vastelaoves program NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur D. VERCAUTEREN, arts Merseloseweg 33 tel. 2200 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur TH. VAN THIEL, arts Patersstraat 30 telefoon 1887 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Zr. M. BROUNEN telefoon 1973 Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Hedde. Veulen. Dinsdag: Oirlo, Castenray. Merselo en Smakt. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig iD 't oude gebouw Merseloseweg 5. 'smaandags t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 12.30-13 uur. ZWANGERSCHAP8- GYMNASTIEK Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fysio-the- rapie by mevr. Poortman OPEN BEJAARDENWERK Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. Maaltyden ten behoeve van be jaarden. Aanmelden en afhalen da gelijks tussen 10.30 en 11.30 uur. BETER BEWEGEN VOOR OUDEREN Vrijdag van 14.45 tot 15.45 uur voor groep 1 en van 16.00 tot 17.00 uur voor groep 2 in de gymnastiekzaal van de St. Jozefschool. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1182 VERLOSKUNDIGE (ook op zondag) Mevr. A. M. F. Tiggeloven-Kuijpers verloskundige Dakdekkerstraat 5 telefoon 04780-2411 GARAGE WEEKEND-SERVICE van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u. Top Garage c.v. Wilhelminastraat - telefoon 1032 WONINGZOEKENDEN Spreekuur iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur op het kantoor van de Woning- vereniging „St. Oda", Langeweg 61 - tel. 1541 BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m vrijdag van 9 tot 10 uur. 22 januari Circus Mök in de schouwburg 28 januari Vorstenhal in Prinsenhof 4 februari A.P.K.-bal in „Vlakwater" 5 februari Prinsenbal in Prinsenhof 12 februari Hofbal in de schouwburg 13 februari Vastelaovend R.K. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Schoolctraat - Venray - Tel. 1970 Nieuwe jeugdboeken: Andreus, H. Meester Pompelmoes en de kriebels (B) Betkem, G. Corientje telt haar schaapjes na (B) Biegel, P. De twaalf rovers (B) Bontslap, H. Wiitte zwanen, zwarte zwanen. Groof, L. de. Finroen (C) Haar, J. ter. Eelke - puppie (A) Matti, A- Snuffelt je in kabouterstad (A) Preussler, O. De avonturen van Sterke Wan ja (B) Smulders, L. Kaatje ben je boven? Verhaagen, M. An en Jan; 4 din. (A) VIER MAANDEN CEL GE-EIST VOOR MISLUKTE INBRAAKPOGING Vier maanden gevangenisstraf hoorden de twee Helmondenaren H. B. en M. V. dinsdag voor de Roermondse rechtbank tegen zich eisen als loon voor hun mislukte in braak in de winkel van Albert Heijn in Venray op 15 november van het vorige jaar. Voor H. B. wordt daar van een maand voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De twee mannen hadden in Hel mond een Volkswagenbusje gesto len en waren ermee naar Venray gereden, waar een speurtocht naar geld in de AH-winkel niets ople- -verde als een klopjacht van de poli tie, die tenslotte eindigde in de ar restatie van H. B- en, een paar da gen later, die van M. V. Beide knapen bleken, getuige hun straflijst, al eerder diefstallen ge pleegd te hebben. Beiden hadden dan ook van de rechtbank in Den Bosch nog zes weken voorwaardelijk lopen. M. V. verklaarde deze nieuwe misstap door geldgebrek. Hij was buiten zijn schuld zonder werk ge raakt en kreeg geen steun. H. B. was onder invloed van drank maar met V. meegegaan. In