Ikacino bar kleding YENRAY 40 jaren lerares Zeskamp- notities GEEN WOORDEN MAAR DADEN... Zelfstandige ondernemers presenteren zich... V. MIL'S Country Square VRIJETIJDSKLEDING ftfksiiffii SUUGJUL Filmnieuws Leenenl modehuis Zondagochtend concert VRIJDAG 17 MAART 1972 No. 11 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG UL VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 cL per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR «.75 (bij vooniHfaetelIng) BELOFTE Het vroege voorjaar houdt een be lofte in, Alfa Romeó loste een be lofte in. Vorige maand, bij het Zes kampoptreden in Groningen fluister de „men" in het oor van Zeskamp's onvolprezen penningmeester, dat het Alfa Romeo wel duizend gulden waard was, wanneer Venray op het erepodium zou komen. Welnu: Ven ray stond op de derde trap van het schavotje en had daarmee de beloof de duizend pietermannen verdiend. Zondag 5 maart werd het geld, keurig op de in Roterdam gebruikte Olympische ringen geprikt, aan het Zeskampcomité overhandigd, on danks hét feit, dat de oorspronke lijke duizend door snoodaards de avond te voren uit de schouwburg werd gegapt. GOED VOORBEELD Gelukkig blijven er goede voor beelden, die zeker navolging verdie nen. Zo was er ene meneer W.E.B., die in een sagarenmagazijn vóór de Arnhemse uitzending twee-kaarten- zonder-reis bestelde en daarvoor grif 107,op de toonbank Uittelde. „Dat is zeven gulden voor de entree en honderd voor de penningmeester" 'heeft hij er bij gezegd. Maar boze tongen durfden beweren, dat hij 107,voor twee kaartjes moest be talen Ondanks deze kwalijke roddel blijft diezelfde enthousiaste Zes kampsupporter hopen, dat zijn goede voorbeeld wordt gevolgd. En ook de penningmeester hoopt dit, omdat zo zachtjes aan na zoveel uitzendingen en daarmee gepaard gaande uitgaven de bodem van zijn kas weer in zicht GIFTEN Wanneer men de eerste prijs in Arnhem in de eerste plaats in het al- gemeene klassement van de Zes- kampploeg financieel wil honoreren, dan kan men dit in alle gerustheid doen op de volgende wijzen: Per soonlijk afgeven aan de heër D. Kou semaker, Langstraat 60a; via een bankoverschrijving Boerenleenbank bankgironumer 15 39 12 340 t.n.v. Zeskampcomité p.a. Langstraat 60a óf cia nr. 23 28 08 309 van de Ned. Credietbank, eveneens ten name van het Zeskampcomité óf via postgiro van de Ned. Credietbank nr. 10 32 741 en dan ook weer ten name van Zes kampcomité p.a. Langstraat 60a. De penningmeester kijkt gespannen uit naar Uw overschrijving! Rotterdam knipoogt naar de Venrayse Zeskampploeg Het is inmiddels traditie geworden, dat de Venrayse Zeskampers na de uitzending door middel van video- opnamen terug kijken op hun tele visie-prestaties. Zo ook zaterdag 4 maart toen de leden bijeenkwamen in het Sociocenter van Rank Xerox, waar de heer - J. Hazeu het Arnhem se Zeskampspektakel terugtoverde op de beeldbuis. Genoten werd van de sterke winst, welke de ploeg maakte en geleerd werd van de zwakke momenten, waardoor twee maal slechts twee punten op het sco rebord van de Arnhemse Rijnhal werden genoteerd. Beslist niet zonder reden zei de heer Joost van Haren, de voorzitter van het Venrayse Zeskampcomité, trots te zijn op de jongens en meis jes, die met hard werken en door harde training tot dit mooie resultaat zijn gekomen. Even trots was hij te vens op de supportersschare, die zich in Arnihem zulke prima vertegen woordigers van Venray hadden ge toond. Een bijzonder woord van dank had hij over voor de Ordedienst, die uitstekend werk hadden geleverd, zeer tot genoegen van de N.C.R.V. en de Rijnhaldirectie. Hij herinnerde er aan, dat Venray in een Ridder kerkse krant was geroemd als de ploeg, waarin zich de beste teamgeest ma nifesteerde. KNIPOOG NAAR ROTTERDAM Was bij de afsluiting van de eer ste ronde in Leiden, het optreden in Groningen en Arnhem dichter bij ge komen, nu staat aldus de heer van Haren Leiden op 25 maart a.s. weer voor de deur. Leiden betekent scheiden voor de drie zwakste broe ders in het gezelschap van de zes deelnemende