PROBLEMEN in Castenray RADIO IN BEELD SIERTIN Vastenaktie 1972 Samen bouwen VENRAY BETON INVESTERING 5 MILJOEN H H. zakenlieden TRIM U FIT Filmnieuws Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VAN ERP Bermsloten verdienen aandacht van de boer VRIJDAG 25 FEBRUARI 1972 No. 8 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) In een gesprek met B. en W. heeft men van de kant van dorps raad en het patronaatsbestuur van Castenray nog eens Castenray- se problemen en probleempjes besproken. RIOLERING Men zit in Castenray met een rio leringsprobleem. Met name is de toe stand aan de Horsterweg tussen van Rhee en de bushalte en aan de ande re kant tussen Roelofs en Swinkels een onhoudbare zaak. Verder zijn er losingsproblemen in het uitbrei dingsplan van Castenray 'en aan de Klein Oirloseweg. Het is niet op de eerste plaats de losing van het hemelwater, dat de problemen schept, doch er wordt veel meer geloosd. En daar wil men een oplossing voor. Die oplossing is zeer moeilijk zo lang Oirlo nog niet op de riolering is aangesloten en Castenray niet door verbonden kan worden. Men kan nu wel rioolbuizien aan gaan leggen, die later dan tevens kunnen dienen voor de blijkende riolering, doch die moet dan in het vrije veld lozen, wat ook niet fraai is. T.z.t. komt er wel een echt goed plan, maar daarmede is men nu niet geholpen. Men zal nu met enkele mensen uit Castenray en van Gemeentewerken de zaak eens grondig gaan bekijken, proberen een oplossing te vinden en hierover een rapprot op te stellen. Dan zal blijken of een provisorische Bent U ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan geniet U bij Radio - T.V. VAN ERP gro tere korting dan bij de zogenaamde groothandel, en vergeet niet de VAN ERP SUPER-SERVICE Radio Elektro Koelkasten Televisie Wasautomaten Bandrecorders Bolwaterstr. 15-21, VENLO Detail en gros Putstr. 34-36, SITTARD Onder deze titel wordt tot en met 1 maart a.s. een tentoonstelling ge organiseerd im de foyer van Venrays schouwburg. Het is feitelijk de voort zetting van de reeds eerder vertoon de voorstelling „Open Beeld", waarin ed bezoekers en kijkers een kijkje in de keuken van de televisie gegeven werd. Radio in Beeld geeft in 36 foto panelen een kijkje achter de scher men van de radio. Men krijgt de stu dio's te zien van de omroeporgani saties, men la-at iets zien van de tech nische installaties en ook hoe pro gramma's gemaakt worden en wie ze maken. Men kan op foto kennis ma ken met de grote orkesten, met disc- jockeys, uitvoeringen van hoorspe len en speciale programma's. Deze tentoonstelling maakt een reis door heel Nederland om de luis teraars vertrouwd te maken, met wat allemaal achter de radio wel zit. Ven- ray is nu <aan de beurt en men kan de tentoonstelling gratis zien van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur. oplossing mogelijk is, waarna met de betrokkenen gepraat zal moeten wor den, wat men zelf kan doen en wat van andere instanties verwacht kan worden. WONINGBOUW Ook in deze vergadering kwam we derom de vraag naar voren waarom in Castenray toch geen woningwet woningen gebouwd kunnen worden. Men stelt van gemeentewege wel dat de trek naar Venray-centrum van de leeftijdsgroep van 15 tot 29 jaren groot is (wat uiteindelijk nog meer de groei van het kerkdorp nadelig zal beïnvloeden) doch men vraagt zich in Castenray af of dat niet komt, omdat er geen woningwetwoningen beschikbaar zijn op dit kerkdorp. Burgemeester Schols stelde nog eens nadrukkelijk dat het niet meer mogelijk is individuele woningwet- bouw te plegen op de kerkdorpen. Alleen woningwetbouw dn stromen, zoals 'b.v. op het Brukske is nog be taalbaar. Wel is mogelijk zgn. premiebouw, die ongeveer even duur is als wo ningwetbouw. De moeilijkheid daar bij is tweeërlei. Op de eerste