DE LATERIJE n GOED BED komt van Ithomassenlg gemeentelijke notities en mededelingen Politierechter Uit Peel en Maas WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Kindervakantie werk de naam voor het nieuwe gezinsvervangende tehuis Elektro Jacobs VRIJDAG 26 MEI 1972 No. 21 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS voor al uw oranken DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) AFHALEN VAN VISAKTEN Op zaterdag 27 mei a.s. kan men op het gemeentehuis terecht voor het afhalen van visakten voor het sei zoen 1972-1973. De afdeling bevolking c.a. (Grote Markt 1) zal speciaal voor deze ge legenheid geopend Zijn van 10 tot 12 uur. Andere zaken worden niet in behandeling genomen. BEKENDMAKING De Burgemeester der gemeente Venray brengt ter openbare kennis dat: I. gedurende de 'kermisdagen te Leu nen op 27, 28, 29 en 30 mei 1972 a. aan houders van voor het publiek toegankelijke inrichtingen als be doeld in artikel 121 van de Alge mene Politieverordening Venray, voor zover gelegen in en belhoren- de tot het kerkdorp Leunen door hem toestemming wordt verleend Ihun lokaliteiten voor het publiek opend te hebben tot des nachts 01.00 uur; b. indien daartoe vergunning is ver leend, dansgelegenheid kan wor den geboden tot des nachts 00.30 uur; c. de openbare kermisvermakelijk heden mogen zijn geopend tot 24.00 uur; d. alle winkels voor het publiek mogen zijn geopend op ziondag 28 mei 1972 van 13.00 tot 24.00 uur en op de overige kermisdagen van 05.00 tot 24.00 uur; e. het geven van muziek en verma kelijkheden .waarvoor vergunning is verleend, in de voor het publiek toegankelijke inrichtingen moet zijn beëindigd des nachts om 00.30 uur; II. de onder a, b, c en e genoemde toestemming zonder enige vooraf gaande waarschuwing, incidenteel of dn het algemeen, zal worden ingetrokken bij gebleken ongere geldheden of niet naleving van door ambtenaren van politie ge geven lasten of bevelen en dat verder op strikte naleving van de bestaande of hierbij gegeven voor schriften streng zal worden toe gezien. Venray, 25 mei 1972. De Burgemeester voornoemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van: B.V. de Saté-Specialist, Lang straat 2, Venray om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een vlees verwerkende industrie. Adres inrich ting Langstraat 2, kadastraal ge meente Venray sectie C nr. 9127. Limburgse Maatschappij voor Gasdistributie (LIMAGAS) N.V., Schaesbergerweg 84, Heerlen, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gasdrukregelinstallatie. Adres inrichting Gasstraat 8, kadas traal gemeente Venray sectie C nr. 9217. Limburgse Maatschappij voor Gasdistributie (LEMAGAS) N.V., Schaesbergerweg 84, Heerlen om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gasdrukregelinstallatie. Adres inrichting Horsterweg 45c, Castenray, kadastraal gemeente Ven ray sectie G nr. 2381. - G. H. Goumans, Overloonseweg 22, Venray om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een varkensfok kerij waar mest en meststoffen wor den bewaard en propaan wordt ge bruikt. Adres inrichting Overloonse weg 22, kadastraal gemeente Venray sectie C nrs. 1796 en 1797. - M. W. van de Winkel, Spurkt 12, Smakt om vergunning tot het op richten, in werking brengen en in werking houden van een varkens fokkerij en -mesterij waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting Spurkt 12, Smakt, kadas traal gemeente Venray sectie A nr. 2318. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking in brengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op woensdag 14 juni 1972 om 15 uur in het gemeentehuis, Grote straat 1. Beroep tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door: a. een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbe doelde zitting is verschenen; b. een andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft inge bracht. Venray, 26 mei 1972 Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, De burgemeester, Drs. F. G. L. L. SCHOLS De loco-secr. A. L. G. JANSSEN BRAND IN WERKPLAATS VOOR ARBEIDSTHERAPIE Zondagmorgen werd groot alarm gegeven voor een uitslaande brand in de werkplaats voor de arbeids- therapie van het psychiatrisch cen trum St. Servatius. Door het snelle ingrijpen van per soneel en het in recordtijd aanwezig zijn van de Venrayse brandweer kon uitbreiding worden voorkomen. De schade bleef beperkt tot water en rookschade. Verzekering