L' 'JU Ket zit niet snor Met SVV naar de Boerenbruiloft Carnaval in de Schouwburg okto gemeentelijke notities en mededelingen Leenenl Leenen| WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Verder studeren in Venray drukwerk éénpersoons vla in5 smaken VRIJDAG 11 FEBRUARI 1972 No. 6 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG rca VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS n DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) „We houden er mee op Aldus de reactie van een paar mensen uit het toch al kleine bestuur van de w^kraad Veltum. En daarmede staat meteen het sein op rood voor deze nieuwe wjjk, want de wijkraad kan machtig veel doen voor een goed onderling kontakt en kan een belangrijke be drage leveren tot het leefbaar maken van deze wijk. „We bestaan nu 2Va jaar en heb ben in die tijd een hele hoop kunnen doen. We hebben ons ingezet voor de totstandkoming van de kroonwinkel, we hebben een telefooncel „losgekre gen", er is een brievenbus gekomen, we hadden onze zorgen voor het oudercomité, bemoeienissen met de peuterspeelzaal. Er zijn sinterklaas feesten georganiseerd, hearings ge houden. We hebben sport op de Hoe- bert mogelijk gemaakt, met gemeen tewerken gepraat en gehandeld over 'de beplanting, met de Belgische t.v. onze bemoeienissen gehad, gezorgd voor een informatiebulletin voor de nieuwe bewoners, ons „sappel" ge- maalkt over parkeerstroken, kortom een waslijst afgewerkt van jewelste. Daar hebben we veel voor moeten vergaderen, veel voor moeten schrij ven en veel voor moeten praten. En de wijk aanvaardt dat allemaal als heel gewoon, maar laat ons rustig met ons zevenen aantobben. En als we nu niets anders te döen hadden, was dat nog daar-an-toe, maar de meesten van ons stel zitten nog in andere verenigingen en hebben nog andere verplichtingen en dus. Dus hebben de mensen van Veltum in een nette stencil en in nettere be woordingen de boodschap thuis ge kregen, dat het aantal mensen, dat zich daadwerkelijk inzet voor een meer leefbaar 'en kontaktrijk Veltum te klein is geworden, om het werk aan te kunnen en er hard over denkt om te stoppen als niet anderen zich ook meer daadwerkelijk gaan inzet ten. Helemaal niet zo'n prettige bood schap voor deze nieuwe wijk, die, dachten we, toch moeilijk dit soort „spreekbuis" kan ontberen. Of is het allemaal koek en ei in de ze nieuwe wijk....? Gezien wat in twee en half jaar bereikt is kunnen worden en wat wellicht nog in porte feuille is blijven liggen, is alleen daarom een wijkraad al een nood zakelijk instituut, om maar niet te spreken over de zo brood nodige on derlinge kontakten, die beslist in de ze wijk nog lang niet in optima for ma zijn. Maar het zal aan de mensen zelf liggen of dat instituut door kan blijven werken of een langzame maar zekere dood sterft. Sterft omdat ande ren te beroerd schijnen achter hun televisiekastje uit te komen en liever kankeren dan de handen zelf aan de ploeg te slaan. OPHALEN VAN HUISVUIL TIJDENS CARNAVALSDAGEN Op carnavalsmaandag worden de vuilniszakken opgehaald in de kerk dorpen. Men wordt verzocht de plas tic zakken om 8 uur 's morgens aan de straat te zetten. In Venray-kom vervalt het opha len van het huisvuil op carnavals dinsdag. In plaats daarvan zal de ge meentelijke vuilniswagen op woens dag 16 februari tevens de dinsdag- route maken. OPENSTELLING SECRETARIE Op maandag 14 en dinsdag 15 fe bruari a.s. zullen de kantoren van de gemeentesecretarie (Gemeentehuis, Grote Markt 1, Grotestraat 1 en Leunseweg 2a) geopend zijn van 10 tot 12 uur. In de middag uren zijn de kantoren gesloten. GEEN MARKT OP DE GROTE MARKT Op carnavalsmaandag wordt er geen markt gehouden op de Grote Markt. De gehele marktaktiviteit zal geconcentreerd zijn op het Hense- niusplein, dat om 13 uur geheel ont ruimd zal worden ten behoeve van de carnavalsoptocht. De handelaren, die normaal een standplaats hebben