Het was weer carnaval! Leenen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VRIJDAG 18 FEBRUARI 1972 No. 7 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG [ES VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS M DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) wat men dan nog fiets kan noemen. Ysselsteyn en Holthees kwamen met prachtige Prinsenwagens, waar aan veel tijd en inventiviteit ver werkt was. Opener Schols werd uit gebeeld en de woningvereniging moest het links en rechts ook kunnen. De weergoden, die ons in deze winter toch al met uitzonderlijk weer verrasten, hebben ook vastelaovend 1972 niet in de steek gelaten. Onder Ibljna ideale weersomstandigheden heeft Vemray het pro gramma voor 1972 af kunnen werken. En wat voor een programma. krijgen, maar voor het zover was, had de Aid Prinse Kompanej de goe de man ontvoerd en kostte het aller eerst een vat bier, voordlat hij ten to nele kon verschijnen. In de wat rom melige entourage van het Hofbal kreeg gemeentesecretaris Vorst te horen, dat het niet zo zeer om al de baantjes was, dat hij deze hoogste onderscheiding kreeg, maar om zijn voortdurend klaar staan voor de mensen. Vorst Jan benadrukte in zijn dit maal ernstige rede, dat gemeentese cretaris Vorst steeds bereid was de mensen te helpen met wat voor pro blemen men ook bij hem kwam. Dat had geleid tot deze uitverkiezing, waarmede een bomvolle foyer de heer Vorst en zijn echtgenote van harte gelukwensen. En na dat officiële ge doe was ide stemming er mede dank zij de twee orkesten, die bliezen voor hun levien, direct in De kop van vastelaovend 1972 was er af en wel zodanig dat 's ander daags sommigen hun kop gebarsten vonden OP DE PREEKSTOEL V astelao vend-zondag ging voor Vorst Jan een lang gekoesterd ideaal in vervulling. Hij kon de preekstoel bestijgen in de Grote Kerk. Schijn baar heeft men op andere plaatsen nogal enige moeilijkhedien gehad met ,.camaval-in-de-kerk", maar in de St Petrus Banden heeft men zondag duidelijk kunnen horen en zien, dat het best kan. Prins Jan 2 en de voorzitter van de Piëlhaas verzorgden de lezingen, waarna vorst Jan op de preekstoel zich afvroeg waarom alleen met car naval de mensen aardig voor elkaar zijn en waarom diezelfde geest niet altijd over ons mensen vaardig is, waarbij hij speciaal dacht aan de vele eenzamen. Zijn beroep om iets van onze overdaad en 't eerste rundie" af te staan aan de Memisa bleef niet onbeantwoord. En uit het vuur waar mede het Glorie, glorie, alleluja op het einde van de Eucharistierie- ring gezongen werd kon men merken dat men ook in de rest wel zin had. ONTVANGST En die rest begon op de raadszaal van het gemeentehuis, waar weder om het volledige college van B. en W. bijeen was, ditmaal ter installatie van Prins Jan 2. Daarbij waren alle Prin sen en Vorsten van de kerkdorpen aanwezig, de jeugdcarnaval met Prins Martien aan het hoofd, de Se natoren, de Aid Prinse Kompanej en de ouders en familieleden van Prins Jan en Prins Martien. Daar is weer allerhand bij te doen geweest. Burgemeester en Vorst le veren daar ieder jaar een woorden spel, waarvan de vonken soms af vliegen. Vastelaovesvonken dan, waarom hartelijk gelachen kan wor den. Laten we volstaan met de mede deling .dat de aanwezige Prinsen, Vorsten en Hoogheden keurig ver pakt 11 centen kregen aangeboden als gemeentelijke steun voor de komende dagen en dat Vorst Jan de burger vader den chocolade Rank Xerox- monument meegaf, dat hem niet zo zwaar op de maag zou liggen als het echte, waarvoor nog steeds geen plaats in Venray gevonden is. Onder het gebruikelijke ceremonieel deed de burgemeester zijn ketting af en hing Prins Jan 2 een reserveketting (fraai vervaardigd uit paperclips) om. De echte vastelaovesketen bleek na