'n GOED BED komt van lthomassen|| Wijziging Busdienst station Franse zwemmers in Venray „Rectificatie" Internationale zwemwedstrijden in Venray sociale actualiteiten Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Leefbaar wonen VRIJDAG 26 MEI 1972 No. 21 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Men zal zieh herinneren dat de Venrayse zwemclub Spio vorig jaar e enbezoek bracht aan het Franse Viry Chatillon, een stadje ten zuiden van Parijs, bijna van gelijke grootte als Venray maar niet zo zeer in dustrieel gericht, wel meer gespecia liseerd op rekreatie en buitenverblijf. Aan dit bezoek hield Spio zeer aan gename herinnerinigen over en dat was aanleiding om de plaatselijke zwemploeg uit te nodigen tot een te genbezoek aan Venray, waar Spio met de Pinksterdagen een interna tionale zwemwedstrijd organiseerde. Over deze wedstrijd kan men el ders in dit blad meer lezen. Hier wil len we speciaafl aandacht wijden aan dit bezoek waarbij 30 jongelui be trokken waren, maar bovendien een gelijk aantal leiders en leidsters en belangstellende ouders. Hoewel aan bedoeld internationaal zwemconcours meerdere buitenland se ploegen deelnamen, was het alleen voor Viry Chatillon onmogelijk er een dagtochtje van te maken. Voor hen zat er gezien de afstand niets anders op dan er een heel week end aan te besteden. Vrijdagavond vertrokken zij vanuit hun woonplaats ten zuiden van Parijs en na een on afgebroken rit arriveerden zij zater dagmorgen in Venray. Het Spio niet mogelijk geweest dit grote aantal gasten in Venray onder te brengen, maar vond een gelukkige oplossing dn het kasteel Well. Het was daar dan ook dat de jeugd en de ouderen die morgen hun moede hoofd te rus ten ikonden leggen, 's Middags ech ter was de grootsete slaap weer over en maakte men zich op om in Ven ray een. souvenir te kopen als aan denken aan hun bezoek. Vele mid denstanders zullen die middag wel even met hun oren geklapperd heb ben toen ze opeens geconfronteerd werden met frans sprekende klanten. Maar dat kan naast het duits, en gels, spaans en turks wat men hier zoal sperekt, er ook nog wel bij. Toen kwam feitelijk het officiële gedeelte van hun bezoek aan Vénray: de ontvangst op het gemeentehuis. Spio was in Frankrijk diezelfde eer te beurt gevallen en het kon niet an ders of ook hier moest de burgemees ter een woord van welkom tot de gas ten richten. I nzijn welkomstwoord wees de burgemeester op de tijd, dat Venray onder franse overheersing leefde. In het gemeentelijk archief liggen nog ed rekeningen van de gedwongen grootscheepse viering van de ver jaardagen van Napoleon. Doch men heeft er om. de bevolkingsregisters aan overgehouden, het kadaster en andere nuttige zaken, die ons heb ben verzoend met dit stukje franse geschiedenis. Een ander frans bezoek heeft 100 jar engeleden ook zijn sporen nage laten in de vorm van een ballonzuil. Met de aanbieding van een frans „Hee Venray" aan de leiders was dit officiële bezoek aan Venrays raad huis dan ten einde. Hierna konden de jonge gasten zich weer terugtrekken in hun vesting te Well, om 's anderdaags uitgerust aan de startblokken te verschijnen. Hoe deze wedstrijd verliep, een eervolle tweede plaats voor Viry Chatillon, leest U ook elders in dit blad, maar was een gerede aanlei ding om 's avonds met de leden van Spio een gezellige avond te organi seren in restaurant Vlakwater. Was voor de ouderen de taalbarrière dik wijls een onoverkomelijke moeilijk heid, voor de jeugd bestond deze blijkbaar niet. Met muziek en dans was er in de kortste keren een ver broedering die men zich feitelijk niet kan voorstellen. Het leek meer een spel zonder grenzen 's Maandags hebben de franse gas ten dan nog een bezoek gebracht aan het Oorlogsmuseum in Overloon. Op het programma stond ook nog een bezoek aan de ballonzuil. Spio had reeds vorig jaar (100 jaar na de lan ding van de fransen per ballon dm Mersélo) een grote foto als aanden- k enmeegenomen naar Frankrijk, en nu wilde men toch zelf wel eens zien wat voor monument men van hun voorouders hier in de bossen had op gericht. Het kwam er echter niet van omdat het oorlogsmuseum te veel tijd voor zich opeiste. Na dit bezoek kwam een einde aan hun verblijf in Venray. Moe en vol daan stapte men na de middag in de bussen om de lange rit naar Frank