%e&kamp- notities työmmans Contactraad VELTUM\^r Vergadering Rayoncommissie Werkeloosheid daalt remmen HET HET SCHAP OP STAP Leenen| WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Gemeente MEERLO-WANSSUM VRIJDAG 14 APRIL 1972 No. 15 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG fE2 VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS M DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bi] vooruitbetaling) NIET EENVOUDIG De inventieve N.C.R.V.-Zeskamp spelen-uitdenkers zijn er weer in geslaagd een aantal proeven uit te denken voor de grote finale op 22 april in de Ahoyhal te Rotterdam, dat er beslist niet om liegt. Inder daad zal de Venrayse ploeg in de dagen, die haar nog resten enorm hard moeten werken om de goede naam welke zij tijdens zes uitzen dingen heeft verdiend, ook in Rotter dam waar te maken. Onder de uit te voeren spelonder- delen bevindt zich een aantal, dat reeds in vorige uitzendingen is ge speeld. En dat maakt de zaak niet gemakkelijker, omdat men nu weet hoe sterk de tegenstander is bij deze spelen. Bij diverse proeven komt het weer aan op teamwork en dat is een ster ke kant voor Venray. De jongens en meisjes hebben er zich weer met vol enthousiasme te gen aan gegooid en trainen weer als vanouds avond aan avond in de hal van Rank Xerox. PAARDENRACE Twee jongens en twee meisjes worden voor de „Paardenrace" ge huld in een schuimplastic „paarde- vel". Zij staan op plankjes, die op twee ballen rusten en met touwen vast te houden zijn. Springend of huppend moet men zich bewegen tussen start- en finishlijn. Owee als er een even de grond raakt, want dan kost het strafseconden. De tijden van de jongens en meisjes worden opge teld'. ACHTER GROTE MOTOREN Voor de derde maal komen de mi ni-fietsjes in Groningen en Leiden gebruikt op de proppen. De zij span is er af, maar daarvoor in de plaats heeft de mini-fiets een bum per gekregen. Een meisje moet een loopfiets een benaalde afstand laten afleggen, waarna de „stayer" op zijn minifiets de „gangmaker" een aan tal ronden moet voortduwen. En na tuurlijk komt ook aan dit spel weer een schuimplastic omhulsel te pas om de zaak nóg moeilijker te maken. OLYMPISCHE RINGEN Bepaald niet eenvoudig is het Olympische Ringenspel, waarvan al leen de naam overeenkomst vertoont met het op 9 oktober vorig jaar in Roterdam gespeelde spel. Lopend, schuifelend en springend moeten vijf heren zich in een tot olympisch symbool vastgebonden autobanden naar voren bewegen. Vier dames moeten dan de zich naar voren „worstelende heren" een aantal ban den omgooien en dan gaat het er om welke ploeg het eerst met zeven ban den getooid over de finishlijn komt. ZESKAMPFINALERACE De bekende enkelbanden, rol schaatsen, gewichtheffer, de loop tandem, de lange mat en de bij de beslisingswedstrijd BladelZelhem gebruikte vierpersoonsski's gaan weer dienst doen bij de spectaculaire Zeskampfinalerace, waaraan alle Venrayse ploegleden moeten deelne men. Voor de kijkers zal dit onge twijfeld een spectaculaire show wor den, maar voor degenen, die aan dit samenstel van spelonderdelen moe ten deelnemen, wordt het ongetwij feld de zwaarste toer van alle zes voorgaande Zeskampspelen. SUPRISEWEDSTRIJD En om het geheel nóg moeilijker voor de spelers, maar wel interes santer voor de kijkers te maken die hebben tenslotte recht op een volle t.v.