Teamwerk bezorgde Zeskampploeg 3e plaats Snéde Leenen Kaartjes voor ARNHEM 20% korting op tuniekpakken Spotprijzen in herenkleding Gommans Langstraat 61 VRIJDAG 4 FEBRUARI 1972 No. 5 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG Ei PEEL EN MAAS JS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY WPPKBLAH VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 7Tttl\ÜLML» TWWIA 7LI1IWI Kil VIIJinEIVtll pR|JS pER HALpJAAR f 6 n (bij vooruitbetaling) VOOR AL UW DRANKEN berden-trienekens- Venray Blerick SPEL ZONDER GRENZEN Er zat deze keer weinig nieuws in de persconferentie, voorafgaande aan het Groning se Zeskampgebeuren. Dick v. Bommel, het hoofd van de afd. gevarieerde programma's van de N.C.R.V. vertelde, dat de N.C.R.V., gezien het grote suc ces, vólgend seizoen wéér met Zeskamp op de beeldbuis komt. Nog steeds heeft Dick van Bommel geen goed woord over voor de beslissing, die de „zuidelijke landen" er in Brus sel hebben doorgedrukt over het Spel zonder Grenzen, waarbij vóór de uitzending de deelname aan de programma onderdelen middels het lot be slist wordt. „Dit jaar bekijken we, of we volgend jaar hieraan nog zullen deelnemen" was zijn bescheid. Inmiddels zijn ook de mees te buitenlandse plaatsen be kend. Op 24 mei speelt Frane- ker in Spa; op 7 juni IJssel- stein in Bern; op 21 juni Rid derkerk in een nog nader vast te stellen Duitse plaats; op 5 juli Venray in Florence of Ve netië op 19 juli Zelhem in Nan cy op 2 augustus Lisse in Shef field; op 16 augustus Bladel in Gouda en op 13 september wordt de finale in Lausanne gespeeld. Intussen is de verkoop van de toegangskaarten voor het treffen in Arnhem op 26 fe bruari in de Rijnhal te Arn hem begonnen. Men kan te recht bij de sigarenmagazijnen Janssen, Pa tersstraat en Chr. Jansen, Grote Markt alsmede in Prinsenhof. Voor de Zeskamp in Arn hem bestaat een bijzonder gro te belangstelling. Niet alleen vanuit Venray, maar zeker ook vanuit het op een steenworp van Arnhem gelegen Zelhem en het eveneens niet veraf ge legen IJsselstein. Oh zich van een plaatskaart te kunnen ver zekeren, is haastmaken gebo den. vertelbare d^kKnoPe.)ge sluiting-Weur s enBAF38-42 39.75 Maten: 38-** Groningen, goed voor een derde plaats met e enhalf puntje achterstand op nummer 2. Zie daar het resultaat van een avond zenuwlijden en eindeloze bustochten Maar tevreden lachen de gezichten, want ieder puntj e is er een. Al'leen blijft het ee raadsel, waarom de Venrayse Zeskampploeg het wel klaar speelt in de generale repetities telkens als eerste „uit de bus" te komen. Dat gebeurde vorige keer in Groningen, in Leiden en nu weer in Groningen. Bij de generale in Rotterdam werd men derde om tij dens de uitzending dan ook e er s t e te worden. (WEGENS SPECIALISATIE) kant staande jongeling moest zien te raken, zodat een lamp ging branden. Een neg al wat hachelijke zaak, die bij de eerste poging mislukte. In de tweede poging kon een kostbaar puntje gescoord worden, zoals ook In de derde ronde, maar de 4e ronde ging letterlijk en figuurlijk het water 'n, terwijl de kostbare seconden weg tikten. In de vijfde en laatste ronde, net op het nippertje, ging de lamp weer branden en dat betkeende dat Venray de rode draadwedstrijd ge opend had en 3 x gescoord had. Nu was het afwachten, welke resultaten de anderen zouden behalen. ROEIEN Op de tribune, waar Prins Jan 2 met zijn gevolg en Venrays Raad van XI de Zeskamper door hun aanwezig heid een hart onder de riem hoopten te steken, begon men wat lichter te ademen bij de roeiwedstrijden. Een loodzwaar nummer, waarbij voor Venray aantraden de heren Jans Be ken, Bastiaans, Bosch, Josten, van