tegenstelling met M- V. die elk kontakt met de reclas sering afwees, wilde H. B. daar nog wel aan. Hij had er overigens al ja ren köntakt mee. Uitspraak dinsdag over een week. LUSTRUMVIERING BOJEMA Vrijdag j.l. werden de feestelijk heden geopend met een receptie, welke plaatsvond in de studiezaal van 't Boschveldcollege. Velen kwamen de jubilerende vereniging gelukwensen aanbieden, soms vergezeld van een geldelijke bijdrage, waarvoor men, in 't bij zonder de ouders, hartelijk dankt. Na de receptie werd de avond voortgezet met de opvoering van de opera „Jolanda". Deze uitvoering mocht als zeer geslaagd worden aangemerkt, waarbij ieder lid z'n beste beentje voorzette. Zaterdagsmorgens in alle vroegte waren de leden van Lojema weer op 't appèl om eon concert op te luiste ren, uitgevo -r:, d:or twee leden van ensemble „Concertino". 's Middags werd er sport beoefend 's Avonds vond er in de aula van 't college een prettige avond plaats, waarbij dansen werden opgevoerd in oude stijl. Zondags werd een fietstocht naar Geysteren ondernomen, waar we in de bossen van een gezellige winter- wandel'ing en prachtig weer hebben genoten. Tot slot van dit lustrum deden de leden zich tegoed aan een bord snert wat tevens de einditoast van 't feest was. KANARIEVERENIGING „DE HUISVRIEND" Op de onlangs gehouden nationale wedstrijd te Reuver wi9ten de vol gende leden van De Huisvriend zich goed te plaatsen: Klasse B: G. Janssen, Overloon 4e prijs; M. Verstegen 7e prijs. Op de internationale wedstrijd te Valkenswaard behaalde H. van Els de le prijs in klasse A. Verder wer den nog prijzen behaald door M. Verstegen, van Bree, J. Arts, Bea- trixstraat, J. W. Arts, v. d- Heydien en Potten. Klasse B: G. Janssen 3e pr. en M. Verstegen. Klasse C: van Bree 2e prijs; v. d. Heide, M. Verstegen. Op de wedstrijd kampioen van Ne derland wist G. Janssen beslag te leggen op de 2e prijs klasse C- PATRONAAT „ST. PETRUS-BANDEN" Op vrijdag 21 januari a-S. zal het patronaatsgebouw worden heropend. Het interieur heeft een danige ver andering ondergaan. Do jr samen bundeling van krachten en door in tensieve arbeid van vrijwilligers is het voortaan lustig toeven in het patronaat. Het patronaat is niet alleen open gesteld voor jongens, maar ook voor meisjes. Er worden avonden gehou den waar je vrij kunt biljarten, ta feltennissen, het tafelvoetbalspel be oefenen, dammen, schaken, scrabble, het lezen in diverse tijdschriften, knutselen, kreatieve handvaardig heid enz. Van tijd tot tijd word er ook bui ten het patronaatsgebouw aktiviitei- ten georganiseerd, o.a- dropping, voetbal, handbal, korfbal, volleybal etc. Zij, die 10 jaar of ouder zijn kun nen zich a.s. vrijdag om 19.00 uur aanmelden in het Patronaat. Ook het leiderskorps dient te wor den uitgebreid, met name door enige dames. Dames, die interesse hebben in dit werk, worden verzocht zich in verbinding te stellen met het be stuur. MINISTER UDINK NAAR VENRAY De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelyke Ordening drs. B. J. Udink zal op woensdag 16 februari a.s. naar Venray komen. Hy zal dan officieel de Neduco-bedryven alhier komen openen. Zoal» bekend is door de industriële woningbouw Neduco Ilelden-Beringe een deel der hallen van J. P. A- Nelissen Betonindustrie N.V. overgenomen. Deze zyn in het afgelopen jaar belangrijk uitgebreid om produktie van