kacino I bar Zeven jaren sociale werkplaats eniay tompeiHl Maatschappijbeeld van de ouderen door oorlog en krisis bepaald remmen Filmnieuws Leenen| WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Kloof tussen generaties groter dan ooit H H Zakenlieden VAN ERP Venray in het weekend S.S.S. Overloon V.C.ROOY Rijschool JAN JANSEN VRIJDAG 21 JANUAR11972 No. 3 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS jfij DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Konflikten tussen ouderen en jongeren zijn er altijd geweest, maar nimmer was de kloof tussen de generaties zo groot als in deze tijd. De jonge baarddragende generatie verstaat de oude, baardloze ge neratie nauwelijks en omgekeerd is dit al evenmin het geval. De thans levenden kunnen in een groot aantal generaties worden inge deeld, maar de principiële tegenstelling ljjkt toch wel te liggen tus sen hen die vóór, respektievelij k na 1940 zijn geboren. Over het on begrip tussen de generaties publiceerde het blad „Op leeftijd", or gaan van de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg, onlangs een uitvoerige bijdrage, die de aandacht van velen verdient. Auteur: de 70-jarige baardloze prof. dr. W. J. van de Woestijne, hoogleraar aan de Delftse Technische Hogeschool. DE JEUGD VAN NU EEN KRISIS-JEUGD De 20ste eeuw heeft vele kritieke ogenblikken gekend, die diep in het leven van de mensen heeft ingegre pen. Twee wereldoorlogen (1914 en 1940) teisterden Europa en voorts was er de grote ekonomische krisis in de dertiger jaren. De generatie die de periode 1914 1924 aktief heeft kunnen beleven (zij die vóór 1905 geboren zijn) hebben ervaren dat een politieke wereld in een kan storten en door een andere vervangen kan worden. Voor hen die ouder zijn dan 50 jaar is het bewust- geleefde leven begonnen met de grote chaos van de krisis van 19311932. Zij hebben ervaren dat men op een ogenschijnlijk solide economische grond kan staan om plotseling diep in een moeras weg te zinken. Is het vreemd als zij nog steedis een wan trouwen hebben in ekonomische sta biliteit en niet kunnen geloven in een toestand van eeuwigdurende wel vaart? Trouwens, allen die vóór 1930 zijn geboren hebben ekonomische nood gekend. De wereldoorlog 1940- 1945 bracht vrijwel iedereen op de rand van armoede en ontbering- Deze generatie stond in 1945 dan ook één doel scherp voor ogen: hard werken om de materiële gevolgen van de oorlog te overwinnen. De re sultaten zijn niet uitgebleven. Het produktieapparaat werd versterkt, het konsumptiepeil steeg van jaar tot jaar. In twintig jaar groeiden we toe naar een welvaartsmaatschappij. In die maatschappij werden de jongeren van nu geboren. KONFLIKTEN De generatie van hen die na 1940 zijn geboren (en als kinderen de oor log niet bewust hebben meegemaakt) heeft heel andere persoonlijke erva ringen opgedaan dan de veertigers en ouderen wèl hebben. Zij hebben de krisisjaren niet meegemaakt. Zij snappen daarom weinig van de oude ren, die de prodiuktde en vooral de verhoging v-n de materiële welstand zo cenltraal stellen. Zij verzetten zich juist tegen de „konsumptiemaat- schappij" die steeds nieuwe behoef ten kweekt en de tegenstelling tussen de rijke en arme landen in do wereld nog vergroot. De ouderen zien in orde en disci pline een essentiële voorwaarde om de samenleving goed te laten funk- tioneren. De jongeren stellen: dat is uw orde, uw discipline, uw maat schappij. De ouderen menen dat de produk- tie nog meer moet worden opgevoerd, omdat onze maatschappij nog 9teeds door schaarste wordt gekenmerkt- Zij menen dat er hard gewerkt moet worden om een ekonomische terug gang te voorkomen. De jongeren zien hiertn een list van de machthebbers, die ons nog meer behoeften willen opdringen. De jongeren wijzen ook op de schaduwkanten van de moder ne produktie: de vervreemding van de mens en de verpesting van het so ciale en fysieke milieu. Zo ontwikkelt zich bij vele jonge ren een maatschappijbeeld, dat aan zienlijk verschilt van dat van de ouderen. Het is zonneklaar dat zo'n uiteenlopende visie op het maat schappelijk gebeuren leidt tot kon- flikten. MILITAIR Ook op militair terrein huldigen de jongeren vaak heel andere opvattin gen dan de generaties, die vóór 1930 zijn geboren. Reeds in de twintiger jaren liepen vele Nederlanders met een gebroken geweertje rond om hun afkeer van alles wat militair was te demonstreren. Maar in 1940 onder vonden zij de noodzaak van militaire weerbaarheid, toen ons