LTS letterlijk en figuurlijk groter Raadsvergadering venray de mooiste GORDIJNEN Uit Peel en Maas Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ^iThqértites VRIJDAG 28 APRIL 1972 No. 17 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKFN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVGPTNTIEPRIJS 15 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bQ vooruitbetaling) De bouw van de nieuwe praktij kvleugel met gymnastieklokaal aan de Venrayse LTS vordert goed. Men hoopt deze nieuwe vleugel in het nieuwe schooljaar in zyn geheel in gebruik te nemen, alsmede de nieuwe aula, het grote overblijflokaal. In de nieuwe gymnas tiekzaal springen de jongelui intussen al op een spiksplinternieuwe trampoline. Al reden dus voor het schoolbe stuur (na het afscheid van die heer Suyker weeh onder de vertrouwde leiding van de heer L. A. Nelissen) en directeur dhr. A. Hijl om tevreden te zijn. Dit temeer, waar ook het minis terie meegedeeld heeft dat met in gang van het nieuwe schooljaar de Venrayse LTS ook kan beginnen met de nieuwe afdeling motorvoertuigen techniek. Een nieuwe afdeling dus, die naast de afdeling metselen, timmeren, metaalbewerking en metselen de toekomstige leerling nog een groter keuzemogelijkheid geeft. Voeg daarbij dat de I.T.O. afdeling dit jaar haar eerste eindexaminandi af gaat leveren, dan is er alle reden om na een bouwperiode van 2 jaren (waarbij heit onderwijs „normaal" door moest gaan) in feite de vlag uit te steken. MAAR Al is men gelukkig met wat tot heden bereikt is en al is het zeker waar dat achter de uit 1953 stam mende voorgevel intussen ontzagge lijk veel ten voorddie veranderd is, tevreden is men nog niet. Op de eersite plaats is deze gewel dige derde uitbreiding (kosten bouw en inventaris rond 4 miljoen) bere kend geweest op 400 leerlingen. Ho ger wenste het ministerie niet te gaan, toen, een jaar of zes geleden de betreffende aanvrage werd inge diend, op grond van de daar en toen beschikbare cijfers. De werkelijkheid is echter dat in het aflopende school jaar 510 leerlingen het LTS onder wijs volgden en dat in het nieuwe schooljaar dat aantal zal stijgen tot 550.... Het verschil moet men als vroe ger op zien te vangen door dn plaats van 35 lesuren, 40 lesuren per week te gevlen, waarbij men dan nog geen enkele uitwijkmogelijkheid geeft. Bovendien eist de nieuwe afdeling motorvoertuigentechniek een prak tijklokaal voor zich op en minstens 2 theorielokalen. Wil men in augus tus daarmee starten, dan is het der halve nodig dat men weer met de praktijklokalen gaat du vel jagen en dat de noodlokalen bij het oude Ly ceum voorlopig nog bij de LTS in gebruik zullen blijven. Men heeft te gelijk met de aanvrage voor deze af deling ook om bouwvergunning van genoemde lokalen gevraagd, maar die vergunning is nog niet afgegeven en gebouwd kan er nog niet worden, hoewel het een kleine moeite geweest was ze tegelijkertijd mee te nemen in deze derde uitbreiding. Het heeft niet mogen zijn en bijgevolg is er al weer een achterstand als in oktober deze nieuwe uitbreiding plechtstatig geopend gaat worden Al is men intussen op de LTS' wel wat gewend, prettig is deze situatie nie,t en directeur en leraren hebben nu nog steeds niet het gevoelvoor een volwaardige school te staan. Men duimt nu dat het ministerie, ondanks alle bezuinigingen, toch nog snel verlof tot bouwen geeft, zoals ook voor de tweede gymzaal, want de eerste draait, nauwelijks klaar, nu al 50 lesuren per week. I.T.O. AFDELING Men is wel bijzonder trots op het fëit dat de afdeling voor individueel technisch onderwijs, waarmede men drie jaren geleden startte en waarop een 100 tal leerlingen zitten, nu de eerste geslaagden zal afleveren. Venrays school heeft juist aan die leerlingen alle aandacht gegeven, niet alleen door