1.75 - 2.95 4.75 - 5.95 Vierlingsbeek wil zijn bestaansrecht bewijzen Uit Peel en Maas Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Elektro Jacobs Kath. Invalidenbond VRIJDAG 21 JANUARI 1972 No. 3 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS m DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) In de vorige vergadering van d e gemeenteraad van Vierlingsbeek was by de ingezonden stukken o.m. het standpunt van Venrayse gemeentebestuur inzake de herindeling van Noord-Limburg. Zoals bekend is daaruit een van de s tellingen dat onderzocht dient te worden of Overloon, Maashees en Hclthees niet bij Veiïray gevoegd dienen te worden- Zowel de Burgemeester en als de Raad van Vierlingsbeek spraken toen met enige verontwaardiging over deze stoute stelling, die des te stouter scheen, omdat Venray officieel nooit iets over deze snode plannen had laten horen. Men had in Vierlingsbeek kennelijk verwacht dat Venray wat beleefder ge weest zou zgn. Kort en goed, men besloot teen, dat B. en W. in de eerstkomende vergadering tegen dit standpunt dan maar eens reso luut stelling zou nemen. En donderdag was die eerstkomende ver gadering. heit noordelijk deel van de gemeente meer op Boxmeer georiënteerd. Uit het feit, dat daarnaast de interne re laties binnen de gemeente betrekke lijk frekwent zijn, kan tenslotte wor den gekonkludeerd dat de gemeente als het ware met een voet in het Bra bantse Land van Cuijk en met de an dere voet in de Limburgse Peel staat, maar dat zij dit doet als twee delen van een gemeentelijk verband en dat er dus geen sprake is van twee afzon derlijke en aan elkaar vreemde ge helen." Drs. VAN DEN BERG meende dat men wel degelijk kan spreken over een tweeëenheid daar van oudsher Vierlingsbeek en Overloon twee hcofdkernen zijn geweest, waarvan nu echter de kern Vierlingsbeek het volle pond gaat krijgen Maar op idie agenda stond niets dat ook maar in de verste verte leek op een Vierling9beeks standpunt inzake een mogelijke herindeling. Wel dat men het wilde hebben over het so ciografisch onderzoek en de daaruit volgende structuurschets voor deze gemeente. Een soort zwijgend protest dus tegen Venrays plannen, want hier werd de toekomst van onze buurgemeente aan de orde gesteld. VIERLINGSBEEK—OVERLOON In feite kwam het door de wet Ruimtelijke Ordening voorgeschre- KLEUREN- TELEVISIES 56 cm voor 1575, TELEVISIES 61 cm voor 475, BANDRECORDERS en PLATENSPELERS met 25% korting WASAUTOMATEN reeds voor 395, KOELKASTEN met groot diepvries vak voor 195, DIEPVRIESKISTEN met kortingen van 20-25% Verder: stofzuigers, scheerapparaten, hoogte- zonnen, strijkijzers enz. KORTINGEN vanaf 20% Volledige garantie Eigen service Iedere vrijdagavond vanaf 6-9 uur demonstratie van het hele programma. SCHOOLSTRAAT 3 VENRAY TEL. 2329 Kwartelenmarkt 7 Venlo Kloosterstraat 37 Blerick van 14 januari 1922 Loop der bevolking over 1921 in de gemeente Venray- Bevolking bij de 10e volkstelling 31 Dec- 1920 M 4817, V 4939. Totaal 9756. Vermeerdering door geboorte 144 m, 155 v, (totaal 299. Vermeerdering door vestiging 460 m en 155 v, totaal 955. Totale vermeer dering 604 m en 650 v is 1254. Ver mindering door sterfte 94 m, 109 v is 293. Vermindering door vertrek 379 m en 412 v, totaal 791. Totale verminde ring 473 m, 521 v is 594. Bevolking op 31 Dec. 17921 4948 m, 5086 v, totaal 10016. Het aantal voltrokken huwelijken bedroeg 62 tegen 89 in 1920. Venlo. Vanaf 1 Januari j»l. wordt het bruggeld op de Maasbrug door de politie geïnd. Een tweetal agenten