Jeugdraad vergaderde EDWIN HAWKINS SINGERS Opening nieuwe bank te Ysselsteyn tyommans Leenenl Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Zondagochtend concert Vrijdag 5 mei 20.15 uur St. Jozefkerk CuijkNoord Santega moderne maatkleding is individuele mannenmode Xerox en dichter Rank Xerox Lid. boekten hoge winst en omzet Meimaandviering in Oostrum VRIJDAG 5 MEI 1972 No. 18 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) In het gemeenschapshuis Vrede- peel kwamen de afgevaardigden van de gemeentelijke jeugdraad onder voorzitterschap van de heer C'hr. Terbeek in vergadering bijeen met onder de aanwezigen webhouder Joh. Loonen en het raadslid mevr. Poels- Pëters. Het beroepsschrift aan de raad door de lokaale commissie van de Smakt over de trage afhandeling van de subsidieaanvrgae, was ingetrokken. De gemeente had op de voorpubli caties gereageerd met uitbetaling. KINDER VAKANTIEWERK Het grootste gedeelte der vergade ring was gewijd aan de in een eer der gehouden vergadering geuite kritiek aan het adres van het kinder vakantiewerk. De voorzitter van het Kindervakantiewerk, de heer W. Mi- chels verklaarde onaangenaam ge troffen te zijn door idaie kritiek welke volgens hem misplaatst was. Het Kinder vakantiewerk zet zich al 21 jaar belangeloos in voor de vakan tie vierende jeugd. Tot op heden heeft dat werk niet meer ontvangen dan 1.000,van de gemeente. De rest van het geld krijgt het KVW van bedrijven en instelling en middels koliekten. Reeds in maart wordt er gestart met de besprekingen van de pro gramma's. Het KVW vertrouwde steun te krijgen van de gemeentelijke jeugdraad en geen kritiek. Als men volgens de heer Michiels kritiek wil spuien ,moet men eerst terdege we ten waarover men praat, anders be reikt men slechts idat het idealisme van zovelen, die zich belangeloos in zetten, de knak krijgt. Sinds 1969 zijn er ook voor de kerkdorpen afspra ken. Dat die afspraken, buiten de schuld van het KVW, eens niet wor den nagekomen, moet men niet het KVW verwijten. De aanmeldingen via de scholen verlopen prima. Centrali satie biedt volgens de heer Michiels vele voordelen. Gaat men echter op de kerkdorpen apart werken, dan krijgt men z.i. onherroepelijk knut selwerk. Besloten werd nu dat de gemeen telijke jeugdraad en de lokale com missies zich speciaal zullen bezig houden met de propaganda over dat kindervakantiewerk. Daarnaast zul len zij proberen om jongens en meis jes te vinden die de leiding nemen. Er is voor nodig een leeftijd van 16 jaar en men moet goed met kinderen om kunnen gaan. Op die dorpen waar het kinder vakantiewerk nog niet voldoende tot zijn recht komt, zal men een en an der gaan regelen. Op korte termijn zullen de speciale afgevaardigden uit de lokale commissie met het bestuur van het kindervakantiewerk rond de tafel gaan zitten om voor de kinde ren een optimale benutting van de vakantiemogelijkheden te krijgen. Ook zal men het vervoer gaan re gelen vanaf de kerkdorpen naar de centrale verzamelpunten, tijdens de vakantieweken. Het vervoer zal met bussen gaan. Of en in hoeverre vaders en moe ders ingeschakeld zullen kunnen worden met de begeleiding van de kinderen zal nader met het bestuur van het KVW worden besproken. BESTUUR EN KIPPENHOKBARS In de bestuursvakature werd bij enkele kandidaatstelling mevr. de Kooning-Stolvoort uit Leunen met algemene stemmen gekozen. Vanuit de lokale commissie werd medewrking gevraagd voor deelname aan internationale jeugdwerkkam pen van de Volksbund Deutsche Kriegsgraberfürsorge. De financieringsperikelen rond 't jeugdgebouw te Ysselsteyn zijn op gelost en binnenkort zal gestart wor den. Er werd gewezen op de kippen hokbars, welke welig tieren. Er zal worden onderzocht, wat hier tegen gedaan kan worden. De volgende vergadering zal op 5 juni in het onlangs gereed ge komen jeugdgebouw (de oude nood kerk) te Heide worden gehouden. Deze vergadering zal voor het groot ste deel aan het gemeentelijke jeugd beleid worden gewijd. Getracht wordt een weg te vinden voor een goed functionerend samenspel tus sen jeugd en overheid. Men was er nu reeds van overtuigd dat dat pro ces zal moeten groeien. Programma zondagochtendconcert zondag 7 mei a.s. Het komende