmuntendheid). Gezien het feit dat dit korps voor het merendeel uit jeugdige leden bestaat zou een suk- ses als een bijzondere prestatie moe ten worden aangemerkt. I. NOTICIAS RELIGIOSAS El domingo proximo es el domin- go de la Santisima Trinidad y el ultimo domingo del mes de mayo, dedioado a la veneración de Nuestra Senora; celebramos también la fies ta de la Visita de Nuestra Senora a Isabel. Necesitamos aun algunos pa dres en cuyua familia pueden que- darse desde el 5. hasta el 9. de julio algunos cantantes juveniles que par- ticiparan en el concurso intemacional de coros juveniles en Nimega. Ya tenemos doce camas en hogares es- panoles. Tomen Vds contacto con la Sra Ruland (tel. 1020). II. NOTICIAS CULTURALES El miérooles, como siempre, escue- ta suplementaria para sus hijos. Aquellos que van de vacaciones en Espana no se olviden de pedir con tiempo la tarjeta verde al jefe per sonal de su fabrioa; necesitan esta tarjeta de seguro en caso de enfer- medad de Vd o de sus familiares. Wij zijn blij met de geboorte van ons eerste kindje, een zoon IDO HERMAN KUSTERS AGGIE KUSTERS- v. d. WIJNGAARD Venray, 11 mei 1972 Westsingel 70 Op 6 juni a.s. hoopt onze zus ter, schoonzuster en tante ZR. MAJELLA (in de wereld Door Lenssen) haar zilveren professiefeest te vieren. Op die dag is er in Wet Moeder huis „Charitas" te Roosendaal een Eucharistieviering om 10 u. Gelegenheid tot feliciteren in het Moederhuis „Oharitas" van 18.00 - 19.00 uur. Familie Lenssen Venray, mei 1972 TE KOOP by na voldragen VAARS Gebr. Pluk, Haag 26, Merselo. TE KOOP GEVRAAGD STENCILAPPARAAT moet in goede staat zijn. Sanshofstraat 23, tel. 1623. TE KOOP FIAT 1300 '65 CORTINA '67 opknapper Puttenweg 17, Ysselsteyn. Voor de nieuwste GESCHENKEN naar Reuze voordelig. Prawdi wueikni Hofstraat 10 - Julianaelagel 2 VENRAY KRIJGT MONUMENT Het hoofddoel van het ministerieel bezoek was woensdag de ope ning van de nieuwe vestiging van Nestlé Nederland n.v. aan de Witte Vennenweg in Oostrum. Voordat Minister Lardinois daar aankwam, hadden zich vele prominenten uit het Nestlé-concern zelf, doch ook uit plaats en streek, verzameld in de stijlvol om gebouwde hal, waar talrijke bloemstukken en cadeaux uit alle we reld landen hun eigen cachet gaven aan deze belangrijke gebeur tenis voor plaats en streek BELANGRIJK In zijn openingsrede wees minister Lardinois dan ook op de belangrijk heid van dit gebeuren, waarbij een wereldconcern als Nestlé door de vestiging van een nieuwe fabriek in Nederland naast andere concerns als Unilever, o.a. Nederland helpt om de grootste voedingsmiddelen-exporteur van Europa te laten blijven. Hij stelde dat de voedingsmidde lenindustrie niet alleen Nederlands grootste exporteur is, doch ook met de grondstoffen en toeleve ringsbedrijven, de meeste mensen in dienst heeft. Een voorbeeld daarvan is deze fabriek, waar op dit ogenblik 180 mensen werken, doch een veelvoud daarvan buiten de fabriek hun bestaan vinden door leveranties aan deze fabriek. Voor de hele regio vond hij naast de werkgelegenheid! ook om andere reden'en de vestiging van dit bedrijf belangrijk. Niet ontkend kan worden diat de aardappelenteelt, die in Ne derland van dezelfde importantie is als de graanteelt, aan het afnemen is. Niet in die mate als het verbruik van aardappelen afneemt bij de be volking (1950 