het psychologisch onderzoek vooraf en de begeleiding op school. Doch reeds met ingang van 1 februari j.l. heeft men een ieraar vrij gemaakt voor een dag per week, die in samenwerking met het gewes telijk arbeidsbureau naar een voor deze jongens geschikte plaats in 'het bedrijfsleven gaat zoeken en hem ook daar in de gaten houdt. Een ander experiment is thans ook afgesloten, namelijk dat men de jon gelui, die van deze afdeling komen, naast timmmeren, schilderen of met selen, wat hun hoofdvak is, nu meer algemene bouwtechniek onderwezen heeft, zodat ze in feite alles kunnen en in onderhoudsbedrijvlen of -afde lingen manusje-van-alles kunnen, worden. Men ziet trouwens dat in het bouwbedrijf de vraag steeds groter gaat worden naar deze alles-kun- ners en het is dan ook de vraag of men ook in de gewone afdelingen van de school zich niet meer moet richten op de algemene bouwtech niek. Dat is op het ogenblik in stu die, waarbij de oude wet voor het lager onderwijs bepaald wel moei lijkheden in de weg legt. Van de ene kant dus prettige en op timistische berichten, van de andere kamt nog altijd' wens/en en verlan gens. „Al is het begrijpelijk dat met een in den lande wat aflopende be langstelling voor lager technisch on derwijs het ministerie wat voorzich tig is met het geven van vergunnin gen, van de andere kant moet men, daar waar nog wel belangstelling bestaat en dat is met name in Ven- ray, toch eindelijk ook eens de kraan wat verder open durven draaien. zo stelt directeur Hijl, die konstateert dat juist uiit landbouwkringen steeds grotere belangstelling komt voor de LTS .Is het niet om om te schakelen, dan om het steeds technischer wor dende land- en tuinbouwbedrijf vak kundig te kunnen regelen. En ook daar moet Den Haag oog voor heb ben Vrijdag 28 aprli: 19.00 uur repetitie voor het hele koor. Zondag 30 april: 10.15 uur Hoogmis. Maandag 1 mei: 18.4520.00 uur repetitie le en 2e stem. Dinsdag 2 mei: 18.00 uur gymavond. Woensdag 3 mei: 19.00 uur repetitie voor bassen en tenoren. Donderdag 4 mei: 18.30 uur repetitie 2e stem. 19.10 uur repetitie le stem. van 22 april 1922 Gevraagd een persoon geniegen met petroleum te venten. Adres: Joh. Rooyackers Beekweg. Aan hetzelfde adres te koop: lege haringtonnen. Gevraagd 200,ter leen voor uitbreiding zaak tegen 6 pet. met maandelijkse aflossing. Adres Bureau dezer Courant. Bedrijfsslapte. Werken op de glasfabriek „Stella" te Limmel de glasblazers en glasslijpers in zeer beperkte mate: de eersten per dag in twee ploegen, de laatsten om de an dere week, blijkens bekendmaking zal ook op de porseleinfabriek „Mo- sa" vanaf de volgende week 1 dag in de week de geheele fabriek stop gezet worden. Een deel van Oostrums schooljeugd was op de publieke tribune aanwezig om de raadsvergadering van j.l. dinsdag mee te maken. Een raadsvergadering die de VOORZITTER begon met een geluk wens aan de Zeskampploeg, de goodwill-ambassadeur van Ven ray. Ondanks het feit dat Oostrums jeugd een flinke stapel werk stukken over de gemeente had meegebracht, bleek het werk der vroede vaderen hen toch zwaar tegen te vallen. „Ik snap er niets van"zei eerlijk en gapend een kleine Oostrumse, wat wel begrijpelijk was, want het was laat en de agenda was vrij saai. ONTRUIMIGSTERMIJN De raad had geen bezwaar tegen verlenging van de ontruimingster- mijn voor de woning Gunhoekweg 8. Indertijd is besloten dat die midden 1969 ontruimd moest zijn omdat die woning slecht was, doch de 70-jarige heer Verstappen houdt het huis zo goed mogelijk in orde en wil niet naar elders. Aangezien het „in zeke re mate nog verantwoord is" dat die woning bewoond wordit, wil men hier verder niets over zeggen en wordt de ontruimingstermijn maar ver lengd. DE BRUYN was wel niet zo geluk kig met dit voorstel, want wat men de een toestaat