EEN MINISTER NAAR VENRAY 2e Paasdag: P AAS-S HOW Traditionele Tapijt en Meubel Paas - show rob van haaren PASEN Voordelig uit gedurende de paasdagen Coutuce ek&ey ffloddiuis tycmmaab l van 2 tot 6 uur Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Opening nieuw arbeidsbureau Diploma's voor omscholing Weekendretour Avondretour 2-Pluskaart Barjuffrouw VRIJDAG 31 MAART 1972 No. 13 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. par mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR f.75 (bij vooniltb.UIIng) „Ik ben afkomstig van Franeker en zodoende betreur ik het dat die ploeg niet meer aan Zeskamp zal deelnemen", al dus de Minister van Sociale Zaken, drs. J .Boersma, bij de officiële opening van het nieuwe gebouw van het geweste lijk arbeidsbureau aan de Julianasingel. „Het feit dat Ven- ray weer gewonnen heeft, is symptomatisch voor veel in deze regio en ik voorspel haar ook de cup overwinning WERKGELEGENHEID Deze voorspelling kwam in een re de, waarin hij toeh wel de toenemen de bezorgdheid uitsprak over de ont wikkeling van de werkgelegenheid in ons land. De regering heeft voor de bestrijding van de toenemende werk loosheid reeds een regeringsnota ge- pulbliceerd, waarin maatregelen ter grootte van 300 miljoen zijn aange kondigd bijzonder voor het noorden en voor de bouwnijverheid. Hij kondigde aan, dat verder nog een groot aantal nota's zullen komen, die zich speciaal bezig houden met de ontwikkeling van de werkgelegen heid op langere termijn, met name door een betere spreiding van bevol king en wrekgelegenheid. Daarbij zal aan een stuk dirigisme niet te ont komen zijn, want de regering wil o.m. een te veel aan investeringen in het westen des lands voorkomen, maar deze uitspreiden over andere regio'® Van de andere kant zullen provin ciale en regionale overheden door deze maatregelen een zwaardere taak krijgen. WAAROM NIET Hij ging ook in op de verwijten, dat de regering niet ingrijpt in de lonen en prijzen en niet harder op treedt tegen de inflatie. Hij wees er op dat de overheid ook niet alles voor het zeggen heeft en liever dan de oude klassestrijd weer op te rakelen (wat men in een nieu we term dan polarisatie noemt), pro beert via onderling overleg met het georganiseerde bedrijfsleven niet al leen de werkgelegenheid veilig te stellen en het peil der kollektieve voorzieningen gelijk wil houden, doch ook de inflatie tegen wil gaan. De daarvoor nodige zelfbeheersing is in niet voldoende mate in acht geno men. Hierover zal in het komende gesprek, zowel met werkgevers als werknemers en consumenten een har tig woordje gewisseld worden. Toont men geen bereidheid tot matiging op alle fronten, dan zal dit. desastreuse gevolgen hebben voor alle groeperin gen VENRAY VOORBEELD Dat op bet terrein van regionale ontwikkeling en industrialisatie een hoop bereikt kan worden, daarvan is, vclgens de minister, Venray een goed voorbeeld. Dank zij de inzet van het gemeentebestuur, dank zij ook het goede management van het bedrijfs leven, de goede woonvoorzieningen, het beschikbaar hebben van goede industrieterreinen en goede ontslui tingswegen en daarnaast de opbouw van' een prettige infrastrüctuui is Venray er in geslaagd de omvorming van agrarische besloten gemeenschap naar een snel groeiende industrie plaats vlot te doen verlopen. Dat daarbij ook het arbeidsbureau zijn steentje heeft bijgedragen noemde de minister een gelukkige zaak. Het ge tuigt dat op dit terrein ook een soort „ombouw" heeft plaats gevonden en dat men door een dynamische en mo derne aanpak mede een aktieve rol heeft willen spelen en ook in de toe komst zulks van plan is bij de uit bouw van de werkgelegenheid in de ze regio Hij vertrouwde dat het nieuwe bu reau daartoe alle kansen zou bieden. GROTE BELANGSTELLING Hij hield zijn rede in een vol be zette foyer van de schouwburg, waar in velen gevolg hadden gegeven aan de oproep om getuige te willen zijn van de opening van het trotse ge bouw aan de Julianasingel. Naast de Gouverneur en echtgeno te waren daarbij aanwezig de bur gemeesters van Noord Limburg en vele wethouders. Daarnaast kon di recteur P. Suyker deputé v. d. Voort, de voorzitter van de Kamer van Koophandel van R'ijssenbeeke, vele