A.P.K.-Plak GOMMANS Vastelaovend in zicht ambitieuze verkoper Zeskampploeg Venray in juli naar Italië Industriebond NKV opgericht ^eékamp- notities Metaalwarenfabriek Inalfa ontslaat beambten Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Cbïto lJ\or(rn V. WEGENS SPECIALISATIE IN DAMESKLEDING H H Zakenlieden VAN ERP Wim Claessens VRIJDAG 28 JANUARI 1972 No. 4 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) PRINS JAN 2 DE NIEUWE BAAS „In de volle bak" van de schouwburg werd Prins Hans 1 zater dagavond netjes de deur uitgewerkt. Hij had zijn taak als prins carnaval er op zitten en werd meteen gedoopt tot lid van de Aid Prinse Kompanej. Zijn opvolger werd Jan Verhoeven, terwijl ste nen uit de hemel regenden. Al bij al was het een plezierig ge doe, deze Circus Mök 1972, waar dit maal de garde verstek liet gaan, maar de Raad van XI en Vorst Jan vorstelijk prijkten in een schitterend decor. Venrays Mannenkoor blijkt zich steeds beter als Hofkoor in te leven en we zagen ze nu b.v. bierbrouwers, een lang niet onverdienstelijke Far ce Majeur ten gehore brengen, waar in enkele Venrayse toestanden over de hekel werden gehaald St. Jozef kwam in eigen persoon van Smakt naar de schouwburg om te verklaren waarom hij daar nu staat in de kapel met uitgestrekte linkerhand. Paul van Vliet had bij de gouden humor de Groninger boer in de schouwburg achtergelaten, die belangstellend kwam informeren, wanneer het schouwburgplein werd ingezaaid. Een goede imitatie van deze klein-kunstenaar door Jan Ruy- ten jr. Matties kwam uit zijn graf om hoog om de wedervaringen van het druggebruik den volke kond te doen en Rien Verheugen en Linskens zorg den dat oude en nieuwe vastelaoves- liedjes hun kan kregen. Dat Jan Verstegen met zijn hof kapel ditmaal versterking kreeg van wat genoemd werd het Prinsenhof orkest, leverde enige moeilijkheden op om Tsieng-boem in het Engels te vertalen. De „oude" orgeldraaier deed het weer wat best en ook hij kreeg de kans Venayse toestanden even in de zon ite zetten. Een kans ,die hij gre tig aangreep. De Horsiter buutreedner Coenders bracht een verrassend goede buut ove zijn avonturen als volksteller. Vooral de ouderen zullen met eni ge vertedering geluisterd hebben naar Engelbert Oudenhoven, die en kele liedjes bracht uit de oude Ven rayse revue's-liedjes, die hét ook >nu nog .goed deden. Maar intussen was Prins Hans met de adjudanten Corver en van Ha ren buitenspel gezet. Hij dankte het publiek en allen, die hebben gezorgd dat vastelaovend 1971 een prettig feest is egweest. De dames van de Raad van XI kwamen hem een laatste bloempje aanbieden, waarna Deken Sjeng hem tot oud-prins doopte. Met de muziek van het trompetter korps voorop kwam dan de nieuwe prins binnen, die na voorlezing van de bul bleek te zijn Jan Verhoeven, die als Jan de 2e nu vastelaovend 1972 voor zijn rekening zal nemen. Met zijn adjudanten Schaeffers en Smits begon hij al direct met een re ceptie, die geen einde scheen te krij gen. Tegen sluitingstijd was de foyer nog druk bezet, maar men wist wel raad, want men zette het feest ge woon voort ten huize van de prins, die er zo meteen achter kwam, dat het geen senicure is om Vastelaoves- prins te zijn- VORSTENHAL Dat zal hij ook moeten bewijzen op het vorstenhal, dat vrijdag 28 ja nuari in Prinsenhof van start