Nat. Trim wandeldag BISSCHOP bezocht Smakt KABO 4-fe «MM#- 44i'-vH $ei$ey Couture Hïlcdekuis ömmans WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN 4-_Eé 44JH4 <4 ■444=4 At 4 A<& Zilver Jubileum Elektro Jacobs Zeskampsier trouwde VRIJDAG 24 MAART 1971 No. 12 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG ris VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR (.75 (bi) vooruitbetaling) OP 22 APRIL 1972 Onder het motto „TRIM MET HET HELE GEZIN", nodigen de Neder landse Sportfederatie in samenwer king met de Wandelbonden, iedere Nederlander uit, om op zaterdag 22 april 10 km. te gaan wandelen. Op die dag zullen op honderden plaatsen in heel Nederland, start plaatsen worden ingericht en wan- delparcoursen worden uitgezet door bossen, velden, heide, duiinen, steden en dorpen. Alle Nederlanders worden uitgenodigd aan de Nationale-Trim- Wandeldag deel te nemen, liefst met het hele gezin. Zijn er nog kleine kinderen in Uw gezin, loop dan geen 10 km., maar 5 km, maar loop in elk geval mee! Dat dit initiatief, genomen door de wandelsportbonden in Nederland en spontaan overgenomen en gesteund en gepropageerd door de Nederland se Sportfederatie, bij vel enin Neder land weerfdank heeft gevonden, mo ge blijken u!it het comité van aanbe veling. Hierin hebben veie mensen uit de maatschappelijke gelederen zittilng genomen. Zo werden alle ministers en staats- sekretarissen uitgenodigd aan die Triim-Wanidelag deel te nemen en Z.K.H. Prins Claus werd bereid ge vonden het voorzitterschap van het Comité van aanbeveling te aanvaar den. Dat ook dn Venray het trimmen als een noodzaak wordt gezien, moge blijken uit het feit, dat op zaterdag 11 maart door burgemeester Schols, de trimbaan werd geopend. Dit is een aanwinst voor Venray. Maar ook wandelen is voor jong en oud een gezonde en prettige trim-mogelijk- heiid. Daarom mag Venray op 22 april niet achterblijven. In Venray en op vele plaatsen in de omgeving, maar ook in de kerk dorpen, zullen wandelparcoursen worden uitgezet en wij hopen dat ve len, zeer velen, deze nationale trim- wandeldag tot een groot succes zul len maken. Het is algemeen bekend dat velen te weinig beweging nemen, te veel zitten, te veel auto rijden en lijden aan bewegingsarmoede. Deze bewe gingsarmoede moet eens doorbroken worden. Deze trimdag biedt U de gelegen heid om samen met uw gezin een nieuw begin te maken en rustig en prettig te gaan wandelen door de mooie omgeving van Venray. U zult ervaren hoe verfrissend dit is. U zult tevens tot de overtuiging komen, dat U dit meer moet doen. Het zal Uw gezondheid en Uw lichaamscondi'tie bevorderen. Inwoners van Venray, doe mee aan deze Nationale-Trimwandeldag en „Trim met het hele gezin". Het ge meentebestuur van Venray is over tuigd van het grote belang van het trimmen op allerlei manieren. Trim men geeft U uithoudingsvermogen en zelfvertrouwen. Door deel te nemen aan deze Na tionale Trim-Wandeldag steunt U het Nationale Trim Comité. De deelname kost U 0.10 (een dubbeltje) per km, dus 1,(één gulden) per 10 km per persoon. De opbrengst wordt ter be schikking gesteld van het Nationale Trim Comité voor het aanleggen van meer trimbanen. Ook de nieuwe bisschop van Roer mond heeft de traditie nliet willen breken om eenmaal in de maand maart te komen naar de Smakt. En daarmede bracht vrij kort na zijn ambtsaanvaarding Mgr. J. Gijssen zijn eerste officiële bezoek aan de gemeente Venray. De bekendmaking van zijn komst had nog meer pel grims dan gewoonlijk naar de Smakt gebracht. Was het 