150 kg per hoofd, in 1970 90 kg. per hoofd), dank zij de grotere export, doch zij verliest toch in zekere mate haar plaats maast veehouderij en tuinbouw. Een en an der is verklaarbaar omdat de aard appelteelt een vrije markt is, die ze ker de laatste 2 jaren niet dat opge leverd heeft, wat de telers verwacht hadden. Het feit dat thans een fa briek meerjarige goed opgebouwde kontrakten aanbiedt en dank zij de hulp van voorlichtingsdiensten en wat dies meer zij, de teelt belangrijk weet uit te breiden ook qua op brengst. per hektare, noemde de mi nister een zeer gunstige faktor, die voor de landbouw in de regio van groot belang is. Ook wees hij op de tendens, die steeds meer merkbaar wordt, name lijk dat de aardappel geen eimdpro- dulkt is, maar grondstof gaat vormen voor verwericte aardappel-produkten. In 1960 was het verbruik daarvan 2 kg. per hoofd. In 1969 reeds 13 kg. Gaan we het Amerikaanse voorbeeld volgen dan zal in de toekomst zeker de helft van het aardapelverbruik uit verwerkte produlkten bestaan. Dit gegeven kan een goede basis vormen voor dit Venrayse bedrijf dat hij een goede toekomst toewenste, ook in belang van streek en regio. VER OVER DE LANDSGRENZEN De heer W. Mutsaerts, lid van de hoofddirektie van het concern in Zwitserland wees er op, dat het ver zorgingsgebied van de Venrayse ves- eiging zich ver buiten de landsgren zen Uitstrekt. Ze is een belangrijke schakel in een ontsluiting van een bepaalde voed sellijn en een duidelijke markering van de voedselevolutie, waarin de industrialisatie zijn intrede beeft ge daan. Hij wees er op dat de produktie van aardappelpuree in vlokken en poeder al volop bezig is, dat produk- tieproeven met chips gestart zijn, doch ook de produktie van andere snaok-produkten nog op het pro gramma staan. Daarnaast bestaan plannen om een onderzoek- en ontwikkelingscen trum te stichten voor het gehele Nestlé-concern, waarbij men zeer ernstig aan Venray denkt. Met een uitbreiding tot 3 a 4 maal van de huidige produktie is bij de bouw rekening gehouden, doch een en ander is afhankelijk van de af zet, waarvoor men zich grote in spanningen getroost, die echter niet zonder risiko's zijn. Een en ander is ook afhankelijk van de stijging der produktiekosten in Nederland, die van de kant van de hoofddirektie met enige zorg wordt gadegeslagen. De heer Mutsaerts wees er op dat men bij de vestiging van dit nieuwe bedrijf ook het nodige gedaan is voor het milieu. Zo verbruikt men thans bijna 8 miljoen m3 aardgas per jaar, welke weinig luchtverontreiniging geeft en zorgt een eigen waterzuive ringsinstallatie (kosten 2,5 miljoen) dat de 450.000 m3 water per jaar van het grootste vuil ontdaan wordt. Over de kontakten met de land bouwers en de landbouworganisaties was de hoofddirektie zeer tevre den. Kijkend in de toekomst stelde dit direktielid, dat het klaarmaken van basismaaltijideh voor een groot deel door de industrie zal worden over genomen. De taak van de huisvrouw wordt dan naast het opwarmen nog het sersieren. Kant- en klaarmaal- tijden zullen ook in kantines e.d. een steeds grotere vraag ontmoeten, doch zullen behoorlijk gevarieerd moeten zijn en wellicht ook nog een belang rijke rol gaan spelen in de voorko ming en behandeling van ziekten en b.v. ouderdomsverschijnselen. De vraag is, en onderzocht wordt reeds, of