De Yeltumse kapel Kent U onze brilleglazen al met ingebouwde lichtregeling! Pull trend WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Jaarvergadering Koninklijke Harmonie Euterpe - Venray Politierechter Koperen besftaansfeest Zangers van St. Frans VRIJDAG 7 APRIL 1972 No. 14 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG 12 VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct p«r mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 1.75 (bi] vooruitbetaling) Ben van de keurigst verzorgde hoekjes van ons Venray is de omge ving Hoebertweg, Langstraat. Voor de Veltumse kapel een leuk plant soen, waarin wonderwel het oude verplaatste kapelletje en het moder ne beeldhouwwerk van Gussen Wie naast elkaar een plaats gevonden hebben. En ook de straatwand, zoals dat heet, doet het goed met zijn nieuwe woningen, de oude boerderijen en als dominant de Veltumse kapel. De Vel tumse kapel, welke er aan de buiten kant goed gerestaureerd uit ziet, maar die binnen-in opgevreten wordt door de een of andere hout tor. Toen wij vorig jaar hierover reeds schreven onder de titel: Veltumse kapel wordt opgevreten, heeft men hier en daar schadelijk gelachen, want zo aan de buitenkant is het toch maar een wat staats gebouwtje, dat de eeuwen trotseren kan. Maar wie binnen-in kijkt die ziet dat de tor van geen half werk houdt en in derdaad weer een jaar lang door is blijven gaan met zijn vernietigend werk, waarvan de sporen op de pla vuizen duidelijk te merken zijn. Men waadt door het houtzaagsel, dat die beestjes uit balken en uit de houten kap „verwerken". MUSEUM Er is indertijd sprake geweest dat het kerkbestuur van de Vredeskerk deze kapel zou overdoen aan de ge meente. Dit bestuur heeft die kapel als erfenis gekregen toen de parochie gesticht werd, maar men heeft er fei telijk nooit een bestemming voor ge had. Men heeft dit kerkgebouwtje uitgelèend aan de protestanten, doch toen die de moderne kapel van Den Hoebert konden krijgen, lag de kapel leeg. Waar datzelfde bestuur aan zag ko men dat het onderhoud van deze ka pel de toch al onder zware druk staande kerkkas nog meer zou be lasten, heeft men de kapel zij het dat het bisdom dit besluit nog goed moest keuren aangeboden aan de gemeente, die wel een bestemming had, namelijk hier een soort reli gieus museum van te maken. Men wilde er de beelden in onder bren gen uit de verschillende kapellen en kruisen in het Venrayse land. Een gift van Rank Xerox bij de opening van het nieuwe kantoorgebouw stel de de gemeente in staat om voor de ze beelden en crucifixen remplacan- ten te laten maken. Maar het bisdom bleek nog al be zwaren te hebben tegen de geplande symbolische overgave aan de ge meente. Dat wenst meer geld op tafel te zien, dan de symbolische gulden, die eens genoemd is Hoeveel dat dan wel moet zijn, is niet te achterhalen Het gerucht als zou het kerkbestuur van de Vredeskerk intussen tot ande re gedachten gekomen zijn, omdat er tussen die bestuur en het gemeente bestuur enige moeilijkheden zijn ge rezen over de afrekening van de bouwgrond van de Vredeskerk, wordt door pastoor Geerits ontkend. „Die kwestie heeft er niets mee te maken", zo is zijn bescheid. „Het is alleen om dat het bisdom met dat symbolische bedrag niet akkoord gaat. Wie zich van bisschop, pastoor, noch gemeentebestuur iets aantrekt is intussen de vretende tor. En zij die vorige jaar nog lachten om de gemel de „vreetpartij" zïjn het er intussen wel ovef eens