op de Grote Markt, zullen deze dag niet in Ven- ray komen. WEGEN VRIJ TIJDENS DE CARNAVALSOPTOCHT Evenals voorgaande jaren wordt een beroep gedaan op autobezitters om de wegen, waarop de carnavals optocht maandag a.s. wordt opge steld en waarlangs de optocht zal trekken vrij te houden van gepar keerde auto's. VUURWERK BIJ GELEGENHEID VAN CARNAVAL 1972 Het ontsteken van vuurwerk bij di verse festiviteiten op of aan de open bare weg, bij gelegenhid van de jaarwisseling en de carnavalsdagen nemt ook in deze gemeente meer en meer toe. Het is traditie geworden, dat aan de vooravond van bedoelde festiviteiten er op wordt gewezen, dat ingevolge de brandveiligheidsverordening en de Algemene Politieverordening het verkopen en het ontsteken van vuur werk, zonder vergunning van burge meester en wethouders verboden is. In de praktijk is er van gemeente wege vrede mee genomen, dat bij dè jaarwisseling en de carnavalsdagen in het openbaar vuurwerk wordt ont stoken zonder in het bezit te zijn van de daartoe benodigde vergunning op grond van de overweging, dat aan het gebruik van vuurwerk bij die gelegenheden in het bijzonder bij de jaarwisseling een zekere traditie niet kan worden ontkend. Zoals-U bekend mag zijn is het ontsteken van vuurwerk, zonder de nodige omzichtigheid en deskundig heid niet van gevaren ontbloot; de waarschuwingen via pers, radio en televisie, toegelicht met voorbeelden mogen allerminst in de wind worden geslagen. Het toenemend gebruik van vuur werk in het algemeen en van zeer spectaculaire soorten in het bijzon der, gaan ontegenzeggelijk gepaard met een vergroting van het gevaar zowel voor de gebruiker als voor het publiek op straat, terwijl het daar aan te beleven plezier voor de ge bruiker/ontsteker een toenemende hinder voor het publiek toeneemt. Naast bovenstaande verschijnselen is het mij gebleken, dat de praktijk hand over hand toeneemt, dat het afsteken van vuurwerk niet meer wordt beperkt tot op de geëigende dagen en tijden, terwijl voorts het vuurwerk meer en meer wordt mis bruikt door het te midden van het publiek te gebruiken met alle moge lijke onnodig hinderlijke gevolgen vandien. Om niet genoodzaakt te zijn het ontsteken tegen te gaan, doe ik bij deze op U allen een dringend beroep om met het oog op de aanstaande carnavalsdagen het gebruik van vuurwerk te beperken tot de voor deze gemeente gebruikelijke carna valsdagen en voorts het ontsteken van vuurwerk op verstandige wijze te doen in die zin, dat het gebruik ervan achteraf niet behoefd te wor den betreurd. Tot slot wil ik Uw aller mede werking in het bijzonder vragen voor de volgende voor onze kinderen be langrijke beschermende maatregelen: a. Laat geen vuurwerk op straat achter, dat niet volledig ontbrand is; b. Neemt de nodige voorzorgsmaat regelen, dat Uw kinderen niet in het bezit zïjn of kunnen komen van lucifers of sigarettenaanste kers. De burgemeester van Venray, Drs. F. G. L. L. SCHOLS BEKENDMAKING De burgemeester van Venray brengt ter algemene kennis dat op camavalszondag 13 en carnavals- maandag 14 februari 1972 het slui tingsuur in de gehele gemeente is bepaald op 2 uur na middernacht. Op carnavalsdinsdag 15 februari 1972 is het sluitingsuur in de gehele gemeente bepaald op 24.00 uur. Deze verlenging van het sluitings uur wordt door mij verleend in het vertrouwen, dat daaraan stipt de hand zal worden gehouden. Om die reden verdient het dan ook aanbeveling dat de muziek om half twee wordt gestaakt, opdat te gen twee uur aan de festiviteiten een einde is gekomen. Venray, 2 februari 1972 De burgemeeser voornoemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van: A. M. J. M. Droesen, Heidseweg 2, Heide, om vergunning tot het op richten, in werking brengen en in werking houden van een groentekwe kerij, waarbij elektromotoren wor den gebruikt met een gezamenlijk vermogen van meer dan 2 pk. Adres inrichting Heidseweg 