moet men ook de an der gunnen. Bovendien kan men toch een nieuwe woning bouwen op het zelfde terrein. Maar zowel STEEGHS als de VOORZITTER wezen op de leeftijd van de betrokkene en meende dat het in dit uitzonderlijke geval toch wel verantwoord was. Daar slioot de raad zich bij aan. LEGESVERORDENIG In 1965 zijn voor het laatst de le- geskosten in Venray vastgesteld. Ge zien de sterk gestegen kosten en de loonsverhogingen sindsdien was er nu het voorstel om de prijzen van de verschillende diensten die van ge meentewege aan de burgers verleend worden te verhogen. Daarbij was men uitgegaan van de tarieven, die andere gemeenten op dit moment vragen. Over het al gemeen komen de prijzen 100°/o ho ger liggen. De commissie financiën was in tussen al met deze verhogingen ak koord en ook de raad volgde dit voorbeeld Drs. DEN BROK wilde allereerst weten, hoe men aan de verschillende verhogingen komt. De VOORZITTER vertelde hem dat men op d'e eerste plaats gekeken had hoeveel werk een en ander met zich bracht en op de tweede plaats wat 'die dienst in andere gemeenten wel kost. Drs. DEN BROK kon er over het algemeen wel mee nstemmen, doch vond het onjuist dat de raadsfrac ties voor extra stukken van de raad nu veel meer moeten betalen. Opbouw '70 had b.v. vorig jaar 10 exemplaren van de begroting aangeschaft, maar dat gaat nu kapitalen kosten. Maar nadat afgesproken was dat hiervoor een speciale afspraak met de raadsleden onderling gemaakt zou worden, ging deze nieuwe verorde ning onlder de hamer door. Temeer waar ook VAN VALKEN GOED aantoonde dat de verhogin gen minder hoog waren dan ze op het eerste oog lijken. Gaat men na wa,t deze kosten sinds 1948 gestegen zijn dan liggen ze aardig goed in de trend van de overige prijsverhogin gen. "i HAGELWEG 70 m. Hagel weg wordt getrokken bij een kavel grond aan de Beeikweg. Maar eerst moet dat stuk dan ont trokken worden aan het openbare verkeer. De ter inzage gelegde plan nen hadden geen bezwaar ontmoet uit de burgerij en ook de raad ging met onttrekking zonder meer ak koord. AIRSTRIP-SUBSIDIE In Venlo heeft de stichting Lucht vaartterrein Noord Limburg een air strip aan laten leggen voor zaken- en sportvliegverkeer in de regio. Omdat ook Venray daar misschien van pro fiteren kan werd een subsidie in die aanleg gevraagd van 300, De raad ging hiermee akkoord. Maar eerst volgde er een heel prin cipiële discussie. .Zo wilde Drs. DEN BROK eerst wel eens weten, wie van die air strip in Venlo profiteren zal. Hij meende alleen het bedrijfsleven, maar dat moest volgens hem, zijn eigen boontjes maar dioppen. Daar was de VOORZITTER het in zoverre mee eens dat het alleen het bedrijfs leven was, dat daarvan profiteerde. Die betaalt overigens al het grootste aandeel. Maar ook de sportvliegerij kan er mee gediend zijn en de re creatie en in dat kader had toch ook de gemelente wel belangen bij dit soort voorzieningen, afgezien dat een air-strip toch ook onder „verkeer" gerekend wordt, waarbij de gemeen te toch -altijd een heel dikke vinger in de pap heeft. Bij DE BRUYN kwam de vraag naar voren of het geen gebruik wordt dat allerlei stichtingen aller lei aktiviteiten opzetten en dian de gemeenten voor d-e rekening op laat draaien. Hier bleek dat niet het ge val, want het hele onderzoek kost ruim 6.000,en de gemeenten Venlo, Venray en Sevenum dragen m de kosten slechts een gering aan deel bij. Terwijl de VOORZITTER vertelde dat het onderzoek nog -gaan de was, bestreed Drs. DEN BROK dit ten sterkste, want die had al een heel rapport bij de stuikken gevon den. JANSSEN wilde weten wat nu het vervolg is, als dat onderzoek een maal afgesloten is. Dat kon de VOORZITTER niet precies vertellen, want dat ligt aan de uitslag, Voor naam is dat Venray meespeelt. Hij vertelde dat men eerst hier de boot