dat men over een jaar waarschijnlijk de sterren van buiten kan zien binnen in de kapel. GEEN GELD Dat het kerkbestuur van deze ka pel af wil is begrijpelijk. Doch dat de gemeente er niet gelukkig mee is, voor deze kapel dik geld te moeten betalen, is ook duidelijk. De gemeen tekas zit ook in de verdrukking en het opknappen en inrichten zal ook wel het nodige geld gaan kosten, af gezien van het feit, dat een eventueel museum ook zijn kosten met zich brengt. Maar we hebben nu al meer dan een jaar het spel gezien, dat het kerk bestuur naar de gemeente wijst, en de gemeente naar het kerkbestuur wijst, als men het heeft over de Vel tumse kapel. Intussen gebeurt er nietsEn het bisdom kan dan heel veel of heel weinig -willen, maar als men niet opschiet, is de tor de uit eindelijke overwinnaar en gaat her stel, wie het dan ook doet, nog veel grotere kapitalen eisen, dan mis schien nu op tafel moeten komen. Het kapelletje op de hoek Lange- wegPastoor Ruttenstraat is een voorbeeld hoe binnen enkele jaren dan de Veltumse kapel er uit gaat zien. Of dan dit stukje Venray nog een van de keurigste hoekjes zal zijn, laten we aan graag Uw verbeelding over Voor uw rijbewijs naar Autorijschool Wim Claessent Aanmelden Kennedyplein 10 tel. 2471 Poststraat 8 tel 1429 Erkend A.N.W.B.. Bovag, Vamor gediplomeerd Ook gelegenheid tot Daflessen In hotel De Zwaan verenigings lokaal Prinsenhof was vanwege een defect aan de centrale verwarmings installatie niet beschikbaar heeft de Kon. Harmonie „Euterpe" bij een redelijke opkomst een geslaagde jaar vergadering gehouden. In zijn openingswoord herdacht de president, de heer L. Laurensse, al lereerst diegenen welke in het afge lopen verenigingsjaar zijn heenge gaan met name Antoon Poels, Pierre Vandevenne en Nout Cremers. Uit het jaarverslag van secretaris Stevens bleek dat 1971 ondanks en kele beperkingen m.b.t. uitrukken toch weer een erg druk jaar is ge weest. Met repetities, serenades, con certen etc. betekende dit voor elk lid 100 x aktie. SUPERIEURE AFDELING Het belangrijkste besluit in 1971 genomen, is toch wel de deelname aan een muziekconcours op 11 juni a.s. te Hout-Blerick. Hier zal getracht worden de hoogste trede te bereiken, welke op de muzikale ladder bereik baar is n.l. de superieure afdeling. Dat dit de nodige offers heeft en on getwijfeld nog gaat kosten is geen ge heim. De leerlingen-opleiding, in de loop van 1971 terdege aangepakt, is dank de leerlingencommissie en muziek school goed op gang gekomen. Binnen afzienbare tijd zullen de eersten op genomen kunnen worden in het or kest. Ook financieel gezien was 1971, volgens het financieel verslag van penningsmeester Hendriks, een bij zonder goed jaar. Weer is een gedeel te van de nog steeds bestaande schuld afgelost kunnen worden. Voor een groot gedeelte te danken aan de spon tane inzet van de bejaarden, die de rondgang tot een daverend succes hebben gemaakt. De uitgave van Harmonieus, het verenigingsblad van de harmonie, bleek uit de reacties van de verga dering een succes. De initiatiefnemer, de heer Twan van Els, zal nu samen met de heren C. Colsen en J. Wijnen de redaktieraad gaan vormen voor een driemaandelijkse uitgave. Dit blad is niet alleen bestemd voor eigen leden maar ook voor donateurs van de vereniging om zo een inzicht te verkrijgen over het reilen en zeilen van de vereniging. Bij de bestuursverkiezing wend de heer Ruyten herkozen terwijl de heer W. Lucassen vanwege zijn