2, Heide, ka dastraal gemeente Venray, sectie D nr. 8231. H. Michels, Deumeseweg 38a, Ysselsteyn om vergunning tot het op richten, in werking brengen en in werking houden van een champig nonkwekerij waarbij elektromotoren worden gebruikt met een gezamen lijk vermogen van meer dan 2 pk. Adres inrichting Deurneseweg 38a, Ysselsteyn, kadastraal gemeente Ven ray, sectie H nr. 3021. M. P. J. Verschuuren, Over- broekseweg 10, Leunen om vergun ning tot het oprichten, in werking brengen en in werkinghouden van een champignonkwekerij waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting: Overbroekseweg 10, Leunen, kadastraal gemeente Venray sectie G nr. 2452. H. P. Claessens, Deurneseweg 30a, Ysselsteyn, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een cham pignonkwekerij waar mest en mest stoffen warden bewaard. Adres in richting: Deurneseweg 30a, Yssel steyn, kadastraal gemeente Venray, sectie H nr. 3137. G. J. W. Sikes, Overloonseweg 95, Vemray om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een varkens- mesterij en rundveebedirijf waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting: Overloonseweg 95, kadastraal gemeente Venray sectie C nrs. 5560 6198. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking in brengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare ziting te houden op woensdag 1 maart 1972 om 15.00 uur in het gemeentehuis, Grotestraat 1. Beroep tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door: a. een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachtigde op bovenbedoelde zitting is verschenen; b. een andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft inge bracht. Venray, 11 februari 1972 Burgemeester ien wethouders van de gemeente Venray, Drs. F. G. L. L. SCHOLS, burgemeester A. L. G. JANSSEN, loco-secr. De commissie Boerebrulleft van de carnavalsvereniging De Piëlhaas heeft dit jaar weer een beroep ge daan op SW om medewerking te verlenen bij de organisatie van de boerebrulleft op carnavals-dinsdag. SW heeft deze uitnodiging gaarne aanvaard en is reeds enkele weken bezig om via hun clubblad en andere publiciteitsmedia de Venrayse men sen aan te sporen deel te nemen aan dit telkenjare groter wordende fes tijn de Boerebrulleft. Medewerking verlenen aan de or ganisatie van een Boerebrulleft be tekent tevens dat bedoelde vereni ging het bruidspaar „levert". Tot bruidspaar 1972 is verkozen Piet Jeuken uit de Hcenderstraat en zijn verloofde Ria Geerts uit St. An- thonis. Piet Jeuken is zowel in als buiten SW geen onbekende. Door dat hij in zijn schaarse vrije tijd nog zoveel mogelijk bijspringt in het win kelbedrijf aan de Hoenderstraat, komt hij met veel mensen in konitakt. Bij SW is hij naast redakteur van het clubblad Rooyse Rakkers, tevens leider van het 4e elftal. Piet is een echte Venray er, werd geboren op 31 januari 1945. Als maat schappelijk werker is hij werkzaam op het psychiatrisch centrum St. Servatius. De bruid: Ria Geerts, woont in St. Anthonis, Molenstraat 13a, waar zij op 31 dec. 1945 het levenslicht zag. Zij is evendens maatschappelijk werkster en volgt evenals Piet de urgentieopleiding in Eindhoven aan de Sociale Akademie. Ze zijn beiden 2e jaars. Piet en Ria nodigen graag alle Piëlhazen en Hazinnen, jong en oud, echte Venrayers of import, uit, om deel te nemen aan de Boerebrulleft. Zij die hieraan nog nooit hebben meegedaan, willen zij graag aanspo ren om dit jaar de kiel en nuzzek maar eens voor de dag te halen om dit volksfeest mee te vieren. SW bewaart nog goede herinne ringen aan de Boerebrulleft, die zij enkele jaren geleden mocht organi seren. De deelname was groot, de sfeer voortreffelijk. Men hoopt dit jaar echter alles te overtreffen en dat kan als iedereen weer spontaan meedoet. Op uitdrukkelijk verzoek van de bruidegom is dit jaar ook weer de •traditionele „pruumkesweg" in ere hersteld. Deelnemerskaarten voor