leiders van industriële ondernemin gen en bestuurderen van instituten, het kamerlid Jan Maenen en vele an deren welkom heten. Hij wees er op, dat na 67 jaren het gewestelijk ar beidsbureau (in 1965 zelfstandig ge worden) nu eindelijk een eigen home heeft. Een eigen home, waarin men zijn eigen aandeel kan leveren aan de ontwikkeling van Venray. Een ont wikkeling overigens, die een studie op zich waard is, en die mede tot stand gekomen is door de goede men taliteit en de durf der ondernemers, maar ook door de positieve houding van vele groeperingen om de wel vaart en het welzijn in deze regio te bevorderen. GEEN SHOW Burgemeester drs. Schols benadruk te in zijn begroetingswoord dat een dergelijk feest aanleiding kan geven tot een soort „show", maar hij dacht dat in Noord Limburg de feiten voor zich spreken. De oveigang van stabiel agrarische gemeenschapen tot één snel unbpani- se:ende en indus'.rialiserende is vrij wel zender schokken verlopen en werkt alleen maar aanstekelijk cm zo door te blijven gaan. Hij dacht dat een der oorzaken was de gcede sa menwerking tussen de verschillende gemeenten op velerlei terrein. Een samenwerking, die ondanks herinde- lingsplannen toch goed blijft draaien. Dat wil niet zeggen dat een plaats als Venray b.v. geen problemen meer kent. In dit verband wees hij op de milieu-beheersing, die veel aandacht zal vragen, aan de „uitloop' uit de landbouw, die volop bezig is en op het spreidingsbeleid. Bij al die zaken zal steun en hulp van het Rijk noodza kelijk blijven, waarbij voorop moet staan, dat dit hele groeiproces altijd een menselijk proces moet blijven. DOOR DE MUUR Na al deze woorden 'kwam het dan tot daden. Minister Boersma, verge zeld van zijn echtgenote, van de di recteur-generaal der arbeidsvoorzie ning M.r. v. d. Peijl en van de hoofd inspecteur directeur van de arbeids voorziening Limburg L. G. Loos, be gaven zich naar de Julianasingel, waar de minister allereerst het em bleem van het arbeidsbureau onthul de, dat voorlopig de plaats inneemt van een later aan te brengen kunst werk. Daarna mocht hij door een muur springen, die men kunstig had opge bouwd van tempex-stenen. Het ding was vlak voordat de minister kwam, nog overhoop gewaaid, maar met man en macht slaagde men er in een en ander weer cp te bouwen, zodat een en ander volgens het protokol ge beuren kon. De minister nam een aanloop en kwam prompt in de armen terecht van de fotografen achter de muur. Een bezoek aan dit nieuwe gebouw en een begin maken van de scheiden de directeur P. Suyker besloot dit be langrijke onderdeel van het ministe riële bezoek aan Venray. VROEG GESTART Een onderdeel, want de Minister moest voor het eerst bij een officieel bezoek vergezeld van zijn echtgenote, was al om half 10 in Venray. Een half uur eerder dan het officiële draai boek voorzien had, maar dat loste men op door de minister wat peel- ontginningen te laten zien, di.e vroe ger in het kader van de werkver schaffing tot stand waren gekomen. Netjes op tijd kwam men toen bij het gemeentehuis aan, waar hij werd voorgesteld aan B. en W. en burge meester Schols en de directeur van het arbeidsbureau de heer Suyker, de overigens goed geïnformeerde minis ter in een informeel gesprek een overzicht gaven van wat er in Ven ray na de oorlog zo allemaal gebeurd Dan werd hem een rijtoer aange boden, waarbij hij o.m. de Molenklef zag, een wandeling maakte door het Groene Hart en hem de fabrieken van Nestlé en Girvil getoond wer den. Een bezoek aan Servatius met de verschillende therapie-afdelingen was de voorloper van het bezoek aan Rank Xerox, waar de minister door de directie ontvangen werd in het nieuwe en pas voltooide trainings centrum. DIPLOMA-UITREIKING Daar gaf de heer v. d. Horst de mi nister een beeld van het personeels beleid ,dat o.m. moet voorzien in de grete vraag naar vaklieden, die Rank Xercx in zijn produktie-afdelingen nodig heeft. Een deel daarvan denkt men te re- cruteren uit zgn. omscholers, die eerst naar Blerick „ter school" gingen. Het aanbod bleek dermate groot, dat het omscholingscentrum in Blerick te klein werd, waarna men in overleg met het arbeidsbureau, besloot bij Rank Xerox zelf omscholingscursus sen te gaan