teams. Nu wij niet met de hakken over de sloot in Leiden terecht zijn gekomen, knipoogt Rot terdam, waar de finale wordt ge speeld, naar ons. Een verschil van twaalf punten op nummer vier wekt de verwachting, dat Venray in 'ieder geval met IJsselstein in Rotterdam kan komen. REALITEIT Voorziter van Haren haastte zich echter om de ploeg met de neus op de realiteit te drukken. „Laten we de huid niet verkopen voordat we de beer hebben geschoten. Eerst eist Leiden onze volle aandacht. Er moet weer hard worden gewerkt en inten sief getraind om straks in Leiden goed voor de dag te komen. In Rot terdam waren we in oktober nr. 1 en een maand laiter nr. 8 in Groningen. Dat mag ons nooit meer overkomen", aldus de heer van Haren. CONCENTRATIE Coach Tino Zandbergen draaide ook de keerzijde van de gouden me daille naar voren. Hij bond de ploeg op het hart, dat men in Leiden straks ieder punt hard nodig zal hebben, want een achterstand van 12 punten Onder dit motto opende zaterdag j.l. burgemeester drs. F. Schols onder grote belangstelling de nieuwe en prachtige trimbaan, die van gemeente wege is aangelegd nabij de parkeerplaats van het oude ziekenhuis. Na verteld te hebben dat de gemeente hier 3.000,in geïnvesteerd heeft om de Venrayers in goede konditie te houden, begon hij, gestoken in een Zeskamp-trainingspak, aan het eerste rondje. Een voorbeeld dat niet al leen die ochtend, maar voortdurend door jong en oud gevolgd is. kan zelfs een nummer vier met een beetje geluk gemakkelijk inhalen. „We kunnen er komen, mits we net zo hard trainen als voor Arnhem. Volledige concentratie van iedereen is daarbij een eerste vereiste. Door training èn concentratie alleen kun nen wij ons succes continueren", zo zei de heer Zandbergen. Hij bracht dank aan de supporters, die volgens hem voor hun optreden een ereplaats bij de huldiging had den verdiend. De Ordedienst had het zelfs gepresteerd „buurman" Ridder kerk in de hand te houden. AMBASSADEURS Burgemeester Schols noemde de ploeg uitstekende Venrayse ambassa deurs, die reeds bij hun binnenkomst in de Rijnhal de juiste golflengte van het supporterspubliek wisten te vin den. Hij noemde de training van de ploeg bepaald niet kinderachtig. Het resultaat was er dan ook naar! „Blijf zo trainen en houd de goede teamgeest er in", was zijn laatste goede wens, waarna voorzitter van Haren het niet kon laten de burger vader te herinneren aan zijn toezeg ging te proberen de verdiende Zes kampbeker met gemeentegeld te zul len vullen. „De bevolking heeft al veel gege ven, het woord èn de daad is nu aan U", aldus Joost van Haren. MARKT DEURNE Intieme sfeer Exclusief interieur GEOPEND TOT 3 UUR 's NACHTS 'swoendags gesloten Bij openingen van middenstandsbedrijven komen geen prinsen, noch ministers te pas, persoonlijkheden, die door hun komst alleen al de aandacht vestigen op dat nieuwe, wat gekomen is. Maar toch is ook een goede winkelstand van zeer grote betekenis van de infra structuur, zeker in een plaats als Venray, die sterk groeit en waar in velen van buiten zich vestigen. En we dachten, dat de zelstandige ondernemers in Venray toch ook dui delijk een duit in'het „uitgroei-zakje" gedaan hebben en nog altijd doen, als het gaat om een zo goed en gesor teerd mogelijk winkelbestand voor plaats en streek op te bouwen. Zaken als Coenen, Electro Martens, Appels, Electro Jacobs, Smits, Tho massen, Melissa, Eigen Haard, tonen allemaal al een nieuw gezicht en hebben nieuwe mogelijkheden ge schapen voor het publiek, qua kwa liteit en qua kwantiteit. Dat allemaal in een betrekkelijk korte tijd. Bij dat „koor" hebben zich afgelo pen week gevoegd de firma Gom- mans op de Langstraat en de firma Berden-Trienökens op de hoek Gro tstraatWilhelm inastraa't. FIRMA GOMMANS Dat een zaak aan de periferie het moeilijker heeft dan midden in een winkelstraat mag dan in het alge meen waar zijn, de firma Coopmans, later de firma Gommans, op de Langstraat heeft duidelijk bewezen, dat het ook daar mogelijk is, mits men voldoende wilskracht en zake