dekt de schade, welke enkele duizenden gul dens bedraagt. Een ontevreden verpleegde had op twee plaatsen brand gesticht in pa- pierafval. DODELIJK VERKEERSONGEVAL OP MAASHESEWEG Waarschijnlijk door te hoge snel heid slipte de personenauto bestuurd door de 26-jarige mevr. Bia Derks- Janssen in de bocht op de Maashese- weg nabij de overweg te Smakt. Zij probeerde nog de auto in het rechte spoor te brengen maar dat gelukte niet. Via de linkerwegberm werd rfj uit de auto geslingerd en bleef in de bosrand zwaar gewond liggen. Zij bekwam waarschijnlijk een schedel- basisfractuur. In levensgevaarlijke toestand werd zijn overgebracht naar •het ziekenhuis, waar zij enkele uren na aankomst aan de bekomen verwon dingen overleed. De auto werd vrij wel totaal vernield. We hebben al eens meer gezegd, dat je voor de politierechter kunt ko men door de meest idiote situaties. Neem nu eens een doodgewone heg. Dat ding vormt zoals zo dikwijls de heChte erfscheiding tussen twee panden en twee families. Het ding heeft wel de onhebbelijke gewoonte: het moet op tijd bijgehouden worden. Dat deden ook de twee families, die overigens in pais en vree aan beide zijden van die heg hun leven leiden. Op een gegeven moment zegt dan de ene buurman tegen de ander: We moesten „onze" heg maar weer eens een goede beurt geven. En men be sloot dat de daarop volgende zater dag plaats te laten hebben. Buurman een kwam met een grote heggeschaar aandraven, buurman twee met de blote vuisten. En gezamenlijk werd de wild groeiende heg te lijf gegaan, buurman één aan de ene kant, buur man twee aan de andere kant. De buurman met de heggeschaar floot het hoogste lied, want terwijl de ander met het blote vuistje ieder takje apart af moet breken, knipte hij er fiks en vrolijk op los en schoot lekker op Zo werkten de mannen in, het zweet huns aanschïjns naar elkaar toe, de een knippend, de ander bre kend. Als men dan tegenover elkaar staat, gebeurt het stomme. In al zijn knip pende ijver houdt buurman één, de blote vingertjes van buurman twee niet in de gaten en voordat die dat in de gaten heeft zitten zijn vingers tussen de heggeschaar van de ander. En waar de goede man geen bloed kon zien en bovendien meende dat al zijn vingers tussen het groen van de heg verdwenen waren, gaf hij een akelige gil en zakte in elkaar aan de ene zijde van de heg. De buurman met de heggeschaar trok heel wit weg, want eensklaps realiseerde hij zich, dat hij zo iets als een goede moordenaar geworden was in al zijn ij ver om de heg een schoner aanzien te geven. Ten wanhoop stak hij zijn moor denaarswerktuig ten hemel en zo trof buurvrouw beiden aan. De een van de wereld weg aan de ene kant van de heg, met bebloede vingers, de an der met de heggeschaar ten hemel ge heven aan de andeer kant en heel wit om zijn neus „Moordenaarkreet ze en stortte zich neer op haar gevelde echtgenoot, daarmede haar bloesje ook in de verslingering brengend, want dat raakte vol bloed „Moordenaarkreten ook haar kinderen, die hun papie en mammie ter aarde zagen liggen met bloed be smeurdPolitie, brandweer en ziekenhuis werden snel gealarmeerd, terwijl buurman met de heggeschaar nog altijd als een standbeeld zijn schaar in opperste wanhoop ten he mel hief, rood gekleurd door het bloed van zijn overbuur Toen het slagveld geruimd was door politie, brandweer en zieken broeders bleek een en ander tot nor male proporties terug te brengen. Buurman een had inderdaad enkele flinke japen over zijn vingers en hapte gulzig in de cognac, die zijn verwoeste zenuwen tot rede moesten brengen. Er was inderdaad flink bloed gevloeid over zijn pak en over het bloesje van zijn vrouw. Buurman twee had ook cognac no dig om van de schrik te bekomen. En ook hij hapte daar behoorlijk in. Wegens het toebrengen van licha melijk letsel moest de rechter er aan te pas komen. Maar wie was er nu feitelijk schuldig in deze zaak? Buurman met de heggeschaar had netjes de niét lage rekening van de stomerij betaald, had bovendien zijn gewonde buurman een fles cognac thuis laten bezorgen met de beste wensen voor een spoedig herstel en had daags daarna ook aan buurmans kant netjes de heg bij geknipt, daar mede demonstrerende dat een goede buur nog altijd beter is dan een ver re vriend, ondanks mogelijke moord pogingen. Bij al die vredelievendheid liet de rechter zijn milde hart zien. Met de wat overtollige vermaning dat men nooit in de buurt van een hegge schaar moet komen met zijn blote vingers, zond hij beide buurlui huis waarts. „Er had moord en doodslag van kunnen komenzei de officier en het leek nét of hij er spijt van had. dat de zaak met deze sisser was af gelopen. ^)erseij Qouiure Exclusief en modieus o.a. SAINTJOSEPH GIBI SPES LANOVA MODEHUIS Langstr. 