rijk te beginnen, maar niet, dan na al bijna definitieve afspraken ge maakt te hebben voor een franse her haling het volgend jaar zomer Als verslaggever probeert men zijn werk zo objectief en zo goed moge lijk te doen. Doch men is en blijft mens en fouten maken kan hij even goed als ieder ander. Dan is het, dachten we, een goede gewoonte, dat men de betrokkene er op attendeert en eventueel vraagt om rectificatie. Doch het wordt iets anders, als men in een te Leunen verschijnend blaadje een soort rectificatie op laat nemen, waarin men ijskoud stelt dat Peel en Maas een onjuist verslag heeft gegeven over een vengadering van de rayoncommissie, zonder daar ons blad van in kennis te stellen. Want dan zou al zeer snel gebleken zijn, dat niet Peel en Maas in deze een foutief verslag gegeven heeft, doch bepaalde afgevaardigden van de dorpsraad van Leunen in deze rayoncommissie hun zegje verkeerd gedaan hebben. Het is dan vrij goed koop om te zeggen dat Peel en Maas een onjuist verslag heeft gegeven van wat daar gezegd is, doch het is en blijft in strijd met de waarheid. Als in de vergadering van de ra yoncommissie twee dames vragen naar de weg om in Leunen te komen tot een oudercomité, omdat het hui dige schoolbestuur daar weinig voor voelt, dan is dat voor rekening van deze dames en is het niet Peel en Maas dat hun woorden verkeerd in terpreteert. Als de dames later merken dat het Leunse schoolbestuur helemaal niet tegen een oudercomité is, doch dat in Leunen zelf daartoe weinig animo is, dan moeten ze niet gauw Peel en Maas als schuldige het bos in probe ren te jagen via een ongetekende rectificatie in het Leunse blaadje, doch hadden ze ruiterlijk moeten er kennen dat ze in een vergadering zit ten te praten over dingen waar ze niets van af weten. Het minste wat ze hadden kunnen doen is dan eerst kon takt opnemen met onze redaktie. En zo rectificeren wij op onze beurt weer deze Leunse rectificatie. MET BIERGLAS GESLAGEN Kibbelarij over het voetballen was oorzaak dat de 33-jarige P. H. in Oostrum met een bierglas werd be werkt door zijn 23-jarige plaatsge noot Th. L. Eerstgenoemde bekwam verwondingen aan zijn bovenlichaam waarvoor medisch hulp noodzakelijk was. Procesverbaal is opgemaakt. 4-JARIGE JONGEN BIJ OVERSTEKEN GEGREPEN De 4-jarige Pietje H. was met zijn vriendje aan het ifetsen op de Beek- weg. Pietje gebruikte niet zoals zijn vriendje het rijwielpad maar de Beek- weg zelf. Juist voordat een auto kwam aanrijden stak Pietje met zijn fietsje schuin de weg over. De be stuurder van de nieuwe personen auto, de 23-jarige G .M. uit Venray trachtte nog de overstekende jongen te ontwijken. Het gelukte hem een frontale botsing te voorkomen, maar de jongen werd toch geraakt en bleef zwaar gewond op de weg lig gen. Per ambulance werd hij naar het ziekenhuis overgebrache. Fiets en auto werden zwaar beschadigd. Zondag stond Venray in het teken van internationale zwemwedstrijden,, georganiseerd door de Venrayse Zwemclub Spio bij gelegenheid van haar 10-jarig bestaan. Asl buitenlandse gasten namen aan dit zwemfestijn deel zwemploegen uit Geldern (Duitsland), Hasselt (België) en Viry Chatillon (Frankrijk). Uit Nederland namen behalve Spio ook de Horster Zwem- en Poloclub, als mede de Wilgenhoekse Zwem- en Poloclub uit Purmerend aan deze wedstrijden deel. De weersomstandigheden vóór de Pinksterdagen waren van dien aard dat het Venrayse buitenbad veel te koud was (14 graden) om de wed strijden te laten doorgaan. Een alter natief het binnenbad kon niet in overweging genomen worden, ge zien het grote aantal deelnemers en hup begeleiders en supporters. Goede raad was toen inderdaad duur, want men moest van uit Horst een soorte ment warm-waterkanon laten aan rukken, dat er middels stoom in slaagde de temperatuur van het water op 21 graden te brengen. Voor Spio betekende dat een flinke finan ciële aderlating, maar het bestuur meende de ruim 160 binnen- en bui tenlandse zwemmers en zwemsters niet te mogen teleurstellen. Gelukkig was het weer op eerste Pinksterdag al iets beter, zodat ook de buiten temperatuur dragelijk was. Dat was dan ook zéker wel de reden waarom de publieke belangstelling voor deze wedstrijden ontzettend meeviel. De Venrayse zwemclub Spio mocht bij deze gelegenheid van de deel nemende verenigingen