lijkheid bezit. Dat het nieuwe Veltum en West ook voor deze zaak een sti mulans is geweest blijkt duidelijk uit de grote verbouwingen van de laatste jaren, waarvan ook donderdag de zo veelste periode afgesloten is. Een keurige dameszaak staat nu ter beschikking van het winkelend publiek, waarbij dit oude textielbe drijf wonderlijk jong blijkt te zijn in de uitgelezen kollektie betere dames kleding die men aanbiedt van be kende modehuizen. Een heerlijk ge zellige zaak is het geworden, waarin de dames urenlang zullen kunnen zoeken in de fraaie modellen. Was het een wonder dat juist zij acte de presence gaven bij de feestelijke opening van j.l. donderdag. Deze verbouwing is om meer dan een reden een gelukwens waard. FIRMA BERDEN-TRIENEKENS Voor deze opening kwam de offi ciële Venrayse „opener' burgemees ter Schols zijn zegje doen, waarbij hij allereerst herinneringen opriep aan de heer Fonek, die grondlegger is ge weest van zowel Coenen als het hui dige winkelpand van Beden-Triene kens. Hoewel dit bedrijf pas drie jaren de toen al moderne zaak van de fa milie Coenen heeft overgenomen, heeft men op de derde verjaardag van de vestiging in Venray de hele zaak alweer op de kop gezet. Hij wees daarbij op het feit dat het as sortiment zich niet beperkt tot bo venkleding voor iedereen, maar dat ook de afdeling woninginrichting uit gebreid s met een afdeling meubelen, die er zijn mag. De speciale shop van jongeren-mode is de zoveelste bij zonderheid van deze nieuwe zaak. Hoe keurig alles in bijzonder kor te tijd zich voltrokken heeft, daar van konden de vele bezoekers zich reeds donderdag overtuigen. WINKELCENTRUM Bij gelegenheid van deze opening stelde de burgemeester ook Venrays winkelcentrum aan de orde. Men blijkt reeds bezig te zijn met plan nen op te stellen, die echter de fi nanciële draagkracht van de ge meente ver te boven gaat. Men heeft echter sinds het bezoek van Minister Udink aan Venray goede hoop betere subsidiemogelijkheden te krijgen en de procedure te kunnen verkorten. Aan een en ander wordt hard ge werkt en het zal niet lang meer du ren, voordat de Limburgse staats secretaris Buck het centrumplan voor zich op zijn bureau zal vinden. GOEDE WEG Al met al blijkt ook in deze be langrijke hoek van de dientsensector Venray geen slecht figuur te slaan. Dat in een tijd, waarin de conjunc tuur juist verflauwt, toch zoveel zelfstandige ondernemers het aan durven hun zaak mee te laten groeien met het groeiende Venray is een teken, dat ook in die hoëk nog durf en initiatief genoeg te vinden is, die nodig is, om van Venray niet alleen een plaats te maken waar het goed is te werken, maar ook goed te leven RIB BROEKEN HEREN- ZOMER- TRUITJES AF FABRIEK VOOR HEER LIJKE Toen Puk ten Doeschate uit het verre Zwolle In 1920 leerlinge werd van het pensionaat Jerusalem heeft ze er waarschijnlijk niet bü stil staan dat zij 40 lange jaren als drs. H. J. H. M. ten Doeschate op de lijst van het lerarencorps van Jerusalem zou prijken. En toch gaat Jerusalem volgende week dat merkwaardige jubileum vieren. Op 15-jarige leeftijd kwam zij naar Venray, naar Jerusalem, waar de le raar klassieken nog met schone vol zinnen de pensionaires terecht wees, zoals: „neem uw knieën op en zet u daar in den hoek neder", of „neem uw pennestok en schijf 1000 x Vijf jaren, vijf onvergetelijke ja ren, was zij leerlinge van een pen sionaat, waar de strenge Mere Gre- goria toch niet vehinderen kon, dat men veel plezier heeft gemaakt en waar een leraar als Loogman diepe indruk op haar maakte, evenals de Zwitserse scheikundelerares. Na Venray gaat ze dan verder stu deren in Utrecht, waar geschiedenis haar vak wordt, maar waar ze in 1932 ook nog het aanvulenld docto raal Nederlands doet. Dan is 't crisis tijd en blijkt men helemaal niet te zitten springen op leraressen. Maar het is haar oude zorg-Mère, Mère Marie du Sacre Coeur, die haar dan naar Venray haalt als lerares. Zij kwam te wonen in het Feulehuus en was gelukkig met de kleine klassen en de goede kontakten, die men toen nog