Aiebe TE KOOP Zeskamp- notities Goede gebruikte auto mobielen D gemeentelijke notities en mededelingen Tijdelijke eenbieding ELECTRO MARTENS een assistente telefoniste-receptioniste een cassière W.A.O.^' SOEST Garage n.v. L i IN DE BOOT De N.C.R.V -Zeskamp-Olympiade programmamakers nemen voor de eerste uitzending van de tweede ron de op zaterdag 29 januari in Gronin gen van iedere deelnemende ploeg zes heren en een dame in de meest letter lijke zin in de boot. In het programma-onderdeel „droogroeien" moeent de zeskampers het klaar zien te spelen in een roei boot op wielen heen en terug over een droog traject te roeien door mid del van spanen met rubberblokken. Piet Theuws, het technische brein achter de Venrayse Zeskampploeg, heefit intussen al een boot geconstru eerd, waarmee men naar hartelust kan trainen. SNELWANDELEN Waarom zou men het gemakkelijk doen als het ook moeilijk kan? Deze stelregel wordt in Groningen bewe zen door zes dames en zes heren van iedere ploeg, die met koppels aan el kaar gebonden en met gekluisterde enkels een traject-met-hindemissen moeten afleggen. In de Rank Xerox- hal wordt avond in avond uit ge oefend om deze sneiwandelproef ook inderdaad zo snel mogelijk te schuife len zonder te huppen of te springen. SCHERMBALANS Het Sint Servatiuszwembad leent er zich uitstekend voor of twee duo's van twee dames en twee 'heren avondlijks te laten oefenen op de proef die als rode draad onder de naam „Schermbalans" de 29ste op de beeldbuis komt. Het wordt een ge- vecht-op-de-floret tussen twee dames en twee heren, waarbij de dames, als een balancerende tweeling boven de plas hangende, de heren in de buik moeten prikken. RUGBY Ontegenzeggelijk spectaculair kan de rugby-wedstrijd worden waaraan door iedere ploeg wordt deelgenomen door drie dames en een heer- De wed strijd speelt zich af op een reusachtig luchtmatras. Met huppelen, vallen en opstaan moet een in schuimplastic gehulde rugbyspeler proberen een rugbybal, hem aangegeven door een meisje, dat de bal uit een uitgezaagde scrum moet peuteren, in het doel te trappen. Voor Venray komt er als moeilijk- heidsfiaotor bij, dat thuis niet kan worden geoefend op een dergelijke monsterachtige luchtmatras. Daar voor moet men naar heel ver bulten de gemeente.Maar ook dót doet men dan ook met veel plezier. CARNAVAL Vorst, Prins, Raad van Elf en waar- schijnijlik nog meer Venrayse Piël- haas-groten willen het in Groningen wel eens eventjes versieren en trek ken in vol ornaat naar de Martinihal om in het hoge noorden te laten zien hoe men in het diepe zuiden carnaval viert. De supporters doen niet voor de carnavalisten onder en verzoeken al le supporters naar Groningen op te rukken in boerekiel of als alt wief en al dan niet voorzien van de feestneus, die Mien nog maar steeds loopt te zoeken. ZESKAMP OLYMPIADE-KANSSPEL Binnenkort gaat de nieuwe ronde beginnen van het Venrayse Zeskamp- Olympiade-Kansspel, waaraan weer door iedereen kan worden meege daan, mits men ƒ1,per kolom of 2.50 per drie kolommen voor over heeft. En zo vragen we ons af wie heeft dat niet??? Zoals van ouds worden de formulieren weer door Zeskampenthousiastelingen thuis be zorgd en afgehaald. Nu er nog zes ploegen in de run ning zijn, wordt uiteraard de kans op een prijs groter- Bij meerdere goede oplossingen zal evenals1 als van ouds het lot beslissen. BEWONDERING Men moet ze bezig hebben gezien, iedere avond maar weer in de hal van Rank Xerox en in het zwembad, om werkelijk bewondering te krijgen voor die dappere meisjes en jongens van onze Zeskampploeg. Denkt U zich maar eens in: Wan neer hun leeftijdgenoten 's avonds lekker onderuit naar de t.v. liggen te kijken of ergens gezellig een biertje drinken, draven de Zeskampers zich los in de winterkou of vallen zich blauw, wanneer ze met aan elkaar gekluisterde enkels en ook nog on derling met een touw aan elkaar ver bonden hun baantjes „snelwandelen" of zich de blaren in hun handen wer ken om de roeiboot over de Rank- vloer naar voren te wrikken. Goed, zij hebben er hun plezier aan, maar zij hebben er toch ook wel wat voor over om straks de Venrayse kleuren zo goed mogelijk te verdedi