n GOED BED komt van thomassenE De konsekwenties van meer vuil Jaarvergadering Kath. Invalidenbond Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Boerenleenbank Oostrum bestaat vijftig jaar "■«aSMKl WKMtti.m* Waar niets is verliest de keizer zijn recht VRIJDAG 21 APRIL 1972 No. 16 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG [E2 VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVEPTFNTIEPRIJS 15 et per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR «.75 (bi) vooruitbetaling „En wat zag ik, mijnheer de voorzitter, stront, klinkklare stront", aldus uit een verslag van Venrays gemeenteraad uit de twintiger jaren, waarin het ene raadslid het andere beschuldigde de goot, bedoeld voor lozing van z(jn afvalwater, tevens te gebruiken voor lozing van zijn w.c. Men ziet dat het probleem van de waterver vuiling al lang speelt en zelfs onder Venrays vrocder vaderen Wat het raadslid uit die dagen deed, doet feitelijk het waterschap thans nog iedere dag. Namelijk op letten of er behalve het afvalwalt'er dat vla ide waterlossingen weg moet, ook niets anders in beken en sloten terecht komt. Gezien de verschillen de boeten, die o.m. het vorig jaar gevallen zijn en waarbij landbouwers 125,en 150,boete ite betalen kregen omdat ze sloten en waterlos singen gebruikten voor gierafvoer, is zulk een controle niet overbodig. En daar zitten we meteen bij het probleem, waar onze landbouwers tegenwoordig wel tegen aan zitten te hikken REKENING HOUDEN Want de boer blijkt niet meer die koning te zijn op eigen erf, die hij vroeger in feite was. De man. die zijn landbouwbedrijf steeds meer industrialiseert, mag dan de geuren en het afval van zijn beesten als na tuurlijk en gewoon beschouwen, an deren blij'ken daar helemaal niet op gecharmeerd te zijn. En met de hin derwet in de hand kan dikwijls tegen hem opgetreden wordenHij moet dus zorgen „voor" te blijven en de lange lijst van ontheffingen, ook in dit blad, toont wel aan, dat hij weet welke risico's hij kan lopen, zo hij die niet aanvraagt. Komt er later een keer „overlast" om de hoek kijken en heeft hij geen vergunning, dan is de boer in last Daarnaast is er het waterschap, dat hem op zijn zielement zit. Kon men vroeger nog wel hebben dat wat gier in waterlossingen terecht kwam, nu er dergelijke porties, .runderen, varkens, kalveren en pluimvee in het Noord Limburgse land zijn ge concentreerd wordt het een onmo gelijke rotzooi als men waterlossin gen als openbare giersloten gaat ge bruiken. Hij moet dat kwijt zien te worden op het land of via anderen. Dat betekent dat hij gierkelders moet bouwen, dat hij soms extira kosten meet maken. En in de nabije toekomst wacht hem dan nog de aanslag van he,t zui veringsschap Daar moet even zo goed als yoor het waterschap de gewone burger zijn steentje toe bijdragen, maar uit de ervaringen elders blijkt toch wel dat de landbouwer-industrieel er ook niet zonder kleerscheuren af zal ko men. VOORBEELDEN TREKKEN In Rijnland betaalt men nu al 8,- per jaar per zgn. inwoner-equiva lent ter bekostiging van de water zuivering. De wet Verontreiniging Oppervlakte-wateren geeft duidelijk aan welke equivalenten men mag be rekenen voor bepaalde diersoorten. Dat zijn: runderen volledige lozing 10 idem alleen gier 3 varkens, volledige lozing 2 idem alleen gier 1 mestikalveren 1 pluimvee 0,1 pelsdieren 0,1 De eenvoudige rekening toont aan dat wie runderen houdt en alles in de sloot laait lopen per rund per jaar dient te betalen 10 x 8,is 80, Per varken wordt dat 16,per kalf 8,en per 10 kippen ook 8,—. Kijk, dat zijn geldbedragen, die er niet om liegen en die de boer wel eens de vraag doen stellen of ze het nu wel alleen zijn, die