had in het oude en statige Jeru salem. DOLLE MINA Dat het ook toen niet allemaal bra ve kindertjes waren bleek haar al bïj de eerste lessen. Er bleek namelijk n leerlinge van het internaat verwij derd te moeten worden, omdat die het bestaan had een taxi te bestellen en daarmede naar Kleef te gaan om te gaan dansenEen dolle mina al voor 40 jaren. Maar overigens rolde het leven gemoedelijk door in het goed beschermde internaat, waar men alleen opschrok, toen men in de meidagen van 1940 gewaarschuwd werd dat er iets te doen stond. De „kinderen" kregen pinkstervakantie en toen ze terugkwamen, was heel Nederland al bezet door de Duitsers. De eigen boerderij van Jerusalem zorgde in die tijd dat ondanks dis tributie en tekorten zowel de leerlin gen als het lerarenkorps toch weinig tekort kwam. In 1944 zoekt zij onder de grote vakantie haar ouderlijke woonplaats ZwolLe nog eens op en wordt daar verrast door de spoorwegstaking en de bevrijding van het Zuiden. Ze gaat in Zwolle meehelpen met de evacué's uit het zuiden en is er nu nog altijd trots op in die tijd Vader Bisschop Lemmens te hebben kunnen helpen, die naar Zwolle geëvacueerd werd. Na de oorlog kwam er een verve lende tijd. Van 1945 tot en met 1946 werkte zij op Mater Dei in Nijmegen, maar trok toen snel Jerusalem ach terna dat geëvacueerd was naar Eys- den, beleefde daar dat ook de M.MjS. door het rijk erkend werd en pionier de met de zusters tot de terugkomst naa Venray. Daar heeft ze Jerusalem uit zien groeien van het gezellige kleine en fijne schooltje tot de scho lengemeenschap van vandaag, waar ze nog altijd midden in staat. Bekend is haar reislust, die haar bracht naar alle landen rond de Mid dellandse zee en zelfs naar Japan, reizen, die ze ook maakte mét de schooljeugd, o.m. naar Rome en Lon den. Vrijdag 24 maart gaat men feest vieren. Er is 's middags een Mis in de Vredeskerk, waarna leraren en leelingen een matiné gaan vezorgen. Des avonds is er een avond voor ge nodigden in Den Kerkdijk. Zaterdags is er om 10 uur een plechtige zitting in de aula, waarna om 3 uur de re ceptie begint op Jerusalem. Een re ceptie, waarop zeker niet de honder den oud-leerlingen van Does je zullen ontbreken. Deze week is in het Luxor Theater een bijzonder goede oorlogsfilm te zien. DE OORLOG VAN SOLDAAT MURPHY is de titel van dit spekta- kulair spektakel. Een torpedo schiet door het water en boort zich in het vrachtschip. Wanhopig trachten de opvarenden zich te redden. Een U- boot komt proestend boven en slacht met haar mitrailleurs de overleven den af, behalve Murphy. Murphy is bezeten van wraakge voelens. Met een gammel watervlieg tuig en zelf gemaakte bommen be stookt hij de duikboot; met een drij vende bok probeert hij haar te ram men. Tevergeefs. Maar Murphy geeft niet op. Peter O'Toole en regisseur Peter Yates maken deze film tot een bril jant en boeiend, tot een spektakulair schouwspel, dat men niet snel meer vergeet. Voor de kinderen is er deze week een bijzondere JEUGD VOORSTEL ING, n.l. ASTERIX EN DE HELDEN. Het bekende getekende stripverhaal wordt hier in een plezierige kleuren- tekenfilm aan de kinderen voorgezet. Zondagochtend om 11.30 uur is er weer een matiné-concert in de schouwburg, dat ditmaal verzorgd wordt door de fanfare en het koor uit Ysselsteyn. De entree is, zoals steeds, gratis. Meteen kan men dan ook de tentoon stelling over Tanzania bezoeken, zo dat een bezoek aan de schouwburg a.s. zondag dubbel de moeite waard Het programma dat a.s. zondag af- wlsselenid door fanfare De Peelklank, onder directie van A. Partouns en het Gemengd koor onder directie van G. Flinsenberg wordt verzorgd is als volgt: 1. Aroca, mars, fanfare 2. Contrasten - fanfare 3. Benedictus - Gem. koor 4. Ave Verum - Gem. koor 5. Cantate Domino - Gem. koor 6. Wildhorn, mars - fanfare 7. Mit Trompeten und Bazuinen 8. Den Hertog Jan - Gem. koor 9. Wiegenlied - Gem. koor 10. Tiritomba - Gem. koor 11. Beat en Sweet - fanfare 12. Prager Muzikanten - fanfare

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1