cadeaux im ontvangst nemen bij haar 10-jarig bestaan Burgemeester drs. F. Sohols die reeds daags van te voren de Franse zwemploeg op het gemeentehuis ont ving, maar daarover leest U elders nog in dit blad was bij deze zwem wedstrijden aanwezig. Alle ploegen waren best tevreden over de organisatie van deze dag en het was voor Spio dan ook een dub bele beloning toen uiteindelijk bleek dat zij de sterkste ploeg van het zes tal was .De einduitslag was n.l.: Spio, Venray Viry-Chatillon Geldern Purmerend Horst Hasselt 3163.6 p 3178,2 p 3212,2 p 3416,2 p 4120.7 p 4922,2 p De persoonlijke uitslagen van Spio leest U bij de sportberichten. ONTSNAPTE UIT POMPEKLINIEK TE VENRAY AANGEHOUDEN In de Wilhelminastraat zag een politiepatrouille een man lopen, die een rare indruk maakte. Zij hielden hem staande en ontdekten dat het de 23-jarige Amsterdammer S. was die twee dagen tevoren ontsnapt was uit de Pompe-kliniek in Nijmegen. Twee dagen lang had hij zonder mid delen van bestaan rondgezworven, zelfs in Duitsland. Hij was over zijn toeren en had in die twee dagen niet gegeten. Na ingesloten te zijn geweest werd hij de volgende dag volgens voor schrift overgebracht naar het Huis van Bewaring in Roermond en van- daaruit op transport gesteld naar Nijmegen. W.J.A. BLOEMEN, arts AFWEZIG VAN 26-5 tm 11-6 Waarneming geschiedt door dr. Franken, tel. 1465 bgg 2824 dr. Beckers, telefoon 1887 AFWEZIG "O .C.J. VERHAEGEN, tandarts van 26 mei tm 11 juni Voor spoedgevallen spreek uren plaatselijke collegae. Vertrek STADSDIENST naar STATION (trein NIJMEGEN) W6.35 - W7.10 - 7.40 - 8.15 - 8.40 - 9.151 - 9.40 - 10.15 10.40 - 11.15 - 11.40 - 12.15 - 12.40 1315 - 13.40 - 14.15 - 14.40 - 15.15 - 15.40 16.15 - 16.40 - 17.15 - 17.40 - 18.15 - 18.40 19.15 - 20.15 - 21.15 - 22.15 - 23.15. Vertrek STADSDIENST naar STATION (trein naar VENLO) W6.35 - W7.10 - W7.40 - 8.15 - 8.40 - 9.15 - 10.40 11.40 - 12.40 - 13.40 - 14.40 - 15.40 - 16.15 - 16.40 17.15 - 17.40 - 18.15 - 18.40 - 19.15 - 19.40 - 20.40 21.40 - 22.40 - 23.40 - 0.15. W ALLEEN OP WERKDAGEN. DEZE WIJZIGING GAAT IN OP 28 MEI a.s. I I I Albert Schweitzer heeft eens ge zegd: „Eerst bouwen de mensen hui- sen". Indeling en ruimte in de wo- zen, daarna bouwen de huizen men ning en de buurt waar de woning staat zijn voor een groot deel be palend voor aktiviteiten van de be woner als het uitoefenen van hobby's, sociale kontakten enz. De aard van de owning kan zelfs van invloed zijit op de geestelijke en lichamelijke ge zondheid; een begrip als flatneurose klinkt ons niet onbekend in de oren. De opvoeding en ontwikkeling van kinderen wordt ook sterk door de soort woning beïnvloed. Het verschil in leeftijd tussen ouders en kinderen kan bijvoorbeeld spanningen teweeg brengen, over zaken die beide par tijen al dan niet fijn vinden als de soort muziek die het meest wordt ge waardeerd en de geluidssterkte waar op die beluisterd dient te worden. Het is duidelijk dat het een wat rom melig geheel zou worden als de uit eenlopende levensstijlen van ouders en kinderen in een beperkte ruimte verenigd zouden moeten worden. Kinderen zouden een eigen kamer moeten hébben die ze naar eigen smaak inrichten waar muziek naar eigen keuze beluisterd kan worden en waar de leeftijdgenoten van tijd tot tijd terecht kunnen. Een zekere geluidsisolatie is even belangrijk als voldoende ruimte. Wo ningen met onvoldoende geluids isolatie en een tekort aan vrije ruim te remmen de normale ontwikkeling van een kind af zowel lichamelijk als emotioneel intellektueel en sociaal. In een gehorig huis worden de ouders gedwongen te veel te verbieden wil len ze niet in onmin leven met de buren. Overigens kan gehorigheid voor een deel voorkomen worden zonder extra kosten. Door een be paalde ligging van woon- en slaap kamers t-o.v. elkaar valt veel ge luidshinder weg terwijl ook de vloer bedekking goed isolerend kan wer ken. Met medewerking van T.N.O. Delft zijn in Zierikzee proeven genomen met hét bouwen van „geluidsarme" woningen. Dat is gelukt de huizen zullen slechts ongeveer duizend gul den duurder worden. De vraag is natuurlijk of overheid en aannemers voldoende van deze feiten gebruik maken zodat we bij de nieuwbouw eindelijk af zijn van bijvoorbeeld de beruchte gehorigheid van flats. Terwijl zaken als geluidsisolatie en