De les van Panningen de mooiste GORDIJNEN komen van t homassen ffi VENRAYSE MENSEN leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Yenrayse zeskampers keken terug op het succes van Rotterdam TRICOTS RODIER? TRICOTS DE. REVE MODEHUIS THOMASSEN Uit Peel «n Maas VRIJDAG 12 MEI 1972 No. 19 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) In het Socio-center van Rank Xerox hebben zaterdagavond de leden van de Venrayse Zeskampploeg, het Zeskampcomité, het college van B. en W. en de leiding van de supportersvereniging weer gezien hoe veertien dagen eerder de ploeg in het Rotterdam se Ahoy-Sportpaleis de eerste prijs en daarmee het landelijk kam pioenschap van de N.C.R.V.-zeskamp-olympiade heeft gewonnen. Een aantal ploeg- en bestuursleden uit Linne de kampioen van het vorige seizoen was deze avond te gast bü de Venrayse kam pioenen. Burgemeester Schols, die op het moment van de over winning juist op terugreis was van zijn vakantie heeft nu ook kun nen zien hoe zijn gemeentenaren de overwinning hebben bevotfh- ten. Voordat de heer H. J. Hazeu de band met het televisie-spektakelstuk startte, -werd door voorzitter Joost van Haren de ploeg nogmaals ge complimenteerd met het succes en nam hij deze gelegenheid te baat om nog eens een .aantal dankwoorden te spreken. In de eerste plaats tot het college van B. en W., die bestuur en ploeg steeds met raad en daad heeft bijgestaan en het herinneringsboek „Zevenmaal zeskamp" heeft aange boden. De N.C.R.V. werd in zijn dankwoord betrokken alsmede de bevolking van Venray, die voor zo'n grandioze ontvangst had gezorgd. PASS ARIANO De voorzatter herinnerde er aan, dat Zeskamp verleden tijd is gewor den en dat n alle aandacht moet wor den gericht op het treffen op 5 juli as. in het Italiaanse Passaria no. „Vraagt men aan de ploeg, wat ze daar gaat doen, dan is het antwoord: winnen. Het bestuur heeft zoveel ver trouwen in de ploeg dat het er van overtuigd is, dat ze ook inderdaad gaat winnen", stelde hij. Maar hij weeg. er op, dat men nu niet alleen voor Venray speelt maar voor heel Nederland! Op 23 mei a.s. gaat de Venrayse ploeg in het Belgisch Spa vast ken nismaken met de sfeer van Spel zon der Grenzen, wanneer Franeker de spits moet afbijten van dit interna tionale treffen. WARM Na het zien van de film zei 'burge meester Schols er spijt van te heb ben, dat hij niet op het ereschavotje had kunnien staan, ofschoon loco burgemeester Schols hem prima had vervangen. Wat deze avond voor Venray had betekend, kon hij zich best voorstellen, want alleen al door het zien van de videoband, had hij het al knap warm gekregen Ook kon hij zich goed voorstellen, dat het voor de ploeg, die steeds had voorgelegen in de finale, een bittere pil moet zijin geweest, toen Venray met groot allure zich naar de eerste plaats worstelde. „Toen ziens in Ita lië. Ik iben benieuwd naar de manier waarop Venray daar nummer een wordt", aldus de burgemeester. De heer A. Nieskens, lid van het Linnense Zeskampcomité was blij, dat Venray het kontakt met het kam pioensteam van Linne op deze „ver broederingsavond" wat strakker aan haalde. Hij dankte de ploeg voor het feit, dat zij vorige week woensdag had deelgenomen aan de festiviteiten in Linne, waardoor de harmoniefees ten mede een sucoes was geworden. Hij wenste Venray alle succes toe in Italië. De avond werd verder tot in de kleine uurtjes in gezellig samenzijn in Prinsenhof voortgezet, doch niet nadat de heer J. van Haren Rank Xerox en met name de heer H. J. Hazeu hartelijk had bedankt voor al le medewerking. van 6 mei 1922 