men andere voedingsstoffen zal gaan gebruiken, dan de historisch be kende. Tegen deze achtergrond noem de hij de Venrayse vestiging een schakel tussen het heden en verle den, maar geen einddoel POSITIEVE HOUDING Ir. K. Zwikker was namens de di rektie van Nestlé Nederland dank baar voor de positieve houding van rijk, provincie en gemeente, die men had ondervonden bij de vestiging in Venray. Een houding, die men ook vond bij het bijna 200 mensen tellen de personeelsbestand. Hij wees er op dat thans reeds 50.000 ton aardappelen per jaar ver werkt worden en dat een groei tot 200.000 ton tot de mogelijkhéden be hoort. Een bronzen beeld, door een re gionaal beeldhouwer te maken, was het bewijs van dankbaarheid dat de heer Zwikker burgemeester Schols bij deze opening kon aanbieden. INTERNATIONALE ZWEMWEDSTRIJDEN. De by gelegenheid van het 10-jarig bestaan door Spio georganiseerde internationale zwemwed strijden waren voor B. en W. aanleiding om de Franse deelnemers offi cieel op het gemeentehuis te ontvangen. Intussen poogde men met goed succes het zwemwater met een hete luchtkanon een beetje op tempera tuur te brengen. TE KOOP WANDELWAGEN z.g.a-n. Westsingel 29. Voor alle FEESTJES Hoedjes, alle kleuren crêpepapier, alle kleuren ballonnen, alle modellen guirlanders, breed en smal taartranden punaises en plakband wegwerpbekers prikkers taartschotels taartscheppen pindastelletjes goud- en zilverband felicitatiekaarten en boekjes uitnodigingskaarten taartkaarsjes leuke cadeautjes in mooie verpakking Vraag het in Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1606 TE KOOP alle soorten PERKPLANTEN Linders, Hoebertweg 29, Ven- ray-Veltum. TE KOOP EXCLUSIEVE BRUIDSJURK maat 38 Tel. 04787-270. TE KOOP MEISJESFIETS 8-12 jaar en ONDERDELEN van Opel Kadet Past. v. d. Gaetstraat 38. TE KOOP DUITSE FORD 12M Coupé bouwjaar 1968, mét vloer schakeling en radio Reijnders, Laagriebroekseweg 4, Leunen, tel. 04780-2953. BRUIDSJURK maat 38-40 tussen 6 en 7 uur. Haammakerstraat 74. TE KOOP OPEL RECORD '65 t.e.a.b. Maasheseweg 7A, Venray. TE KOOP perceel GRAS A. Claessens, Scheiweg 3, Leu nen. TE KOOP FIAT 1500 bouwjaar '64 ijg.st. Burg. v. d. Loostraat 4. TE KOOP BINTJE AARDAPPELEN 10 cent B. Bonants, Spurkt 13, tel. 1039. TE KOOP goed onderh. FIAT 850 '67 55.000 km Helfrichstraat 4, Venray. TE KOOP KOELKAST Bosch groot model 200, Paterslaan 7. TE KOOP een groene LUXAFLEX 2.50 meter breed en STALEN BED Gasstraat 6, tel. 1520. TE KOOP SALVIA'S, AFRICAANTJES en TOMATENPLANTEN A. Peeters, Veulenseweg 4a. TE KOOP OPEL KADET de LUXE '71 met verwarming achterruit. Bruin. 18.000 km. Heuvelstraat 9, tel. 2852. TE KOOP tegen redel. prijs NIEUW AANRECHT wit met roestvrijstalen blad 1.75 m. lang met 3 keuken kastjes 1.000 WANDTEGELS crème 2 HANG-LEGKASTJES nieuw, wit 1 ELECTR. A.E.G. DOOR STROOM BOILER, nieuw 1 gebruikte Stiebel Electro BOILER Pollman, Kempweg 159. TE KOOP mooie van Delft KINDERWAGEN met aparte wandelwagenhak Hagelweg 22. Leuken SOUVERNIERS van Venray in Praweli wunkaii Hotetrut 10 - Jl 047(0 II Plastic zakken en zakjes in alle maten voor alle doeleinden plastic per meter, dik en dun klamen, plakband elastiekjes U vraagt het in Peawels waienkais Hofstraat 10 - Julianaringel 2 telefoon 04780 - 1006 TE KOOP 4 pers. BUNGALOWTENT BAGAGEWAGEN TREKHAAK Opel Kadet Kiolkweg 