ruiimte-indeling tot dusver voor namelijk een zaak is geweest van de architect is de manier waa.rop hui zen worden ingericht door de bewo ner zelf ook van belang voor de op voeding. In veel woningen is bij voorbeeld het meubilair niet bere kend op spelende kinderen wat veel verbieden in de hand werkt. Zoiets kan makkelijk worden voorkomen, tenslotte moet de woning de bewo ners dienen en niet andersom. Je zou hierbij nog een stap verder kunnen gaan. Bijna iedereen wil zijn huis een eigen karakter geven. Men kiest zijn eigen meubels, behang en vloer bedekking. Waarom zou het daarbij blijven? In de eerste plaats zou men bijvoorbeeld het huis zelf kunnen verven of laten verven. Een nog verder strekkend idee is, dat door de aannemer alleen de bui tenste begrenzingen van een huis worden gebouwd, voorzien van aan sluiting op waterleiding, riolering e.d. Zoals men nu zijn meubels koopt zou een bouwpakket kunnen wor- dèn aangeschaft, waarmee de woning naar eigen inzichten en behoeft wordt „ingevuld". Maar wat gebeurt er? Meerdere malen is door architekten gezegd, dat er geen woonwensen bestaan. Dat dit volstrekte nonsens is, wordt tv>ch wel bewezen door het belang dat bijna iedereen hecht aan de inrichting en omgeving van de woning. Maar het is natuurlijk zo, dat men zonder in zicht in wat mogelijk is, net zo min kan formuleren over de woning als over bijvoorbeeld de vestiging van e enkerncentrale. Via het verschaffen van informatie zal men meer in staat zijn de eigen wensen te bepalen. Voorlichting via lezingen, dia-avon den, films en enkele experimenten in de woningbouw zijn toch zeer reëele mogelijkheden om inzicht te verschaffen in wat je met een woning kan doen. Vooralsnog is de situatie in Neder land wat betreft de woningbouw nog al triest. Zowel het aantal woningen is onvoldoende, alsook de kwaliteit. Door middel van krotopruiming en sanering wordt door de overheid ge tracht iets aan de kwaliteit te doen het is alleen jammer dat er in heel Nederland niemand wérkelijk des kundig is m.b.t. de verstrekkende problematiek van krotopruiming en sanering. Wat in ieder geval moet worden voorkomen, is het snel bouwen van gebrekkige huizen om in het huidige tekort te voorzien, waardoor we over twintig jaar de huidige nieuwbouw als krotten zullen moeten slepen. Het handhaven van kwaliteit en ver groting van het aantal woningen kan heel goed samengaan het is zui ver een kwestie van prioriteiten stel len in het beleid van de overheid. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur J. BECKERS, arts Julianasingel 11, tel. 1887 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur A. P. G. FRANKEN, arts Rochusstraat 32 - Tel. 2824 ZIEKEN- KN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Zr. M. BROUNEN telefoon 1973 Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 Bureau Venray-kom Maandag letters A t.m. G; dinsdag letters H t.m. P, UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oude gebouw Merseloseweg fl. smaandags tm, vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 12.30-13 uur. ZW ANGERSCHAP8 - GYMNASTIEK Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fysio-the- rapie bij mevr. Poortman: BETER BEWEGEN VOOR OUDEREN Vrijdag van 14.45 tot 15.45 uur voor groep 1 en van 16.00 tot 17.00 uur voor groep 2 in de gymnastiekzaal OPEN BEJAARDENWERK Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. Maaltijden ten behoeve van be jaarden. Aanmelden en afhalen da gelijks tussen 10.30 en 11.30 uur. VOORTD URENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Hein en Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1162 VERLOSKUNDIGE (ook op zondag) Mevr. A. M. F. Tiggeloven-Kuipers Dakdekkerstraat 5 telefoon 04780-2411 Spreekuur elke woensdag van 2—3 uur in de Clockert. BUREAU WONINGZOEKENDEN Spreekuur voorzitter commissie toewijzing na voorafgaande afspraak. Afspraak schriftelijk of mondeling op het kantoor van de woningvereni ging St. Oda, Langeweg 61, tel. 1541. BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m vrijdag van 9 tot 10 uur. AUTO-NOODHULP WEEKEND-DIENST VENRAY EN OMGEVING Alarm nr. teL 04780-3660 van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u. INTERIEURVERZORGINGI I WUhalminaatt-.S Vbnray 04780-BS10

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1