Pater Rector W. Gussen o.f.m. 25 jaar priester DRINKSERVIEZEN gemeentelijke notities en mededelingen |Leenen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Elektro Jacobs TRICOTS RODIERf TRICOTS DE. REVE MODEHUIS THOMASSEN reserveer 19 MAART Motocross der Azen ST. ANTHONIS VRIJDAG 10 MAART 1972 No. 10 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS n L ij L DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Geboren in het landelijke, zuidlim burgse Amby, opgegroeid in Venlo, gymnasiast in Venray, theologiestu dent iin Weert, en nu al weer meer dan een decennium Rector van het gerenommeerde onderwijsinstituut aan de Leunseweg sinds enkele jaren aan de Zuidsingel te Venray, is Pater Gussen wel te karakteriseren als een man wtiens leven nauw ver weven is met het Limburgse land. Venlo ziet hij als zijn vaderstad, met zo lijkt het Venray als goede tweede. Toch heeft hij tevens ver en vaak genoeg buiten de grenzen van zijn provincie rondgekeken, geleefd en gewerkt om geen enghatige chau- venist te zijn. Zijn capaciteiten, zijn karakter en Zijn langdurige weten schappelijke opleiding in binnen- en buitenland verbreedden vanzelfspre kend zijn horizon, stimuleerden zijn belangstelling en boden hem ruime kansen tot zeer -brede oriëntatie. En hij is er de man niet naar zulk soort kansen onbenut te laten. Dat kan uit deze kleine levensschets wel duide lijk worden. PRIESTERWIJDING Samen met 22 andere jonge fran ciscanen ontving Winand Gussen op KLEUREN TELEVISIES 56 cm voor 1575, TELEVISIES 61 cm voor 475, BANDRECORDERS en PLATENSPELERS met 25% korting WASAUTOMATEN reeds voor 395, KOELKASTEN met groot diepvries vak voor 195, DIEPVRIESKISTEN met kortingen van 20-25% Verder: stofzuigers, scheerapparaten, hoogte- zonnen, strijkijzers enz. KORTINGEN vanaf 20% Volledige garantie Eigen service Iedere vrijdagavond vanaf 6-9 uur demonstratie van-het hele programma. SCHOOLSTRAAT 3 VENRAY TEL. 2329 Kwartelenmarkt 7 Venlo Kloosterstraat 37 Blerick de Laetare-zondag, 16 maart 1947, de priesterwijding in de fraaie kerk van het Minderbroedersklooster aan de Biest te Weert. Hij was nog jong, 24 jaar, en hij had dus in vlot tempo zijn gymnasiale studie en priester opleiding voltooid. Maar voorlopig kwam er aan het studeren nog geen einde. Nog in het jaar van zijn priester wijding begon hij met de studie in de klassieke taal en letterkunde aan de rijksuniversiteit van Leiden. Kort na het einde van de weerldoorlog vond hij daar een situatie, die ook ken merkend was voor andeer universi teiten in ons land. Vergeleken met de tijd van vóór de oorlog begonnen de universiteiten aantrekkingskracht uit te oeferten op jonge mensen uit een bredere bevolkingslaag. De enorme toevloed van universiteitsstudenten, die momenteel allerwege zoveel pro blemen oproept en heftige discussies uiitlokt over „numerus clasus" ja dan neen, was toen al isn eerste aanleg waarneembaar. De dominerende po sitie van het Leids Studenten Corps, dat Uit de elite-sltanden recruteerde, en die van de elite-disputen was niet langer onaantastbaar. De doorbraak gedachte, tijdens oorlog en Duitse bezetting in allerlei kringen gegroeid, was* niet alleen werkzaam op het ge bied van de politiek. Zij speelden ook op andere terreinen een rol. De stu dentenwereld begon open te breken. Pater Gusslen bleef niet „obscuur". Hij kroop niet met een boekje in een hoekje, maar speelde het klaar ge stage en toegewijde studie te combi neren met een actieve deelname aan het studentenleven. Wie hem kent, zal het niet verwonderen, dat die deelname van hem geen „kroegtij ger" maakte; de rol van fuifnummer is hem niet op het lijf geschreven. Die deelname betekende veel meer zich inspannen voor de ontluikende oecumenische studentenbeweging, uitgedrukt in zijn lidmaatschap van de oecumenische studentenraad. Zij betekende vooral ook talrijke per soonlijke kontakten met studenten, die geleidelijk aan steeds meer in hem een gewaardeerd raadsman von den. DOCTOR Dit soort bezigheden kan gemak kelijk zozeer beslag gaan leggen op tijd, energie en aandacht, dat de stu die zelf naar het