61 - Telef. 1281 Alle kinderen van de le, 2e, 3e en 4e klas van de lagere scholen in Venray krijgen deze week het aan meldingsformulier mee voor de deelneming van het kindervakantie werk 1972. De ouders wordt gevraagd dit for mulier met de bijgaande stukken goed te bekijken en het ingevuld en wel uiterlijk dinsdag a.s. mee terug te geven naar school. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat in tegenstelling tot andere jaren dit jaar jongens en meisjes in de zelfde week deel kunnen nemen aan de verschillende aktiviteiten die het kindervakantiewerk ook dit jaar weer op stapel heeft staan Men heeft de keuze uit twee weken, voor zover men in Venray-kom woont en wel de week van 24 tot en met 28 juli of de week van 31 juli tot en met 4 augus tus. Voor de kinderen uit de kerkdor pen heeft men in verband met het gezamenlijk vervoer van en naar huis wel een speciale wéék vastgesteld. In de eerste week van 24 juli tot en met 28 juli kunnen de jongens en meisjes van Leunen, Veulen, Heide, Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel zich opgeven. Voor de tweede week, dus van 31 juli tot en met 4 augustus de kinderen van Smakt, Oostrum, Oirlo en Castenray. Zouden enkele kinderen uit die kerkdorpen door wat voor reden ook in die voor hen bestemde week niet mee kunnen doen, dan staat alsnog de mogelijkheid open dat ze de an dere „pakken". Maar in dat geval zullen de ouders zelf voor vervoer van en naar Venray moeten zorgen. Aan het bijgevoegde programma kunnen de ouders thans reeds zien dat gedurende de hele week van al lerlei aktiviteiten worden onderno men. Dit alles kost voor het eerste kind uit een gezin 6,voor het tweede kind 3,50 en voor het derde en meerdere kinderen uit een gezin 2.50. Het geld moet voor a.s. dins dag aan de kinderen met het aan meldingsformulier worden meegege ven. OVERSTEKENDE BROMFIETSER GEGREPEN De 17-jarige bromfietser C. J. uit Tegel en verleende bij 'het oversteken van de Wanssumseweg geen voor rang aan de personenauto bestuurd door de 40-jarige E. M. uit Nijmegen. De bromfietser werd door de per sonenauto geschept en 50 meter mee gesleurd. Met diverse verwondingen aan hoofd, hersenschudding en in wendige kwetsuren werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Bromfiets werd totaal vernield en de personen auto liüht beschadigd. KANARIEVERENIGING „DE HUISVRIEND" De maandelijkse vergadering wordt gehouden op maandag 29 mei om 20 uur in café „In den Engel". De laatste bestelling ringen is bin nen. Er zijn noge steeds ringen van vorige bestelling die niet afgehaald zijn. Het bestuur verwacht weer een trouwe opkomst. Venray zal weer moeten gaan wennen aan een nieuwe naam: De Laterije. Het is de naam van een nieuwe instelling, tot voor kort ook nog onbekend in Venray, namelijk die van het gezinsvervan gend tehuis, dat op het ogenblik gemaakt wordt van het voormalige internaat van de B.L.O. school aan de Heuvelstraat. DE LATERIJE wordt voor het eerst genoemd in de Venrayse archieven in 1783. Het is een verbastering van het woord „laathof". Wat hield dat woord nu Toen na de Noormannentijd de kleinere boeren het besef gekregen hadden, dat ze zichzelf niet bescher men konden tegen plunder- en roof tochten, gingen ze die bescherming zoeken bij de dorpsheer. Deze heer was bereid om voor de nodige hulp te zorgen, mits zij hun bezittingen aan hem overgaven en hun werk kracht dan ter zijner beschikking stelden. Hij betaalde hen dan in na- tura voor het werk wat zij deden. En met die werkkracht kon hij b.v. woeste gronden ontginnen. De vele plaatsnamen op rade, orde, rooi en raai duiden od zulke herinneringen. Zo ook de naam Venray. De op deze ontginningen gestichte nieuwe boer derij (en) werden in beheer toever trouwd aan oppasSenden horigen (in het latijn: laeti) of laten. Zo'n boer derij kreeg dan de naam van „laat hof". Zulk een „laathof" was hier ge legen binnen de burggraaf, de be grenzing van de laathof van Venray. Dat „laathof" is weer verbeterd tot de Laterije. GEZINSVERVANGEND TEHUIS Ieder