-uitzending ofschoon er slechts drie ploegen met elkaar strij den zullen er, in tegenstelling tot te doen gebruikelijk, ditmaal twee surprisewedstrijden worden ge speeld. Op deze onderdelen kan niet worden getraind en het hoe of wat horen de deelnemers pas als ze in Rotterdam zijn RALLYCROSS Tijdens deze uitzending zullen alle ploegen, waarmee op 9 oktober in Rotterdam werd gestart, weer aan wezig zijn bij de grote rallycross. De coureurs van Bladel, Emmeloord, Franeker, Lisse, Ridderkerk, Veen- dam, Venray, IJsselstein en Zelhem rijden de zeskampfinalerace. Dit be looft zonder meer een enerverende strijd te worden. Tevoren rijden Ridderkerk, Ven ray en IJsselstein een klassements wedstrijd. Thea Jaspers, de Venrayse coureuse krijgt een behendigheids rit te rijd'en, compleet met slalom en achteruitrijden. Botsingen, zoals in Leiden, zijn uitgesloten omdat er individueel wordt gereden. Wim Loonen krijgt een sprintwed strijd met vliegende start te rijden en als de pechduivel niet toeslaat Neenaan voorspellingen wagen we ons vooralsnog niet! En wat doet de Venrayse bevol king als straks de ploeg met een derde, tweede of heel misschien de eerste prijs uit Rotterdam terug komt DRIE BEKERS IS ABSOLUUT RECORD VAN DE NCRV ZESKAMPCOMPETITIE Veertien dagen na het behalen van de eerste Zeskampprys in Lei den en veertien dagen voor het spelen van de grote landelijke fi nale in de immense Ahoyhal in Rotterdam, heeft de Venrayse Zes- kampplceg via de videorecorder in het sociocenter van Rank Xerox terug gekeken op de Leidse pres taties. „Driemaal is scheepsrecht" kon- kludeerde voorzitter Joost van Ha ren, herinnerende aan het feit, dat captain Wim Willems voor de derde maal in zes maandelijkse t.v.-uitzen- dingen op de bovenste trede van het erepodium had mogen staan voor het in ontvangst nemen van de Zes kampbeker. Volgens insiders zal de ploeg met de langste adem in Rotterdam gaan winnen, maar de voorzitter durfde deze avond niet meer te zeggen, dan dat de ploeg straks in de Ahoyhal aan de nationale Zeskamptrofee zal mogen „ruiken"Of Venray de beker zal mogen meenemen zal af hangen van het enthousiasme en het doorzettingsvermogen, waarmee in de komende twee weken voor Rotter dam zal worden getraind. Toch kon de heer van Haren niet nalaten toch even dieper te wroeten in het komende Roterdamse gebeu ren. „Denk er aan", zei hij „dat het volgend jaar de N.C.R.V. alleen nog maar praat over de ploeg, die het vorige seizoen heeft gewonnen. Ook al hebben wij dit seizoen het abso lute record van het driemaal winnen van de eerste prijs op onze naam staan, het behalen van het lands kampioenschap is zeker niet te ver smaden, gezien de Venray promo tion, die daaraan is verbonden". Bijzondere waardering had de heer van Haren voor de supporters, die zich ook in Leiden uitstekend hadden geweerd en de organisatoren in de Groenoordhal zeer veel werk uit handen hadden genomen door hun goede diensten op de tribune. Nadat de ploeg op het scherm had gezien hoe men in Rotterdam zou kunn'en winnen, was het wethouder Joh. Loonen, die de ploegleden na mens het gemeentebestuur hartelijk dankte voor hun mooie prestatie in Leiden. Hij had goede hoop op het bereiken van de hoogste trede van het ere-schavot in Rotterdam, doch ook hij was ervan overtuigd, dat dit zal afhangen van een keiharde trai ning. „Anderen zullen ongetwijfeld alles op alles zetten om Venray, die al drie bekers heeft, de laatste en voornaamste weg te kapen. Daarom: train, zo hard je kunt, om straks in Rotterdam zo goed mogelijk voor de dag te komen. De avond werd verder in zeer ge zellig samenzijn in Prinsenhof voort gezet. EEN NIEUW BESTUUR Nadat Kontaktraad Veltum ca. 2 maanden geleden startte met een aktie de Kontaktraad nieuw leven in te blazen, kwamen er in eerste instantie op 9 maart een twintigtal geïnteresseerden bijeen om zich te oriënteren naar het doen en laten van de Kontaktraad. Op 4 april j.l. waren deze ge- interesseerden en het overgebleven deel van de Kontaktraad opnieuw bijeen, maar thans om een nieuw bestuur te kiezen. Deze bestuursverkiezing leverde weinig mogelijkheden op. Het nieuw gekozen bestuur ziet er als volgt uit: Voorziter: de heer T. Wingber- mühle, Gratenstraat 23. Secretariaat: Mevr. van 't Hof, Dennenoord 11, le secr.; de heer H. M. Stappers, Pettenmakerstraat 8, 2e secr. Penningmeesteresse: Mevr. T. Fas- bender, Haammakerstraat 38. jersey Gouiure Exclusief en modieus o.a. SAINTJOSEPH GIBI - SPES - LANOVA MODEHUIS Langstr. 