Gevraagd nette fatsoenlijke meisjes 1314 jaar, voor ringsters op de Sigarenfabriek J. Baars. Aan te melden bij J. v. d. Sommen, Leun- scheweg, na 6 uur. Vrijdag werd alhier aanbesteed het verbouwen van de machineka mer en het ketelhuis van de stoom- zuivelfabriek Venray. Ingeschreven werd als volgt: Herman Sanders 8320, A. Taoken 8190, Tr. Kersten, Overloon 8104, G. Verstiraelen 7920, Gebr. Oudenhoven 7700, Aan de laagste inschrijvers in het werk opgedragen. Te koop drogen eiken schansen bij groote en kleine partijen bij M. Peeters, Boschhuizen. Naar Kevelaer. Bij de Duitsche regering bestaat het voornemen om van 29 Juni tot 1 Nov. wederom het bezoek aan Kevelaer enkel voorzien van een bewijs van Nederlanderschap toe te staan, echter met dien ver stande dat de heenreis langs alie wegen, de terugreis echter alleen per spoor en wel langs Cranenburg, Has- isum of Straelen mag plaats hebben. Dit tot gemak bij de visitatie ten uitvoer, waarbij 't vorig jaar zoveel fraude gepleegd werd. BRAND IN VARKENSFOKBEDRIJF Zondagmiddag omstreeks kwart voor zes brak door itot nog toe on verklaarbare oorzaak brand uit in de stro-opslagplaats van de varkens fokker A. van Dijck aan de Veulen- seweg. Fokker, familie en personeel pro beerden het vuur te doven met een waterslang maar dat lukte niet. De snel gearriveerde brandweerlieden konden uitbreiding voorkomen. De honderden varkens, welke in dit fok- bedrijf aanwezig waren, konden worden gered. Een schuur ging verloren, alsmede enkele landbouwmachines. De eige naar is tegen brand verzekerd, welke meer dan 10.000 gulden bedraagt. ONZORGVULDIGHEID IN BERICHTGEVING De Regionale Omroep Zuid ver kondigde in de nieuwsberichten van zaterdag j.l. het volgende bericht: Onder grote belangstelling is heden middag emeritus bisschop van Roer mond, Mgr. P. Moors geïnstalleerd tot pastoor van de gemeente Geys- teren in Noord Limburg. De installatie zal echter a.s. zater dag 13 mei tijdens de Eucharistie viering door deken Theunissen van Venray plaats vinden. Mgr. Moors wordt dan pastoor van de iparochie van d<e H. Will'ibrordus in Geysteren, een van de zes kerkdorpen van de gemeente Meerlo-Wanssum. Of radio Zuid ook op de hoogte is van de si tuatie en gebeurtenissen in Noord- Limburg! Het mag dan voor sommige voetbalfans wel heel vreemd zyn, maar na zondagmiddag is de wereld gewoon door blijven draaien. En dan ondanks het feit dat S.V.V. heeft moeten degraderen en dat Venray vanaf dat moment geen tweede klas voetbalclub meer beeft. De zon schijnt er niet minder of niet meer om, al is dan menig voetbalfan tot in het diepst van zijn wanhoop aangeland KNAK Het is inderdaad teleurstellend dat Venrays voetbalclub zondag vrij roemloos ten onder is gegaan. Dat mag rustig gezegd worden in een tijd, waarin we Venray promotion nog hoog in onze vaandels hebben geschreven. Hier geen promotie, maar degradatie, hier geen feestelijke overwinningen noch ontvangsten. En dat terwijl we in ons zelfde blad voor drie jaren terug een enthou siaste voorzitter lieten zeggen, dat Venray goed op weg was naar dé eerste klas. De klas overigens, waar in een plaats als Venray, naar veler mening hoort te spelen. Dan is de klap van zondag inder daad een harde klap, die men maar het liefst zo snel mogelijk vergeten zou, indien drilt mogelijk is. Maar dat is juist de vraag. Want in tijden dat het een voetbalclub goed gaat, dat ze lekker meedraait en een goede plaats beeft, iis er allemaal niets aan de hand. Wee echter, als de cijfers de verkeerde kant opgaan, geen goals meer worden geproduceerd