Stokkum en Hout, onder de stuur- vrouwe Truus van Dijck. Ze zagen hoe in de eerste manche Zelhem 57,1 voor zich af liet druk ken tegen de 1,04,2 van Lisse. Ze za gen hoe in de tweede manche Rid derkerk met 1,03 en Ysselsteyn met 1,17,3 ver achter Zelhem bleven. IJsselstein kreeg de gelukkige bood schap dat ze hun ronde mochten overdoen omdat enkele spanen ge- geweld tegen het blok schoof. Ven ray kon de eerste 6 punten voor zich laten opschrijven met 53,7 sec., waar mede het onder Franeker bleef met 54,8 en onder de rest van het gezel schap. Want ook IJsselstein bleek in hun tweede vaart maar te komen tot 1.12.4. Venray had weer eens laten zien, dat als de ploeg in zijn geheel op treedt, men van hele goede huize moet komen. Intussen ging de sur prise-wedstrijd door en haalde ook Zelhem, zelfs in 7 ronden, slechts 3 brandende lampjes. Venray scheen niet dom te zitten. RUGBY Wel dom zat men bij het rugby- nummer, waar men op een wiebe lende matras nog wel met een pop bekleed, moest trachten een uiterst lichte en grote rugby-bal tussen de doelpalen te schoppen. Sraar Jans Beken moest weer zijn krachten be proeven, daarbij goed bijgestaan door de dames van Dijk, Pleket en van Zwol. In de eerste manche wist Lisse, dat ditmaal helemaal niet lek ker draaide, 5 goals te scoren en bleef daarbij ver achter bij Franeker dat er liefst 16 maakte. In de tweede manche zaten Ridderkerk en IJssel stein, die resp. 6 en 10 goals scoor den. Venray en Zelhem maakten de derde score vol. De stand was 8-11 en daarmede werd Venray naar de 4e plaats verwezen en kon men slechts INDIVIDUEEL Het blijft ook een raadsel waar om de ploeg als zodanig en in een geheel alle mogelijke andere ploe gen achter zich laat, doch zo gauw als het op individuele prestaties aan komt, kennelijk beleefder is dan an deren. Men laat ze in ieder geval voorgaan. En dat voor kostbare puntjes. MINITOUR Het was duidelijk te zien bij de surprise-wedstrijd toen Sraar Jans Beken zich in alle bochten moest wringen om het kleine fietsje zitten te blijven en dat ding nog aan het rollen te krijgen. Naar ons idee liet hij zich kennelijk wat uit de baan drukken door grotere broeders en had daardoor een slechte start. Die ken hij pas na geruime tijd inlopen en het moet hem een kapitale krachtsinspanning gekost hebben in de 4e ronde nog bij de eerste te ein digen. Edoch de scheidsrechters had den afgedrukt na de derde ronde en dat betekende dat Venray slechts 2 puntjes hier weghaalde. SCHERMWEDSTRIJD Nellie Vergeldt, Lia Lucassen, Ti neke Pleket en Tannie v. d. Kreeke moesten als eersten aantreden voor de rode-draad wedstrijd, waarbij men over een evenwichtsbalk moest schuifelen en vervolgens met een floret de borstplaat van een aan de broken waren, maar dat betekende dat Venray nog altijd maar in het ongewisse was en bleef. Hun wed strijd ging tegen Franeker, ook een goed lopende machine, maar die van Venray ging op het keerpunt af en ook daar werd snel en goed gewis seld, waarna het in datzelfde lekke re tempo terugging en de boot met 3 punten hieruit halen. Wat weinig, maar wat wilje op zo'n wiebelende matras Bij de rode draad wist Lisse in 4 ronden slechts 2 keer de lampjes te ontbranden en zat Venray dus nog altijd snor Maar Ridderkerk deelde toch gauw even een dreun uit. Daarvan wisten de dames in zeven ronden 4x de borst van de heren te treffen en men begon dus al Venray naar achteren te duwen. voor 3 punten. ROODE DRAAD Intussen ging het schermen op de evenwichtsbalk rustig door. IJssel- steinse schonen wisten in de eerste ronde al meteen tweemaal raak te prikken, gingen meteen door, maar