zondagochtendcon cert is wel b'ijoznder door de deel name van niet minder dan drie to taal verschillende gezelschappen. Het zal dus weer gezellig druk worden in de foyer. HELMONDS ACCORDEONGEZELSCHAP Het programma van het ITelmonds Accordeongezelschap o.l.v. Addy Kleingeld is als volgt: Durch Nacht zum Licht, Narcisses, Serenade, Espanicani, De barbier van Sevilla, Swinging safari, Napolitani- sche Strandchen, Der Kalief von Bagdad, Nina Puska, Finlandia, Mars der Medici. ONS GENOEGEN OIRLO aFnfaer Ons Genoegen uit Oirlo brengt de volgende nummers: Die Alte Garde - Fürter; 4 Bagatellen - P. v. Mever Bij de muziekmeester, suite, vd Arend De drumband van Ons Genoegen Treinritme van A. van Veluwen brengt ten gehore: Trois Pièces pour le Tambour van Engè'ne Anqüoline en En Avant van P. H. van Kampen. DIE FRÖHLICHE RUBENSAMMLER Die Fröhliche Rubensammier uit Leunen presenteren zich met: Kannst du Knödel kochen, polka Dompfass, polka Maienabend, wals Heimat Bilder, polka Fruhschoppen, polka Wenn Opa erzahlt von Zuhause, wals Auf der Vogelwiees, polka Die Kapelle hat gewonnen, polka ENTREE 10,- RESERVEREN TOEGANGSKAARTEN 08850 - 4344 (van 9 lot 17 uur) Een cheque van 1000,voor de gemeente te besteden in Yssel steyn en een cheque van 200.voor de zeskampploeg vormden het gouden randje van de opening van Ysselsteyns nieuwe boeren leenbankgebouw. Het was een d uikbare en voldane voorzitter H. Jenniskens, die deze gulle gaven kon rondstrooien in een van de modernste bankgebouwen van Limburg AAN DE KAR Het was even wachten geweest op het college van B. en W., maar die moesten nog een gouden paar felici teren. Dat was echter als vroeger met het rijtuig van Veulen naar Oirlo op weg en dat duurt langer dan men gewend is. Daarom ging het col lege maar op zoek en kon het gebeu ren dat het gouden paar Reintjes er gens onderweg het college trof en daar in de open lucht gefeliciteerd werd. WAAROM IN HET NIEUW In zijn begroetingsrede ging de heer H. Jenniskens dieper in op de vraag waarom na 12 jaren alweer een nieuw bankgebouw in dit kerkdorp gezet moest worden. Op de eerste plaats begon er plaatsgebrek te ko men, zeker nu men de assurantiën van de LLTB gaat overnemen. Op de itweede plaats is de omzet, het balanstotaal, de inleg en de uitzet ting van gelden met zulke kapitalen toegenomen, dat ook terwille van de veiligheid maatregelen genomen moesten worden. En lest best, door dat de nieuwe kerk niet doorging en het kerkbestuur de daartoe benodig de grond ging afstoten, moest men de kans gewoon grijpen om op een van de mooiste stukjes van Yssel steyn een statig nieuw gebouw neer te zetten TEVREDEN over dit initiatief was burgemees ter drs. F. Sohols evenzeer als over de cheque van 1.00,die hij had gekregen. Hij wees op de bijzonder snelle ontwikkeling van het 51-ja- rige Ysselsteyn, dat inderdaad ver vooruit ligt op vele andere agrarische gebieden. Toch waarschuwde hij open oog te hebben voor het feit dat weliswaar de agrarische ontwikke ling zonder twijfel nog door zal zet ten, maar dat de demografische uit breiding veel minder snel zal gaan. In 12 jaren is het inwonertal geste gen van 1531 naar 1860 inwoners, maar wlie b.v. de schoolverlaters be kijkt, die ziet dat 34% daarvan stu deert voor v.w.o. en h.a.v.o. (op Oos trum na het hoogste percentage); 22% voor de m.a.v.o. en 17% naar de l.t.s. is gegaan (het laagste aantal uit Venray). Deze jongelui zullen voor het grootste deel ander werk zoe ken dan het agrarische en dat be tekent veelal dat zij daarheen zullen verhuizen, waar zij hun emplooi vin den. Van de andere kant zal ongetwij feld de economische bedrijvigheid in dit kerkdorp zorgen voor een duur- Er zijn mannen die, omdat hun maten afwijken van de normale konfektiematen, geen konfektie kunnen dragen. Er zijn mannen die, omdat konfektiekostuums niet of nau welijks voldoen aan hun mode-eisen, geen konfektie willen dragen. Dat zijn mannen voor Santega's Moderne Maatkleding. Exakt naar uw maten gesneden; met de mo dernste apparatur geassembleerd in Santega's ateliers te Groningen. Geheel afge stemd op uw persoonlijke mode-wensen. Want u bepaalt zelf het model, de stof, hef dessin en de kleur. Desondanks draagt u binnen