plaats voelt de woningvereniging daar niets voor en zullen dus anderen het ini tiatief moeten nemen. Op de tweede plaats is er de kwestie van de grond verwerving. Wethouder Loonen is bezig met de grondaankopen voor het bestemmingsplan Castenray en hoopt dat binnenkort af te ronden. Doch hij waarschuwde -al op voorhand dat de grond niet goedkoop zal zijn. Vanuit de dorpsraad kwam de vraag naar bouwterreinen aan de Horsterweg. Wethouder Schols meen de dalt men, mits men nog wat grond er bij kon verwerv-en, aan de Horster weg mogelijkheden liggen voor de bouw van 20 premie-verhuurwonin gen, maar de grote vraag is of daar gebouwd kan worden zonder moei lijkheden te krijgen met Provinciale Waterstaat. Men gaat al die problemen nu eens onderzoeken, kijken wat mogelijk is en wat niet mogelijk is en dan hoort men wel verder. Wel werd gewaar schuwd dat een en ander niet in een- twee-drie even opgelost kan worden. VUILNISSTORT Het blijkt dat de problemen, die men in Castenray t.a.v. de stroom voorziening intussen zijn opgelost. Een lichtpunt tegenover het oude voetbalveld komt er ook. Wel moeilijk i-s het met de vuilnis- storterij. Men hoopt een gemeente lijke stortplaats in te kunnen richten nabij de Oosterbosweg, maar hier heeft de provincie een dikke vinger in de pap. Daarover wordt nog on derhandeld. De dorpsraad zelf voel de wel wat voor het plaatsen van containers, maar gemeentewerken is daar niet „kapot" van omdat i-n de praktijk blijkt dat ook nog al wat rommelarij te geven. Wellicht dat men dan beter enkele uren per week de vuilniswagen op bepaalde plaat sen kan zetten. Ook dit kwestie wordt bekeken ,mede afhankelijk van wat het overleg met de provincie op levert. STRAATNAAMWIJZIGING Men is in Castenray nog al onge rust over de nieuwe straatnamen. Men is bang dlait men over enige tijd zelf niet meer uit alle oude en nieu we namen kan komen. Het blijkt dat een hele nieuwe kaart in voorbereiding is, die ieder een krijgt, die hierbij betrokken is. Daarnaast zal als alles klaar is, iede re betrokkene ook nog eens geatten deerd worden op de nieuwe huis- nummering. Bovendien zal men via publicaties In dit blad ook nog eens t.z.t. op deze materie terugkomen. PATRONAAT GYMZAAL Men heeft in Castenray plannen ontwikkeld om het bestfcaande patro naat zodanig te verbouwen dat hier in gymnastiekles gegeven kan wor den. Past men het gebouw -aan de moderne eisen aan dan gaat een en ander 102.000,kosten, afgezien van een bergruimte voor gymtoe- stellen. Van geméentewege heeft men nog al wat bedenkingen tegen dit plan. Zo vraagt men rich daar af, waar om Oirlo en Castenray niet samen werken voor de bouw van een geza menlijke gymnastiekzaal. Eventuele afstaindbezwaren kunn-en opgeheven worden door busvervoer. Met deze prijs zal men onherroepelijk geld moeten toeleggen op het eigen gym zaal tje. Kan men de zaak niet verbouwen zonder aan de huidige contouren te raken en zo ja, wat zijn dan de kos ten. Men gaat na ampele besprekin gen nu een niieuwe -opzet maken, binnen bestaande contouren en dan een-s bekijken, wat hiervoor aan sub sidies losgepeuterd kan worden en hoeveel Castenray zelf op itafeil zal moeten brengen. Intussen kan dan ook eens een ex ploitatie-opzet gemaakt worden en eens bekeken worden welke vereni gingen er gebruik zullen maken van dat patronaat. Gewezen werd ook nog op het feit dat de inbreng van een eventuele „tap-hoek" wellicht een ongewenste concurrentie zal betekenen voor de plaatselijke café-houders, doch deze schijnen daarmee akkoord te gaarn Zo zal er de komende tijd heel wat gerekend en geteld moeten worden t.a.v. het patronaat. Maar niet alleen voor het patro naat, uit het bovenstaande blijkt wel dat de dorpsraad van Castenray voorlopig wel even vooruit kan met het werk. De bisschoppelijke