gen voor het oog van Neerlands tele visiekijkend volk. Hieraan mag men ook wel eens denken, wanneer tijdens een uitzen ding de pech toeslaat. Het is 'n dap pere ploeg, die al tijdens de training bewondemig afdwingt! Evenveel bewondering mag men hebben voor begeleiders van de ploeg: de coach, de trainers, de be stuursleden, de technicus en allen, die dagelijks met de organisatie in de weer zijn: de meesten goed-willende amateurs, die zich hebben ingezet om Venray te „promoten". KAARTEN VOOR GRONINGEN Het loopt nog niet zo goed met de verkoop van kaarten voor Groningen, die nog volop verkrijgbaar zijn bij Prinsenhof en sigarenmagazijn Jans sen aan de Grote Markt. De afstand VenrayGroningen is inderdaad groot en de winter koud- Maar sneu zal het zijn voor de Venrayse ploeg, wanneer er maar weinig Venrayers in Groningen zijn voor het geven van de zo hoog nodige morele steun. Laat de carnavalsvereniging dus niet al leen voor de Venrayse sfeer in de Martinihal zorgen! HINDERWET Openbare kennigeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van: P. van Meer, Overbroekseweg 8, Leunen om vergunning ex art. 6a der Hinderwet i.v.m. het uitbreiden/wijzi gen van een veehouderij waar mest en meststoffen worden bewaard en propaan wordt gebruikt. Adres in richting Overbroekseweg 8, Leunen, kadastraal gemeente Venray sectie G nr. 2394. M- Janssen, Peelweg 17, Yssel- steyn om vergunning tot het uitbrei den van een varkens- en pluimvee- bedrijf waar mest en meststoffen worden bewaard en propaan wordt gebruikt. Adres inrichting: Peelweg 17, YssClsteyn, kadastraal gemeente Venray sectie H nr. 3026. J. L. H. Dircks, Blakterweg 3b, Oirlo om vergunning tot het oprich ten, in werking brengen en in wer king houden van een pluimveehoude rij waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting: Blakter weg 3b, Oirlo, kadastraal gemeente Venray, sectie D nr. 3574. Th. P. H. Hendrix, Brienshoek- weg 3, Leunen om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een veehoude rij waar mest en meststoffen worden bewaard- Adres inrichting: Briens- hoekweg 3, Leunen, kadastraal ge meente Venray sectie D nr. 3467. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking in brengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op woensdag 9 februari 1972 om 15.00 uur in het gemeentehuis, Grotestraat 1. Beroep tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door: a. een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbe doelde zitting is versohenen; b. een andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft inge bracht. Venray, 21 januari 1972 Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, De burgemeester, drs. F G. L. L. SCHOLS De secretaris, A. L. G. JANSSEN, loco-secr. werkvoorzieningsschap - venray e.o. roept sollicitanten op voor de functie van Zij moet tevens bereid zijn zonodig ad ministratieve werkzaamheden te verrich ten. Onze gedachten gaan uit naar een jonge kracht met MAVO opleiding, enige praktijkervaring en met eigen initiatief. Geboden wordt: salaris van f 664,- tot f 900,- per maand (exclusief verhoging 1-1-1972); vakantietoeslag 6'/*% per jaar; premie AOW voor rekening werkgever; goede secundaire arbeidsvoorwaarden w.o. opneming in het ABP en IZA regeling Schriftelijke sollicitaties voorzien van recente pasfoto, binnen 14 dagen te richten aan de personeelschef van het Werkvoorzieningsschap Venray e.o., postbus 29 te Venray. GEMEENTE VENRAY Bij het gemeentelijk ZWEMBAD kan worden geplaatst Naast het kasbeheer zal betrokkene tevens be last worden met lichte administratieve werk zaamheden, terwijl bereidheid tot algemene as- sitentie aanwezig moet zijn. De funktie brengt mede het verrichten van on regelmatige dienst. Hiervoor wordt echter een afzonderlijke vergoeding toegekend. Vereist wordt: accuratesse bezit van MULO- of MAVO- en Type-diploma. Geboden wordt: een afwisselende werkkring, een salaris van f 687,- tot f 971,- bruto p. m. (excl. onregelmatigheidstoelage) voor minderjarigen geldt een leeftijdsbezoldig. AOW-premie voor rekening gemeente 6'/«°/o vakantietoelage minimaal 19 vakantiedagen per jaar. Sollicitaties binn enIO dagen in te zenden aan de Burgemeester, onder vermelding PZ 3. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT PHILIPS Hi-Fi BANDRECORDERS type N 4500 normale prijs f 1085 nu tijdelijk bij ons voor 850 type N 44007 normale prijs f 928 nu tijdelijk bij ons voor 750 type N 4408 normale prijs f 1098 inclusief 2 boxen, nu voor 799 type N 4404 normale prpijs f 729 inclusief 2 boxen, nu voor 629 Venray Schoolstraat 30 telefoon 2389 JPA Nelissen Aannemingsbedrijf nv Haarlem-Venray Vraagt voor haar inkoopafdeling te Venray: die zal worden belast met eenvoudige doch afwisselende administratieve werkzaamheden, waaronder het bij houden van kaartsystemen. Bij ge bleken geschiktheid zal zij ingescha keld worden bij het gehele inkoop- gebeuren. Enige jaren voortgezette opleiding is wel vereist. Enige kantoorervaring en een type diploma strekken tot aanbeveling. Sollicitaties (mondeling of schriftelijk) te richten aan de afdeling Personeels zaken, Stationsweg 94 te Venray. Tel. 04780-1141. riante villa met ca. 2500 m grond, voorzien van cv en gara ge, gelegen in dorp aan de Maas op ca. 4 km afstand van Venray. Indeling: hal met lambrizering en tegelvloer, m. aparte garderobe-ruimte: toilet, T-vorm.woon- kamer van ca. 50 m2 met parketvloer en hou ten plafond, keuken met complete Amerikaanse installatie, grote bijkeuken, provisiekelder. Ie verdieping: hal, 2 slaapkamers, waarvan 1 met groot balkon, zeer grote slaapkamer (ca 9x4) met aangrenzende badkamer. 2e verdieping: 2 slaapkamers; grote bergruimte met diverse kas ten. Alle slaappkamers zijn voorzien van vaste wastafel. Het pand is enkele jaren geleden ge heel gemoderniseerd en verkeert in prachtige staat. Geheel aangelegde tuin, met o.a. een gr. gazon. Aanvaarding in nader overleg. Koopsom op aanvrage. te venray RIANTE BUGALOW, voorzien van garage en c. v., met ca. 100l0m2 grond, gelegen in plan Mo- lenklef. Indeling: ruime hal (3,85x3,40 m) met parketvloer; toilet, royale zitkamer van ruim 52 m2 met parketvloer en open haard; keuken (3x 4 m) met moderne inrichting en schrootjes-pla- foncf; hoofdslaapkamer (3,20x5,00 m) met aan grenzende luxe badkamer (2,50 x 3,40 m) com pleet met ligbad, dubbele wastafel, toilet en bi- bet; 3 slaapkamers welke beschikken over een aparte douchecel met complete douche-instal latie en wastafel; garage berging (6 x 3,50 m binnenwerks), cv-kelder en huishoudkelder. Het pand is slechts 2 jaar oud, verkeert in absoluut nieuwe staat en vergt zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde een minimum aan onder houd. De ligging is vrij, op loopafstand van het centrum. Aanvaarding kan geschieden in nader overleg. Koopsom f 134.500,- te wanssum halfvrijstaande oudere woning, voorzien van garage en c.v. Indeling: woonkamer, gang, kel der, keuken (betegeld), betegeld toilet, grote berging, badkamer (betegeld) met ligbad en vaste wastafel. Verdieping: 4 slaapkamers, zol der. Aanvaarding in overleg. Koopsom f 36.000 in omgeving venray Prachtig tot landhuis verbouwde boerderij. Ind.: hall, woonkamer (ca. 100 m2) met open haard, moderne keuken, badkamer, 4 slaapkamers, kantoortje, garage-berging. Mooie rustige lig ging. Aanvaarding in overleg. makelaarskantoor IN ONROERENDE GOEDEREN VENRAY. HENSEN1USPLEIN 1. TELEFOON 04780-3G36 OPEL KADETT FASTBACK 1970 - rood - 47000 km OPEL KADETT 1970 - rood - 50000 km OPEL MANTA 1900 LUXE 1971 - bruin met witte kap 8.000 km. OPEL REKORD 1700 1970 - goud - 20.000 km. OPEL KADETT 1969 - beige-72.000 km. simca 1300 1967 - beige - 46.000 km. FORD 15 M - RS 1969 - zilver - 70.000 km. FORD 12M 1964 - wit - 90.000 km. OPEL ADMIRAAL 1966 - donekrgroen OPEL MANTA 1900 LUXE 1971 - rood - 20.000 km. opel kadett met verwarmde achterruit 1971 - brons - 38000 km OPEL REKORD CARAVAN 1968 - 5-deurs de luxe 74.000 km. SIMCA 1000 GLS 1968 - groen - 23.000 km. ford cortina 1964 - blauw - koopje renault r 8 1967 - in goede staat - rood renault R8 1967 - koopje - wit RENAULT R12TL 1970 - beige - 78000 km VERDER DIVERSE KOOPJES VAN f 100,- tot f 300,- alle prijzen zijn ind. BTW. O. OOSTRUMSEWEG 4 VENRAY TELEFOON 2541 off. General Motoredealer

Peel en Maas | 1972 | | pagina 6