enkele weken een pak dat iet duur is. SANTEGA - het past als geen ander. VENRAY BOXMEER GROTESTRAAT 9a STEENSTRAAT 73 Arts Nooyen n.v. uw Santega dealer (stijlgroep Groningen) heeft 'n selekte stalenkollektie van super-lichtgewicht tot ro buuste Town 8c Country stoffen. Wij tonen ze u graag. Kom er eens kijken. zame ontwikkeling, medie door de groei van de bio-cultures, die juist in dit kerkdorp zullk een geweldige groei genomen hebben. Hij vond het in dit. opzicht wel tekenend dait 70% van de kredieten in Ysselsteyn in het laatste jaar weggingen voor zgn. mestfinanciering. In het volle ver trouwen dat de opening van dirt nieu we bankgebouw niet alléén een be wijs is van de vitaliteit van dit dorp, doch ook even een rustpunt mag zijn voor nieuwe impulsen, ver klaarde hij het prachtige bankgebouw voor geopend. Om dat nog eens offi cieel te onderstrepen verzilverde hij aan de niet te beroven kasbox de gekregen cheque. CADEAUX Namens de Centrale Boerenleen bank in Eindhoven, kwam drs. Bie- rings een sigarenkist aanbieden, waarbij hij er aan herinnerde dat de oude „bank" van Ysselsteyn menig plaats tot voorbeeld heeft gestrekt vanwege de doelmatige indeling. Hij vertrouwde dat ook dit nieuwe bank gebouw zulks zou zijn. Namens de plaatselijke LLTB bood voorzitter Claessens een tafelaan steker aan en hoopte dat de goede banden tussen beide coöperaties niet alleen bestendigd, doch ook uitge breid zouden worden. Pastoor Janssen kwam als goede buur zijn gelukwensen aanbieden en onderstreepte nog eens dat de boe renleenbank gelukkig haar sociale verstaat en o.m. het Ysselsteynse en maatschappelijke taak nog steeds verenigingsleven blijft steunen. Daarvoor was hij zeer dankbaar, zoals hij ook dankbaar was voor het feit dat het bestuur de oude traditie handhaaft om dit gebouw in te laten zegenen. Met de wens dat het gebouw zou mogen bijdragen itot het stoffe lijk welzijn van de -Ysselslteynse mens besloot hij zijn rede. Na de inzegening begon een druk ke receptie, waarbij burgemeester Schols dhr. Reinders en de binnen- huisarchitecte mej. Smeets compli menteerde voor wat zij in gezamen lijk werken aan het Lovinckplein -tot stand hebben gebracht. VERKEERSONGELUKKEN Op de parkeerplaats op de Gro te Markt werd onvoldoende opgelet bij het actheruit rijden. De personen auto, bestuurd door de 54-jarige J. K. uit Bergen botste tegen de Rode Kruisauto, bestuurd door de 39-ja rige J. D. uit Venray. Maar hier bleef het bij materiële schade. Op de Langstraat werd onvol doende afstand gehouden tussen twee personenauto's. Toen een der beiden plotseling afremde, botste de andere daar tegen op. De bestuurders van de beide auto's waren de 30-jarige L. L. uit Venray en de 49-jarige J. B. uit Hoensbroek. Ook hier bleef het bij lichte schade. Lichte schade kon er eveneens worden genoteerd bij een botsing op de Langeweg tussen de personen auto's bestuurd door de 41-jarige L. B. uit Venray en zijn 30-jarige plaats genoot A. I. Omtrent de juiste toe dracht heerst nogal onduidelijkheid, welke de politie tot klaarheid tracht te brengen. VERTREK De heer A. J. Steverink, hoofd van de St. Oda-basisschool in Ysselsteyn gaat dit kerkdorp verlaten in ver band met zijn aanstelling als leraar Duits aan de MTS te Enschede. Daarmede verliest Ysselsteyn niet alleten het hoofd van de lagere school doch ook de man die in talrijke ver enigingen en organisaties in de voor bije jaren zijn sporen verdiend heeft. Xerox Corporation in de Verenig de Staten, fabrikant van kopieer- en duplioeerapparatuur, boekte in 1971 een nettowinst van 682 miljoen 8,67 per aandeel), een stijging van ruim 13 procent in vergelijking met de winst van 602 miljoen 7,68 per aandeel) die dn 1970 werd be haald. Hierin zijn oök de cijfers van Rank Xerox en Fuji Xerox opgeno- De nettowinst van Rank Xerox Ltd. (Engeland), waartoe ook Rank Xerox (Nederland) N.V. behoort, be droeg in het boekjaar dat eindigde op 31 oktober 1971 384 miljoen. In de overeenkomstige periode van 1970 boekte deze dochteronderneming een nettowinst van 308 miljoen. De omzet van Xerox Corporation steeg met 14,1 procent tot 6.257 miljoen, terwijl Rank Xerox Ltd. een omzet boekte van 1.730 miljoen, een stijging van 27 procent. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Xerox en Rank-Xerox Ltd., de heer C. Peter McColough, zei op de jaarlijkse aandeelhouders vergadering: „Het jaar 1971 was voor ons bevredigend, niet alleen in verband met onze gunstige financiële resultaten, maar ook omdat wij erin geslaagd zijn een bredere basis te leggen voor de toekomstige groei van onze maatschappij. Ook de xerogra- fische markten in Europa en La tijns Amerika groeiden zowel qua omzet als winst. De handel met Oost- Europa en de Sovjet-Unie nam be langrijk toe. In het Verre Oosten had ook Fuji Xerox, die in negen landen xerografische produkten op de markt brengt, een succesvol jaar." Honderden jaren lang zijn de men sen uit Venray en verre omgeving, vooral in de meimaand, opgetrokken naar Oostrum om daar te bidden ter ere van O.L. Vrouw, Behoudenis der Kranken. Bedevaarten van grote en kleine groepen pelgrims hielden daar hun gebedsoefeningen. Onze opvattingen over bedevaart e.d. mogen dan al veranderd zijn, we zijn misschien wat minder ge hecht aan uiterlijk eerbetoon, toch blijft het altijd waar, dat wij in christelijke zin op deze wereld altijd vreemdelingen en pelgrims zijn, geen vaste woonplaats hebben op deze aar de. Daarom kunnen ook vandaag aan de dag nog velen hun christenpel grim zijn in een oprecht bedetocht zinvol beleven. Zondagmiddag 7 mei om 3 uur 's middags wordt er in Oostrum de traditionele viering gehouden: lof met preek en ommegang over de Vlasakker. Wij willen deze oude traditie in stand houden, maar of dat mogelijk is, zal natuurlijk afhangen van de belangstelling die er van alle kanten voor getoond wordt. Vorig jaar wa ren er bij deze plechtigheid plm. 250 personen aanwezig. We hopen dat het aantal bezoekers dit jaar zeker niet minder zal zijn. INSTALLATIE JEUGDNATUURWACHT Volgende week woensdag zal bur gemeester drs. F. Schols in de foyer van de schouwburg de Jeugdnatuur- wacht Venray officieel installeren. De 250 jongelui die hierbij zijn aan gesloten krijgen dan hun eerste op dracht NIEUWE ZAAKVOERDER Tot opvolger van de heer M. Kap pen, die directeur wordt van Land bouwbelang in Sevenum, is in Yssel steyn tot secretaris-zaakvoerder van de LLTB aldaar benoemd de heer L. P. J. Potten. ^)erseij Qouiure Exclusief en modieus o.a. SAINTJOSEPH GIBI SPES - LANOVA MODEHUIS Langstr. 61 - Telef. 1281 NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur TH. LANKVELD, arts Langstraat 76 - Telefoon 3558 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur DR. PENNERS Henseniusstraat telefoon 1878 Hemelvaartsdag 11 mei: TH. VAN THIEL, arts Patersstraat 30 telefoon 1887 ZIEKEN- EN ONGEVALLEpVERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Mevr. Zr. VERHALLE-DONKERS Tel. Horst 04709-3329 Hemelvaartsdag 11 mei: Zr. M. BROUNEN telefoon 1973 Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Hedde, Veulen. Dinsdag: Oirlo, Castenray, Merselo en Smakt. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in t oude gebouw Merseloseweg 5. smaandags tan. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 12.30-13 uur. ZWANGERSCHAP8- GYMNASTIEK Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fysio-the- rapie bij mevr. Poortman; BETER BEWEGEN VOOR OUDEREN Vrijdag van 14.45 tot 15.45 uur voor groep 1 en van 16.00 tot 17.00 uur voor groep 2 in de gymnastiekzaal van de St. Jozefschool. OPEN BEJAARDENWERK Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. Maaltijden ten behoeve van be jaarden. Aanmelden en afhalen da gelijks tussen 10.30 en 11.30 uur. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloeeweg 23, Venray telefoon 04780-1152 VERLOSKUNDIGE (ook op zondag) Mevr. A. M. F. Tiggeloven-Kuypers Dakdekkerstraat 5 telefoon 04780-2411 Spreekuur elke woensdag van 23 uur in de Clockert. BUREAU WONINGZOEKENDEN Spreekuur voorzitter commissie toewijzing na voorafgaande afspraak. Afspraak schriftelijk of mondeling op het kantoor van de woningvereni ging St. Oda, Langeweg 61, tel. 1541. BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m, vrijdag van 9 tot 10 uur. AUTO-NOODHULP WEEKEND-DIENST VENRAY EN OMGEVING Alarm nr. teL 04780-3660 van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1