de mooiste GORDIJNEN fissen®] Glory halleluja 2000 in Vredeskerk TRICOTS RODIERf TRICOTS DE. REVE sociale actualiteiten ra WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN MODEHUIS THOMASSEN 2 vrouwelijke MEDEWERKERS Wanneer proces-verbaal bij verkeersongevallen 'n schooladviesdienst voor Noord-Limburg V Cl.IJL Wilhelmlnaotr.B Vfanray 04780-8510 OHi VRIJDAG 19 ME11972 No. 20 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Zaterdag 27 mei aJ5. zal de Belgisch groep „Miloscope" in de Vre deskerk een uitvoering komen geven van Glory Halleluja 2000, de bijbelvertelling in klank en kleur. 3 MEISJES EN 7 JONGENS beroepsmusici even goed als telefo niste, balletdanseres en een metaal bewerker hebben sinds november- 1970 een groot succes in België, maar ook in ons land, door de wijze waar op ze vocaal en instrumentaal in die kerken Gods woord ten gehore bren gen. Deze zanggroep geeft op nieu we wijze gestalte aan de bijbel. Met begeleiding van slagwerk, saxofoon en gitaar worden gedeelten uit de geschiedenis van het christendom in muziek en zang tot uitdrukking ge bracht. In een meer dan 2 uren durend interpretatie van de bijbel wordt de toehoorder niet alleen geconfronteerd met de „oudie" teksten uit de bijbel, dooh weet men ook verbindingen te leggen met het leven van vandaag. Zo hoort men bij het verhaal van de zondvloed: „Er is nog hout voor mil joenen kruisen in de dennenwouden van het noorden. Er is nog graniet voor miljoenlen zerken in de bergen van het zuiden". Naast de Heer, die in donder en bliksem op de berg Sinai verscheen, wordt de donder en bliksem van Hi- roschima geplaatst en in het lijdens verhaal vinden we de namen van concentratiekampen, van plat ge brande dorpen en steden. Het eindigt met de opstanding. Met de verlos sende jubelkreet „Glory Halleluja", dat ook de titel is geworden van deze uitvoering. Wie het uitvoerige tekstboekje door leest wordt getroffen juist door een interpretatie die de bijbel voor velten weer verstaanbaar maakt in het le ven van nu en vandaag. Valeer van Kerkhove, de man die voor de teksten verantwoordelijk is, heeft hierdoor alleen al alle lof ver diend. Daarbij komt dat de compo nist Jan Leopold, directeur van een muziekacademie in Brussel, de mu ziek eenvoudig en ongecompliceerd heeft gehouden Zo is het geen wonder dat deze groep in België en Nederland, waar men uitsluitend in kerken optreedt, grote successen heeft geboekt. En we mogen van de uitvoering in de Vre- desikerk terecht verwachten diat velen deze moderne interpretatie van de bijbel niet zullen missen. Men kan het organiserende comité alleen maar gelukwensen dat het hen gelukt is, deze groep naar Venray te halen GEMEENTE VENRAY Ter vervulling van vacatures op het kantoor GEMEENTE - ONT VANGER (PZ 8) en de afdeling PERSONEELZAKEN (PZ 11) worden gevraagd Verelist: MULO- of MAVO-dipl. alsmede typevaardigheidi PZ 8 Zij zal tot taak krijgen de afwerking van betalings opdrachten, het verrichten van archiefwerkzaamheden en de vervanging van de kassier bij diens afwezigheid. PZ 11 Zij zal tot taak krijgen het registreren van personeels gegevens, het bijhouden van kaartsystemen, de ver werking van de ziektekostenadministratie alsmede het verrichten van de op de afdeling voorkomende typewerkzaamheden. Aan beide functies wordt een salariëring verbonden van maximaal f 899,- bruto per maand. Uitzicht op plaatsing in de naasthogere rang (f 1010,- bruto per maand maximaal) aanwezig. Verder gelden - aow-premie voor rekening van de gemeente; - vakantietoelage ad 6,5°/° per maand; - deelname aan premiespaarregeling mogelijk; - mlinimum-aantal verlofdagen van 18 per jaar; - deelname aan IZA (ziektekostenvoorziening). Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van deze oproep, in te zenden aan de burgemeester on der vermelding van het vacaturenummer. De gebroeders Lerou bü de maquette van het jaar 2.000. Elders in dit blad leest U meer hierover. NIEUWE RICHTLIJNEN SINDS 15 MEI VAN KRACHT Sinds 1967 werd het opmaken van een proces-verbaal bü een ver keersongeval beperkt tot gevallen waarbij de schade boven de dui zend gulden lag èn by ernstige overtreding. Op die (manier werd de politie verlost van een massa administratieve rompslomp, want bij duizenden aanrydingen was noch sprake van ernstige overtredin gen, noch van een schade die de 1.000,te boven ging. Sedert 15 mei gelden echter weer nieuwe richtlynen. Deze bepalen dat voortaan alleen nog by ernstige ongelukken een proces-ver baal wordt opgemaakt. Bij andere ongelukken, mits de schade een bepaald bedrag te boven gaat cf er nader omschreven omstandig heden in het spel zijn, kan de politie volstaan met aantekening op een registratieformulier. VEELAL WORDT VOLSTAAN MET REGISTRATIEFORMULIER Een vereenvoudiiging van de richt lijnen met betrekking tot het verba liseren bij ongelukken was reeds lang een hartewens van die politie. Vóór 1967 werd praktisch altijd een pro- ces-verbaal opgemaakt, sinds dat jaar werkte de politie met nieuwe richtlijnen, dei evenmin bevredigden. Het opmaken van een proces-verbaal neemt enorm veel tijd in beslag, ook al omdat in "het verhaal een verkla ring van de bij het ongeluk betrok ken partijen moet worden opgeno men. En die verklaringen kunnen erg omstandig uitvallen.Mede gezien het toenemend aantal verkeersonge vallen besteedde de politie overma tig veel manuren aan het verbali seren van alle mogelijke verkeers ongevallen, zondier dat de noodzaak hiertoe altijd zo duidelijk was. Per 15 mei van dit jaar is daarom een nieuwe regeling ingevoerd, wel ke niet meer voorschrijft dat bij on gevallen, waarbij de schade hoger ligt dan 1000,proces-verbaal moet worden opgemaakt. Alleen bij ongelukken die dodelijke slachtoffers of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben, moet de po litie nu nog verbaliseren. Ook wan neer de bestuurder die bij het on geval was betrokken is doorgereden, wordt procesverbaal opgemaakt, evenals bij rijden onder invloed of oen ander verkeersmisdrijf. SNELLERE AFHANDELING Maar wat doet de politie nu wan neer er noch sprake is van een ver keersmisdrijf, noch sprake van ern stig lichamelijk letsel? Volgens de nieuwe richtlijnen zal de politie zich kunnen beperken tot het invuUlen van een zgn. registra tieformulier. Dat geldt niet voor klei ne ongelukken, waarbij de schade beneden de duizend gulden ligt. Dan heeft er geen tussenkomst van de po litie plaats en moeten beide partijen zelf tot een schikking zien te komen. Ligt de schade boven de duizend gulden, dan vult de politieambtenaar een registratieformulier in. Op dit formulier wordt als het ware de toe dracht van het ongeluk in summiere trekken weergegeven Anders dan bij het proces-verbaal is geen ver klaring van de bij het ongeluk be trokken partijen nodig. Het invullen van een registratie formulier vergt minder tijd dan het opmaken van een proces-verbaal. Dat is niet alleen aantrekkelijk voor de politie, maar veelal ook voor de bij een aanrijding betrokkene. De politie zal het registratieformulier immers direkt kunnen toezenden aan de Ne derlandse Vereniging van Automo bielassuradeuren. Hierdoor zal een schadeclaim sneller behandeld en afgewikkeld kunnen worden. Bij éen proces-verbaal wordt die afwikke ling altijd fiks getraineerd omdat niu eenmaal alle verbaten