organiseren, voor o.m. opleidingen tot frezer, machine bankwerker en montage vakman. Daartoe werd o.m. dit nieuwe trai ningscentrum ingericht, dat nu de eerste dertien geslaagden heeft afge leverd. Het was aan de minister deze der tien eersten het diploma uit te reiken. Dat deed miinster Boersma graag, omdat deze trainingsmethode niet al leen een goed voorbeeld was van in nige samenwerking tussen bedrijfs leven en overheid, doch ook omdat hierdoor nieuwe vakmensen een kans krijgen meer van hun leven te ma ken. Hij waarschuwdè de geslaagden, waarvan de helft al ouder is dan 40 jaren, zich niet alleen te bekomme ren om meer techinsche kennis, doch ook zich in te zetten voor goede ver houdingen onder elkaar waardoor een stuk mede-verantwoordeslijkheid kan gedragen worden. In een informeel gesprek maakte de minister later kennis met de ge- (prijs dagretour f 1.-) Heen: zaterdag 1 of. zondag 2 april; Terug: zondag 2 of maandag 3 april. (prijs van een enkele reis één kwartje) óók geldig op zondag 2 april vanaf 18 uur. onbeperkt geldig op maandag 3 april. slaagden, die hij prees voor hun door zettingsvermogen. SOCIALE WERKPLAATS Na de lunoh kwam de Gouverneur met zijn echtgenote hun opwachting malken en vertrok het gezelschap voor een kort bezoek naar de Stichting Werkplaats, waar de voorzitter van het Stichtingsbestuur, de heer L. Lau- rensse en de directeur de heer P. Rippe het ministeriële gezelschap op de hoogte stelden van het reilen en zeilen van deze voor de regio zo be langrijke instelling, waarvan ver- sohilende afdelingen werden bezocht. Dan was de opening van het ar beidsbureau aan de beurt, waarna het hoge gezelschap de gast was van de heer en mevrouw Schols. EN NU NAAR BED Een bezoek aan een schouwburg uitvoering met de musical „En nu naar bedbesloot deze ministe riële dag. Voor de voorstelling maak te hij kennis met de volledige Zes kamp-ploeg, die hem als aandenken de bekende Zeskamp-piëlhaas aan bood, een cadeau dat hij zeer op prijs stelde. J Na de voorstelling werden de da mes en beren van „En nu naar bed" aan de minister voorgesteld. Dan reden de wagens voor en was het definitieve einde gekomen van een dag ministerieel bezoek aan Ven ray EXCLUSIEF en MODIEUS ,Saintjoseph' - ,Spes' - ,Gibi' - ,Lanova' Bruestle" Langstraat 61 - Venray - Telefoon 1281 ARROWSHIRTS MODEHUIS THOMASSEN CONTROLE MAXIMUMSNELHEID GAAT DOOR Venrays politie zal blijven door- 'gaan met het controleren van de na leving van de maximumsnelheid. Verleden week werden op de West singel 13 procesvervalen gemaakt voor snelheden tussen 60 en 72 km. Op de Langstraat werden 40 bekeu ringen gemaakt voor snelheden van 60 km. en meer, terwijl een record snelheid werd gemeten van liefst 90 km. van een afsluiting, een bekroning. Na de smadelijke neder laag en de totale afgang, die door de kruisdood bevestigd was, komt de onverwachte ommekeer van het lege graf en de blijde boodschap, die van mond tot mond gaat, „de Heer leeft". De overwinning vanuit een verloren positie is des te markanter omdat het niet te geloven is dat dit nog kon ge beuren. Maar nu is er het gevaar dat we de overwinning gaan vieren als een fan-club, die het versierde kruis juichend rond dra gen, en als we dan moe gezongen en gesprongen zijn, dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Het feest zit er weer op! Toch is Pasen niet de bekroning van een heroische strijd, het sluitstuk van een dramatische worsteling, maar het be gin van een nieuw leven. Nu kunnen we aan de slag. Nu weten we dat de strijd tegen onrecht geweldige perspec tieven biedt; dat de belofte „Ik zal met u zijn, alle dagen", geen dooddoener is. Pasen is een begin. Wij worden opgeroepen om met Christus op te staan uit de dodelijke duisternis van apathie, onverschillgheid, twijfel, zelfgenoegzaamheid en heerszucht. Er is uitzicht omdat Hij ons vóórgaat. Zalig Pasen. DEKEN L. THEUNISSEN GEVRAAGD: voor exclusieve bar, geo pend tot 3 uur 's nacnts, enkele avonden in de week meisje of jong geh. vrouw Indien geschikt kan voor opleiding gezorgd worden Brieven onder nr. 142 van dit blad. KOFFIE FINANCIERING VRIJBLIJVEND BANKZEGELS DESKUNDIG ADVIES

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1