woning-onder delen ook in Venray mogelijk te gaan maken. Intussen is een en an der zover gevorderd dat de Minister himself het nieuwe bedrijf officieel kan openen. ADELBERTVERENIGING Dinsdag 25 januari a.s. zal om 8.00 uur in de Foyer van de Schouwburg een discussie-avond gehouden wor den voor en van de Adelbertvereni- ging. De titel is: Wie erlebt und be- urteilt man in Deutschland die Ent- wickelungen des Hollandischen Ka- tholizismus? De inleider Prof. Dr. Dreissen, is professor in de katechese zowel aan het groot-semenarie van Aken als aan dat van Essen. Hij heeft een werkzaam aandeel gehad in het introduceren en verta len van de nieuwe Nederlandse ka- techismus in het Duits. Ook ver schillende Nederlandse theologische werken zijn door hem in het Duits vertaald, dan wel bewerkft. Gezien enerzijds de aktualiteit van het onderwerp en anderzijds de deskundigheid en spreekvaardigheid van de inleider belooft het weer een interessante avond te worden, waar bij ook niet-leden, die zioh voor de materie 'interesseren, welkom zijn. GEMEENTE RAADSVERGADERING In de dinsdag te houden gemeen teraadsvergadering komen o.m. de volgende punten aan de orde: de aankoop van 260 m2 bouw grond voor 650,van de Stich ting Beheer Landbouwgronden voor de verwezenlijking van plan Leunen Oost. de stichting van een openbare kleuterschool. beëindiging van de pachtovereen komst van 1,8 ha gemeentegrond aan de Ossendijk met H. Verhaag, Kleindorp 2 in Merselo; idem voor 1,9 ha aan de Testrik met P- Madou, Daland 8 in Mer selo. Deze grond wordt herver- pacht aan E. F. van Duuren, Da- land 6 voor 125,per ha per jaar; idem van 1,83 ha met M. de Mul der, Straat 10a in Merselo; de aanschaf van een radiotoestel en leermiddelen door de basis school in Oirlo; verbouwingen rond de kleuter school in Leunen voor een be drag van 13.889,94; naamgeving van de weg, ten zui den van Rank Xerox en ten noorden van Inalfa, die de Smak- terweg met de Maasheseweg ver bindt. Het voorstem is deze straat de Paul Burgmanstraat te noe men; de verkoop van 410 m2 bouw grond aan W. Classens, Veulen- sewaterweg 6 voor 9.068,ter wijl hij voor ontsluiting daar naast nog 165 m2 zal kopen voor 17,10 per m2; vaststelling leerling-bedrag. Voor de lagere scholen wordt dat van 150,per kind nu 165,Voor het B.L.O. van 420,nu 617,- mede omdat deze school zich aan sluit bij het schoolverzorglngs- werk, wat 155,per leerling kost- De stichting, die deze ad viezen geeft, krijgt ook nog een subsidie van 3.362, vaststelling van de baatbelasting voor de doorgang van School straat naar Grotestraat. De „baat- eigendommen" zijn verdeeld in 4 klassen. De eerste klas betaalt 1,47 per m2, de 2e klas f 1,11, de derde klas 0.59 en de vierde klas 0,29; vaststelling straatnaamgeving van nieuwe en verlegde wegen in plan Lollebeek; de aanleg van een speelterrein in de van Montfoortstraat in Yssel- steyn. De kosten bedragen 2800. de aanleg van een bushalte"bij de Heidse Peel weg te Ysselsteyn voor 12.500, de aanschaf van 50 graftekens voor het nieuwe kerkhof t.b.v. 4.241,—; het machtigen van B. en W- voor verpachten en verhuren van ge meentelijke eigendommen de overname van de begraaf plaats rond de Petrus Banden voor de somma van f 1, vaststelling van de grondprijzen in de bestemmingsplannen Leu- nen-Oost, Bergkwartier, Bosweg e.o. en Leunen-West; de inrichting