tweede plan ver schuift. Zo verging het Palter Gussen nliet. Als hij zich ergens inbijt, laat hij het niet gauw los. Dat was toen al zo en het is zo gebleven. Zijn werk wijze is intelligent en snel, efficiënt en systematisch. Hij houdt bovendien van afwerken. Dat zijn eigenschap pen, die hem zowel bij zijn studie, als later bij zijn meer organisatorisch gerichte bezigheden goed te stade ko men. In goed zeven jaar voltooide Pater Gussen zijn studie in de klassdeken tot en met de promotie. Binnen het jaar na zijn doctonaal-examen pro moveerde h ijte Leiden tot Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte op het proefschrift: Het leven in Alexan- drië volgens de cultuurhistorische gegevens in de Paedagogus van Cle- rriens Alexandrinus. Het boek geeft een imposant beeld van het doen en laten der hogere kringen in de wereldstad Alexandïdë, zoals zich dit voordeed in de tweede eeuw na Christus. Professor Den Boer, zelf gespecia liseerd in de kennis van Clemens van Alexandirië, zal zijn student wel op het spoor van ddt onderwerp gezet hebben. Dat de student ook metter daad dat spoor wilde volgen, hangt wel samen met het feit, dat hij reeds theologisch geschoold was en daar door te eerder geboeid kon worden door een figuur als Clemens van Aiexandrië. Clemens was immers de eerste christelijke geleerde, die be greep, dat de kerk ook op het gebied der wetenschap de wedstrijd met het heidendom niet moest schuwen; de eerste ook die getracht heeft een volledige wetenschappelijke theologie op te bouwen. THEOLOGIE Na zijn doctoraalexamen te Lei den begon hij aan een tweedie univer sitaire 9tudie. Ditmaal was het de studie van de theologie aan de uni versiteit van Nijmegen. Hij maakte er in 1956 zijn licentiaatsexamen en ver trok daarna voor een jaar naar Pa rijs om er zich nader te oriënteren aan de Sobonne. Zijn specialisatie bij de ze tweede studie wa® de patristiek: de theologische wetenschap, die de geschriften en de leer der kerkvaders tot onderwerp heeft. Behalve aan Pa rijs bracht hij ook studiebezoeken aan de universiteiten van Oxford en München. In 1958 maakte hij zijn tweede doctoraalexamen: nu in de theologie, afdeling patrologie. Pater Gussen werd nu ook aange zocht om lessen te komen geven in de patrologie aan zijn jonge mede broeders te Weert, die zich daar voorbereiden op het priesterschap. In diezelfde tijd werd hij tevens tot overste benoemd van het franciscaan se studiehuis in Nijmegen. Deze be zigheden combineerde hij met de voorbereiding van zijn tweede proef schrift onder leiding van Professor Schillebeeckx. Het had er zo alle schijn van, dat zijn belde academische graden voor hem de toegangswegen zouden vor men tot een blijvende en veelbelo vende wetenschappelijke carrière. De verwachting van een toekomstig pro fessoraat en die patrologie leek zeer reëel. Maar het liep in 1961 plotse ling heel anders. RECTOR Het leven van Pater Gussen nam in dat jaar een ingrijpende wending. Was zijn leven tot dan toe Via gym nasium, priesteropleiding, Leiden, Nijmegen en Parijs gewijd geweest aan studie en wetenschap, nu werd hij geroepen om de leiding op zich te nemen van het aloude Gymnasium Immaculatae Conceptdonis te Venray, dat enige jaren vroeger was uitge breid met een HBS-afdeling en om gevormd in een Lyceum. Toen Rector Gussen zijn ambt aan vaardde telde de school iets meer dan 500 leerlingen, waarvan onge veer 200 internen en 300 externen. Nu, bij-na elf jaar later, nadert de schoolbevolking tot dicht bij de 1200, waarvan 100 internen en 1100 exter nen. De snelle groei van de schoolbevol king, de noodzaak van uitbreiding in een steeds stijgend aantal noodloka- len en daarna nieuwbouw, de voor bereiding en invoering van de zgn. Mammoetwet en de talrijke organi satorische problemen, die al deze ont wikkelingen meebrachten, legden in stijgende mate beslag op hem. Aan vankelijk verenigde hij in zijn per soon de functies van overste van het klooster, directeur van het internaat en rector van de school. Maar vrij spoedig nam de school hem zozeer in beslag, dat hij aan haar alleen de handen vol