leeftijd de wens te kennen gaf zijn plaats te wil len afstaan aan een jonger lid. Geko zen werd hiervoor de heer Fr. Lu cassen. In een bestaande vacature werd voorzien door benoeming als werkend bestuurslid de heer A. Kerk- hoff. Bijzonder veel dank werd gebracht aan de heer Willem Lucassen voor zijn jarenlange wijze van besturen, waarbij hij de belangen van de leden bij het bestuur boven alles stelde. Het voorstel om de heer Lucassen te be noemen als ere-bestuurslid werd met een langdurig applaus-onderstreept. Van de rondvraag werd druk ge bruik gemaakt door wensen en klach ten aan bestuur voor te leggen. De nodige aandacht krijgt in de toekomst de uniformering. De huidi ge uniformen zijn 15 jaar oud en aan vernieuwing toe. Ondanks de nog weinig florisante financiële positie zal het bestuur zich hierover gaan oriënteren. In zijn slotwoord sprak de presi dent de wens uit dat 1972 voor Euter pe een bijzonder goed jaar mag wor den met als voornaamste doel een gunstig resultaat tijdens het concours. Op donderdag 27 april a.s. zal de harmonie in samenwerking met- de Zangertjes van St. Frans een voor jaarsconcert geven in de schouwburg. De officier sprak als gebruikelijk snel en onverstaanbaar bij het voor lezen van zijn aanklacht, maar hij sprak toch duidelijk van vernieling. Tot ieders verbazing kwam de ver dachte evenwel vertellen, dat het om burgerrecht en om een poging van mishandeling ging, ja dat er zelfs een aanslag op zijn leven gepleegd was en dat „die getuige daar" gepoogd had hem te vermoorden. „U bedoelt dan zeker zijn poging om z'n huisraad te beschermen!" sneerde de politierechter. ,,'t Is nogal veel soeps, dat huisraad van hem. Als ik daar m'n handen vies aan moest maken. „Dat hèbt u al gedaan. U hebt tot driemaal toe zijn televisie in splinters geslagen." „Dat was het burengerucht, waar ik op doelde." „O, dus u maakte zélf burenge rucht bij dat stuksuaan51 „Nee, hij treitert me elke avond met die dreunkast van hem en tettert mij m'n huis uit, de kroeg in. M'n kind houdt-ie uit de slaap en m'n vrouw krijgt het op d'r zenuwen." „Hebt u dan op uw etage geen te levisie? Dan kunt u die gelijk aan zetten en dan hoort u uw eigen appa raat. Dan hebt u van 't zijne geen last meer." „Jazekersnog kosten maken ook. Bovendien mot ik die program ma's van hèm helegaar niet. Hij heeft altijd Mik aanstaan, en de Fabeltjes krant en Péeton Plees of zoiets. Nou, geef mij maar een spannende thril ler, maar die kun je amper verstaan bij ons boven, omdat zijn Boertjes van Buuten bij ons binnen nog har der tetteren dan in die zaal in Hil versum Ons kind" moet drie keer zo hard brullen als een ander om d'r bovenuit te blèren en met m'n vrouw ken ik helegaar niet praten als dat kreng beneden in aktie is!" „Dan kunt u toch een aanklacht indienen wegens burengerucht?" „Nee meneer, dat deed ik. Maar de telefoon hangt bij_ hem in de kamel en dan zet-ie zn toestel effe af. En als de politie komt, is d'r niks te horen en zodra ze weg zijn, dreunen de glazen weer de kast uit." „Maar u hebt 't recht niet ander mans spullen kapot te slaan!" „Dat zijn geen andermans spullen. Ik heb d'r zelf aan mee betaald. Dat héle ding is nog feitelijk van mijn. En as ik wat van mezelf stukmaak, gaat dat de politie geen klap aan." Daar begreep de politierechter aan vankelijk niets van. Er waren heel wat woorden nodig om de situatie op te helderen. Daaruit bleek tenslotte, dat deze 26-jarige gehuwde verdach te driemaal