Een brief voor u uit Tanzania heropenen wij onze zaak ïïlM SAMEN I0UWEN EEl NIEUWE WEiELI Venrayse trimbaan wordt zaterdag 11 maart geopend FILMVORMING uis HómmanS ÏRAINERSW2SSEUNG BIJ S.V.V. gemeentelijke notities en mededelingen Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN TRICOTS RODIERf TRICOTS DE REVE MODEHUIS THOMASSEN VRIJDAG 3 MAART 1972 No. 9 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG rcs VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Kisangara-juu, 22 febr. 1972. Tijdens mijn vakantie in Nederland in 1971, viel het mij op, dat er een grote belangstelling was voor het land Tanzania en zijn politiek. Deze interesse is denk ik wel terecht. Tan zania gaat als geen ander land de problemen op een volkomen eigen onafhankelijke manier te lijf. Ondier leiding van President Julius Nyerere zoekt men een eigen weg. Men bouwt hier voort op de ma nier waarop men eeuwen lang ge leefd heeft, n.l. het familieverband. Heel Tanzania is één grote familie, samen wordt er gewerkt aan de ver betering van het lot van allen. De theoretische basis hiervoor is door Nyerere gelegd in zijn „Arusha-de- klaratie". Het boeiendste in een land als Tan zania is de voortdurende aandacht voor iederëen, voor de kleine man, voor alleman. TANZANIA IS IN OORLOG Steeds komt deze zin weer terug in alle redevoeringen van de pre sident. Wij zijn in oorlog tegen on wetendheid, tegen honger, tegen ziekte. Deze oorlog wordt niet gevoerd met geld van overzee, maar ons wa pen is ons zweet, onze mankracht. Vorig jaar werd in het kader van deze oorlog tegen de onwetendheid een groots programma gelanceerd om heel Tanzania lezen en schrijven te leren, basisonderwijs voor iedereen. Iedere dag zien we ze nu voorbij komen op weg naar school, tot en met de opa's en de oma's, allen met een plastic zak waarin een pen, een schrift en een leesboek. Men voert verder een oorlog tegen de ziektes. Over verrijzen er een soortement verbandposten en ge zondheidscentra, om de mensen gra tis te onderzoeken, te vaccineren en medicijnen te verschaffen. Zulke programma's kosten geld en Tanzania is een arm land (arm wat geld betreft). Vandaar dat er verge ten groepen komen. De groep waarover ik spreek, zijn de jongeren, de schoolverlaters, de teenagers, die ter plaatse te weinig mogelijkheden hebben om vooruit te komen. Wat gaan ze dus doen? De jongens gaan allemaal naar de stad, op zoek naar werk. De steden van Tanzania zijn overvol jonge kerels die werk zeöken, of men werkt voor een hon- gerloontje waar jie letterlijk niet veel wijzer van wordt. Voor de meisjes in de stad is de meest gewone mogelijk heid kollega worden van blonde greet, noem ze dan maar zwarte Riek. De enige manier om de jongeren hier te houden is ze een school aan te bieden waar ze wat zien, waar ze iets aangeboden kragen wat hen duidelyk vooruithelpt. Bovendien moet er wat aan het sociale leven gedaan worden, want ieder jong mens wil wel wat vertier in het leven, en als je dat niet vindt ter plaatse ga je het wel ergens an ders zoeken. Om enigszins iets te doen zouden wij zeer bescheiden een soort krui sing willen maken van een huishoud school en een ambachtschool met een sausje van een jongerensociëteit - gelegenheid geven voor onderwijs voor klubs, voor ontspanning, voor hobby en binnensport. We hebben een gebouw, een oude kerk die als kerk ongeschikt was, maar als school ideaal is, maar zoiets moet verbouwd worden. De lagere school wil er meteen in, want hun ge bouw is te klein voor ben( slechts 3 lokalen). Voor ons zouden de drie lokalen ideaal zijn, een voor de meis jes, een voor de jongens en een voor biblotheek, soos, etc. Op papier hebben we alles rond, een plan voor de meisjes 'en een plan voor de jongens, de onderwijzers zit ten te springen om te verhuizen, een ding ontbreekt ons, dat andere pa pier, dat geld. Wij vragen om tien duizend gulden, waarvoor wij een community-centre en een lagere school tot onze beschikking zullen krijgen. Het project is niet spectacu lair, maar het kan wel van enorme betekenis zijn voor het behoud van een levende gemeenschap hier. Wij hopen dat wij aan kunnen tonen, dat „de