het gelag moeten betalen en of de burgers met hun wasmiddelen en hun verpak kingsmateriaal de zaak niet even hard verpesten als zij. Maar waar ze vooral om knijpen is of een en ander niet oorzaak wordt dat ze veel hogere produktiekosten gaan krijgen en zich dus uit de markt gaan prijzen. Want 'bovenstaande „belastingen" houden nog altijd de dwang in om met lozen op te houden, zelf voor ziening ente treffen, mest en gier- banken op te richten als men zelf dat spel niet op eigen land kwijt kan, kortom kosten te maken, om kosten te vermijden. Nu is dachten we, die opwinding over dit te maken kosten, wel eens ten onrechte opgeblazen. Op de eerste plaats heeft men bij de ontwikkeling vna landbouw naar industrie bijzon der weinig aandacht aan het afval probleem geschonken. Daar krijgt men nu de rekening voor gepresen teerd. Op de tweede plaats is het zo dat België dan misschien wat achter loopt met maatregelen op het gebied van de watervervuiling, doch dat de Bondsrepubliek gelijke tred houdt met ederland. Tiet hele probleem speelt ook in E.E.G. verband en wordt daarin geregeld, zodanig dat dit probleem overal dezelfde kosten verhoging met zich gaat brengen. ANDERE KANT We dachten dat de moeilijkheden veel meer op ander terrein komen liggen. Bij verdeer uitbreiding van kerkdorpen komt de bewoonde we reld meer naar de boerderijen toe en dat kan nieuwe problemen opleveren. Trouwens ook de akker- en tuin bouwer is niet gecharmeerd van een stinkende buurman en dat levert dan al problemen op in het éigen boeren land. Een strenge planologie en rij'kssteun voor hen, die door hinder wettoepassingen getroffen worden is daar de enigste oplossing voor. We dachten verder aan het recreatieve belang. Boerenland wordt steeds meer openlucht-recreatie-terrein en ook daar mag men dan graag naar varkens en kippen kijken, maar rui ken doet men ze liever niet. En dat men alle enhet gelag zal moet enbetalen, dat gelooft men zelf niet. De machtige boerenbond mag dan wat leden verloren zijn, die boe- renbelangen werden nog steeds vak kundig en stevig verdedigd. Trou wens in eigen plaats hebben ver schillende industrieën al waterzui veringsinstallaties gebouwd en zit men bij het waterschap al vlot te .re kenen voor een nieuwe aanslag voor die bedrijven, die meer m3 water brengen, dan normaal is te noemen. Ook daar wordt dus de rekening ge presenteerd. SCHANDAAL Intussen blijft het wel een schan daal, dat wat de ene niet mag de an der wordt toegestaan. Terwijl con troleurs van het waterschap langs beken en sloten nijver speuren naar geloosde gier en andere ongerechtig heden, moet in 1972 een burgemees ter van VierTngsbeek voer de zo veelste maal protesteren tegen de open riool van Venray, die midden door zijn gemeente stinkend zijn weg 'zoekt naar de Maas, waarin de V<en- rayse sporen tot achter Boxmeer zichtbaar zijm, Dat is meten met twee maten, waar schnijtoaar het geld niet voor gevon den kan worden om aan die onhoud bare toestand een einde te maken. INHAALMANOEUVRE Toen de 37-jarige J. B. uit Venray op de Maasheseweg links wildie af slaan, wiilde juist op dat moment de personenauto bestuurd door de 25- jarige B. uit Nederasselt hem inha len. De auto botste in de flank tegen de andere auto, maar het bleef bij materiële schadie. INHALEN ZONDER VOLDOENDE AFSTAND Een berekeningsfout was oorzaak dat bij een inhaalmanoeuvre de per sonenauto, bestuurd door de 34-ja- rige in Venray verblijvende Turkse gastarbeider A. in botsing kwam met de auto bestuurd door de 31-ja- rieg mevr. J. v. T. uit Grave. Maar ook hier bleef het bij lichte materiële schade. Terwül de districtsdirecteur B. Mars in de feestvergadering te Oos trum de heer