gaat. Dit gehuwdenbal heeft in de jaren door zijn vaste bezoekers gekregen en ongetwijfeld zal dit eerste bal voor Prins Jan 2 een van de vele hoogtepunten worden van zijn korte maar hevige loopbaan. Vrijdag 4 februari a.s. zal in res taurant Vlakwater te Venray de Aid Prinse Plak 1972 worden uitgereikt aan de heer Wim van den Munck- hof uit Venray. Dit vanwege zijn vele en belang rijke verdiensten en zijn onovertrof fen inzet voor de Venrayse Vastel aovend, die hij in diverse funkties gedurende 25 jaren heeft gediend, laatstelijk als secretaris. Ook komt hem deze onderscheiding toe in ver band met vele andere aktiviteiten welke hij voor de Venrayse gemeen schap heeft verricht. De aandacht gaat hierbij uitdrukkelijk uit naar zijn redakteurschap van het streek blad Peel en Maas en niet te ver geten de carnavalskrant De Piël- haas. De Aid Prinse Plak decoratie werd vier jaar geleden ingesteld door de Aid Prinse Kompenej, die hiermee jaarlijks een persoon in de belang stelling willen brengen die bijzon dere verdiensten heeft voor plaats, streek of land. Voor de heer W. van den Munck- hof viel deze onderscheiding te beurt aan Ere Vorst Karei Wijnen, de bekende peelboekenschrijver Toon Kortoom en aan Drs. Harry Noten boom, lid der tweede kamer der Sta ten Generaal. Wim van den Munckhof is een man, die eigenlijk niet van onder scheidingen houdt, zeker niet als ze hem zelf te beurt vallen. Deze harde werker, mot een gezond sjovinisme voor zijn geboorteplaats Venray blijft liever wat op de achtergrond om van daaruit sterke stimulansen te geven aan de ontwikkelingen in de 9treek. Zijn kritische kijk op veel zaken heefit al dikwijls bijgedragen aan het tot stand komen van grote dingen in Venray en heeft ook menigmaal be paalde ontwikkelingen in de goede riohting gebogen. Aan de publiciteit, die hij zelf zo menigmaal moet gebruiken om iets tot stand te brengen, ontkomt hij de ze keer niet. Het is daarom te verwachten dat vrijdagavond 4 februari a.s. naast de carnavalsautoriteiten vele Venrayers het feest van Willem komen mee maken. P. R. SPECIAALZAKEN IN HEREN- EN JONGENSKLEDING BOXMEER VENRAY VRAAGT VOOR HAAR BEDRIJF TE VENRAY met ervaring in de herenkleding-branche Sollicitaties te richten aan Grotestraat 9a Venray of telefonisch onder no. 3938 (04780) PULLS met lange en korte mouw 19,- KOSTUUMS 118,- KOLBERTS 48,- PANTALONS 30,- REGENJASSEN 48,- WINTERJASSEN 78,- OVERHEMDEN 10,- LANGSTRAAT 61 VENRAY NAAR GRONINGEN Zaterdag a.s. is weer de grote dag voor de Venrayse Zeskampploeg. Sa men met IJsselstein, Franeker, Li9se, Ridderkerk on Zelhem zullen zij weer optreden in de Groningse Mar tinihal in de eerste wedstrijd van de tweede Zeskamp-Olympiade-ronde. Verwacht alstublieft niet van ons, dat wij voor Venray een goede plaats profeteren. Dat hebben we eenmaal gedaan, maar nóóit weer. Maar feit is, dat de ploe,g zich ter dege op dit grootse televisiegebeuren heeft voorbereid en dat men vol en thousiasme en goede moed naar Gro ningen trekt. GEHEUGENSTEUNTJE Hoewel de puntentelling van de eerste ronde totaal van de baan is en in Groningen met een volkomen schoon scorebord wordt begonnen aan de tweede ronde, nog even een geheugensteuntje om de krachtsver houding van de zes overgebleven zeskampploegen weer te geven: Na de eerste ronde luidde de uit slag: 