land in enke le dagen door de Duitsers onder de voet wérd gelopen. Maar de jongeren hebben dit niet meegemaakt. Zij zijn vaak anti-militarist. Naast het ontbreken van bepaalde ervaringen heeft de generatie die na 1940 is geboren, ook eigen ervaring, die bij de ouderen onder hen mis schien diep is ingegrift- Sinds 1960, en dat is dus sinds de jonge generatie volledig n de maatschappij staat, is er een duidelijke „over-kill-situatie" op atomair-militair gebied. De machtige nates in de wereld hebben een voor raad atoomwapens aangelegd, die de gehele wereld met vernietiging be dreigt. En een onmogelijkheid is zo'n oorlog niet. Sinds I960 bedreigen de meest af schuwelijke chemische stoffen ons leefmilieu. Sinds 1960 Zijn komputers en automatisch werkende installaties in staat veel menselijke arbeid uit te schakelen, maar duidelijk is ook dat zij in handen van diktatoriale mach ten een groot gevaar vormen. Is het een wonder, aldus prof. Van de Woestijne, dat de jonge generatie zich ernstiger bedreigd voelt, dan de oudere in 1914, 1930 of 1949? Deze bedreiging komt van vele kanten te gelijk. Zij heeft meer het karakter van een nachtmerrie dan van een konkreet gevaar, waartegen men zich wapenen kan. Sinds 1960 zijn wij in een mate riële, politieke en geestelijke krisis gekomen, vol dreiging en met weinig hoop. et zijn zeker niet de minsten, die daaronder het ergst lijden, aldus de Delftse hoogleraar. „De jeugd van thans is een krisis- jeugd, omdat do maatschappij waarin zij moet leven, in een krisis ver keert." AUTO TEGEN BOOM Volgens de verklaring van de 24- jarige bestuurder P. V. uit Boxmeer was hij in de bocht op de GeySterse- weg door een tegenligger verblind waardoor hij tegen een langs de weg staande boom botste. Met een ern stige hoofdwonde moest hij naar het ziekenhuis worden overgebracht. Volgens deskundigen zal de snel heid van de auto in die bocht te hoog zijn geweest. De auto werd vrijwel totaal vernield. LICHTE VERWONDINGEN Op de Stationsweg wilde de 8-jari ge Annelore R. met haar fietsje de weg oversteken en lette onvoldoen de op het verkeer. De 27-jarige be stuurder van de personenauto C. L. uit Venray trachtte nog het overste kend' meisje te ontwijken, maar dat lukte niet helemaal. De kleine werd nog geschept- Hoewel haar fietsje ge heel werd vernield bekwam zij slechts licht schaafwonden. MARKT DEURNE Intieme sfeer Exclusief interieur GEOPEND TOT 3 UUR 's NACHTS 'swoendags gesloten Met een bezetting van zo'n 200 mensen is de Stichting Werkvoor zieningschap Venray in 7 jaren uitgegroeid- Uitgegroeid van een schuurtje bij Bloemisterij van Ham tot een eigen flink bedrtff aan de Maasheseweg, een dependance in de voormalige fabriek van Robur aan de Industrieweg, kantoren boven het Edah-kooppark en buitenobjecten voor cultuur-technische werken. En toch En toch heeft de sociale werkplaats nog weinig erkenning gekregen bij de mensen. Komt het omdat men zich afwenJt van het gehandicapt zijn en daarom ternauwernood kennis wil maken met de aangepaste arbeids mogelijkheden voor gehandicapten? En dat terwijl ieder van ons in deze tijd van verkeers- en andere onge vallen, in deze tijd van hart- en vaat ziekten zelf meer dan ooit de kans loopt om vandaag of morgen dat le ger van gehandicapten te versterken. Komt die slechte „image" door het feit dait men als startplaats dat schuurtje bij die bloemist had, waar grafkranzen gemaakt werden voor het Duitse kerkhof. Ook de verhui zing naar twee (afgekeurde) noodwo ningen was bepaald geen reclame, al deed het niets af aan de doelstelling van de sociale werkvoorziening, die immers aan gehandicapten werk wil bieden dat aan hun arbeidsmogelijk heden is aangepast en die mogelijk heden tot optimale ontplooiing wil brengen. Wat ook de reden is, het blijkt dat velen niet alleen taak en doelstelling niet kennen, maar zich nog dikwijls afvragen wat er nu feitelijk wel ge beurt in dat gebouw aan de Maas heseweg. SOCIALE WERKVOORZIENING is feitelijk geboren uit sociaal-econo mische overwegingen. Er zullen altijd mensen rijn en blijven, die door per soonlijke factorien, geen arbeid kun nen vinden. Hun toch al dikwijls zware lot werd vroeger nog ver zwaard door armoede en gebrek, om dat ze in feite werden overgeleverd aan de particuliere liefdadigheid- Men is toen gaan redeneren, dat el ke mens,: al is hij of zij nog zo ge handicapt, bepaalde prestaties kan leveren. Welnu, geef hem dan die kans, pas de werksituatie aan, aan zijn