melijk verdwenen maar kon staande de bijeenkomst nog uit de tas van de secretaris gevist worden Toen werd het eerste pilske getapt en was aan alle formaliteiten vol daan. En de prinsen en vorsten van de kerkdorpen snelden huiswaarts want daar riepen de plichten. KINDEROPTOCHTEN Zo begon in Oostrum een grote kin deroptocht, ondanks het nog altijd drukke verkeer op de Stationsweg. Maar men liet gelukkig ook ditmaal weer vrij baan voor de bont toegeta kelde jeugd. In Oirlo was het in de Ruif te doen, waar Prins en Jeugdprins receptie hielden en er meteen een druk be zocht kinderbal aan vast knoopten. In Castenray werd een gekostu meerde voetbalwedstrijd georgani seerd waarvoor zelfs het verkeer op de nieuwe weg stopte. In Leunen liet men vast een voor proefje zien van wat men allemaal gebouwd had m een eigen optocht en hier toonde zich de Leunse Prinsen wagen al als een goede kandidaat voor de eerste prijs onder de Prinsen wagens. Ook Merselo hield er zijn optocht onder grote belangstelling van het thuisfront, maar daar bleek men ken nelijk wat meer moeite gehad te heb ben met ideeën. Intussen was Prins Jan 2 in Ven ray op het bordes van het gemeente huis gearriveerd waar hem de sleu tels van de stad werden overhandigd en waar hij het sein gaf tot de ont hulling van het vastelaovend-monu- ment. Een onthulling, die te vroeg viel volgens het officiële programma, wat weer tot oorzaak had dat de kin deroptocht te vroeg trok en vele be- langstellenden pas aankwamen toen de kinderoptocht al trok of al getrok ken had. Men zal daar in de toekomst wat beter aan moeten denken. Ook hier tientallen groepen en zelfs wagens, die met veel plezier al lerlei toestanden en misstanden in Venray op de korrel namen. De jury had het niet gemakkelijk uit deze bonte veelheid de leuks>te te kiezen. RECEPTIE Dan begon in de schouwburg de traditionele receptie, waarop Prins Jan 2 een ware lintjes-regen liet neerdalen over vrienden, bekenden en vastelaoves-organisators. Een erg drukke boel, evenals bij Prins Mar tien 2, dies in het Gemeenschapshuis het voorbeeld van zijn grote broer volgde. In Oostrum hield de jeugdprins re ceptie in de oude Watermolen en had ook daar over belangstelling geen kla gen, temeer waar de jeugd getrak teerd werd. In Leunen was een speciaal jeugd- bal in zaal Martens, terwijl in Yssel steyn de jeugd bezit had genomen van zaal Rooyackers. In Merselo had' Prins Jan 5 de han den vol in de zaal, waar ook al een kinderbal georganiseerd was. Maar toen dat allemaal achter de rug was, kenden de ouderen terecht in de ca fe's en danszalen en evenals zater dagavond was duidelijk merkbaar dat men er wel zin in had. Het was overal zeer druk en het bleef druk tot in de kleine uurtjes. MAANDAG OPTOCHT Wie maandag voor de optocht eens een kijkje is gaan nemen op de in valswegen naar Venray-centrum, heeft waarschijnlijk nog nooit zoveel wagens bijeen gezien. Letterlijk over al stonden auto's geparkeerd en het is een van die kleine vastelaoveswon- deren dat hierdoor geen levensgrote vrkeerspuzzel ontstaan is. Het weer was een tikkeltje drei gend, maar het bleef gelukkig droog en zo kon om goed twee uur een op tocht van start gaan, die door dui zenden bekeken kon worden. Goed bekeken, want men had met opzet het tempo dusdanig gedrukt dat de kijkers alle kansen kregen. De Prinsenwagen van Leunen was een van de eerste wagens, die te recht een applaus verkreeg, want daar was nit alleen met veel fantasie aan gewerkt, doch ook de uitvoering was zeer mooi. Leunen gaf de nodige prikken weg t.a.v. het jeugdhuis, dat maar steeds niet van de grond komt, terwijl Merselo met zijn „wat zien ik" niet bepaald een beste beurt maakte. Wel gced waren de steken op de ruil verkaveling, op de Venray promotion en het feit