J. Loonen de gouden ere-medaille van de Centrale Boerenleenbank opspelt, omdat hij 40 jaren lang voorziter van deze bank is geweest, doemt naast het heden het verleden op. Het ver leden dat 50 jaren geleden begon en feitelijk verpersoonlijkt is in de heer P. Derks, die de bronzen medaille krjjgt, omdat hij de enige overlevende is van de 22 mensen, die voor 50 jaren in Oostrum de Boerenleenbank oprichtten. INLEGGELDEN IN EEN TASJE Het verleden ook, dat zo moeilijk te achterhalen is omdat veel is ver loren gegaan. Maar de boerenleen bank heeft zijin spoor door Oostrum getrokken, eerst op het kantoor van de Zuivelfabriek, later ten huize van de familie Lemens, waarvan Me vrouw in de evacuatietijd de 25.000 inleggeld in haar handtas meesjouwt de vreemde in. Dan weer ten huize van de -tweede kassier, de heer Claes- sens, dan weer in het kantoor van de boerenbond om vóór de nieuwbouw weer terecht te komen in de oude zuivelfabriek. Het verleden, waarin kassier Lem- mens de eerste jaren vijftig hele gul dens kreeg voor zijn werk en niet- meer wilde, want eerst moest de op richtingsschuld gedelgd zijn. Het verleden, waarin A. W. Loonen als voorziter en J. Jenniskens en Erans Poels het bestuur vormden van de nog jonge bank, die in haar eerste levensjaar 'toch al bijna 53.000,- aan spaargelden incasseerde en wier eer ste lennig zegge en schrijven 500,- bedroeg. Het debacel van de Hanze- bank maakt in 1923 de mensen aan vankelijk weer kopschuw, maar des niettemin ging men ijverig voort, óók onderling ruzie te maken. Oostrum wilde de mensen van Brukske en Lull bij de bank hebben, maar daar protesteerde Venray tegen. Verder wilde men in Oostrum zelf, vnawege de aansprakelijkheid, de mensen, die geen lid wilden worden, maar tooh bij de barnk spaarden, er uit hebben. Dat lis ook gebeurd en kassier Lemmens moest op een ge geven ogenblik zij net met bloe dend hart 30.000,terugbetalen. Als derde voorzitter neemt in 1932 d)e heer J. Loonen de voorzitters hamer over en leidt de bank mee door de stormen van krisis, oorlog, verwoesting en evacuatie, daarbij trouw terzijde gestaan door kassier R. Lemens, die bij zijn afscheid in 1946 dankbaar konstateerde dat geen Oostrumse mensen nog schuld bij de bank hadden. Waar de bank dan wel van draaien moest, daar ging hij niet verder op in. De nieuwe kassier M. Claessens werkte aanvankelijk 'thuis, maar was de koning te rijk toen hij in 1950 naar het kantoor vna de boerenbond ■kon. Daar begon de naoorlogse groei, die zorgde dat niet alleen de kassier er een volledige dagtaak aan kreeg, doch ook dat men in 1954 weer naar de oude zuivelfabriek trok met een balans-totaal van 1,6 miljoen en een omzet van 15 miljoen. In 1962 wordt hij opgevolgd door de heer J. Janssen, die met het be stuur de nieuwe bank voorbereidt, welke in 1967 in gebruik werd ge nomen. En dat daarin hard gewerkt is, bewijs het balanstotaal van vorig jaar dat 5,5 miljoen aangeeft en een omzet van 100 miljoen. GELUKWENSEN Was het een wonder dat men uit sluitend tevreden gezichten zag op de feestelijke vergadering van j.l. dinsdag toen men in petit comité d'iit gouden jubileum herdacht. Geluk wensen werden uitgesproken d'oor de districts-dir^cteur, die behalve medailles voor Loonen en Derks, ook nog een zilveren ere-medaille mee bracht voor het zilveren bestuurslid G. Joosten. Hij wees er op, dat juist door het vele en dikwijls belange loze werk van bestuurderen in het verleden de Centrale Bank is kun nen uitgroeien tot de grootste bank van Nederland, wier dienstenpakket steeds .groter zal worden, óók voor particulieren. Een speciaal woord van gelukwens bracht hij namens deze centrale bank over aan de gedecoreerden. Loco-burgemeester