had. Pater Gussen stapte van de ene dag óp de andere van zijn studeer kamer in Nijmegen naar zijn rectors- kamer aan de Leunseweg. Dat was wel even wennen. Bovendien deed het hem pijn de wetenschap vaarwel te zeggen. Maar hij werkte zich snel in. Naarmate de school groeide, ont popte hij zich steeds meer als een goed organisator. Een grote en groeiende school leiden vereist men senkennis, organisatietalent, kunnen vooruitzien, kunnen prognotiseren, in goed vertrouwen kunnen delegeren en nog veel meer. De topman in een grote school krijgt, graag of niet graag, noodzakelijkerwijs de rol te spelen van een manager. Het is niet toevallig, dat de laatste jaren tien tallen rectoren en directeuren van scholen in den lande op de „manager ziekte" zijn afgeknapt. Voor Rector Gussen lijkt dat ge vaar niet groot. Hij bewaart zijn uiterlijke en innerlijke rust, ook als zijn agenda dreigt over te spoelen. Dat wil niet zeggen, dat hij alles maar gelaten over zich heen laat gaan en rnaaa* afwacht. Hij kan vin nig stelling nemen als mensen of za ken scheef dreigen te gaan. Hij kan zeer bewogen en ter zake pleiten als het bijvoorbeeld gaat over de rechts positie van een leraar, de eerlijke kans die een leerling verdient bij het eindexamen of de rechten van de school bij het departement. Zijn plei dooi is in deze en gelijksoortige ge vallen steedis gebaseerd op uitste kende informatie. Hij bleek nog on langs in de doolhof van wetten en beschikkingen beter thuis dan amb tenaren, die er dagelijks mee wer ken. Ook van de ingewikkelde finan- cieel-economische aspecten van het schoolwezen is hij goed op de hoogte. SCHOOLLEIDER Hij kan bij ddt alles bogen op 'n won derlijk goed geheugen. Tot voor kort stelde dat hem in staat de persoon lijke omstandigheden en studieresul taten van de leerlingen helder voor de geest te hebben. Bij de grote om vang van de school moet hij nu uiter aard wel eens vaker naar zijn papie ren grijpen om zijn geheugen te hel pen. Vanzelfsprekend is Pater Gussen als schoolleider ook zeer bezorgd voor het goed functioneren van zijn school als onderwijsinstituut. De nieuwe opzet van het onderwijs, waarvoor de Mammoetwet de ruimte Wilde scheppen, vraagt in de prakti sche uitvoering veel overleg, experi ment en kritische bezinning. Men zal er over moeten „samenscholen". Dat is een gemeenschappelijke opgave van het hele docentenkorps. Een schoolleider zal hier coördinerend en stimulerend kunnen optreden. Rector Gussen weet hierbij zijn mensen te kiezen en hij is flexibel genoeg om hen met ruime delegatie aan het werk te laten. FEEST De Rector van het Boschveldcol- lege, die wij hier globaal trachtten te schetsen, viert feest. De vele ver- dienten, drie hij vooral voor een be langrijk deel van de jeugd uiit Ven ray en omgeving heeft, geven reden genoeg hem te huldigen. De hele 'schoolgemeenschap wil daar de vrij dag, 17 maart, aan besteden. Zaterdag 18 maart a.s. zal er ge legenheid zijn Pater Rector geluk te wensen tussen 14.00 en 16.00 uur in de aula van het Boschveldcollege aan de Zuidsingel te Venray. Xi BEKENDMAKING Verordening tot wijziging van de bouwverordening der gemeente Venray. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VENRAY, brengen hierbij ter algemene kennis, dat vanaf heden voor eenieder ter gemeente-secretarie, afd. Ill-D, ter inzage is neergelegd het besluit van de raad dezer gemeente van 26 oktober 1971, nr. 1372, inzake vast stelling van de verordening tot wijziging van de bouwverordening der gemeente Venray, welk besluit blijkens mededeling van Gedeputeerde Staten van Limburg bij brief van 21 januari 1972, le afd. nr. B 29745, de goedkeuring heeft verworven, met uitzon dering van de in de laatste regel van artikel 34 opge nomen zinsnede „en van het bepaalde in lid 2". De voornoemde verordening treedt - voor zover goedgekeurd - in werking met ingang van de dag, volgende op die van haar afkondiging. Burgemeester en wethouders voornoemd, Drs. F.G.L.L. Schols, burgemeester A.L.G. Janssen, loco-, secretaris Venray, 10 maart 1972 BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray maken békend dat: 1. bij Koninklijk Besluit van 27 ja nuari 1972, no. 6, is goedgekeurd het raadsbesluit van 6 december 1971, no. 1555, tot vaststelling van de verordening Hondenbelasting Venray 1972; 2. bij Koninklijk Besluit van 25 ja nuari 1972, no. 4, is goedgekeurd het raadsbesluit van 6 december 1971, no. 1556, tot vaststelling van de Precarioverordening 1972. De genoemde verordeningen liggen gedurende 3 maanden na heden ter inzage voor eenieder op afdeling IIA ter gemeentesecretarie (kantoor Leunseweg 2a, geopend van 9.00 - 12.00 uur). Venray, 21 februari 1972. Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F.G.L.L. Schols,burgemeester A.L.G. Jansden, loco-secretaris OPENBARE BEKENDMAKING De burgemeester van de gemeente Venray maakt bekend, dat op het ge meentehuis, afdeling IB, Grotestraat 1, voor een ieder ter inzage liggen: a. de beschikking van de Minister van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening van 29 oktober 1955, no. L/PA 670, zoals deze is gewijzigd bij de beschikking van 24 november 1956, no. L/PA 3001; b. de beschikking ontheffing teelt verbod aardappelen op besmette grond 1971; c. de bij de onder a vermelde be schikking behorende en op deze gemeente betrekking hebbende kaarten en lijsten, zoals deze op 1 december 1971 opnieuw zijn vastgesteld; d. de Naamlijst 'van am-resistente aardappelrassen. Op bovenbedoelde kaarten en lijs ten zijn aangegeven de gebieden en/ of terreinen, waar krachtens artikel 3 van het Besluit bestrijding aadiappel- moeheid veboden is te telen: 1. aardappelen en tomaten;, 2. bloembollen en -knollen, boom kwekerij produkten, koolplanten, stekbdeten en andere planten, die met de ondergrondse delen wor den gerooid, een en ander voor zover zij kennelijk bestemd zijn om te worden uitgeplant. Deze ge wassen mogen ook niet op die per celen worden opgekuild. In de meeste gevallen is het echter mogdl'ijk op de aangegeven gebieden en terreinen de aardappelteelt nor maal voort te zetten, mits gebruik wodt gemaakt van am-resistente ras sen. Venray, 3 maart 1972 De burgemeester voornoemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS STORTPLAATS VOLEN Vanaf woensdag is de nieuwe stort plaats Volen aan de Volenseweg te Hëide in gebruik. Deze stortplaats is geopend alleen voor het storten van huis- en tuin vuil 's woensdags van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdags van 10 tot 12 uur. BEKENDMAKING i.z. ORGANISATIE AFVALWATERZUIVERING Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter kennis dat op de gemeentesecretarie, afdeMmg IB, Gro testraat 1, met ingang van maandag 13 maart 1972 gedurende veertien dagen voor eenieder ter inzage lig gen: een door Gedeputeerde Staten van Limburg samengestelde nota in zake de bestuurlijke organisatie van de bestrijding van de water verontreiniging in Limburg; een ontwerp-verordening tot re geling van die organisatie; een ontwerp-reglement voor het op te richten waterschap „Zuive ringschap Limburg"; alsmede enkele op voormelde Stukken betrekking hebbende bij lagen. Eventuele bezwaren kunnen wor den ingediend bij de Provinciale Sta ten van Limburg te Maastricht. Venray, 10 maart 1972 Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS, burgemeester A. L. G. JANSSEN, loco-secr. HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van: G. H. J. M. Comelissen, Teeu- Vervolg z.o.z. Voor drinkserviezen naar C O E N E N Voor drinkserviezen naar C O E N E N Voor drinkserviezen naar C O E N E N Voor drinkserviezen naar C O E N E N Voor drinkserviezen naar q - - - MOUTH, WIJN LIKEUR en SEKTGLAZEN is enorm groot. Komt U maar eens kijken. Q O O Voor drinkserviezen naar C O E N E N Voor drinkserviezen naar C O E N E N Voor drinkserviezen naar C O E N E N Voor drinkserviezen naar C O E N E N Voor drinkserviezen naar Zoekt U een nieuw COGNAC of een nieuw BIERGLAS, wij hebben tientallen soor ten zowel in glas als in kristal, maar ook de keuze in BORREL, PORT, SHERRY, VER MOUTH, WIJN LIKEUR en SEKTGLAZEN is enorm groot. Komt U maar eens kijken.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1