en uit eindelijk zelfs de rode lantaarn uit de hand geslagen wordt. Dan wor de zondebokken gezocht, dan wordt gevraagd, wat nu wel de reden is, dat diezelfde club, die drie jaren ge leden op de deur van de eerste klas stond te tikken, nu door de achter deur de tweede moet verlaten Dan wordt geanalyseerd waarom men in deze competitie de eerste ze ven, acht wedstrijden fatsoenlijk ge draaid werd, daarna een levensgroot gat viel, waarin men geen goals kon produceren om daarna tegen het ein de van. de competitie weer produiktief te gaan worden. Maar toen was het te laat De een zal wijzen op het vertrek van goede spelers naar elders, de an der op de wisseling van trainers, een derde op de technische begeleiding van het bestuur, een vierde op afge sprongen mogelijkheden aan het be gin van de competitie bij het aan trekken van nieuwe spelers en num mer vijf heeft weer wat anders. Als er den hond geslagen moet wor den, is een stok gemakkelijk te vin den. En we hebben het idee, dat sommige lieden al naarstig naar deze stokken aan het zoeken rijn. ZINVOLLER We dachten dat het misschien zin voller zou zijn, als we een ogenblik na zouden denken over het volgen de: In Venray vervult het voetballen een grote rol in de aktieve sport beoefening. Voor honderden is de voetballerij de enige sport die zij be oefenen. Dank zij een krans van sportvelden is dat gelukkig ook mo gelijk gemaakt en velen, heel velen, hebben hier hun slinger dn, waarbij dan een eventuele stand niet eens heel belangrijk is Zij voetballen of dat nu in KNVB- verband is, of dat het bedrijfsvoet bal is, of dat men in onderlinge schoolcompetitöes het doel van die ander zoekt. Ze voetballen en be drijven daarmede „hun" 9port. Iets anders wordt het als die voet ballerij een van de grote recreatieve elementen in een gemeenschap gaat worden. Dat gebeurt eerst als eeq elftal lekker draait, onder de eersten gaat behoren, promoveren kan, de hoogst mogelijke cijfers haalt. Dan zien we ineens honderden mensen meer naar de voetbalvelden trekken, dan gaat zo'n vereniging een belang rijke rol spelen in de recreatie van heel veel mensen. Daarnaast wordt dan haar optre den een soort promotion voor de be treffende plaats, die men niet moet onderschatten S.V.V. is een dergelijke vereniging in het Venrayse land. Ze zorgt op de eerste plaats dat wie voetballen wil, bij haar terecht kan, getraind en geleid wordt. Om dat financieel mo gelijk te maken dient zij te zorgen voor een zo sterk mogelijk eerste elf tal, dat voor de centen moet zorgen. Loopt dat lekker, dan komen de mensen vanzelf en waar de club dan ook de representante van Venray is zorgt ze tevens dat de naam van Venray zeker onder voetbalfans met ere genoemd wordt. Loopt het niet lekker dan.We menen dat hierboven reeds voldoen de geschetst te hebben. Nu is het gelukkig in Venray nog steeds niet nodig geweest dat er aan de noodklok getrokken moest wor den omdat S.V.V. de zaak financieel niet rond kreeg of krijgt. Ze mag dan wel eens kankeren over het feit dai geen subsidie krijgt, zoals in vele andere plaatsen voetbalclubs ,die wel krijgen in het kader van de recrea tieve belangen, SW heeft haar „zaak" nog altijd financieel kunnen runnjen. Wat S.V.V. kennelijk niet heeft kunnen runnen, dat is haar aandeel in wat men dan mag noemen Ven- ray-promotion. Niet geslaagd is ze er in een dusdanig elftal op de been te brengen, zoals men dat in Venray verwachten mag. Aan die gestelde verwachtingen is SW niet tegemoet gekomen. De vraag is of men dat S.V.V., de trainers, de technische commissie of wie