heeft afgehouden totdat bleek dat het vliegveld de Peel nooit voor zakenlieden en particulieren gebruikt zal kunnen werden. Nu een „eigen' vliegveld er dus niet in zit, heeft men zich achter de Venlose plannen geschaard. De tijd zal leren, wat die opleveren. De VOORZITTER kon verder ver tellen wat hij wilde, Drs. DEN BROK bleef tegen. GEMEENTEWERKEN had ook een verlanglijstje inge diend. Er moet versleten materieel vervangen worden voor de plant soenendienst. Op het lijstje stonden: klepélmaaier 6.400, luchtkussenmaaier 1.000,^- motor-driewieler 3.600, kunstmeststrooier 3.000, De raad verleende het krediet van 14.000,—. GYMNASTIEKZAAL IN VELTUM Reeds eerder stelde de raad een krediet beschikbaar voor de bouw van een gymnastiekzaal in Veltum. Men kon echter geen toestemming krijgen dat bedrag te lenen, reden waarom nu de raad opnieuw het zelfde besluit moest nemen. B. en W. geloven namelijk op korte termijn het benodigde geld nu wel te pakken te kunnen krijgen. De raad had ook nu geen moeite met dit voorstel. OPENBARE WERKEN BRUKSKE Voor de aanleg van wandelpaden, voorterreinverharding en openbaar groen in de eerste fase van het be stemmingsplan Brukske werd aan de raad een krediet gevraagd van 571.000,Reeds eerder stond de raad een krediet toe voor ontslui ting van 228.098, Ook ditmaal ontmoette deze aan vrage geen tegenstand. OVERBRENGEN VAN GRAVEN Was het eerst die bedoeling dat de graven van het kerkhof Grote Kerk door d-e gravendienst van het leger zouden worden overgebracht naar de begraafplaats de Boschhuizen, nu is die dienst inmiddels opgeheven. Dat betekent dus dat de gemeente het zelf moet doen. Men denkt in het najaar daar mee te beginnen. Nu was het voorstel er om de benodigde kredieten voor het overbrengen van de nu reeds aangemelde 200 graven, waarvoor men 19.250,denkt no dig te hebben. De raad gaf zijn toestemming voor dit krediet. BOUWKAVELS IN BERGKWARTIER De raad gaf zijn goedkeuring aan de verkoop van bouwgronden in het Bergkwartier aan de volgende ko pers: N. Huggers, De Houten Hoek 43 594 m2 21.127,62; J. Rongen, Pr. Margrietstraat 16 567 m2 19.931,76; G. Bakens, Kemp weg 163 540 m2 10.019,76; N. Hovestad, Monikes- straat 23 594 m2 21.127,62; C. van Rossum, Veltumse Kleffen 103 540 m2 19.304,76. In deze prijs is in-berek-end 450,- als aansluiting op het centrale an tenne-systeem en de aanleg van een inrit van die weg t-ot aan de grens dier bouwkavels, welke naar gelang de lengte komt te liggen tussen 250,- en 500,-. Een en ander is afhanke lijk van de goedkeuring van het plan door G.S., waarna eerst de defini tieve afrekening kan plaats hebben. SPORTPARKEN Men had na verkoop van de Rouw- kuilen voor 195.000,nog 64.000, over uit de eerste fa-se en men is meit dat gled begonnen de sportvelden in Oirlo-Castenray, Merselo en Oostrum in orde te maken. Een en ander blijkt door allerlei omstandigheden te weinig om er de finitief een punt achter te zetten, re den waarom de raad nu nog om aan vullende kredieten gevraagd werd. Zij vormden de volgende bedragen: Merselo Oostrum Oirlo-Castenray 10.000,- 20.160- f 41.000,- De raad had er vrede mee dat ook de resterende 71.160,hiervoor wordit uitgegeven. VAN VALKENGOED vertelde dat men hierdoor aan vele wensen tege moet komt. Hij wilde meer weten over de 25.000,die indertijd voor het voetbalterrein Smakt ter be schikking stelde. Dit is, aldus wethouder LOONEN aan Vierlingsbeek uitbetaald, die mede hiermee in Holthees een voet balveld verwezenlijkt heeft. PLAN LANDWEERT gaat zijn schaduwen vooruit wer pen. De -raad werd gevraagd om een voorberiedingsbeSluit te nemen voor da,t gedeelte van het plan wat l'igt tussen Akkerweg, Landweertweg, Stationsweg en Maasheseweg. Dit wordt dan in hoofdzaak gedaan om daar op de nog resterende bouwka veis te kunnen