zijn daartoe aangewezen. Zoo wordt tevens bereikt, dat er geregeld toe zicht is op de brug. De inning van het bruggeld geschiedt door de ge meente in eigen beheer. De Malaise. De toestand wordt voor de Cuykische industrie hoe lan ger 'hoe donkerder, merkt de „C.v.h. L.v.Cuyk" op. Werden onlangs reeds op verschillende fabrieken de werk tijden aanmerkelijk verkort en werd een der fabrieken voor den tijd van 14 dagen geheel gesloten, thans is bij de fa- Baars en Zoon wederom aan een groot aantal arbeiders ontslag aangezegd. Alle ongehuwden, 70 in getal, zijn ontslagen, terwijl het nog resteerende personeel een werkweek heeft van 24 uren. De Duitsche in voer van sigaren is zeer zeker aan de toename der malaise in de sigaren- industrie debet. ven sociografisch onderzoek er op neer, dat de gemeente Vieriingsbeek in de toekomst zal moeten trachten de kern Vierlingsbeek uit bouwen als de centrale kern van de gemeente. Daarnaast is het nog altijd sterk do minerende Overloon, dat nu al meer inwoners heeft dan Vieriingsbeek zelf, dat de overige groei van de ge meente zal moeten opvangen. Want in de andere dorpen zal niets verder gebeuren dan dat men de natuurlijke groei een kans zal geven. Zo'n stelling wordt een heet hang ijzer in een raad, waarin de „Loners" een lichte overhand hebben- Want men mag nu wel stellen dat de kern Vierlingsbeek met zijn 1367 inwoners een groter verzorgingsgebied achter zich heeft door de Maasdorpen (totaal 1401), dan Overloon, dat geen achter land heeft, feit is dat Overloon en zelfs Maashees kennelijk rekenen op de grote buurman Venray en zich al zo'n klein beetje „woonplaats" van Venray voelen, al werd dat niet openlijk gezegd. KLEIN SHCIPHORST liet echter tussen de regels door wel merken, dat de woningcijfers van Maashees reeds lang door de werkelijkheid zijn achterhaald. Men heeft er nu al bijna zoveel woningen als het rapport voor 2000 verwacht. En op het Overloonse struktuurplan ligt een lap grond voor bungalowbouw gereserveerd, waar men hier in Venray de vingers voor af zou likken. Maar dat alle „Loners'" daar een nieuwe bungalow gaan bou wen, dat gelooft natuurlijk geen mens. Maar goed, men heeft over deze kwestie lang en breed zitten praten. Eindeloos lang. Daarbij vielen soms pikante opmerkingen. Zo was er een grafiek waaruit dui delijk bleek dat de geboorteover schotten steeds kleiner worden; de totale bevolkingsgroei iets afneemt en de miigratie vrij sterk is. Voor de Overloonse Drs. van den BERG aan leiding voor de vraag, waarom men niet inagega'an was, waarom de men sen wegtrekken. Zijn plaatsgenoot v. d PASCH had daar het antwoord al op gevonden. „Nu het in Vierlings beek praktisch onmogelijk wordt om nog woningwetwoningen te bouwen, is de gewone werkman wel gedwon gen naar grotere plaatsen te gaan, waar hij misschien wel een w.w. wo ning kan krijgen MEVR. MONNEE had dn die gra fiek gemist hoeveel mensen er jaar lijks wel naar de gemeente Vieriings beek komen om daar een woning te bouwen. En ze vroeg zich derhalve af, wat voor zin een en ander heeft, als men daarmede geen rekening houdt, juist als het gaat om de ruim telijke ordening. WAARDE VAN ONDERZOEK Aan de waarde van het onderzoek twijfelde ook menigmaal Drs. VAN DEN BERG, die konstateerde dat men bij het onderzoek gebruik had gemaakt van de cijfers van de volks telling in 1960. „Er is schijnbaar geen rekening gehouden met de revolutio naire ontwikkeling, die in Venray plaats heeft gehad in de voorbije ja ren en die juist wat werkgelegenheid