's morgens al der mate druk, dat men een extra eucha ristieviering in had moeten lassen' 's middags voor de gebedsviering, waarin Mgr. Gijsen het woord zou voeren, was de drukte overstelpend. Vooral vele ouderen hadden deze kans aangegrepen de bisschop in le vende lij ve te zien en te ontmoeten, maar velen zijn daarin jammer ge noeg niet geslaagd omdat de kerk reeds overvol was en zelfs voorpor taal en gang naar het klooster volle dig bezet waren. Mgr. Gijsen arriveerde met Deken L. Theunissen en werd voorgesteld aan de prior en de rector van de Paters Carmelieten. NEDERIGHEID In de gebedsdienst hield Mgr. Gij sen een korte toespraak, waarin hij stelde dat St. Jozef ook in deze tijd een voorbeeld kan zijn voor de echte christen, juist door zijn nederigheid en zijn Godsvertrouwen. Ook hij stond voor problemen en vragen, die hij niet op kon lossen, doch hij ver trouwde op God. Daarnaast liet hij de andier voorgaan in nederigheid. Als we diit voorbeeld durven vol gen in onze families, maar ook in de kerk, dan zal men alleen het goede willen doen en niet meedoen aan af braak of partijzucht, maar blind ver trouwen op God, die hoe het dan ook uitvalt, zal zorgen dat het altijd goed is. De zegen met het Allerheiligste be sloot deze gebedsviering, die door het feit dat microfoons het niet al te best deden, voor velen niet te volgen was. In het klooster van de paters Car melieten werd na de plechtigheid burgemeester drs. F. Schols aan de bisschop voorgesteld. Ook de burge meester had de gebedsdienst bijge woond. Burgemeester Schols, die met ai2 Bisschop op Rolduc studeerde, nodig de hem uit voor een bezoek ten zijne huize, waaraan de Bisschop later vol deed. BEZOEKERS Onder de bezoekers was ook de Haagse fabrikant de heer Fr. van Doren, die volgens zijn zeggen de Paus indertijd geadviseerd heeft in de keuze van Mgr. Gijsen. Hij had geen kontakt met de nieuwe bisschop en hij wist zelfs van zijn komst naar Smakt niets af. Het was puur toeval dat hij tegelijkertijd met Mgr. Gijsen in Smakt was. Op onze vraag of hij overigens nog kontakt onderhield met de nieuwe bisschop, bleek dit voor hem een af- De vier buitenlandse gasten bij de Vlakwater bungalow die hen als onder komen diende tijdens hun verblijf in Venray. Een verslag van hun doen en laten vindt U elders in dit blad. KOREAANSE WENS VOOR VENRAY Een van de vier buitenlanders, die onder auspiciën varn het Research instituut voor Bedrijfswetenschap pen te Delft, van 6 tot 18 maart een studie hebben gemaakt van de ont wikkeling van Venray, was de heer Ky-Ohueon Rim uit Korea, die bij ons onderhoud, waarvan wij elders verslag geven, spontaan de pen greep en in Koreaans schrift de volgende boodschap voor Venray schreef: de inwoners van Vertaling: Ik houd van Nederland Ik houd ook van Venray Omdat Nederland van vrede houdt Moge God Venray altijd beschermen. 16 maart 1972 Republik Korea, Seoul Mr. Ky-Chueon Kim C •19/S J.lC. Op eerste paasdag zal Pater Isido- rus Lemmen o.f.m. zijn zilveren pries terfeest vieren in de parochie Mal berg in Maastricht. Deze Vemayse priester (Brukske) heeft eest in Venray de lagere land bouwschool gevolgd. Eerst toen voel de hij zich geroepen tot het priester schap en is toen naar het gymnasium gegaan alhier, waar de uit 1916 ge borene tussen heel wat jongeren zat. Dat heeft hem niet gehinderd toch door te zetten en in 1947 mocht hij de bekroning vinden bij zijn priester wijding in Weert. Op 6 april 1947 deed hij in de pa terskerk zijn eerste H. Mis, omdat de Grote Kerk nog