61 - Telef. 1281 Buiten de bestuursverkiezing was er nog een belangrijk punt op de agenda van deze vergadering, n.l. de a.s. hearing.^ Deze is door afwezigheid van de burgemeester van 10 april naar 3 mei verschoven. Staande de vergadering werd een werkgroep samengesteld die de a.s. hearing gaat voorbereiden. Deze werkgroep ziet er als volgt uit: mevr. T. Fasbender, Haamma kerstraat 38; mevr. Brouns, Veltum- se Kleffen 84; mevr. van Jaarsveld, Veltumse Kleffen 89 en de heren T. de Klerk, Sanshofstraat 5; H. Stamt Hubertusstraat 22 en G. Slachter, Sanshofstraat 8. Verder werd er een nieuwe funk- tie in de Kontaktraad in het leven geroepen in de persoon van de heer P. A. Veltman, Sanshofstraat 23. Deze zal de public relations van de raad behartigen zoalsKontakten met pers, de gemeente e.d. Bovendien zal hij trachten een wijkperiodiek op po ten te zetten. In de jongste vergadering van de rayoncommissie werd de heer Philip- sen aangewezen als de vertegen woordiger van Venray Noord West. Voor Leunen, Veulen en Heide zal op een aparte vergadering daar ter plaatse nog een vertegenwoordiger warden gekozen naast de heer van Osch, die reeds ziting heeft. Verdere punten van bespreking waren: Overleg met het ziekenhuis om trent de gang van zaken in het mortuarium en de mogelijkheden van de EHBO post in het zieken huis. De vorming van een werkgroep op de Heide voor het gemeen schapshuis aldaar o.l.v. de heer Nellen. Subsidieregeling voor dorps- en wijkraden en de voorschotten, die daarop reeds kunnen worden aan gevraagd. Uitbreiding van de werkgroep ge meenschapshuizen tot heel noord Limburg en de mogelijkheden die in Venray zelf bestaan t.a.v. uni forme boekhouding en subsidie mogelijkheden. Overleg over dorps- en wijkbla- den, op initiatief van Tienray, aan welk overleg voor Venray deelne men: Smakt, Venray Noord-West, Veltum, Castenray en Ysselsteyn. Het toezenden van de notulen van deze vergaderingen aan de secre tarissen van de dorps- en wijk raden. Brieven gaan uit naar de verkeers- commissie der gemeente om op ver- sJiillende plaatsen van het centrum plattegronden van Venray neer te zetten. Aan de woningverenig ing zal om nadere tekst en uitleg gevraagd wor den over de kontaktkommissie, die deze veteniging gaat oprichten nu Horst zich onder haar vleugels heeft geschaard. Men wil daar precies de taak en de mogelijkheden van weten en hoe deze commissie wel zal wor den samengesteld. Het Groene Kruis zal gevraagd worden uit de doeken te doen hoe het bestuur is samengesteld. Een gesprek met Venrays artsen is gepland over de weekend-diensten. Het is geblekten dat op verschillende plaatsen belangstelling bestaat voor de cursus vergadertechniek. Een werkgroep gaat nu de mogelijk heden bekijken. Mededeling werd gedaan van de nieuwe samenstelling van het Oos- trumse werkcomité, waar de heer Fleurkens voorziter van geworden is en de heren Rohling en Raedts resp. secretaris en penningmeester zijn ge worden. Het nieuwe wijkraadbestuur van Veltum staat elders gepubliceerd. VENRAYSE ARBEIDSCIJFERS OVER MAART Dat ook in Venray e.o. de werk loosheid terugloopt, blijkt uit het overzicht van het gewestelijk ar beidsbureau over de maand maart. Waren in Venray e.o. eind februari 530 mannen als werkloos ingeschre ven (ofwel 6,3%), einde maart waren het er 397 ofwel 4,7%. Een behoor lijke teruggang dus, al steekt het nog scherp af tegen de cijfers