eerst bij het parket moesten worden ingeschre ven. MEER MACHT? Toch heeft deze nieuwe regeling hier en daar ook wel vragen opge roepen. Krijgt de politie nu niet meer macht dan met haar wezenlijke taak in overeenstemming te brengen is. De politieambtenaar maakt onderdeel uit van de uitvoerende macht, maar als hij zelfstandig kan beslissen of van een aanrijding wel of niet proces verbaal moet worden opgemaakt of dat volstaan kan worden met een re gistratieformulier, geef je hem dan niet een stukje bevoegdheid, dat eigenlijk alleen voorbehouden zou moeten zijn aan de rechterlijke macht? Deze vraag klemt des te meer, om dat de keuze tussen wel of geen pro ces-verbaal in feite moeilijker is ge worden dan ze vóór 15 mei was, toen een proces-verbaal moest worden opgemaakt, als de schade boven de f 1000,lag of er sprake was van ernstige overtredingen. Toch geloven we, dat aan deze be zwaren niet te zwaar getild moet wor den. Deskundige politiemensen kun- n ende merites van een verkeerson geval vrij snel overziien om die ver volgens vakkundig te toetsen aan de nieuwe bepalingen. We vermelden tenslotte die bepalingen m.b.t. het registratieformulier. Dit formulier word tgebruikt wanneer er geen NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur D. VERCAUTEREN, arts Merseloseweg 33 tel. 2200 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur W. BLOEMEN, arts Stationsweg 15 tel. 1465 Tweede Pinksterdag P. CORVER, arts Oostsingel 6 telefoon 1393 ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Mej. Zr. STANISLAS Tel. 04763-394 Lottum Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg teL 1268 Dinsdag 23 mei 1972 alleen zuige lingenbureau voor de kerkdorpen. uitleenmagazijn groene kruis Uitleenmagazijn blijft voorlopig in "t oude gebouw Merseloseweg 5. smaandag8 ton. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 12.30-13 uur. zwangerschap» gymnastiek Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fysio-the- rapie bij mevr. Poortman/ BETER BEWEGEN VOOR OUDEREN Vrijdag van 14.45 tot 15.45 uur voor groep 1 en van 16.00 tot 17.00 uur voor groep 2 in de gymnastiekzaal OPEN BEJAARDENWERK Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. Maal ty den ten behoeve van be jaarden. Aanmelden en afhalen da gelijks tussen 10.30 en 11.30 uur. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op sondagen) Vroedvrouw Stevens-Hein en Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1112 VERLOSKUNDIGE (ook op londag) Mevr. A. M. F. Tiggeloven-Kuypers Dakdekkerstraat 5 telefoon 04780-2411 Spreekuur elke woensdag van 23 uur in de Clockert. BUREAU WONINGZOEKENDEN Spreekuur voorzitter commissie toewijzing na voorafgaande afspraak. Afspraak schriftelijk of mondeling op het kantoor van de woningvereni ging St. Oda, Langeweg 61, tel. 1541. BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m vrijdag van 9 tot 10 uur. AUTO-NOODHULP WEEKEND-DIENST VENRAY EN OMGEVING Alarm nr. teL 04780-3660 van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u. dringende redenen bestaan voor het opmaken van een verbaal n: 1. de schade groter is dan 1.000, (bij bromfietsen groter dan 200,-) 2. een van de bertokken voertuigen gestoten is; 3. een van de betrokken partijen niet W.A. verzekerd is; 4. een van de partijen jonger is dan 16 jaar; 5. de verdachte zelf het enige slacht offer is met ernstig letsel; 6. een buitenlands voertuig is be trokken of een buitenlander scha de lijdt. Het praten en denken over onder wijsvernieuwing is, zeker niet in de laatste plaats bij allerlei officiële in stanties, de laatste jaren niet van de lucht. Tot dusver zijn de meest ingrijpen de resultaten