family of man" een werkelijk heid is. Dit zouden wij kunnen als U in het kader van de vastenaktie ons project metterdaad steunt. TOM WILLEMSE W.P. Kisangara-juu via Moshi TANZANIA Steun de bisschoppelijke vasten aktie door een royale gift, hetzij via de daarvoor bestemde kollekte-zak jes hetzij per giro of bank. By de Boerenelenbank Horst is 'n rekening geopend t.g.v. Vastenaktie Noorde lijk Limburg (rek. no. 1236.80.956). OP DONDERDAG 9 MAART IN DE BETERE DAMESKLEDING VAN DE MODEHUIZEN „SAINT JOSEPH" - ,/GIBI" - „SPES" - „LANOVA" „BRUESTLE" Wij nodigen U uit op onze openingsdag v. 15-18 uur VERKOOP VRIJDAG 10 MAART Zonder veel omhaal heeft de Venrayse plantsoenendienst in de bossen tussen het oude ziekenhuis (Merseloseweg) en de parkeer plaats van het zwembad (Parkweg) een trimbaan aangelegd, waar op vooral degenen, die een zittend bestaan leiden en uiteraard ook anderen naar hartelust kunnen zwoegen om hun buikje kwijt te raken. Deze gemeentelijke trimbaan wordt a.s. zaterdag 11 maart officieel door burgemeester F. Schols op passende wyze geopend, mede in aanwezigheid van een aantal notabelen, die het goede voorbeeld willen volgen en geven. De „openingsceremonie" vindt om 11 uur plaats. Het opgebouwde trimparcours biedt iedereen nieuwe mogelijkheden om op prettige wijze in conditie te komen of te blijven. Een afwisselend oefenprogramma kan de trimmer in beweging brengen en een stukje ge zondheid laten terugwinnen. Het re sultaat zal zijn, dat men zich fitter voelt, meer energie krijgt en de dag taak met meer plezier kan vervullen. Bovendien kan men de vreugde van lichamelijke beweging opnieuw ont dekken en daarin wellicht een stimu lans vinden om met trimmen door te gaan. AFWISSELEND PARCOURS Het trimparcours in de bossen aan de Merseloseweg bestaat uit een loop baan, afgewisseld door verschillende stations waar men de oefeningen kan verrichten, welke öp een bord staan aangegeven. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen begin- nes en gevorderden. Dit verschil ligt in het aantal herhalingen of in de uitvoeringswijze van de oefening. Ook is gestreefd naar een zekere af wisseling in de oefeningen, waardoor zowel verschillende spieren als de hart- en bloedvaten en longen beur telings worden aangesproken. Uiteraard is het verstandig de huisarts, de bedrijfsarts of een me disch sportkeuringsbureau te raad plegen alvorens men op de verschil lende trimstations afgaat. ZESTIEN STATIONS De meeste stations van het trim parcours zijin in rondhout uitge voerd. Begonnen wordt met touw- slingeren over een kuil. Beginners kunnen zich tevreden stellen met één slinger, gevorderden mogen er twee- of driemaal over. Na over vijf hekjes te zijn gespon- gen, gaat men armen en benen zwaaien om bij het vijfde station, zittend op een bank, bu'ikspieroefe- ningen te doen. Vervolgens wordt er van vierkant naar vierkant gesprongen om bij het zevende bod elleboog- en knieoefe ningen te maken. Een evenwichtstoer kan men op de evenwichtsbalk verrichten, waarna .men een balk krijgt, waar men over heen moet klimmen en onderdoor kan kruipen, zo de autobuik dat toe laat. Armen draaien wordt gevolgd door op en af een hek te klauteren. Station dertien is er voor de been- zwaaiers, die aldus losgezwaaid op de springoefening (heen en weer over een balk springen) afgaan. Na nog even een optrekoefentng aan een rekstok te hebben gedaan worden tenslotte steunsprongen over een balk gemaakt. Alles bij elkaar aantrekkelijk ge noeg voor iedereen die door trim men fit wil blijven. Dat trainer Sef Basten uit Venlo vrijdagavond j.l. telefonisch op de hoogte werd gebracht van het feit dat het bestuur van SW had besloten om met ingang van zaterdag j.l. geen gebruik meer van zijn diensten te maken, is op zijn zachtst gezegd een onsympathiek gebaar. Desgevraagd verklaarde de heer Basten ons dan ook dat hij dit in eer ste instantie had ervaren als een on verwachte nederlaag. Als we even terug mogen gaan en dan stilstaan bij de in januari gehou den hearing, dan komen twee dingen ons wel erg vreemd voor. Op de eer ste plaats verklaarde voorzitter A. Rooyakkers toen, dat 't bestuur nog steeds