van vorig jaar, toen einde maart slechts 180 mannen ingeschreven stonden (2,1%). Van deze 397 ingeschrevenen wa ren er 32 beneden 19 jaar. 34 van deze ingeschrevenen zijn op aanvul lende werken geplaatst, 12 op so ciale werkvoorzieningsobjekten, zo dat echt werkloos 351 mannen zijn. Het grootste deel wordt daarvan gevormd door bouwvakkers (101) en door metaalbewerkers (46), terwijl hieronder zich ook 22 man kantoor personeel bevinden, 29 los-arbeiders en 50 landbouwers. Ook bij de dames liep de werk loosheid terug van 54 naar 45, waar van 6 als werkzoekende in de sector huishoudelijk personeel staan inge schreven, 2 als winkelbedienden en 11 als kantoorpersoneel. Het aantal openstaande vragen liep bij de mannen op van 226 naar 230 en bij de dames terug van 97 naar Men verwacht door het aantrek- 'ken van de pendel, een grotere akte viteit bij de bouwvakkers en het aantrekken van de metaal voor april een nog wat gunstiger stand al blijft een en ander dik onder de cijfers van vorig jaar. Zondag organiseert het recreatie schap Peel en Maas wederom een grote wandeling. Ditmaal door de Helderse Bossen bij Overloon. Men vertrekt om half 3 bij de onderdui kerskapel op de hoek Venrayseweg Merseloseweg. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar men moet wel op tijd aanwezig zijn. De wandeling gaat over ongeveer 7,5 km en er zijn genoeg deskundigen die u al wan delende een beschrijving van het wandelgebied met zijn rijke historie en fauna en flora zullen geven. RAADSVERGADERING De raad der gemeente Meerlo- Wanssum kwam voor de afhandeling van een lijvige agenda in voltallige samenstelling bijeen onder voorzit terschap van drs. Dittrich. Het verzoek om subsidie van het Provinciaal Orgaan Welzijnsbevor dering werd conform het voorstel af gewezen, ook al omdat volgens de raadsvoorzitter dit geen repre saillemaatregelen zal opleveren. De Archeologische Werkgemeen schap Limburg zag zijn subsidie ver hoogd van 25,op 50,omdat de raad van oordeel was dat die ver eniging veel in de gemeente Meerlo- Wanssum doet en juist door die ak- tiviteit anderen in de gemeente ste- muleert. Ondanks verwoede pogingen van het raadslid Hendrikx om wederom subsidie te verlenen aan de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg lieten de andere raadsleden dit raadslid alleen staan. De raad bleef van gevoelen dat S.S.O. te wei nig doet. Geen bezwaar had de raad tegen het huren van de archiefruimte bij de Boerenleenbank en de aankoop van een kaartenlifter met rekenma chine. Maar de aanschaf van een nieuwe dienstauto riep bij het raads lid Hendrikx bezwaren op. De raads voorzitter vertelde dat de olide auto er precies 88.925 km op had zitten en dat de kosten voor de gemeente 18 ct. per km. hadden bedragen. Gebruikte de raadsvoorzitter de auto privé dan betaalde hij daarvoor 25 ct. per km. De overige raadsleden gingen wel akkoord, mede omdat een plaatse lijke dealer werd ingeschakeld. Geen bezwaar had de raad tegen verhoging van de legesgelden, waar aan een aanpassing aan de gestegen kosten ten grondslag ligt. Kamillepad, Kamferfoeliepad, Je- nevertoespad, Venkelpad; Zuringpad, Thijmpad, Valariaanpad worden de namen van nieuwe wegen in Wans- sum. Evenmin had de raad bezwaren tegen de vaststelling van het bestem mingsplan „Golfterrein Geyslteren". Dit terrein is gelegen ten zuiden van het Geystersven *en krijgt een dui delijke rekreaitieve betekenis. Hier zal een golfbaan worden aangelegd, een clubhuis en een jeugdboerderij. Voor de realisering is een stichting geformeerd. Na duidelijke toelichting had de raad geen bezwaar tegen het voor bereid! ngsbesluit herziening van de uitbreidingsplannen in hoofdzaken. Hierdoor zal er beter kunnen worden opgetreden tegen het plaatsen van caravans en tenten, meer in het bij zonder in een strook van 200 meter langs de Maas. „Het wordt hoog tijd dot de Maas die bescherming gaat krijgen", zo werd er betoogd, maar ook werd ge vraagd dat de politie in Wanssum tegen overtredingen verbaliserend zal gaan optreden. De aanleg van openbare verlich ting, riolering, medewerking inge volge de L.O.