vastenaktie heeft dit jaar als titel en als opdracht meegekregen: samen bouwen. De ont wikkeling der volkeren is een stuk opbouw, wereldopbouw waar wij sa men voor staan. Samen: gelukkig niet alleen, maar mijn buurman, en ik en wij allemaal. Juist in die ge zamenlijkheid zijn wij bij machte iets goeds en iets groots te bereiken. Evenals in de voorafgaande jaren wordt de aandacht van de mensen in Noordelijk Limburg naar een bepaald land gericht. Kijk je n-aar de derde wereld in zijn totaliteit, dian komt de nood zo ontstellend groot op je af, dat je machteloos wordt. Juist om die machteloosheid enigszins te door breken dichten wij onze aandacht en onze zorg op een onderdeel, op iets heel concreets. Aan dat concrete is wèl iets te doen. WIJ kunnen iets doen. Met de financiële opbrengst van Noordelijk Limburg (vorig jaar 77.800,-) worden projecten in Tanzania en Kenya gesteund. Daar -is allereerst de verbouwing van ,een oude kerk tot school en de verbouwing van een -oude school tot gemeenschapscentrum in Kisanigara- juu (Tanzania). De kindeken van dit bergplaatsje kunnen in de eigen plaats maar vier jaar naar school gaan. Willen ze verder onderwijs vol gen dan is er door plaatsgebrek in de eigen plaats geen gelegenheid meer, maar moeten zij naar de stad Same op 50 km afstand. Dit betekent dat ze ook daar „ondergebracht" moeten worden. Hierdoor moeten zij op te jonge leeftijd het gezin verlaten. Door de verbouwing van de vroe gere kerk tot school kan het basis onderwijs volledig ter plaatse uitge bouwd worden tot zeven klassen en komt taan de ongelukkige situatie dat kinderen van 10 jaar zover van huis moeten, eindelijk een einde. Na de verbouwing van de kerk tot school, komt het oude schooltje vrij. Dit gebouw kan goed geschikt ge maakt worden tot gemeenschaps centrum, vormingscentrum. Van hieruit gaat men dan cursussen voor volwassenen organiseren: cursussen in naaien, koken, hygiëne, opvoeding. En speciaal voor jonge mannen een cursus elementair landbouwonder wijs. Naast dit project in Kisangara wordit met behulp van de vastenaktie Noordelijk Limburg nog enkele an dere projecten gesteund. Daarover een andere keer meer. Tenslotte nog dit: twee of drie maal wordt tijdens de vastentijd „collectezakjes" aan huis bezorgd, die men in het weekend achter in de kerk in een bus kan deponeren. Ver der is een rekening geopend bij de Boerenleenbank Horst t.g.v. Vasten aktie Noordelijk Limburg (rek. no. 1236.80.956). Nu in de agrarische sector de voorjaarswerkzaamheden weer voca de deur staan wordt van gemeente zijde de aandacht van de boer geves tigd op de bermsloten, welke vooral in het ruiiverkavelingsgebied keurig zijn opgeknapt. In de eerste plaats wordt er op ge wezen, dat men in geval van het plaatsen van afrasteringen verplicht is de afrasterLigspaaltjes te plaatsen op een afstand van 50 cm. vanuit het talud van de bermsloot. Dit voor komt in de eerste plaats het dicht sloegen van de bermsloten wannee? men de eerste voor te dicht langs de sloot trekt. In de - tweede plaats vergemakke lijkt dit het maaien van de sloot- taluds door de dienst van gemeente werken. Daarbij wordt men er op gewezen, dat in geen geval de grensstenen mo gen worden verplaatst, hetgeen nog wel eens wil voorkomen tijdens het ploegen. Een ander euvel, waaraan men zich dikwijls schuldig maakt, is het wegwerpen van stenen, oude afraste ringen en plastic zakken in bermslo ien. Plastic zakken, die na het zaaien of bemesten zonder meer in de sloot worden gegooid, verstoppen de dui kers. Zakken en harde voorwerpen tegen de slootkant beschadigen de maaimachines en jagen de gemeente op onkosten. Tenslotte dient men er bij het ploe gen rekening mee te houden, dat men voldoende afstand vanaf de zandwe gen bewaart om het meeploegen van