1 IJsselstein met IO5V2 pnt., 2. Franeker met 96V2 pnt., Venray met 94 pnt., 4 Lisse met 93V2 pnt., 5 Rid derkerk met 89V2 pnt en 6 Zelhem met 88 pnt. De konkurrentie is zwaar en daar zal Venray terdege rekening mee moeten houden. ENTHOUSIASME Drie dames en een heer van de Venrayse ploeg moeten in Groningen uitkomen in een „rugbywedstrijd", welke zich afspeelt op een toestand, dat officieel „airsquare" heet, maar in gewone doen een enorme lucht- berg is, waarop het nu niet direct gemakkelijk lopen, rollen of sprin gen is. Laat nu nergens in of in de om geving van Venray zo'n gevaarte te vinden zijn.Om de vier zeskam pers tóch te kunnen laten kennis maken met de hebbelijk- en onheb belijkheden van de airsquare, heeft men reizen moeten maken naar Er- melo en Vught, waar ze deze lucht matrassen wèl hadden. Waarmee we maar willen zeggen, dat Zeskamp- Venray toch wel wat over heeft voor een goede voorbereiding! ZESKAMP-KANSSPEL Er is weer een groot aantal for mulieren voor deelname aan het Venrayse Zeskamp-kansspel in de circulatie gebracht. Hierop kan men weer voor één gulden per kolom of 2,50 per drie kolommen raden naar de uitslag van de wedstrijd in Gro ningen, om waardebonnen van 500 250 of 100 te winnen. De goed ingevulde formulieren moeten uiterlijk woensdag 4 februari om 17 uur zijn ingeleverd bij Prin senhof. VERTREK NAAR GRONINGEN De Zeskampers vertrekken a.s. vrijdagmorgen om 11 uur vanaf het gemeentehuis en ongetwijfeld zullen velen de ploeg weer uitzwaaien en een moreel opkikkert je willen mee geven. Zaterdagnacht komt de ploeg weer terug in Venray. SUPPORTERS Supporters, die op eigen gelegen heid naar Groningen gaan, kunnen vrijdagavond a.s. vanaf 10 uur hun voorlopige kaarten bij Prinsenhof inwisselen tegen de definitieve plaatsbewijzen voor de Martinihal. Degenen, die met de supporters- bus naar Groningen reizen, krijgen in de bus de originele toegangsbe wijzen. De supportersbussen vertrekken zaterdagmiddag om 1 uur vanaf het Henseniusplein. KAARTEN Er is nog een aantal kaarten voor Groningen verkrijgbaar bij Prinsen hof, Wilhelminastraat; Sigarenmaga zijn Jansen, Grote Markt tel. 2196) en sigarenmagazijn Janssen, Paters- straat. CARNAVAL Om ze in Groningen ook eens te laten zien wat carnaval in het zuiden is, gaat de carnavalsvereniging De Piëlhaas in vol ornaat mee. De sup porters gaan ongetwijfeld mee in boerekiel en al dan niet met feest neus. Zoals reeds werd aangekondigd in het Kerstnummer van het perso neelsorgaan Intakt van de N.V. Me taalwarenfabriek Inalfa, zal als ge volg van de ongunstig conjunctuur de omzet in 1972 lager zijn dan in 1971. Enkele grote ordes voo dit jaar zijn in het najaar van 1971 geannu leerd. Op grond hiervan heeft de direc tie het kontrakt met een aantal bui tenlandse werknemers om economi sche redenen niet kunnen verlengen. Dit houdt tevens in, dat ook een inkrimping in de indirecte sector noodzakelijk is. Een aantal werknemers uit de in directe groep zijn verplaatst naar de prodiuktie; daarnaast is met de be treffende vakbonden volledige over eenstemming bereikt over de af vloeiing van 18 beambten. Hiermee meent men dat, met het huidige inzicht, het personeelsbe stand is aangepast aan de te ver wachten omzetcijfers voor het ko mende jaar. Nieuwe technische ontwikkelingen in de eigen research-afdeling