-wet bij diverse scho len, aanleg van parkeerstroken, fi nanciële medewerking voor uitrus ting van verkeersbrigadiertjes, on dervonden evenmin bezwaren van de raad. Het voorstel om 67 panden in de gemeente aan te sluiten op de water leiding (kosten 198.00,waarvan 10% verhaald wordt op de aangeslo tenen en voor het overige de wegen belasting met 7Vs% verhoogd wordt) kreeg nogal commentaar. Liefst drie stemmingen waren nodig. Het resul taat is dat deze 67 panden waterlei ding krijgen inclusief de Kooy. De aangeslotenen moeten 15% zelf be talen en de belasting wordt alleen geheven op bebouwde eigendommen. Ook het voorstel om het Gilde in Geysberen een garantiesubsidie te geven van 7.000,bij gelegenheid van het 500-jarig bestaan, kreeg nog al wat kritiek. Men verweet de voor zitter zelfs, dat hij terwille van de worst, die hij jaarlijks van het gilde krijgt aangeboden, met een derge lijk voorstel kwam. Doch toen de gemoederen bedaard waren en men besefte dat met dit Gilde een rijk stuk folklore bewaard wordt, waar menig plaats jaloers op zal zijn, en dat dit unieke gebeuren ongetwijfeld extra belangstelling zal trekken, ging toch de meerderheid achter het voorstel staan. De heren Hendrikx en Rutten bleven mordicus tegen. In de rondvraag kwam de Stich ting Samenlevingsopbouw nog eens ter sprake, maar ook hier lukte het niet de stemming tegen te doen om slaan. Wel ging de raad achter de stichting van een peuterspeelzaal in Wanssum staan en gaf meteen 700,- startsubsidie. Ook de jeugd kan op financiële steun rekenen bij haar streven de gemeente Meerlo-Wans- sum netjes en schoon te houden. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur TH. VAN THIEL, arts Patersstraat 30 telefoon 1887 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur D. VERCAUTEREN, arts Merseloseweg 33 tel. 2200 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. J. JANSSEN Albionstraat 15 Leunen, telefoon 1361 of 2300 Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1268 Zuigelingenbureau kom van 2-3 uur Maandag: leters A t.m. G; dinsdag letters H t.m. P; woensdag letters Q t.m. Z. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in t oude gebouw Merseloseweg B. smaandagg tin. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 12.30-13 uur. ZWANGERS CHAPS GYMNASTIEK Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fysio-the- rapie bij mevr. Poortman- BETER BEWEGEN VOOR OUDEREN Vrijdag van 14.45 tot 15.45 uur voor groep 1 en van 16.00 tot 17.00 uur voor groep 2 in de gymnastiekzaal van de St. Jozefschool. P°npeiSi OPEN BEJAARDENWERK Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. Maaltijden ten behoeve van be jaarden. Aanmelden en afhalen da gelijks tussen 10.30 en 11.30 uur. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Steven*-Heinen Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1182 VERLOSKUNDIGE (ook op Bondag) Mevr. A. M. F. Tiggeloven-Kujjpers Dakdekkerstraat 5 telefoon 04780-2411 Spreekuur elke woensdag van 23 uur in de Clockert. WONINGZOEKENDEN Spreekuur iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur op het kantoor van de Woning vereniging „St. Oda", Langeweg 61 - tel. 1541 BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m vrijdag van 9 tot 10 uur. AUTO-NOODHULP WEEKEND-DIENST VENRAY EN OMGEVING Alarm nr. tel. 04780-3660 van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1