van een handen- arbeidlökaal bij de Hensenius- school, de aanschaf van leermid delen voor de Franciscusschool en het herstel van het dak van de Prot. Christelijke School; aanleg riolering en bestrating van de doorbraak tussen Schoolstraat en Grotestraat a raison van 67.000,—; de aanschaf van de volgende „ma terialen" voor gemeentewerken: 103.000,voor nieuwe vuilnis wagen; 97.000,voor nieuwe straatveegmachines; 78.000, voor twee nieuwe tractoren en een cirkelzaag. VOETGANGSTER PLOTSELING VOOR AUTO Woensdagavond omstreeks half 5 zag de 43-jarige bestuurder J. v. K. uit Venray op de Noordsingel plot seling een dame voor zijn personen auto. Uit alle macht remmende kon hij toch niet meer verhinderen dat de 53-jarige mevr. H. S. uit Venray werd aangereden. Zij moest met di verse verwondingen naar het zie kenhuis worden overgebracht. Om trent de juiste toedracht wordt een onderzoek ingesteld. WEDEROM INBRAAK IN TEXACOTANKSTATION Wewederom werd door verbreking van de toegangsdeur toegang ver schaft tot het tankstation van de Texaco aan de Deumeseweg, in be heer bij de heer H. Diverse goede ren werden meegenomen als sleutels en autoaccessoires. De totale buit be draagt volgens de beheerder meer dan 6.000, RAADSCOMMISSIE- VERGADERING Maandagavond1 om half 8 komt de raadscommissie voor Jeugd- en Sportzaken ten stadhuize bijeen om haar advies uit te brengen over de eerste fase van de uitbreiding van het sportpark de Wieën. Naast de subsidie van de Dienst voor Aanvul lende Werken moet de gemeente nog 146.000,bijspringen. Ook een vraag van de Wijkraad Noord West komt aan de orde voor een gemeentelijke bijdrage in de kosten van een ontmoetingscentrum aldaar. Tenslotte zal deze commissie wor den ingelicht over de stand van za ken bij de sporthal- OPENBARE SCHENNIS DER EERBAARHEID Dinsdagmiddag tussen half vier en vier uur heeft een persoon van uit een volkswagen-bestelauto open bare schennis der eerbaarheid ge pleegd in de Veltumse Kleffen bij een 17-jarige Venray se jongedame De politie wil gaarne dit geval op lossen en verzoekt mogelijke getui gen, ook zij die rond dat tijdstip een volkswagen-bestelauto hebben ge zien, zich met de politie in verbin ding te stellen. INBRAAK IN BOERENBOND TE LEUNEN In de nacht van dinsdag op woens dag hebben onbevoegden zich door verbreking van een toegangsdeur toegang verschaft tot de kantoren van de Boerenbond te Leunen. Alle laden en 'kasten werden geforceerd en een bedrag van f 600,werd meegenomen. Uit een aangrenzende winkel werd een aantal goederen meegenomen, terwijl een ander ge deelte al klaar gezet stond om mee te nemen, maar men schijnt toen ge stoord te zijn. ONGELUK Woensdagavond wachtte de per sonenauto, bestuurd door M. v. d. B- uit Venray netjes op de Beukenlaan om voorrang te geven aan het ver keer op de Leunseweg. Toen een daarop rijdende wagen de Beuken laan wilde indraaien, meende hij zijn kans schoon te zien en reed ook weg. Er bleek achter deze auto ech ter nog een andere te rijden, be stuurd door L. S. uit Horst. Er ont stond een botsing met materiële schade. NIEUWSGIERIGHEID GESTRAFT De gebroeders C. had'den afge sproken dat een van hen de bestel wagen zou verwisselen tegen de per sonenauto, die de ander in 't gebruik had. Zo gebeurde ook. Een toevallige voorbijganger vond het een vreem de zaak dat de ene broer aan kwam rijden