zullen vooral in de verwarmingssector lei den tot haalbare omzetverbeteringen op het einde van dit jaar. Een nieuwe type CV-ketel op aardgas is klaar voor produktie en zal binnenkort worden gepresen teerd. Tevens is er samen met de Gas unie een gasbrander ontwikkeld voor gaskachels en CV-ketels, waarvoor zowel bij de Gasunie als bij Inalfa hoge verwachtingen bestaan. Ook in andere sectoren zijn ont wikkelingen gaande die in 1973 ge realiseerd zullen worden. Dit alles is voor de directie aanlei ding het personeelsbestand, na de aangekondigde sanering, voor 1972 als definitief te beschouwen, met een mogelijkheid tot uitbreiding in het voorjaar van 1973. „SPEL ZONDER GRENZEN" Bestuur en leden van Zeskam p Venray hebben besloten in juli a.s. deel te nemen aan het „Spel Zender Grenzen" van de Eurovisie, dat in Italië wordt georganiseerd. De keuze is gevallen op Italië, nadat men zich tevoren terdege had laten informeren over de er varingen van andere ploegen bü de deelname aan het Eurovisiespel. De Venrayse ploeg zal vanaf zaterdag 1 juli tot en met donderdag 6 juli in Italië ztfn om op woensdag 5 juli op te treden in de rechtstreekse uitzending: Inmiddels hebben ook de andere aan de N.C.R.V.-Zeskamp-Olym- piade deelnemende ploegen hun buitenlandse keuze bepaald. De ploeg van IJsselstein treedt op 7 juni a.s. op in Zwitserland, terwijl Franeker zijn keuze hfeeft laten vallen op België, waar op 24 mei a.s. wordt gespeeld. De ploeg van Lisse neemt op 2 aug. deel aan het internationale televisie- treffen in Engeland en Ridderkerk is op 21 juni op de t.v. te zien vanuit Duitsland. Op 19 juli speelt de Zel- hemse ploeg ergens in Frankrijk en Bladel de ploeg, die uitgevallen is voor de tweede ronde, maar tóch mag deelnemen aan het Spel zonder Grenzen speelt op 16 augustus mee in internationaal verband in Ne derland. De finale tenslotte wordt op 13 september in Zwitserland gespeeld. Hieraan wordt deelgenomen door het Nederlandse team, dat zich in zijn se rie, volgens de internationale regels, het hoogste heeft geklasseerd. OP LOSSE SCHROEVEN Overigens wordt door de N.C.R.V.- Zeskampleiding overwogen het vol gend jaar de deel-name van Neder landse ploegen aan het Spel zonder Grenzen te stoppen in verband met het feilt, dat onlangs in Brussel de reglementen zijn gewijzigd. Tenge volge van deze wijzigingen zal in het vervolg het lot moeten bepalen aan welke onderdelen van het spel door diverse leden van de ploegen moet worden deelgenomen. Reeds op de persconferentie in Leiden wees de heer van Bommel de grote man achter de N.C.R.V.- Zeskamp er op, dat deze proce dure voor de ploegleden een groot gevaar kan inhouden omdat het kan gebeuren, dat „toeren" moeten wor den verricht, waartoe men, b.v. door onvoldoende training, niet in staat is. Het kan b.v. gebeuren dat vlak voor de uitzending een meisje hoort, dat zij trampoline moet springen, terwijl zij nog nooit op een trampoline heeft gestaan. Tot op heden was de situatie zo, dat de deelnemende ploegen lang van te voren wisten op welke onder delen moest worden deelgenomen, zodat zij zich terdege konden voor bereiden. Bovendien hadden de ploe gen de gelegenheid de goede man of vrouw op de goede plaats te laten uitkomen. Dick van Bommel heeft zich in Brussel danig geweerd tegen deze wijziging, maar het