het volste vertrouwen had in de heer Basten. Op dat moment was het bestuur echter al op de hoogte, dat de heer Basten zijn konitrakt bij SW niet wenste tè verlengen. Kort na deze hearing verscheen plotseling weer Ko Prins op het to- nee,l die donderdagsavonds de trai ning vanaf half acht zou overnemen. We hebben niet de competentie te oordelen over de kwaliteiten van de heer Basten als trainer. Het komt ons alleen vreemd voor dat, wanneer de heer Basten niet zou passen in het patroon van SVV, waarom mien dat dan niet na één jaar gezien kan heb ben. Er was tenslotte een principieel 2-jarig kontrakt, waarvan af geweken kon worden. Maar goed afgelopen vrijdag kwam dan het telefonische bericht waarin de heer Basten van het bestuursbe sluit op de hoogte werd gesteld. Mede op verzoek van de Venlose oefenmeester volgde hierop zondag morgen een mondelinge toelichting, waarna de heer Basten verklaarde begrip te hebben voor het bestuurs besluit. OPBOUW Nadat bekend was dat de heer Bas ten zijn kontrakt niet wenste te ver- lenken, is het SW-bestuur tien reohte gaan uitzien naar een ver vanger. Men is er in geslaagd de heer Touws uit Den Bosch aan SVV te verbinden. Aangezien men reeds vanaf heden gebruik kan maken van de adviezen van de nieuwe oefen- meester, was dit oorzaak om de heer Basten vervroegd te laten vertrek ken, mede in verband met het feit dat SW reeds nu wil gaan werken aan de opbouw of herbouw van het SW-team. Maar dinsdagavond werd de heer Basten een waardig afscheid gebo den. Nadat de SW-voorzitter dank woorden had gesproken en deze dank vergezeld liet gaan van een cadeau en een bloemenruiker voor mevr. Basten, was het Leo Clephas die na mens de selectiegroep een kort dank woord sprak en ook de selectiegroep liet de heer Basten niet met lege handen naar Venlo gaan. Een dien blad met zes glazen en 3 flessen wijn en bloemen, onderstreepten nog eens de sympathie die de heer Basten bij deze groep wist te verwerven. In zijn slotwoord vertelde de heer Basten o.m. dat hij er een gewoonte van gemaakt heeft, om degene, die in zijn periode het meest de trainin gen heeft bezocht, bij zijn afscheid beloonde met een waardebon. Deze viel ten deel aan doelman G. Ewalts, die Slechits eenmaal een 'training ge mist had en met een totaal van 148 trainingsbezoeken aan de top stond. Een gezellig samenzijn betekende het definitieve afscheid van de heer Basten, die we graag succes wensen in zijn verdere loopbaan als trainer. IN ERE HERSTELD Zoals de toeschouwers zondag j.l. bij de wedstrijd VenrayVeritas al hebben kunnen zien, heeft SW weer een beroep gedaan op oud-eerste elf talspeler Piet Philipsen, die de tech nische leiding van het eerste elftal op zich heeft genomen. Dit viel niet al leen bij de SV V-aanhang in goede aarde, maar Piet bewees zondag met een zïjn kwaliteiten voor deze funk- t'ie. Mede door zijn coachen bereikte SVV een grote vorm en wist zowaar het hoog geklasseerde Veritas een punt afhandig te maken en kreeg daarmede eigenlijk nog te weinig. Ook in het komende seizoen zal Piet Philipsen deze funktie blijven vervullen. Een goed idee van SW, al hadden we dat toch wel liever en kele jaren eerder gezien. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders der gemeente Venray, brengen ter open- bae kennis, dat zij in veband met de reconstructie van een gedeelte van de Overloonseweg en de Gasstraat en de aanleg van een nieuwe weg tussen het vernieuwde gedeelte van de Gas straat en de Maasseweg hebben be sloten de volgende verkeersmaatre gelen te treffen: 1. in te .trekken het bepaalde in ar tikel III, onder letter I, van het besluit van de raad van 31 maart 1959, no. 207, voor zover het be treft de aanwijzing als voorrangs- kruisinig van het 'kruispunt van de Overloonseweg met de Beek- weg en de Gasstraat waarbij voor rang werd 'toegekend aan het ver keer over de Overloonseweg; 2. de oordsingel, vanaf de aanslui ting van deze weg aan de Maas- heseweg tot en met de aansluiting daarop van de Westsingel, door plaatsing van borden 6 en 7 van bijlage II van het Reglement ver keersregels en verkeerstekens, aan te wijzen als voorrangsweg en borden 9 van