de t.v. van zijn beneden wonende vader in diggels had gesla gen. Als vergoeding betaalde hij dan weer bij voor de aanschaf van een nieuw apparaat. Daarom ging hij van de veronderstelling uit, dat hij de laatste malen zijn eigen aanschaffin gen vernietigd had. „Aanschaffingen zijn nog geen fei telijke bezittingen", onderwees de rechter daarop. „Stel je voor dat je iemands auto aanrijdt en de schade vergoedt'. Dan is die auto van die an der nog niet uw eigendom! Uw vader had zélf een televisie. Die hebt u met een bijl stuk gehakt. U hebt slechts een deel van de schade vergoed, zo dat uw vader met eigen geld een nieuw toestel kon kopen. Dat appa raat is de vervanging van zijn eigen dom, dus is het zijn wettig eigendom. En dat mag u geen tweede keer ver nietigen. Laat staan een derde maal." „Dan had ik beter maar helemaal geen schade kunnen vergoeden. Zó blijven we aan de gang. Zodra ik dat kreng 't zwijgen opleg, komt er al weer een nieuwe en dan begint 't ge dreun een avond later weer op nieuw!" „Gaat u dan verhuizenbegon de magistraat. Maar dat ontlokte de heetgebakerde t.v.-sloper een stort vloed vn commentaar op het huisves tingsbeleid en de woningnood, de huurprijzen van nieuwbouw en de loon- en prijzenspiraal, zodat de rech ter na een kwartier pas de getuigen kon horen. Een rijzige pa van omstreeks 54 be toogde, dat hij als brave burger alle fatsoensregels in acht nam, zijn t.v. nooit harder draaide dan voor zijn goede oren nodig was en altijd vóór de dagsluiting alweer de knop om draaide. „Maar die driftkop komt al met een bijl binnenstuiven vóór me neer de Uil zijn Fabeltjeskrant open gevouwen heeft!" De officier eiste voor elke vernie ling 150,-, dus samen 450,of zes weken. „Dat is helemaal mooi!" riep de zoon uit. „Ik ben al kaalgeplukt voor zeventienhonderd gulden aan nieuwe toestellen!" „Laat u daarvan dan maar eens de kwitanties zien", vroeg de politie rechter en hij stelde daarvoor de uit spraak uit met 14 dagen. Op 2e Paasdag vierden de Zangers van St. Frans hun 12V2-jarig be staan. Niet met veel officieel ver toon, maar op bescheiden informele wijze. Het is misschien juist daarom een geweldig fijne dag geworden, zo wel voor dirigent, organist en bestuur, als ook voor de jongens en mannen van het koor. Het hoogtepunt van die dag viel al vroeg, n.l. tijdens de plechtige Hoog mis in de Paterskerk. Tijdens deze viering voor een uitstekend bezette kerk, zongen de zangers onder meer een moderne Motette (1971) van Hel mut Bogenhart, de Laudate Domïnum van Mozart, een gedeelte van de Glo ria in D van Vivaldi, verder de meer stemmige mis van Rafael Casamiri en als slotstuk én hoogtepunt het feestelijke Halleluja van Handel. Hierna applaudiseerde een volle kerk spontaan en dankbaar voor het jubilerende koor, dat hiermee een lange tijd van repeteren beloond zag. Met deze mis kwam tevens een eind aan een drukke „zangweek" van maar liefst vijf kerkelijke uivoerin gen. Pastoor en kapelaans toonden zich erg dankbaar voor al datgene wat dit koor in al die jaren voor hun kerk heeft gedaan. Na de hoogmis werd er „open huis" gehouden in het nieuwe clubgebouw aan de Kruisstraat. Zeer velen benut ten de gelegenheid om dirigent, or ganist, bestuur en leden te feliciteren met hun koperen jubileum en om te vens het nieuwe clubgebouw te be zichtigen. De clubgebouw is een prachtige aanwinst voor de zangers die ruim 12 jaar in scholen en der gelijke hebben moeten repeteren en nu dankbaar gebruik maken van hun eigen home dat er hoewel nog niet helemaal volledig ingericht beslist mag zijn. Vele belangstellenden wa de nieuwe naam van het clubgebouw, ren aanwezig bij de onthulling van de .Galmhut". Bij deze gelegenheid werd ook het ontwerp getoond van een wandschil dering die in de Galmhut zal worden aangebracht door een oud koorlid. 