3, Venray, tel. 04780- 1221. TE KOOP i.g.st.z. NSU PRINZ bouwjaar '67 Pr. Bern'hardstraat 68. TE KOOP z.g.arn. LUXAFLEX br. 3.60 Veltumse Kleffen 124. TE KOOP JONGE KONIJNEN en KONIJNENHOKKEN Wed. Muijsers, Ysselsteynse- weg 8. TE KOOP 4-pits GASSTEL m. 2 flessen en REGELAAR z.g.an. Pr. Hendrikstraat 7, Venray, tel. 1067. TE KOOP 1 AARDGASGEYSER 2 BINNENDEUREN 1 BINNENDEUR met kozijn 4 VERW ARMINGS - RADIATOREN 1 BABY-SITTER 1 BABY-BADJE Helfrichstraat 2, tel. 04780-2208 TE KOOP T.V. TOESTEL en T.V. TAFEL ELECTR. RADIATOR KACHEL, WAN DL AMP Langstraat 90, tel. 3940. TE KOOP 4 PINKEN plm. 1 jr. oud A. Robben, Smakterweg 3, Venray, tel. 1715. TE KOOP TRACTOREN Ferguson 55 p.s. Ferguson 30 p.s. met front- lader Cormick 36 p.s. Vrachtwagentje Opel Bitz draagvermogen plm. 2 ton 325,—. A. Robben, Smakterweg 3, Venray, tel. 1715. TE KOOP TRAPNAAIMACHINE 25,- Engelenstraat 31. TE KOOP WERPHENGEL compl. met viskoffer Kastanjestraat 8, tel. 2764. - TE KOOP wejgens ophouden van be drijf de gehele LANDBOUWINVENTARIS Tractor, ploegen, cultivator, 3 punts maaibalk, zelfbinder, 4 wielige wagen, giervat en pomp, hooiwerktuigen, sehrikapparaat, klein ge reedschap, pakken hooi, 4.5 ha. voor en na gras. Na 5 uur 's avonds: Clephas, Paardekopweg 10, Venrya. TE KOOP lief zindelyk HONDJE Heidseweg 27, Heide. TE KOOP goed onderhouden VW KEVER '59 i.z.g.st. keuring toegestaan. Na half 4 Veltumse Kleffen 115 GEVRAAGD HULP IN DE HUISHOUDING gehuwd geen bezwaar, event, enkele halve dagen. W. J. de la Roy, Gasstraat 6, tel. 1520. TE KOOP HAANTJES sohoonmaken tijdig bestellen A. Jenniskens-van Ass, Harde- weg 3a, tel. 2743. GEVRAAGD voor het komende seizoen IA Aardbeienplukkers(sters) en Tuinbonenplukkers(sters) M. Theunissen, Horsterweg 16, C Leunen, tel. 3470. TE KOOP SOEPKIPPEN Huisman, Whistlerstraat 26. TE KOOP wegens plaatsgebrek DIEPVRIESKIST 260 ltr. B.B.C. Overloonséweg 15. Naaiboxen naaimandjes naaipoefs naaidozen naaikistjes in alle maten POUWELS WARENHUIS Hofstraat 10 - Julianasingel 2 GEVRAAGD HULP IN DE HUISHOUDING voor 2 ochtenden per week Mevr. Alders-van Aarssen, Pa tersstraat 26. GEVRAAGD KAMER met volledig pension, in Venray. Tel. 04780-2410. Sterke dunschillers aardappelmesjes tomatenmesjes fruitmesjes broodmessen dessertmessen aspergesmessen scharen, alle soorten nagelschaartjes tornmesjes zakmessen padvindersmessen kampeermessen Alles voordelig in rwe avei titelt DE! iitei erfv tl K0 ■age - Ti fezo ERE ER, Pi» uw ais warenhui#™1" Hofstraat 10 - Julianasdmgel 2»n telefoon 04780 - 1666 L'v GEVRAAGD DAMESFIETS Veltumse Kleffen 276. GEVRAAGD ASPERGESTEK E RS (sters) M. v. d. Winkel, Spurkt 12, tel. 2191. BIEDT ZICH AAN der JONGEMAN 16 jaar ehc voor alle werkzaamheden zaterdags en zomervakantie Vf Adres bureau dezer. KOOPJES KOOPJESt""" 2 pers LEDIKANT compl. ;t C-- Stoelen en tafeltje 387 Grote vlaggen (Nederland) tgd: Automatten Jage Staande bloembakken (jke Grasmaaiers j"— Party eetborden (gr. en kl.) m Grote biezen en ijzeren a^ta' manden, rond en vierkant - 0 Rol zwarte teddystoef, nieuw Grote schenkkannen Kinderwagen Grote party (ook kinder) choc leesboeken ddaj Inmaakglazen en party liet i nieuwe ringen »te Electrisch fornuis ïn v, Franciscaanse Missie-Procure Leunseweg 2, Venray, tel. 2243,eu t nieuw or] >rloj eg 6

Peel en Maas | 1972 | | pagina 2