kent uit eigen omgeving wel het geval van de geestelijtk gehandi capte jonglen of meisje, dat zo lang de ouders leven bij hen rustig thuis kan zijn. Meestal zijn ze in staat om te werken, doch de grootste zorg van de betrokken ouders is, wat met het intussen opgroeiende of opgroeiend kind zal gebeuren wanneer ze er eenmaal niet zijn. Gelukkig kunnen velen van hen al aan het werk in de aangepaste werkplaats, maar waar moeten ze heen als het gezin uiteen valt. Veelal werden ze dan vroeger in instituten of kloosters „opgebor gen", een situatie, die voor de be trokkene zelf dikwijls zelfs onjuist was. Nu heeft men juist voor deze mensen het zgn. gezinsvervangend tehuis gesticht, een groot pension, waar ieder zijn eigen zit-slaapkamer heeft, maar waar voor hen gezorgd wordt als in een normaal pension. Hun eten en drinken is er od tijd, hun kamers worden schoongehouden, voor hun was wordt gezorgd. Be halve eetzalen is er nog ruimte voor hobby's en een gezamenlijke conver satiezaal. In Venray is begin 1970 een stich ting gevormd, die een dergelijk te huis in Venray wilde oprichten. Men kon op vrij korte termijn het gebouw van het voormalige B.L.O. internaat aankopen van de Zusters van St. Jo zef en dat is men thans volop aan het verbouwen. Architect Colsen jr. zorgt dat daarin 34 gehandicapten inder daad een gezinsvervangend tehuis kunnen vinden. Het is bedoeld voor de regio Ven ray, Horst, Meerlo-Wanssum en Broekhuizen en waar men in novem ber a.s. hoopt te starten wordt het langzaam maar zeker tijd, dat dege nen, die voor een plaats in dit tehuis menen in aanmerking te komen, zich melden. Men kan dat doen bij dhr. J. Peters van de sociaal pedagogische dienst in de Clockert (telefoon 04780-3545), die verder ook alle inlichtingen geeft. FIN ANCIEN In dit tehuis, waarin in tegenstel ling tot vele andreen zowel mannen als vrouwen een plaats kunnen krij gen, betalen de mensen gewoon de gevraagde pensionprijs. Doordat zij werken, verdienen ze en kunnen dus met dat geld ook zorgen voor hun onderdak. Mocht de pensionprijs ech ter een aanvulling nodig hebben, dan gebeurt dit via de tijdelijke bijstands regeling minder-validen. Dus zorgt in dat geval de gemeente, dat alsnog de mensen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Er zijn reeds verschillende opga ven voor dit tehuis en het is dus zaak dat ook de overigen, die dat thans nog niet gedaan hebben, zich melden. Een selectie-commissie zal iedere aanvrage bekijken, waarin een dok ter, een psychiater en een maat schappelijk werker zitting hebben. Mocht blijken dat de nood veel gro ter is dan gedacht is en dat zal wel duidelijk worden als de opgaven binnen zijn dan wil diezelfde stichting, die nu ijvert om snel de Laterije klaar te krijgen, zich alsnog in gaan zetten om ook elders in de regio nog een dergelijk tehuis op te richten. Maar dat ligt aan de mensen zelf, die nu de keuze hebben KLEUREN TELEVISIES 56 cm voor TELEVISIES 61 cm voor 1575,— 475,- BANDRECORDERS en PLATENSPELERS met 25*/a korting WASAUTOMATEN reeds voor 395, KOELKASTEN met groot diepvries vak voor 195, DIEPVRIES KISTEN met kortingen van 20-25°/« Verder: stofzuigers, scheerapparaten, hoogte- zonnen, strijkijzers enz. KORTINGEN vanaf 20°/i Volledige garantie Eigen service Iedere vrijdagavond vanaf 6-9 uur demonstratie van het hele programma. SCHOOLSTRAAT 3 VENRAY TEL. 2329 Kwart«lanmarkt 7 Venlo Kloosterstraat 37 Blerick van 20 mei 1922 Venray 20 Mei 1922. Heden Za terdagmiddag van 4 tot 7 uur zijn in het café van Wed. Coenders alhier wegkaarten verkrijgbaar ten behoe ve van de Limburgers, die van wegen in Noord-Brabant gebruik maken. Het kantoor vna den Rijksont vanger is overgebracht van de Pa- tersstraat naar Stationsweg 1B. Gildenfeest te Geijsteren. Ons dorpje heeft, zich in feestdos gehuld en wel ter gelegenheid van het schut tersfeest, te geven ter herdenking van het 450-jarig bestaan van het Sint Willebrordus-gilde. VenrayNijmegen. - Voortaan iederen Maandag besteldienst van Venray via Boxmeer - Cuyck naar Nijmegen. Bestellingen en goederen te bezorgen vóór Zondagmiddag 5 u. Op verlangen aan huis afgehaald. Beleefd aanbevelend J. Rooyackers, Beekweg. Wasch U steeds met Stokpaard jes-Leliën Melkzeep. 50 cent per stuk. Firma van den Munckhof. INTERIEURVERZORGING vL-'-V- 1 UiiiLf m* o nzyyphVoptin k WUhalmlnastr.8 Vfcnray LH^tiO-kOflu

Peel en Maas | 1972 | | pagina 13