ook verwyten mag. De vraag is of we ons dat niet als gemeen schap moeten verwijten. Als inder daad waar is, dat voetballen voor een groot deel van die gemeen schap de enige sportbeoefening en de enige ontspanning is, dan wordt het zaake, dat men die voetballerij eens wat ernstiger gaat nemen en dat men van meer kanten dan nu gebeurt zijn schouders zet onder de opbouw van een voor Venray dan representatief elftal. We dachten dat aan dat punt door die gemeenschap zelf in al haar geledingen, veel en veel te weinig aandacht is besteed, waarvan we nu de rekening thuis krijgen. Hierop is al eens geattendeerd door de heer Laurensse bij het zil veren bestaansfeest. Het echec van Panningen toont aan, dat hij toen voor muren heeft gepraat. Met het nieuwe stadion in het grote sport park in het vooruitzicht is het goed dat nog eens te berde te brengen. ARROWSHIRTS MODEHUIS THOMASSEN BROMFIETS TEGEN GEPARKEERDE AUTO Op de Charles Ruyssraat botste de 33-jarige in Venray verblijvende Turkse gastarbeider U. K. tegen een recths van de weg geparkeerde auto van de 40-jarige Venrayer L. S. De verwondingen vielen mee, alsmede de beschadigingen. „Ook naar de konaktbijeenkomst geweest in Veltum „Neen want al zit ik dn de Veltum- se Kleffen in feite er boven op voor mij hoeft het niet We kijken een beetje verbaasd naar deze flatbewoner, die zijn naam niet in de krant wil hebben. Niet om ano niem wat kritiek te kunnen spuien, maar omdat het zo ondankbaar schijnt dat hij, die een van de geluk kigen is, die nog in een flat terecht gekomen, nu alweer niet tevreden schijnt. „In Helmond heeft een van de be woners van de Neduco-flats levens groot zijn autonummer aan het bal kon gehangen. Je kunt het tot ver in de omtrek zienDat zou ik ook willen doen, want dan kenden ze me eigenlijk. Als is nu de deur achter mijn gat dicht sla, dan weten ze niet eens wie ik benJe zit hier met vijftig gezinden op een kluitje en dacht je dat we elkaar kennen Ik heb thuis de ruimte gehad, de vrijheidEn we zijn kunnen trouwen, omdat we een flat toegewe zen gekregen hebben. Geluk gehad, zeiden de mensen. Maar nu ik er een jaar zit, valt het me bar tegen. Niet om de flat-an-sich, al is die van zulk onhandelbaar hard materiaal ge maakt, dat je slechts met pijn en moeite een schilderijtje op kunt han gen, maar wel omdat er onderaan die flat en er rond omheen en er tus sen in zo weinig mogelijkheden zijn tot wat kontakt. Alleen als je je autootje staat te wassen, dan heb je kans met anderen in gesprek te ko menDe auto, ja, diie is bar voor naamZe kennen je ook aan je autonummer en dat zal die vent in Helmond de reden zijn geweest, dat hij zijn autonummer met grote letters voor zijn balkon hing En voor die auto maakt ook de minister zich bar sappel. Die is al aan het uittellen, dat in de toekomst per gezin een parkeerruimte nodig is van anderhalve auto. In plaats dat die knaap zich eens wat meer bezig hield met het kontakt voor de mensen onderling. Toch feitelijk een onbegrijpelijke zaak, dat men zoveel mensen bij elkaar duwt 'in een flat zonder dat daarin nu ook maar een gezamenlijke werkplaats, een geza menlijke recreatieruimte is, waar je doodgewoon eens met dezelfde etage bewoners kunt werken en klessebes- sen, die je nu, na een jaar, als vreem delingen nog altijd voorbij schieten. Je hebt allemaal hetzelfde hekje, allemaal dezelfde voordeur, allemaal hetzelfde belletje. Je voelt je als poppetje, dat 's avonds netjes in een kastje wordt geborgen en er 's morgens weer netjes wordt uitgehaald Neen voor mij hoeft het niet die