betreft en pendel van groot belang is voor onze gemeente De VOORZITTER mocht dan stel len, dat men juist t.a.v. de pendel ge tracht had „jongere cijfers" te produ ceren, door met een club rond de ta fel te gaan zitten en zo te turven wie, waar werken, de twijfel bleef- Dat liet ook HUIYSMANS merken, die zich afvroeg hoe men wel geko men was tot de cijfers, die aangeven, waarheen de bewoners uit de ge meente wel naar toe gaan voor hun boven-dagelijkse levensbehoeften. Men bleek 25 mensen naar hun me ning hierover gevraagd te hebben en bij die handelwijze zette dit raadslid grote vraagtekens. Vraagtekens zette hij ook bij een van de konklusies van dit rapport, neergelegd in de volgende prachtige zin „Het zuidelijke deel van de ge meente is blijkbaar meer op Venray, HAMVRAAG Het raadslid HUYSMANS gooide toen de ham-vraag op tafel. „We kunnen nu wel grote onderzoekingen doen en uitmaken dat de gemeente Vieriingsbeek moet uitgroeien tot een liefelijke landelijke woongemeente, maar hebben de onderzoekers ook wel eens stil gestaan bij het feit dat er wellicht in 1980 al geen gemeente Vieriingsbeek meer bestaat, ondanks het feit dat we nu al samenwerken in het streekigewesit Oost Brabant?" Het was burgemeesters VAN HEUSDEN, die hier vrij bits op rea geerde, door HUYSMANS defaitsme te verwijten. Hij twijfelde niet aan het bestaansrecht van de gemeente Vierlingsbeek, zelfs nu de bestuurlij ke strukturen allerwege onder vuur genomen worden. „Als wij onze funk- tie o.m. op het gebied van de re- kreatie behoorlijk vervullen, is er geen enkele reden om die gemeente op te heffen. Want juist naar dat be hoorlijk funktioneren zal bij her indeling wel duidelijk gekeken wor den, waarbij bovendien nog komt dat het persoonlijke kontakt tussen over heid en burgerij juist in kleinere ge meenten als zeer prettig ervaren wordt. Maar dat zal men waar moe ten maken en dat kan niet als men het hoofd in de schoot legt en op voorhand maar aanneemt dat men toch verdwijnen moet- Dat kan wel, als men er voor vechten wilEn deze burgemeester liet er geen twij fel aan bestaan dat hij er voor vech ten zal Of de raad dat ook van plan is? In ieder geval werd het struktuurplan en ook het sociologisch onderzoek goedgekeurd, zij het dan met een paar stemmen uit Overloon tegen. Men gaat nu in Vierlingisbeek po gen om de kern Vierlingsbeek tot het jaar 2.000 te laten groeien tot een streekcentrum voor zo'n 6.000 men sen, met een behoorlijke winkelstand waaronder een supermarkt en met bestemmingsplannen, die inderdaad van deze gemeente een landelijke woongemeente gaan maken VENRAY VOORUIT Bij en in het vervolg van deze lan ge, lange vergadering, kwam ook weer de naam Venray ter sprake. Nu in verband met Venrayers, die in Maashees en Overloon willen bou wen. Mevr. E. Bol, Veltumse Kleffen 72 en H. Hermans, Eindstraat 21, kre gen toestemming voor de aankoop van enkele bouwkavels in Maashees. Grondkosten 20,per m2. J. Litjens, Stationsweg 104, kocht ruim 700 m2 in de Bergse Kamp in Overloon voor 22,per m2. Tenslotte kocht een Venray er het oude jeugdhuis in Vierlingsbeek- Men had eerst plannen om hier een zgn. opvangcentrum van te maken voor noodgevallen, doch de verbouwing kost dermate veel ,dat deze noodge vallen met huren van ruim 300, in de maand van de regen in de drup komen. De verpachting van 227 ha jacht terrein in het Vierling9beekse Broek voor 1.000,per jaar aan de heer R. J. van Stekelenburg in Helmond ging in zijn totaliteit niet door. De raad zorgde dat 2 