geweest de verlenging van de leerplicht tot 16 jaar en de invoering van de mammoetwet. De noodzaak tot verandering en ver nieuwing van het onderwijs ligt in de eerste plaats in de sterk verande rende maatschappij van na de tweede wereldoorlog. De vlucht van de tech nologische ontwikkeling heeft tot re sultaat dat de wereld steeds meer fundamenteel wordt beheerst door wetenschap en techniek. In zo'n sa menleving kan de mens zich pas tot werkelijk mondig burger ontwikke len, als hij een vorming ontvangt die ervoor zorgt dat technische en maat schappelijke vernieuwingen hem niet tot zijn eigen schade overkomen. Bo vendien heeft een sterk veranderend beroeps- en bedrijfsleven tot gevolg, dat een flexibeler en minder afge ronde beroepsopleiding wenselijk wordt geacht. Met andere woordien, de nadruk op kennis, tot dusver een belangrijk kenmerk van het onder wijs, is wat onverstandig geworden in een samenleving die dermate snel verandert dat eenmaal verworven kennis zeer snel verouderd raakt. Het gaat er nu veel meer om, dat de teerling leert hoe hij de noddge ken nis kan verwerven. Een tweede noodzaak tot onder wijsvernieuwing komt voort uit het demokratische ideaal van gelijke kansen voor een zo goed mogelijke ontwikkeling voor iedereen. Het oude onderwijssysteem weerspiegelde ech ter een standenstruktuur die met dat ideaal in strijd is. Het middelbaar onderwijs was bedoeld voor „hogere burgers", terwijl u.l.o., ambachts school en huishoudschool ingesteld waren voor teerlingen uit de zgn. la gere milieus. Jammer genoeg heeft Üe mamoetwet daar geen wezenlijke verandering in gebracht: Lb.o. en m.a.v.o. bijvoorbeeld worden over wegend bezocht door leerlingen uit de economisch zwakkere milieus. De vraag is natuurlijk, hoe een leerling in de praktijk het beste ge holpen kan worden, en hoe vernieu wing van het onderwijs in süruk- turele zin het beste opgezet kan worden. Hierin liggen een aantal ta ken voor de overheid, maar ook in sterke mate voor schoolhoofden, leer krachten, ouders en andere instel lingen. Een steeds meer in de prak tijk gebrachte vorm om dat laatste te realiseren is de school-advies- dienst een samenwerkingsverband tussen de scholen in een bepaald ge beid, die tot onderlinge afspraken moeten komen over onderwijsver nieuwing en de individuele begelei ding van leerlingen (bijv. een school- rij pheidsonderzoek) In de provincie Limburg funktio- neben of zijn in oprichting een vijftal school-adviesdiensten: het School Pedagogisch Centrum Oostelijke Mijnstreek, het School Pedagogisch Centrum Westelijke Mijnstreek, de School-Adviesdienst van de stad Maastricht, dat zal worden uitge breid tot een regionale dienst voor Zuid-Limburg, de School-Advies dienst Midden Limburg en de School- adivesdienst Noord Limburg. Aan de oprichting van laatstgenoemde dienst wodrt gewerkt door de Scholenkon- taktraad in Venray en een werkgroep in Venlo. Uiteindelijk zal de dienst worden samengesteld uit drie vertegenwoor digers van de gemeenten Venlo, Ven ray en de overige gemeenten; acht tien vertegenwoordigers van school hoofden, leden van schoolbesturen en leerkrachten; zeventien vertegen woordigers van het opbouwwerk, het maatschappelijk werk, de gezond heidszorg, onderwijs-service instel lingen en de groep kritische onder wijzers Mondiaal. Bestuurlijk zal de School-Advies- di'enst in handen komen van het on derwijs zelf (en dus niet de over heid), wat aannemelijk is omdat het tenslotte gaat om zaken die het on derwijs zelf betreffen. En bovendien is dat een dwingend kriterrum, wil men voor rijkssubsidie in aanmer king komen.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1