genoemde bij lage te plaatsen op de aansluiten de wegen; 3. het pad, gelegen aan de noord zijde van de Noordsingel tussen de Maasheseweg en de Westsin gel, voor zover speciaal aange legd voor fietsers en bromfietsers, door plaatsing van borden 59 van bijlage II van het Reglement ver keersregels en verkeerstekens, aan te wijzen als verplicht fiets pad voor verkeer in westelijke richting en voor wat betreft het gedeelte van dat pad, gelegen tus sen de Maasheseweg en een punt van ongeveer 100 meter ten oos ten van de Overloonseweg, door plaatsing van borden 23 van ge noemde bijlage, te sluiten voor verkeer met fietsen en bromfiet sen; 4. het pad, gelegen aan de zuidzijde van de Noordsingel, tussen de West en een punt circa 35 meter ten ooosten van de Overloonse weg, voor zover speciaal aange legd voor fietsers en bromfietsers, door plaatsing van borden 59 van bijlage II v.an het Reglement ver keersregels en verkeerstekens, aan te wijzen als verplicht fiets pad voor verkeer in oostelijke richting; 5. op de rijbaan en het fietspad van de Noordsingel, ten hoogte van de Heuvelstraat (zuidzijde) en de toe gang naar het Psychiatrisch zie kenhuis St. Anna (noordzijde) een voetgangersoversteekplaats aan te brengen; 6. de aandacht er op te vestigen, dat van dit besluit voor iedere be langhebbende beroep openstaat binnen dertig dagen na die waar op het ter openbare kennis is ge bracht en dat het adres van be roep aan H.M. de Koningin ge richt, doch bij de Commissaris der Koningin in de provincie Limburg ingediend moet worden. Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F.G.L.L. Schols, burgemeester A.L.G. Janssen, loco-secretaris HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van: P. A. M. Janssen, Stationsweg 177, Venray om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een timmer werkplaats Adres inrichting: Acacia straat, kadastraal gemeente Venray, sectie L nrs. 172 en 173 ged. P. H. G. Leijssen, Steegse Peel- weg 33, Heide, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een handboog schietbaan. Adres inrichting: Heidse- weg 28, Heide, kadastraal gemeente Venray sectie D nr. 4066. Gebr. Martens, Bongerdstraat 5, Venray om vergunning ex art. 6a der Hinderwet i.v.m het wijzigen van een inrichting t.b.v. de bouwmateria- lenhandel. Adres inrichting Bongerd- straat 5, kadastraal gemeente Ven ray seotie C nr. 7470. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking in brengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op woensdag 22 maart 1972 om 15.00 uur in het gemeentehuis Grotestraat 1. Beroep tegen een beschikking kan later o a. slechts worden ingesteld door: a. een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbe doelde zitting is verschenen; b. een andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft inge bracht. Venray, 3 maart 1972 Burgemeester en wethouders van gemeente Venray, De burgemeester, Drs. F. G. L. L. SCHOLS. De loco-secretaris, A. L. G. JANSSEN KENMORESHIRTS MODEHUIS THOMASSEN De Werkgroep Filmvorming brengt maandag a.s. de zesde en tevens laat ste film in de C-serie. Om half 8 wordt de Zweedse film Adalen ver toond, waarin regisseur en scenario schrijver Widerberg de geschiedenis vefilmt van de algemene staking in Adalen in de dertiger jaren, waarbij, mede doordat het leger werd inge schakeld om de staking te breken, doden en gewonden vielen. Van dit sociale drama heeft Widerberg een opmerkelijke film gemaakt, niet het minst door de vormgeving. DONDERDAG 9 MAART eveneens om half 8 biedt Filmvor- ming aan belangstellenden (ditmaal in de foyer van de schouwburg) een reeks korte films aan, met discussie. Hierbij zijn enkele Japnase teken films in zwart-wit en kleur, een Poolse film Monsieur Tête (Grand Prix Overhausen 1968), alsmede een Poolse tekenfilm in kleur. Een Ca nadese film behandelt de ballade der Zwart-voet Indianen, terwijl een Frans film: Nacht en nevel de on menselijkheid in concentratiekampen behandelt. De entree is 1,en ge zien de belangstelling kan men beter reserveren bij de heer J. Wismans, Oude Oostrumseweg 5, telefoon 2725.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1