kontakt-bijeenkomst. Als men van hogerhand nog niet aanvoelt d'at mensen geen poppetjes zijn, die zich in een kastje laten zetten, dan kan een gemeente daar ook moeilijk iets aan veranderen Het zal allemaal wel niet passen in de curve-prijzen en zo. En de huren zullen dan wel weer een stuk de lucht in moeten, maar ik zou toch graag „mens" blijven zonder dat 'ik dit via een groot autobord-nummer kenbaar hoef te makenZeg je daar wat van ben je feitelijk een ondankbare hond, wat je hebt geluk gehad met die flat, zeggen de men sen KIND LIEP PLOTSELING DE WEG OP Op de Gussenstraat was de 11-ja- rige Maria R. met een bal op straat aan het spelen met haar 10-jarig vriendinnetje Catharina L. Op het moment dat de 17-jarige Elisabeth v. d. B. met haar bromfiets kwam aanrijden, liep een van de kinderen de weg op om de bal te vangen. De bromfietsberijdster deed alle moeite eht overstekende kind te ontwijken, maar geraakte in een slip en viel. Daarbij kreeg ze diverse verwon dingen aan rechterarm en kniie. De kinderen liepen geen letsel op. ADVERTEER IN PEEL EN MAAS NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur A. P. G. FRANKEN, arts Rochusstraat 32 - Tel. 2824 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur TH. VAN THEEL, arts Patersstraat 30 telefoon 1887 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhui#) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. A. NAUS telefoon 1079 Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 Bureau Venray-kom Maandag letters A t.m. G; dinsdag letters H t.m. P; woensdag letters Q t.m. Z. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in t oude gebouw Merseloseweg smaandaga tjn. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 12.30-13 uur. ZWANGERSCHAPS- GYMNA8TIEK Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fyslo-the- rapie bij mevr. Poortman/ BETER BEWEGEN VOOR OUDEREN Vrijdag van 14.45 tot 15.45 uur voor groep 1 en van 16.00 tot 17.00 uur voor groep 2 in de gymnastiekzaal OPEN BEJAARDENWERK Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. Maaltijden ten behoeve van be jaarden. Aanmelden en afhalen "da gelijks tussen 10.30 en 11.30 uur. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op soadagen) Vroedvrouw Stevens-Hein en Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1132 VERLOSKUNDIGE (ook op zondag) Mevr. A. M. F. Tiggeloven-Kuijpers Dakdekkerstraat 5 telefoon 04780-2411 Spreekuur elke woensdag van 23 uur in de Clockert. BUREAU WONINGZOEKENDEN Spreekuur voorzitter commissie toewijzing na voorafgaande afspraak. Afspraak schriftelijk of mondeling op het kantoor van de woningvereni ging St. Oda, Langeweg 61, tel. 1541. BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. AUTO-NOODHULP WEEKEND-DIENST VENRAY EN OMGEVING Alarm nr. tel. 04780-3660 van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u. GEEN VOORRANG De 22-jarige G. J. uit Venray ver leende geen voorrang toen hij met de door hem bestuurde personenauto vanaf de parkeerplaats nabij de cam ping Vlakwater de Kempweg opreed Zijn auto kwam in botsing met de personenauto, bestuurd door de 29- jarige plaatsgenoot J. V. Het bleef bij materiële schade. Deze was er ook te noteren op de Stationsweg toen de personenauto, bestuurd door de 28-jarige R. uit Venray linksaf sloeg juist op het moment dat de personenauto, be stuurd door de 34-jarige H. uit Beek aan het inhalen was. De laatste auto kwam daarna tegen een lichtmast tot stilstand. INTERIEURVERZORGING Wilhelminastr.6 Venray G4780-S510

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1