dat veel beloofd wordt door Venrays gemeentebestuur. De fietsende gekken uit Venray zelf lieten de echte carnavalsleut zien op De eliten kregen zowel van Oos- trumse als van Venrayse groepen het nodige te slikken en het maagdien- koor had terecht veel succes. Een leuk intermezzo waren de bijen uit het Venrayse wapen, die burgemees ter Schols een pot honing kwamen aanbieden. De kerk in de steigers was een groep, waarom veel is ge lachen en het Mannenkoor heeft het bestaan bijna twee uren lang zingend reclame te maken als hof-brouwers. De kindercrèche van het Vlakwater, de luchtvervuiling, de natuurbe scherming, de naast-hun-schoenen lopers waren allemaal onderwerpen, die op de korrel genomen werden, Zeskamp en de verbondenheid van de Peelhaas met de kerkdorpen, ter wijl daartussen door de piinsenwa- gens van Oostrum, Oirlo en zelfs de jeugdprins van Heide acte de pre sence gaven. De Aid Prinse Kompanej als de oude Romeinen wisten twee knidnap- pers te pakken te krijglen, die de Aide Prinsen Plak drager H. Nootenboom wilden ontvoeren en namen hen mee in hun rijtuig als trotse buit. Door dit oponthoud raakten zowel de Aid Prinse als de wagen van Prins Jan 2 achterop en hebben vele kij kers deze moeten missen. Kortom het was een lange, lange stoet, waarin veel te zien en te horen was, mede door de schijnbaar onver woestbare muziekkorpsen, die het ge heel nog eens extra fleurig maken door hun muziek. Een goede optocht, die de vele duizenden enkele uren van plezier gegeven heeft. Uit de vele groepen en wagens drukken wij hier enkel foto's af. En wie in de avond een tocht door Venray gemaakt heeft, die heeft er varen dat het bijzonder druk was in de dansgelegenheden, waarbij nu op viel dat velen zich verkleed hadden. Wie b.v. eens in de jeugdtent ge weest is, die heeft daar alle vastel- aovesdagen kunnen zien met hoeveel vuur Venrays jeugd vastelaovend viert. Maar dat was ook merkbaar op het speciale bal voor de ouderen in Merselo, op het jeugdbal in Oostrum, op het bal in de Ruif in Oirlo, in het patronaat van Castenray, in de zalen van Ysselsteyn en Leunen. Het hoog tepunt van vastelaovend was duide lijk op die avond merkbaar BOERENBRUILOFT Dinsdagmorgen gaf Ysselsteyn het voorbeeld van de boerenbruiloft. Daar verzamelden zich om 10 uur al (Vervolg z.o.z.) Merselo had men gezorgd voor jeugd- bal's, terwijl in Oirlo traditiegetrouw de prins met z'ijn gevolg bij de pas toor op bezoek ging en daar zo'n soort afscheidsreceptie organiseerde. Er was die zaterdag dus al volop leven in de brouwerij en dat kon men zeker zeggen op het Hofbal. Voordat dit begon had de Piëlhaas echter alweer een soort afscheid gevierd, namelijk dat van hun eer ste Prins Con, die het wat kalmer aan gaat doen, maar niet nadat hü vele voor de vastelaovend ver dienstelijke lieden alsnog een me daille had uitgereikt. Een plezierig gebeuren, ook al door de spitsvon digheden, die daarbij te berde wer den gebracht. HENK VORST GEHULDIGD In een overvolle foyer zou de heer H. Vorst de bronzen Piëlhaas 1972 VOETBALLEN Leunen was er het vroegste bij, zo als gewoonlijk. Daar opende de raad van XI zaterdag het vastelaovesfes- tijn met een gecosfcumeerde voetbal wedstrijd tegen de plaatselijke bil jartclub. Een gebeuren, waar ook nu weer veel belangstelling voor be stond en waar men hartelijk om heeft gelachen. Desondanks had men 's avonds nog fut genoeg voor de in stallatie van Prins Thei 2, die in café Martens een druk bezochte prinsen receptie hield, met alles „d'rum en d'ran". Dat gebeurde ook in Ysselsteyn waar Prins Theo bij zijn installatie ook zijn bruidje kon voorstellen, waarmede hij net voor alle plechtig heden getrouwd was. In Oostrum, Oirlo, Castenray en

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1