bouwen. VAN VALKENGOED vond het een vreemde zaak, dat men daar licht, riolering en wegen heeft lig gen, waarvan de gemeente niets te rug ontvangt en die de prijs van de bouwkavels desondanks de lucht in hebben gedreven ten gunste van de bezitters. Het wordt z.i. hoog tijd dat er een bouwgrondverordening gaat komen en hij vroeg zich af of een deel van de gemaakte kosten niet alsnog te verhalen zijn. Daaraan twijfelde wethouder G. SCHOLS. Het is oud gebied en een en ander is intussen verjaard. De raad had direct bij de aanleg met een dergelijke verordening moeten ko men. Dat is niet gebeurd. DE BRUYN vroeg of het niet hoog tijd wordit voor de rest van Land- weert dan een dergelijke verordening op te stéllen. Daar ligt, volgens wet houder SCHOLS de situatie heel an ders omdat men daar in maagdelijk gebied zit en de totale kosten voor ontsluiting en waf dies meer zij, kan laten drukken op de bouwkavelprij- Toen ging de raad er mee akkoord. GRONDVERKOPEN Akkoord ging de raad ook met 135 m2 bouwgrond aan de Haten- donkstraat in Oostrum aan L. Lens- sen, Pr. Hendrikstraat 9. Nu kan men met de bestaande kavel een dubbele woning bouwen. De prijs is inclusief ontsluitingskosten 9.045,-. Van Mevr. J. Sijbers-Defikx, Ak kerweg 17, werd 3290 m2 aangekocht i-n Vlakwater. De prijs Bedroeg 18.095,—. SCHOLEN J De Kleuterschool St. Anna in de Christus Koning parochie kan de ge bruikelijke versiering aan laten brengen, waarvoor 10 jaren geleden al 2.000,is uitgetrokken. Mevr. PO ELS-PETERS vroeg zich af of men geen precedent ging schep pen. Bovendien had zij gemerkt dat het hier in feite om speelmateriaal gaat. Mevr. RUTTEN-TI ELEN vertelde dat bij ieder nieuw schoolgebouw voor 1% van de bouwkosten een de coratieve versiering kan worden aan gebracht. In dit geval was dat 2.000. Die hebben netjes op de begroting gestaan en zijn goedgekeurd. Maar het is nooit gelukt er iets aardigs voor te vinden, tot men nu iets gevonden heeft dan decoratie is èn als speel tuig gebruikt kan woren. De inspec- trice is er „kapot' van en dus En dus besloot de raad alsnog diie 2.000,weer eens goed te keuren. SCHOOL IN BRUKSKE De raad werd om wadewerking gevraagd voor de stichting van éen 12 klassige basisschool in Brukske. Drs. DEN BROK had gezien dat die school bedoeld was voor 400 leerlin gen en vroeg zich af in welk jaar men wel dacht dit aantal te berei ken. Wethouder SCHOLS verklaarde dat einde 1972 zeker 600 woningen in Brukske bewoond zullen zijn en dat begin 1974 aan duizend wonin gen gedacht wordt. Dan is 400 kin deren z.i. niet hoog geschat. De raad verleende toen zonder meer de gevraagde medewerking. 24.000,werden verder toege staan voor de aanschaf van meu bilair in de nieuwbouw van gemeen tewerken aan de Leunseweg. Toen lag er nog een hele serie schriftelijke vragen en had men zich nog eens aan een uitvoerige discus sie gewaagd over plan Brukske. Hierover leest U volgende week meer. De heren TIMMERMANS, MUL DERS en OUDENHOVEN ontbraken op het appel. HET MEERSTEMMIGE JONGERENKOOR „CAPRICCIO" EN HET JEUGDORKEST „BOJEMA" Voor het Koor: In het komende weekend vervalt de gezamenlijke repetitie. Houdt er wel rekening mee, dat vanaf dins dag 2 mei iedere avond een geza menlijke repetitie gehouden zal worden i.v.m. Koorfestival in Hil versum. Voor het orkest: In verband met de aktiviteiten van het koor (koorfestival in Hilver sum) vervallen de repetities op vrijdag 28 april en vrijdag 5 mei. Alleen de begeleidingspgroep voor de Eucharistieviering op 7 mei heeft op maandagmorgen 1 mei re petitie in 216. Voor alle orkestleden geldt het volgende verzoek, om zo spoedig mogelijk bekend te maken of men deel wenst te nemen aan het Zo merkamp. iVUHICIl V Clll Wllhslminastr.S Vtonroy 047Ba-e510

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1