teen was het toch gedaan. Maar ook de tweede ploeg prikte raak en dat zouden ze nog 2 keer doen, zodat ze met een totaal van 5 dik eerste wer den. Want Franeker liet het in dit onderdeel afweten. Die ploeg stun telde 1 prik bij elkaar en werd naar de laatste plaats verwezen. Voordat men aan het laatste num mer ging beginnen, werd de stand opgemaakt -en stond Venray op de 4e plaats met 17,5 pnt. onder IJssel stein met 21 punten, Ridderkerk met 20 pnt. en Zelhem met 19,5 pnt. Niet bepaald een plaats om over naar huis te schrijven. Maar de dames lieten bjj het Maar intussen waren de strijd wagens uit de stallen tevoorschijn gehaald en aller hoop vestigde zich op Wim Loonen en Thea Jaspers, het duo, dat in het verleden ver schillende keren een 6 voor Venray in de wacht sleepten. Ze zouden uit komen in een eerste manche met Zel hem en Franeker. Voor het televisiekijkend en als supporter aanwezige publiek leek het er op, dat Thea Jaspers een moei lijke start had. In werkelijkheid hield zij zich stipt aan de haar vóór de wedstrijd gegeven opdracht. De baan- indeling, werd gemaakt aan de hand van de gemaakte tijden tijdens de generale repetitie. Venray kree,g een slechte startplaats als gevolg van een SNELWANDELEN zien dat men nooit moet wanhopen. Met 37,5 wisten ze de dames van de andere ploegen achter zich te laten, al scheelde het op IJsslstein maar een halve seconde. Dat was een zwa re belasting voor de heren die ver volgens aaneengeknoopt de baan met hindernissen opgestuurd werden. Maar weer bleek die soepel draaien de machine te 2ijn, die deze opgave tot een volledig succes maakte. Met 34,5 bleven ze meester van het slag veld en haalden zo kostbare puntjes binnen. Hun totaal kwam nu op 23,5 en dat deed hen op de derde plaats belanden met 23,5 achter Ridderkerk met 24 pnt. en IJsselsteyn de win naar met 26 pnt. duikeling in de strobalen bij de repe titie. 's Avonds werd Thea op het hart gedrukt eerst Zelhem en Frane ker voor te laten gaan om niet het gevaar te lopen in de eerste gladge maakte bocht met de andere wagjens in botsing te komen. De eerste wagen schoot er op het startsein van door, maar ook de coureuze van wagen nr. 2 had de opdracht om te wachten Beiden dachten „Rijijofrijik" en gin gen beiden gelijk van start om te constateren, dat de bocht niet zo erg glad was. Thea trapte haar wagen naar een goede 2e positie en Wim Loonen stampte er later met alle ge weld naar een eerste positie nadat hij zijn naaste concurrent in de bui tenbocht kon passeren. Bij de slalom zou hij dan de Zel'helmse coureur volgens de wedstrijdcommissaris hebben gehinderd. Had hij dan zijn zwaar bevochten eerste positie bij de slalom weer moeten afstaan? Wim heid dan door te drukken en als eer had beslist geen andere mogelijk- ste de slalombaan in te schieten. Maar ja, de wedstrijdcommissaris be slist en dat kostte Venray vijf straf- seconden. Belangrijke seconden zou later blijken. De stand was Zelhem 2,21 (inclusief 5 strafseconden), Fra neker 2,18,8 en Venray 2,16 (ook met 5 strafseconden). In de tweede man che met Ridderkerk, IJsselstein en Lisse werden stukken betere tijden gemaakt en drukte men resp. af. 2.13,2, 2.09 en 2.14.9. Men wees daar mede Venray naar de 4e plaats, goed Had Venray in de autocross niet de 5 strafseconden gekregen, dan was het zelfs een dikke tweede plaats geworden. Is het een won der dat na de wedstrijd protest werd aangetekend bij de wedstryd- commissaris? Het resultaat was nihil. „Als jullie op de eerste plaats waren geëindigd, hadden jullie niet geprotesteerd", zo was de dood doener.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1