deze wegen zoals herhaaldelijk is gebeurdvoorkomt. Hoewel het, vooral bij het consta teren van storten van vuil en ander- zins in en langs bermsloten, moeilijk is de dader aan te wijzen, zal in de toekomst worden opgetreden tegen de gebruikers van de grond, welke het dicht bij de vervuilde bermsloot is gelegen. Dit om te bereiken, dat ieder zich verantwoordelijk gaat voe len voor het schoonhouden van deze sldten. Wanneer men duikers Wil leggen in een bermsloot, zal men dit schrif telijk bij het college van B. en W. moeten aanvragen. Vergunningen kunnen worden verleend tot een dui kerlengte van ten hoogste vijf meter. In de nieuwe fabriek Venray Beton die vorige week door minister drs. B. Udink officieel in gebruik is gesteld, is in totaal plm. 5 mil joen geïnvesteerd. Het bedrijf zal in staat zijn jaarlijks voor 600- 800 woningen te produceren. Daarmee komt de produktiecapaciteit van het Neduco-concem, waarvan deze nieuwe fabriek een produk- tie-unit is, in 1972 op een totaal van 2400-2800 woningen. 50.000,— PER ARBEIDSPLAATS Dat betekent dat hierin voor meer dan 50.000,per arbeidsplaats is geïnvesteerd. Het betekent ook dat de Venrayse Neduco-vestiging de modernste industriële woningbouw- fabriek van Europa is. De fabricage der beton-elementen is in hoge ma te gemechaniseerd, waarbij naast eigen ontwikkelingen gebruik is ge maakt van de nieuwste vindingen op dit terrein in Finland. De produktie geschiedt namelijk in een „caroussel- systeem", waar in 40 elementmallen in een bepaald tempo een aantal vas te bewerkingspunten passeren. In de storthal (75 mtr. lang) zorgt een vol-automatische betoncentrale, die een capaciteit heeft van 60 m3/u., voor de constante „voeding" van een kubelbaan van 2000 liter. Onder deze kubeibaan beweegt zich de „lopende band1" van mallen. De gevulde en af gewerkte mallen verblijven daarna gedurende 5 uur in een verhardings tunnel (43 mtr. lan^), waarna zij in de los- en controlehal (65 mtr. lang) op automatische kiptafels worden „ontdaan" van de ihtussfen droge en gereed gekomen elementen, die ten slotte door hal- en portaalkranen naar de 1 hectare grote buiten-op slagplaats worden getransporteerd. De gehele „carroussel" is ca. 370 m. lang. Elke 15 minuten verplaatsen de mallen zich naar een volgend bewer- kingspunt. De totale produktie in dit systeem bedraagt plm. 13.000 elemen ten per jaar, waarvoor 25.000 kubieke meter beton moeten worden ver werkt. PERSONEEL De personeelsbezetting in de ele- mentewbouw is momlenteel plm. 60 man. Het is de bedoeling, dat in dag en nachtploegen zal worden gewerkt. Voorlopig zullen in Venray in hoofd zakelijk vlcer-elementen worden ver vaardigd. De technische inrichting is echter zodanig, dat ook de fabricage van gevel-elementen en wand-ele menten mogelijk is. Bovendien biedt het terrein mogelijkheden tot verdere uitbreiding van gebouwen. RECORDS De realisering van deze produktie- uni-t van Neduco NV langs de Sta tionsweg heeft in recordtijd haar be slag gekregen. In mei 1971 nam Ne duco NV een gedeelte van de huidige gebouwen over van J. P. A. Nelissen Beton Industrie, waarna in septem ber van dat jaar reeds werd begon nen met de funderingsiwerkzaamhe- den voor de nieuwe hallen. In de loop van december was de plaatsing van het uitvoerige machinepark reeds zo ver gevorderd, dat kon worden proefgedraaid. SPANBETON Het bedrijf streeft ernaar, naast de normale fabricage van betonelemen ten ten behoeve van Neduco-woning- bouw, ook een afdeling spanbeton te blijven voeren en heeft daartoe het produktie-apparaat van J. P. A. Ne lissen Beton Industrie aangepast en gemoderniseerd. Deze aanpassing betreft het meer De karnaval heeft zijn gevolgen gehad! Het was afgelopen zondag goed te merken; een heleboel heren en slechts enkele dames. Maar wij