met de bestelwagen en zo maar in de personenauto stapte en wegreed. De bestuurder zag die verwonde ring en keek nieuwsgierig, al weg rijdende of de voorbijganger ook alarm zou slaan- Doch hij had daar door niet in de gaten dat hij in het spoor kwam van een geparkeerde wagen, die dan ook vakkundig ge mold werd. Er was aardig wat blik op te ruimen. NIEUWE JEUGDPRINS Als goed voorbeeld voor de grote ren heeft de jeugdcarnaval zaterdag in Prinsenhof in een goede zitting Prins Lex uitgeluid en met veel ple zier hun nieuwe Vastelaovesheer- ser begroet. Het bleek dat Martien Verkoeyen de plaats 'inneemt van Lex Bakens en gezien het elan, waarmede afscehid en inluiden van start ging, schijnt de jeugd er meer zin in te hebben, dan de ouderen, waarvan tot heden nog weinig akti- viteiten te melden zijn. Circus Mök mocht dan in enkele dagen uitverkocht zijn, de overige georganiseerde vastelaovesaktivitei- ten hadden best wat meer belang stelling moeten hebben. Wellicht dat het voorbeeld van de jeugd inspi rerend kan werken. RIKKEN IN LEUNEN Op de laatst gehouden rikwed- strijd werden de volgende prijzen behaald: 1. Hr. Lucassen 537 pnt- 2. Hr. Thuyls 490 pnt. 3. Hr. van Dijck 438 pnt. 4. Hr. Lenssen 428 pnt 5. Mevr. Janssen 426 pnt- Middelprijs Hr. Smals 371 pnt. A.s. maandag 24 januari wordt er weer gerikt in Leunen in café Mar tens. Aanvang 8.00 uur. AFSCHEID MEJ. VELDHUIZEN De Claraschool heeft op charman te wijze afscheid genomen van mej. M. M. J- Veldhuizen, het hoofd van deze basisschool. Woensdagmorgen werd in de Pa terskerk door personeel en kinderen van deze school een eucharistievie ring verzorgd, welke geheel was af gestemd op dit gebeuren. Daarna was er een samenkomst van de schooljeugd in de aula van het oude Lyceum, waarin deze jeugd op eigen wijze in sketsjes en dansen de le vensloop van hun hoofd tot uitdruk king brachten. Om 4 uur begon een uitgebreide receptie, waar niet alleen geestelijk heid, schoolbesturen en inspectie af scheid kwamen nemen, maar ook ve le collega's mej. Veld/huizen kwamen complimenteren. Ook het oud-hoofd van Maashees, waar mej. Veldhuizen aan school gestaan heeft, ontbrak niet op het appèl, evenmin als ouders en oud-leerlingen. Een diner van schoolbestuur en onderwijzend personeel besloot deze drukke dag. Vrijdag 21 januari: 19.00 uur repetitie voor het hele koor. Maandag 24 januari: 18.4520.00 uur repetitie voor le en 2e stem. Dinsdag 25 januari: 18.00 uur gymavond; 18.45 uur spellenavond. Woensdag 26 januari: 19.00 uur repetitie voor bassen en tenoren. Donderdag 27 januari: 18-30 uur repetitie le stem; 19.10 uur repetitie 2e stem. Aan alle belangstellenden van ons koor delen wij langs deze weg mede, dat als nieuwe voorzitter is gekozen de heer T. van Gend, Sanshofstraat 60 te Venray. VENTERS AANGEHOUDEN Bij een controle van venters met grammofoonplaten in Venray ont dekte de politie dat twee der ven ters waren gesignaleerd in het op sporingsregister. De 21-jarige H. L- zonder vaste woon- of verblijfplaats had nog een gevangenisstraf tegoed en voor het transport naar het Huis van Bewaring te Roermond zorgde Venrays politie. De 29-jarige R. J. uit Amsterdam werd naar Amster dam gebracht omdat de hoofdcom missaris van politie in de hoofdstad aanhouding had verzocht. Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons eerste dochtertje JUDITH ANTONIA JOHANNA H. GELLINGS N. GELLINGS-POELS Merselo, 14 januari 1972 Endepoel 4B Op vrijdag 28 januari hopen onze ouders J. W. PHILIPSEN en A- M. PHILIPSEN- KLEUSKENS hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Op die dag zal om 2.30 uur een H. Mis worden opge dragen in de Paterskerk. Dagadres: Pelgrimshuis, Smakt Gelegenheid tot feliciteren: van 18.00 - 19.00 uur Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Venray, januari 1972 Langstraat 60B LIA GIJSMAN en PIETER BOM Wij gaan trouwen op zater dag 22 januari 1972 om llu. •in de St. Servatiuskerk te Nunhem. Het feest wordt gevierd in zaal „In den Engel" te Ven ray, waar wij receptie hou den van 17.00-19.00 uur. Wij gaan wonen in Venray: Oude Oostrumseweg 12 januari 1972 Nunhem, Kerkstraat 43 Venray, Mdenklefweg 2 Voor Uwe blijken van belang stelling en deelneming bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze lieve va der, schoonvader en groot vader L MANDERS zeggen wij hartelijk dank. Speciaal de H.H. doktoren van Thiel en Termote, alsmede het verplegend personeel van het ziekenhuis, familie, buurt en vrienden. Kinderen en kleinkinderen Manders Venray, Oude Oostrumseweg 9 TE HUUR GEM. KA|MER met c.v. Brieven onder nr. 33 bureau van dit blad. TE KOOP STEREO RADIO PICK-UP TRAPNAAIMACHINE (Singer) THEEKASTJE Pr. Margrietstraat 15. TE KOOP TROPISCH. AQUARIUM met alle toebehoren, vissen en planten. Formaat 100 x 40 x 50 cm. H. Swinkels, Langstraat 49, Venray. TE KOOP VW 1300 automatisch type '69 le eigenaar, 52.000 km, lage prijs- Stationsweg 185, Oostrum- Venray. TE KOOP TRABANT 601 '65 i.pr.slt. SIMCA 1000 onderdelen Esdoomstraat 13, Venray. TE KOOP POSTZEGELS Esdoomstraat 12. TE KOOP KONIJNEN Fr. Michelsstraat 21. TE KOOP KINDERWAGEN WANDELWAGEN en BOX St. Jorispark 11. TE KOOP KUNSTSCHAATSEN (wit) maat 37, 2x gedragen z.g.a.n. Stationsweg 136, tel. 3735. TE KOOP TAFEL en 4 STOELEN BERGMEUBELS WANDELWAGEN hoog mod. T.V- TAFEL Goudsmidstraat 10. TE KOOP WIT OLIE BIJZET- KACHELTJE D. Cremersstraat 3, Horst. TE KOOP 1 OPKLAPBED z. ombouw 1 DIVAN i.g.st. Gerbrandysitraat 18. TE KOOP wegens vertrék naar be jaardentehuis STOFZUIGER TELEVISIETAFEL 5 pits GASSTEL voor op ijskast Zuidsingel 93. TE KOOP compl. SLAAPKAMER AMEUBLEMENT Mgr. Hanssenstraait 35. TE KOOP GRONDKABEL 21/s x 2 aarde Broekweg 17- TE KOOP RENAULT R4, bouwjr. '65 's Avonds na 6 uur: St. Joris park 25. TE KOOP 4 kg PREI 1,— H. van Mil, Landweentweg 26 TE KOOP TULPEN Lommen, Laagheidseweg 17. TE KOOP nest JONGE BOUVIERS M. van Straaten, Hank 11, Wanroy. TE KOOP SCHAPENBOK W. Swinkels, Brukske. TE KOOP APPELEN (Lombar) 4,per kist M. J. Aben, Zwarte Klef 1, tel. 1958. TE KOOP 1 Siegler OLIEHAARD met thermostaat 4 pits GASCOMFOOR Butagas, met fles 1 goed onderhouden KOOKKACHEL J- Achten, Meerlosedijk 4, Oostrum. TE KOOP wegens verhuizing: ELECTR. BOILER 80 ltr. GASGEYSER JABO TRAPLOPER met roeden en matjes enkele VITRAGES 1.65 mtr. hoog Rochusstraat 38. TE KOOP HOLL. HERDERSHOND Watermolenstraat 10, Oostrum TE KOOP SALONKAST met spiegel Prijs 250, Soons, Veltumse Kleffen 67, Venray. TE KOOP BATAVUS BROMFIETS in goede staat Bevragen: Kempweg 151, Venray. TE KOOP 2 KANARIEKOOIEN Eikenlaan 45, Venray. TE KOOP KREIDLER FLORET i g.st. Zuidsingel 53. TE KOOP BANKSTEL i.g.st. Kempweg 73.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 2