's Middags werd er een geslaagde auto-ralley gehouden waaraan door liefst 52 auto's werd deelgenomen. De feestelijke dag werd besloten met een gezellige filmavond voor alle le den in de Galmhut. Het koor mocht deze dag, naast de vele felicitaties, ook geldelijke bij dragen ontvangen. Bestuur, dirigent en organist zijn hiervoor zeer dank baar. Het geld zal waarschijnlijk be steed worden aan nieuwe stoelen in het koorhuis. VENRAYS MANNENKOOR MET 30°/o GEGROEID! Een uitbouw met 17 leden naar een totaal van 50 zangers, was een der opmerkelijke feiten op de jaarverga dering van Venrays Mannenkoor. Een koor dat in 1971 23 concerten geheel of gedeeltelijk verzorgd heeft, o.a. met de Zangers van St. Frans en het Dameskoor „Venrode". Aan de dis cipline zal t.a.v. repetities en concer ten nog strenger de hand worden ge houden. Het jaarverslag vermeldde o.m. het bezoek van M.G.V. Niegedacht uit Brügge-Lüdenscheid en het tegenbe zoek van het V.M.K. De groeiende samenwerking met de Zangers van St. Frans en in verband hiermee die deelname aan het Nationale Congres in Hilversum werd ook vernoemd. Dc goede propaganda door de medewer king aan Circus Mok als hofkoër, werd ook niet onderkend. Financieel klopte het hart van het V.M.K. vrij goed, aldus penningmees ter Jan Oudenhoven, die al 21 jaar een funktie in het bestuur bekleedt. Ook dirigent Victor Beerkens was te vreden. Het opgestelde 5-jarenplan [/Acryl-linnen pullover. U-hals, fan- tasiestreep op boord en mouwen. Wit, geel, marine of A oranje. Maten S-M-L /Lj.— Berden i Trienekens Blerick Venray wordt langzaam maar zeker uitge voerd. De aftredende en weer herkiesbare bestuursleden, t.w. de heren Jan Oudenhoven penningmeester, en Theo Jacobs bibliothecaris, werden voor 3 jaren herkozen. Tevens werd dhr. Jacques Nooyen gekozen als nieuw bestuurslid. Tijdens zijn 3-jarig lidmaatschap bij het V.M.K., waarvan én jaar als vice-voorzitter, heeft dhr. Theo van Dijck veel aktiv-iteiten op uitgebreid niveau aan de dag gelegd. Dat bleek nu reden hem te benoemen tot voor zitter van Venrays Mannenkoor. Zon der tegenstem werd deze, beslist niet gemakkelijke taak, hem toever trouwd. Met dank aan het in hem gestelde vertrouwen en het verzoek aan de leden niet alleen het bestuur te laten werken, nam na anderhalf jaar weer een voorzïter plaats achter de be stuurstafel. Als komende aktiviteiten werden aangekondigd: deelname aan het Int. Congres in Den Bosch van 59 juli. Voorbereidingen voor deelname aan een concours en een concertreis vol gend jaar naar Engeland! Deze ingenieuze glazen stellen zich nauwkeurig in op het licht van de omgeving. Bij heldere zonneschijn nemen ze een donkere tint aan. Bij normaal licht veranderen zij automatisch weer in een lichte tint. Vraag vrijblijvend om een demonstratie. ALLE PRIJSKLASSEN Wij bieden U een topkollektie moderne brillen in alle prijsklassen van goedkoop tot duur. LEDEN VAN ZIEKENFONDSEN ontvangen natuurlijk de gebruikelijke vergoedingen. Camps Brillen GROTESTRAAT 14A - TELEFOON 04780 - 2409 - VENRAY R11

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1