Bekenaren ook ieder 50 ha van dit sltuk bejagen kun nen. In Overloon werd de woning wetwoning Pritterweg 10 verkocht voor 31.806,en in Maashees, die van de Huiderstraat 7 voor 32.035,-. GAS IN SMAKT COOPMANS vroeg of het niet mo gelijk was, dat nu Obragas in Holt- hees aardgas brengt, die leiding met een door te trekken naar Smakt. De VOORZITTER wees er op dat Smakt onder het concessiegebied valt van Limagas en de vraag is of dat in stituut er wel mee akkoord zal gaan? Met de opmerking dat in het Prit- terplan in Overloon de bouw van be jaardenwoningen wordt voorbereid sloot tegen het middernachtelijk uur deze vergadering. NIEUWSJAARSREDE Maar vooraf had de VOORZITTER ook nog een nieuwjaarsrede gehou den, naar goed gebruik- Daarin deel de hij mede dat de bevolking van de gemeente gegroeid was met 58 inwo ners tot een totaal van 6802. Er zijn nog 104 woningzoekenden, ondanks 't feit er vooral in de vrije sector in verschillende kernen nog al wat ge bouwd is. Hij was erg gelukkig met de aanleg van het aardgas en met het feit dat in Overloon de eerste fase van het rioleringsplan wordt uitge voerd. In de gehele gemeente heeft men voor 430 woningen grond beschik baar. Het ontwerp voor het natuur- gebiedenplan in de gemeente is inge diend en het eerste commentaar daarop van de provincie is al bannen. Voor 1972 staat de stemming over het ruilverkavelingsplan Merselo Overloon hcog genoteerd. Daarnaast zal de weg van Overloon naar Vier lingsbeek gereconstrueerd worden, waarbij aan een kant orni. een fiets pad komt. NEDERLANDSE DEKENALE AFD VENRAY Een gezellige en uiterst geslaagde carnavalsavond had de Leunse car navalsvereniging ,,'t Knölleke" voor onze leden en die van het Welfare- werk van het Rode Kruis afd. Ven ray in het gemeenschapshuis te Leu nen georganiseerd. De Knöllekes hebben met een ge weldig enthousiasme en samenwer- kingsgevoel ons een avond voorge schoteld, die iedere vorige met glans kon doorstaan. De Leunse Blaoskapel zorgde voor een geweldige stemming en verdient een erepluim! Oo.k „De Piëlhaas" uit Venray-City en het „Dartele Veulen" uit het kerk dorp Veulen gaven met hun comple te carnavalsverenigingen kleur en fleur aan deze avond. De diverse on derscheidingen werden rijkelijk, ver gezeld van een waarderend woordje door Prinsen, Vorsten en Voorzitters over en weer aan diverse hoogheden en personen uitgereikt. De Leunse carnavalsvereniging bracht variatie in het bonte pro gramma, leden van de toneelgroep „Comedia" verschenen voor het voet licht met enkele leuke en gevarieerde sketsjes die insloeg en de lachspieren volop in werking brachten, terwijl de „Matties uit Venray" getooid met Zijn pas bij de gelegenheid van de 33e verjaardag van de Piëlhaas verwor ven Zilveren Buutmedaille van de Federatie van Limburgse Vastel- aovend Gezelschappen naar Leu nen had weten te halen. Met enkele klinkende „buuts" wist hij de aanwezigen, zoals we dat van hem gewend zijn, te amuseren en de lachsalvo's waren dan ook niet van de lucht. De Leunse Raad van Elf zorgde bo vendien nog voor een geslaagde lo terij ter dekking van de onkosten voor onze vereniging; een geste die wij bijzonder op prijs stellen. Aan allen die aan deze carnavals avondavond hebben meegewerkt, in welke vorm dan ook, hartelijk dank. GRANDIOZE BEHANG OPRUIMING GROTE PARTIJ GLOEDNIEUW BEHANG NEUTRAAL SLAAPKAMERPAPIER DECORATIEVE DESSINS KLASSIEK- EN MODERN BEHANG RESTANTEN TOT EN MET 50% KORTING ALLES MACHINAAL AFGERAND birtels toxStaM

Peel en Maas | 1972 | | pagina 9