de Boere brulleft zijn in voorverkoop ver krijgbaar bij Sigarenmagazijn Maan, Patersstraat; sigarenmagazijn C. Jan sen, Grote Markt en restaurant Vlakwater en voor het vertrek van de Boerebrulleft op dinsdag a.s. in de schouwburg vanaf 12.00 uur. Men kan in de schouwburg trou wens ook al terecht vanaf 12.30 uur voor het maken van een dansje en de stemming alvast te proeven. Ook dit jaar zal de schouwburg weer het middelpunt worden van de carnavalsviering 1972. Het begint reeds zaterdagavond met het HOFBAL in de Residentie van de Prins. Vorig jaar bezochten meer dan 1200 carnavalsvierders dit bal en ook dit jaar verwacht men weer evenveel bezoekers.' Wanneer het te druk dreigt te worden, kan de kaartver koop worden stopgezet, zodat het aan te bevelen is, dat men tijdig aanwezig is. Voor de drie carnavalsdagen zijn zijn reeds vele passe-partouts ver kocht. De aantrekelijke prijs is voor vele carnavalsvierders aanlokkelijk, omdat men drie dagen in en uit kan wandelen. Ook dit jaar wordt de jeugd van de hoogste klasslen van het middel baar onderwijs toegelaten. Te jeug dige personen worden echter ge weerd en beneden 16 jaar wordt men naar de tent verwezen die voor de jeugd wordt neergezet naast de schouwburg. Na 11 uur moeten, zoals in de vorige jaren, personen beneden 18 jaar de foyer verlaten, zodat het dan automatisch een feest voor de ouderen wordt. In het verleden liep dit 9teeds zeer goed en door deze regeling komen zowel jeugdigen als ouderen aan hun trekken. Tenslotte beginnen de oude hen toch nog niet om 7 uur te hos sen en tegen de tijd dat de ouderen de foyer binnenkomen, vertrekt de jeugd bijna automatisch. In de foyer vinden tevens plaats de RECEPTIE op zondagmiddag, de kin derbals op maandag- len dinsdagoch tend; de prijsuitreiking van de op tochten, de boerenbruiloft. De „Beejekurf" gonst gedurende die dagen dus weer van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's nachts. Dank zij een initiatief van de Scholenkontaktraad Noordelijk Lim burg zullen alle jongelui die de zes de klas van de basisschool volgen in onze gemeente een brochure krijgen, getiteld Verder Studeren in Venray in 1972. De ouders en de kinderen vinden daarin in kort samengevat welke mogelijkheden er zijn in Venray t.a.v. het voortgezet onderwijs. Onder voortgezet onderwijs wordt verstaan, zo schrijft de brochure, het lager beroeps-onderwijs (technisch-, huishoud- en landbouwonderwijs) en het algemeen voortgezet onderwijs (MAVO, HAVO en VWO). Zo vertelt daarin de technische school precies wat het doel is van het technisch on derwijs, de mogelijkheden en de moeilijkheden, de toelatingseisen, hoe men zich aan moet melden enz. Hier valt b.v. bij op dat ook meisjes wel kom zijn op deze school. Datzelfde geldt voor de huishoud school Marianum, die een duidelijke uiteenzetting geeft van de mogelijk heden cp dit onderwijsinstituut. En hier valt b.v. op dat alle M.H.N.O.- opleidingen ook openstaan voor jon gelui met MAVO- en HAVO-oplei- dingen. En het voorbeeld van de Techni sche School en Marianum wordt ge volgd door de Agrarische School, terwijl ook de inrichtingen voor het algemeen voortgezet onderwijs exact en duidelijk vertellen hoe en wat de mogelijkheden zijn van het brug jaar dat voor deze soort scholen allemaal gelijk is. Dit boekje, dait uitkwam onder auspiciën van de Scholenkontaktraad Noord Limburg heeft de medewer king gekregen van alle scholen en de gemeente, die hiermede als eerste in Noord Limburg ouders en kinderen en goede gids mee geeft voor een verdere toekomst. voor al uw van den munckhol n.v. makkelijk is die nieuwe Okto vla! Ieder z'n eigen smaak. Niks geen vuile borden meer! Gepasteuriseerde vla in vijf smaken: vanille, chocolade, aardbeien, citroen, chipolata. Nu in handige éénpersoons smulklare bekers. Ook om mee te nemen. 'n Maasvallei produkt

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1