weten zéker dat zij het loodje er niet bij neergelegd hebben. Dat mag en kan gewoon niet, wanta.s. zon dag wordt iedereen verwacht. Zeer dringend! We gaan de na-loper van karnaval bespreken. U begrijpt waar het om gaat? Tot zondag. DRIE INBRAKEN IN VENRAY OPGELOST De Nijmeegse politie deed een goe de vangst toen zij tewerkgestelden van de tPompeklmiek uit Nijmegen op heterdaad betrapten bij een in braak. De tewerkgestelden in de Pompe- kliniek zijn voor het merendeel jus- titieklanten die in die kliniek een moderne reclassering tegemoet gaan en het grootste gedeelte zijn delin- kwenten welke onder toezicht van de regering zijn gesteld. De moderne opzet van de behande ling is om hen bewegingsvrijheid toe te staan. Van dlie bewegingsvrijheid hebben enkele de weg gemaakt naar Venray, niet om een familiebezoek af te leggen maar om inbraken te plegen. Het begon al om uit de ge parkeerde auto van de Venrayer P. de autopapieren te stelen, alsmede het rijbewijs. Dit gebeurde op 11 de cember 1971. Mogelijk is men toen op verkenning gegaan, want op 23 dec. keerden zij terug, nu om gebruik te maken van de afwezigheid van de familie van dr. van L. aan de Oosit- singel. De buit was hier niet groot. Prompt waren ze weer op tijd thuis in de kliniek en het wekte aanvan kelijk ook geen argwaan dat zij zich op die manier hadden bewogen. Op Eerste Kerstdag weer op klaar lichte dag ontdekten zij de de dames W. aan de Julianasingel niet thuis waren. Daar bedroeg de buiten onge veer 300, Toen de drie, in de leeftijd van 20 tot 23 jaar, waarvan de initialen A. v. D., J. H. en M. S. in Nijmegen werden betrapt en ingesloten waren in het Huis van Bewaring te Arn hem hebben ze de drie diefstallen te Venray bekend. Aan de andere in Venray gepleeg de diefstallen welke nog niet zijn opgelost, blijken deze drie geen aan deel aan te hebben gehad. DE WOESTE HOOGTE Indrukwekkende kleurenfilm Reeds vele malen is het liefdes verhaal van Emily Bronte verfilmd. Voor het eerst echter in kleuren en een zeer jeugdige rolbezetting, zodat deze nieuwe verfilming geïnspireerd lijkt te zijn op „love story". Daarmee houdt echter iedere ver gelijking op, want het bekende ver haal van de twee geliefden die elkaar in het geheim in het moeras ontmoe ten is dermate sterk, dat men met een unieke film te maken krijgt. Men beschouwt DE WOESTE HOOGTE, samen met Jane Eyre en Gejaagd door de wind tot de drie beste filmverhalen die ooit in de bioscoop te zien waren. Deze film verdient dus een aanbeveling. TWEE JONGENS IN EEN OUDE AUTO Dat is de titel van de allernieuwste Nederlandse jeugdfilm uit dezelfde reeks als Dik Trom, Sjors 'en Sjimmy en Pietje Bell. De jeugd zal zich dus weer opperbest amuseren om deze verantwoorde ontspanning. seriematig en gestandaardiseerd fa briceren van voorgespannen beton elementen. Dit ook mede in verband met te verwachten ontwikkelingen in de woningbouw, waarbij het gebruik van grotere overspanningen waar schijnlijk kan worden genoemd. In deze afdeling zijn ca. 30 man perso neel werkzaam, zodat het Neduco- bedrijf in Venray in totaal aan on geveer 90 mensen werkgelegenheid biedt. Voor siertin naar C O E N E N Voor siertin naar C O E N E N Voor siertin naar C O E N E N Voor siertin naar C O E N E N Voor siertin naar C O E N E N Voor siertin naar C O E N E N Voor 5 ro (0 (O e WIJ BRENGEN U EEN GEWELDIGE COLLECTIE SIERTIN o.a. WANDBORDEN FRUITSCHALEN, ASBAKKEN, KANDELAARS, WAPENBORDEN, VAZEN, LITERMATEN, ONDERZETTERS, BLAKERS, LEPELREKKEN,enz. enz. tegen EXTRA voordelige prijzen. o - ■- Voor siertin naar C O E N E N Voor siertin naar C O E N E N Voor siertin naar C O E N E N Voor siertin naar C O E N E N Voor siertin naar C O E N E N Voor siertin naar C O E N E N Voor

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1