waren hoofdza kelijk de zuidelijke landen, die warm liepen voor het nieuwe systeem. Ne derland, Engeland en Duitsland stonden in deze alleen tegenover de voorstemmers. „Wij vinden, dat er een gevaarlijke situatie ontstaat, terwijl de andere landen menen, dat het televisiege beuren alleen maar komischer en spannender wordt", aldus de heer Dick van Bommel. AFWACHTEN Dit jaar hebben de aan het Spel Zonder Grenzen deelnemende ploe gen (dus ook Venray) zich te onder werpen aan de nieuwe bepalingen. Aan het einde van het seizoen zullen de resultaten kritisch worden beke ken, waarna door de N.C.R.V. zal worden uitgemaakt of al dan niet zal worden deelgenomen aan het inter nationale spel. Maar Dick van Bommel is er van overtuigd, dat ook de andere landen wel zullen inzien, dat het Spel Zon der Grenzen niet gebaat is met de nieuwe reglementen. Bent U ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan geniet U bij Radio - T.V. VAN ERP gro tere korting dan bij de zogenaamde groothandel, en vergeet niet de VAN ERP SUPER-SERVICE Radio Elektro Koelkasten Televisie Wasautomaten Bandrecorders Bolwaterstr. 15-21, VENLO Detail en gros Putstr. 34-36, SITTARD De 250 leden van de metaalbewer- kersbond St. Eloy, de 90 leden van de fabrieksarbeidersbond St. Willi- bordus, de 10 leden van de werk nemersbond in de textiel- enkleding- industrie en het enigste lid, dat Ven ray nog telt van de mijnwerkersbond hebben vorige week het voorbeeld van de landelijke besturen gevolgd en zijn gefuseerd in de Industrie bond van het NKV. Dat betekende dat voor de laatste maal de jaarverslagen van de on derscheiden afdelingen aan de orde kwamen in een gezamenlijke verga dering, die onder leiding stond van de voorzitter van de NKV-centrale Venray, de heer A. van Goch. De resp. voorzitters van St. Eloy en St. Willibrordus, die heren Schoen makers en Baartman, brachten hun leden dank voor het in hen gestelde Voor uw rijbewijs naar Autorijschool Aanmelden Kennedyplein 10 tel. 2471 Poststraat 8 tel. 1429 Erkend A.N.W.B., Bovag, Vamor gediplomeerd Ook gelegenheid tot Daflessen vertrouwen en hoopten dat alle le den van de onderscheidelijke orga nisaties zich als een front zouden aansluiten bij de nieuwe bond. BESTUURSVERKIEZING De dan volgende bestuursverkie zing leverde de volgende nieuwe le den op. St. Willibrordus: Baartman, Borghs, Maessen en Schoeber; St. Lambertus: Snijders; St. Eloy: Borg- hols, van Goch, Karsten, Knippen bergen, Lenssen, Schoenmakers, Os- chales (Turk) en Reinders. Als voorzitter werd gekozen: A. A. van Goeh. Deze laatste stelde na drukkelijk dat als Noord Limburg in de nieuwe bond mee zal willen praten het noodzakelijk zal zijn, dat het ledenaantal zich verdubbelt. „Er dreigt binnen de bond in Limburg nu al zonder ons beslist te worden zo waarschuwde hij, al liet hij er meteen op volgen, dat „datzelfde N. Limburg zal tonen dat er rekening mee moet worden gehouden." En dat konden de heren Kegel en Reinders, die namens de Limburgse bond aanwezig waren, zich dan voor gezegd houden. De heer Peeters als vertegenwoor diger van de NKV centrale wenste alle leden van harte geluk met deze fusie en liet tussen de regels door ook merken dat de NKV centrale ook niet erg gelukkig is met de huidige noord-zuid verhouding.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1