Schols, die met de wethouders Loonen /en van Oers Venrays gemeentebestuur vertegen woordigde, vertrouwde dat in de tweede helft van 1972 middels wo ningbouw in het plan Zuid van Oos- trum een begin kon worden gemaakt met de uitgroei van dit kerkdorp tot 1600 inwoners in 1975. Men hoopt binnen 10 jaren ruim 300 woningen in Oostrum gereed te hebben. De fi nanciële -hulp van de bank zal daar bij op hoge prijs worden gesteld. Pastoor A. Thomassen was zeer dankbaar voor de cheque van 500,— die het bestuur bij dit jubileum aan de kerk geschonken had. Een nieuw kazuifel is daarvan het resultaat. Als oud-geestelijk adviseur was hij slechts gewend aan de „kerk-cens", wel wat overdonderd van de miljoe nen, die Oostrums bank nu jaarlijks omzet. Maar het deed hem van de andere kant genoegen dat diezelfde kerk het oude school-huis, wat het 'kerkbestuur indertijd met hulp van die bank gekocht had, in 1967 had kunnen terugverkopen (en heel wat duurder), waardoor de stichting van de nieuwe bank mogelijk werd. Hij was vooral geporteerd door het feit dat de bank, geboren uit sociale nood, thans nog altijd haar sociale taak kent en tot uitdrukking brengt. Tenslotte bracht de kassier J. Jans sen een gedegen overzicht van het doen en laten van de bank 'in de voorbije vijftig jaren. (Zie boven). DANKBAAR Zowel, in zijn welkomstwoord als in zijn slotwoord toonde de heer Loo nen zich dankbaar voor de grote groei, die de bank heeft gekend en het vertrouwen, dat zij altijd heeft gekregen. Hij was dankbaar voor de onderscheidingen voor hem zelf en voor de heren Derks en Joosten, ook dankbaar voor de geschenken, die het bestuur de jubilarissen had aan geboden en sprak zijn vertrouwen uit dat de bank in de komende jaren in een groeiend Oostrum zijn grote plaats zou weten te bew-aren. Dan begon een druk bezochte re ceptie, waarbij niet alleen alle ver enigingen van Oostrum (ook de Har monie) acte de presence gaven, doch ook .vele spaarders en inleggers. SCHOOLVERENIGING VOOR CHRISTELIJK KLEUTER- EN BASISONDERWIJS VENRAY Zoals in onze vorige editie werd vermeld, werd op donderdag 6 april de vereniging voor christelijk kleu ter- en basisonderwijs opgericht. Udt het op die avond verkozen bestuur werden de funkfcies als volgt ver deeld: Voorzitter: Th. C. van Dijk, Oude Oostrumseweg 1; sekretaris: J. H. Hof sink, Eikenlaan 8; penningmees ter: H. M. Perfors, Langstraat 100; lid: mevr. J. de Frétes, Houtenhoek 11 en J. Kranendonk, Kempweg 89. Voor het nieuwe schooljaar kun nen nog leerlingen worden opgege ven bij het schoolhoofd, de heer J. S. Viet, Beukenlaan 11 tel. 3396. De eerstvolgende ledenvergadering wordt gehouden op 15 mei; 20.00 uur in Den Hoebert, Westsingel. Ook be langstellenden zijn welkom. JONGEN TEGEN AUTO Op de kruising Past. van de Gaet- straatHoenderstraat stak de 8-ja- irige Anitoin v. d. W. met zijn fiets schuin de weg over, juist op het mo ment dat de personenauto, bestuurd door de 36-jarige mevr. v. d. B. uit Venray kwam aanrijden. De jongen botste met zijn fiets tegen de zijkant van de auto kwam te vallen. Met snijwonden aan he hoofd en aan lin kerbeen en inwendige kwetsuren moest de jongen naar het ziekenhuis worden .overgebracht. ADVERTEER IN PEEL EN MAAS In azal Thielen aan het Kennedy- offers, waarin zij tot op heden geen plein kwamlen de leden van de De kenale afd. van die Ned. Kath. In validenbond in jaarvergadering bij een. Het Venrays kwartiertje was overschreden toen voorziter E. Bar- tels zijn welkomstwoord kon uitspre ken. Daarin zei hij dat er het afge lopen jaar weer veel was verbeterd geworden en dat er veel bereikt was, niét alleen op lokaal, maar ook op nationaal niiveau. Vele akties, welke in Venray geboren waren, haddien nu landelijke erkenning gekregen. Verheugd was de voorzitter dat ook de Sociale Werkplaats een be stuurslid van de bond ziting had mogen nemen in de adviescommissie. Hij drong er op aan dat er in den lande opleidingsmogelijkheden ko- m envoor revalidatie artsen. Dan zal het in de toekomst niet meer nodig zijn dat gehandicapten door 5 artsen in diverse fasen moeten worden 'ge keurd. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat op lange termijn één grote or ganisatie zal ontstaan welke de be langen van -alle gehandicapten zal behartigen. De levensbeschouwing speelt daarbij geen grote rol. En natuurlijik ontbraken niet de goed verzorgde jaarverslagen van Th. Gerrats, die later op de avond nog eens speciaal dank werd ge bracht voor zijn inzet voor de Ven- rayse gehandikapten. Ook Nelly van Dijck kreeg welverdiende dank te incasseren. De verslagen gaven een duidelijk beeld van alle aktiviiteiten, welke hadden plaatsgevonden. Voor al moest men bewondering hebben voor de vele successen, welke de le den van de sportafdelimg het afge lopen jaar hebben weten te verzame len. Prestaties op zeer hoog niveau. Daarvoor werd speciaal aan de trai ners Verblakt en Hendriks dank ge bracht. Het aantal leden is nu de 100 bijna genaderd. De poppenaktie een onmisbare bron van inkomsten zal dit jaar vermoedelijk door de ledlen zelf wor den verzorgd. Er zal waarschijnlijk een kontakt- blad voor geheel Nederland komen. Trots is men op het feit dat enkele tafeltennissers in normaal competi tieverband spelen bij Red tars. De sportbeoefening vraagt echter grote enkele vorm van overheidssubsidie krijgen. De zwemers brachten maar liefst 1200 gulden aan kontributie bijeen. De steeds groeiende prijzenkast be wijst niet alleen een grote deelname, maar ook dat zij goede sporters zijn. De bestuursverkiezing leverde geen probei men op, de heer van Ooi werd met 17 sternen gekozen, mej. A. de Mulder kreeg 13 stemmen. Het geestelijk woord verviel dit maal en men ging traditiegetrouw aan het kienen. Miljoenen beeldbuiskijkers hebben veertien dagen ge leden gezien Hoe een beroemde Ajax-speler zijn broek ver loor en hoe een attente verzorger dit ongemak in sneltrein vaart wist te verhelpen. Je vraagt je af waar hij zo gauw dat reserve kledingstuk vandaan haalde. Maar ja, een speler van een club van wereldformaat laat je niet in zijn hemd staan! Aan dit gebeuren dacht ik, toen onlangs een bespreking plaats had met enkele afgevaardigden van kerkbesturen en de financiële problemen, algemeen zorgwekkend werden genoemd. Op alle fronten ervaren de kerkbesturen dat de geweldige kostenstijgingen ook op hun uitgaven zwaar drukken. Daar tegenover staat dat de inkomsten nauwelijks gelijk blijven, ja zelfs teruglopen door de velen die geen belangstelling meer tonen. Het fabeltje van de rijke kerken gaat misschien nog voor een enkele op, zoals enkele eredivisieclubs door overwel digende belangstelling alle nodige middelen ruimschoots bezitten, maar voor de meesten geldt, dat armoe troef is en dat de belangstelling van het publiek broodnodig is om rond te komen. Daarom mag ik een dringend beroep doen op alle paro chianen om via gezinsbijdrage en collecte hun kerk te steu- lemand in zijn hemd zetten kan best even lachwekkend zijn, maar als er niemand is die de situatie komt verhelpen, dan wordt het gauw een trieste zaak. Misschien blijft u wat sarcastisch glimlachen om de dwaze vergelijking, maar be langrijker is dat u meewerkt aan die nieuwe broek. Als u begrijpt wat ik bedoel. DEKEN L. THEUNISSEN INTERIEURVERZORGING Wilhelminestr.G Vtenray 047B0-2510

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1