niet hersteld was. gedane zaak. „Hij is op zijn post en kan met zijn belangrijk werk begin nen", aldus de heer van Doren, die vertelde het overigens druk te heb ben met het onderzoek naar de op volger van de bisschop van Gronin gen. „Ook daarin moet ik de paus adviseren", aldus deze fabrikant Ook de oud minister-president prof. de Quaay met echtgenote was onder de bedevaartgangers. Na zijn pastorale jaar in Maastricht werd hij in 1948 kapelaan in Megen, waarbij hij tevens econoom was van hét gymnasium aldaar. In 1960 werd hij tot moderator be noemd van de LTS in Maastricht, waar hij tot 1969 werkzaam was. Toen werd hij kapelaan in de paro chie van de H. Familie (Wijckerveld) tot hij in 1971 lid werd van het pas torale team in de Malberg-parochie in Maastricht. Daar wordt met een plechtige Eucharistieviering het zil veren jubileum herdacht, waarna in de kerk receptie is. Het adres van de jubilaris is Arkebusruwe 47 in Maas tricht. Vorige week woensdag herdiadht de heer P. Beemer dat hij 25 jaren bij de N.V. Metaalwarenfabriek Inalfia in dienst was. Men heeft hem met dit jubileum hartelijk gehuldigd, zowel directie als het personeel, maar ook van de buitenwacht mocht hij vele gelukwensen in ontvangst nemen. De heer Beemer heeft in Venray grote bekendheid gekregen, want hij was in feite de man, die de komst van Inalfa .naar Venray heeft voor bereid. Als technisch tekenaar werd hij de verbindingsman tussen het nieuwe bedrijf in Venray en het oude in Utrecht. Daarnaast heeft hij als voorzitter van de personeelsvereni ging verschillende aktiviteiten ont wikkeld en heeft een opmerkelijke loopbaan als St. Nicolaas achter de rug, in welke rol hij honderden ge zinnen bezocht heeft. Tenslotte zijn er de vogelliefhebbers, die van zijn kwaliteiten profiteerden en nog pro fiteren, temeer waar hij ook de zorg voor tientallen nestkastjes had. SNELHEIDSCONTROLE Op de BeekwegNoordsingel wer den maandagmiddag in korte tijd 7 automobilisten bekeurd terzake over treding van de maximum snelheid. Er werden snelheden gemeten tussen de 60 en 85 km. Het is alleen jammer dat de politie steeds wordt gehin derd door de vriendelijke automobi listen die het seintje geven aan het tegemoet komend verkeer, waardoor die aktie maar enkele minuten effect heeft. Men leze hierover de klachten van de wijkbewoners. EXCLUSIEF en MODIEUS SAINT JOSEPH' - ,GIBI' - ,SPES' - ,LANOVA' LANGSTRAAT 61 - TELEFOON 1281 KATHOLIEKE BOND VAN OVERHEIDSPERSONEEL HIELD GESLAAGDE JAARVERGADRING In zaal In den Engel Meld die afd. Venray van de Ned. Kath. Bond van Overheidsperosneel een goed bezoch te en geslaagde jaarvergadering on der voorzitterschap van de heer Hee- rens. Voor een goede communicatie in de toekomst tussen bestuur en le den zal de tweede secretaris zich spe ciaal inzetten. 19 leden doen mee aan het groepswerk, terwijl 9 leden van de KABO de gewestelijke sociaal school volgen, zodat de toekomst wat kader berteft, bij de KABO verze kerd zal zijn. Sekretaris Fr. Verblakt gaf op de van hem bekende keurige wijze een verslag, waaruit bleek dat er veel door de KABO wordt gedaan. Het is alleen te betreuren, dat er nog zo- velen profiteren van het werk van de organisatie, maar geen Hid daar van worden. Speciaal werd herdacht het over lijden van de erevoorzitter en pio nier van de Venrayse KABO de heer J. Beterams. Het financieel verslag van pen ningmeester Pijpers kon, evenals de begroting, de goedkeuring krijgen van de vergadering. ONDERNEMINGSRADEN BIJ PSYCHIATRISCHE CENTRA Onbegrijpelijk werd het gevonden dat reeds in oktober 1971 een concept reglement voor de ondernemingsra den voor de beide psycMatrische centra was ingestuurd. Eerst nu heeft men bericht gekregen dat op 20 april de laatste vergadering over dit con cept zal worden gehouden. Als men de goedkeuring nog tijdig geeft, zal de nieuwe ondernemingsraad voor St. Anna en St. Servatius in septem ber kunnen starten. HULDIGING JUBILARISSEN Voordat de districtsbestuurder, de heer Loomans, tot huldiging van de drie zilveren jubilarissen overging, wtilde hij namens de KABO en het NKV de dank tot uitdrukking bren gen dat de zilveren jubilarissen H. Clevers, Lens sen en Kruijsen en de robijnen jubilaris Verkoeyen, zowel in de tijd van herbouw als in de cri sistijd de moed hadden opgebracht zich te laten inschrijven bij de vak- KLEUREN TELEVISIES 56 cm voor TELEVISIES 61 cm voor 1575,— 475,— BANDRECORDERS en PLATENSPELERS met 25% korting WASAUTOMATEN reeds voor 395, KOELKASTEN met groot diepvries vak voor 195, DIEPVRIESKISTEN met kortingen van 20-25% Verder: stofzuigers, scheerapparaten, hoogte- zonnen, strijkijzers enz. KORTINGEN vanaf 20% Volledige garantie Eigen service Iedere vrijdagavond vanaf 6-9 uur demonstratie van het hele programma SCHOOLSTRAAT 3 VENRAY TEL. 2329 Kwartelenmarkt 7 Venlo Kloosterstraat 37 Blerick organisaties. Zonder hun lidmaat- sahap en dat der 47.000 anderen, was het niet mogelijk geweest dat er zo veel voor de werknemers in het overheidsbedrijf kon worden bereikt. Door hun solidariteit hadden zij een positieve bijdrage geleverd aan het vakorganisatiewerk in Nederland. Als de oudiere KABO leden eerlijk zijn, dan moeten zij bekennen dat er vergeleken met die tijd voor die oorlog een aanzienlijke verbetering tot stand is gebracht. Venray is nog altijd een van de beste afdelingen in het land, welke dit jaar een netto ledenwinst wist te boeken van 39 le den. EEN BEWOGEN JAAR noemde hij 1971 voor de KABO le den. Het bracht salarisverhoging van ongeveer 20% gemiddeld (januari 3 pet., april lpct., juli 4% pet intrega- tie in de loongroepen, verhoogde va kantietoeslag, trend verhoging, 4% met terugwerkende kracht en dan procenten over procenten). Belangrijk was ook de verminde ring van de loonschalen, welke eerst maar liefst 154 waren en nu nog maar 18. Meer vakantie is verzekerd, ter wijl de werktijdverkorting in 1975 tot 40 uur zal oplopen. Voor de Bondsraadsvergadering zal er nog veel studiie nodig zijn in het belang van de KABO-leden. Zo moet men een samenwerking op gang brengen tussen ARKA en KABO en tussen AKRA en KUW, welke nog buiten het NKV zijn. Met trots kon de districtsbestuur der verklaren dat de afdeling Ven ray een levende afdeling is waar goed wordt gewerkt aan het vakbonds werk, maar dat nog veel werknemers in de inrichtingen .ziekenhuizen en overheid werkzaam zijn, die nog bui ten de KABO staan, maar die wel profiteren van het samenspel tussen werkgever en vakbeweging. Een sa menspel dat een CAO zal moeten op leveren. De Zeskampploeg was paraat toen een van de vrouwelijke leden, Tonny van Swol, in het huwelijk trad met Frits Coenen. Burgemeester drs. F. Schols fungeerde zelf als ambtenaar van de burgerlijke stand en wenste het bruidspaar in hun toekostig leven minder ihindemissen, doch wel even veel succes toe als de Zeskampploeg mede door Tonny van Zwol tot heden had weten te verwerven. Na de huwelijksvoltrekking zorgde de Zeskampploeg voor een keurige erehaag op de trappen van het bor des.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1