persoonlijke behoeften en geef hen op die manier de kansen hun ca paciteiten te vergroten. Probeer deze mensen, als ze dan niet in het „gewone" bedrijf terecht kunnen, toch dusdanig zinnig werk te geven, dat zij zelf weer voor hun eigen inkomsten kunnen zorgen, dat zij weer levensvreugde krijgen en weer in het volle leven komen staan, waaruit ze rich zo dikwijls terugtrok ken als schuwe dieren Daar is men dan in Venray in 1955 mee gestart. Het was een soort par ticulier initiatief dat langzaam maar zeker is uitgegroeid tot het werk voorzieningschap van vandaag waar in de gemeenten Venray, Horst, Broekhuizen, Meerlo-Wanssum en Vierlingsbeek samenwerken. Men heeft nu een grote sociale werkplaats aan de Maasheseweg, met een dependance bij de N.V. Robur, waar het grootste gedeelte van de mensen (138) hun produktieve arbeid verrichten. Daarnaast heeft men in Venray nog 23 mensen in een zgn. bulitendbjecit en 12 in Horst. Boven dien zijn nog 10 mensen werkzaam op het administratieve dienstencen trum dat is gevestigd op de kantoren van het Edah Kooppark aan de Mer- seloseweg. Een staf van 22 mensen zorgt dat deze kantoren en fabrieken kunnen draaien. VAN ALLERLEI SOORTEN WERK wordt gedaan op de sociale werk plaats aan de Maasheseweg- Er is een afdeling, die inpakwerkzaamheden verzorgt voor een grote papierfa briek. Er is een houtbewerkersafde ling, die de meest ingenieuze hout- verpakking levert voor kostbare ko pieermachines. Weer een andere af deling zorgt voor fijn-mechanische onderdelen vervaardiging en weer een andere afdeling heeft een heel eigen systeem bedacht voor de ver vaardiging van carburateurs. Uit deze opsomming blijkt dat er niet alleen voldoende gevarieerdheid is, doch dat men fëitelijk kan spre ken van een normaal bedrijf, zij het dan dat werktempo en -mogelijkhe den zijn aangepast aan de mensen, die de verschillende soms ingewik kelde machines bedienen. De variatie-mogelijkheden, die mat bovenstaande opsomming lang niet volledig is (men denkt bv. aan de buiten-objecten en aan het admini stratief centrum) geeft de mogelijk heid, dat de betrokken man of vrouw, in overleg met de bedrijfsarts die plaat skrijgt, waar hij of zij zich op timaal ontplooien kan. Dat betekent dat men zinvolle arbeid doet en vol doening heeft, die iedere werker on dervindt. Wie eens een kijkje kan gaan nemen, ziet een normaal pro- duktiebedrijf, met zware en lichte machines, met transportbanden en met de eeuwige radio, met mensen, die het druk hebben en mensen, die dat bezoek achter hun rug maar „rot" vinden omda/t ze uit hun concentratie raken. Men moet aan de kant sprin gen voor mensen, die met pakken sjouwen, voor steekwagens met ma teriaal, kortom het lied van de arbeid weerklinkt in veel tonen en melo dieën, als in ieder ander bedrijf. Men realiseert zich dan, dat hier een groots werk is gebeurd. Een werk van nieuwe levensmoed en nieuwe levensmogelij kheden. Datzelfde geldt voor de buiten-ob jecten, waarin tuinen worden aan gelegd, sportvelden onderhouden, kasteel-ruïnes worden opgeknapt, zelfs gebouwen worden gemetseld. De maatschappij, geeft door het verschaffen van volwaardige ar beid, aangepast aan de mogelük- heden nieuwe kansen aan de licha melijk of geestelijk gehandicapte mens die nu niet meer als vroeger zijn handen op hoeft te houden, maar ze uit de mouw kan steken- Bent U ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan geniet U bij Radio - T.V. VAN ERP gro tere korting dan bij de zogenaamde groothandel, en vergeet niet de VAN ERP SUPER-SERVICE Radio Elektro Koelkasten Televisie Wasautomaten Bandrecorders Bolwaterstr. 15-21, VENLO Detail en gros Putstr. 34-36, SITTARD 3-JARIG KINND BEKWAM HOOFDLETSEL Op de kruising ZuidsingelLeun- seweg werden de voorrangsregels on voldoende in acht genomen. De per sonenauto bestuurd door de 30-jarige mevr. W. de G. uit Geysteren botste tegen de stationcar bestuurd door de 46-jarige S. T. uit Venray. Een drie jarig kind dat in de eerste auto zat, bekwam hoofdletsel. Verder bleef het bij materiële schade. BLIKSCHADE Op de splitsing SmakterwegSt. Annalaan werd niet voldoende af stand gehouden tussen de bestuur ders van twee personenauto's. Toen de een moest afremmen, botste nr- twee tegen de achterzijde van een op. De auto's werden bestuurd door de 36-jarige Venrayer P- A. en zijn 30-jarige plaatsgenoot B. L. Op de Stationsweg werd, toen een personenauto uit de Smakterveldweg TWEE ERNSTIG GEWONDEN BIJ BOTSING Zondagmiddag omstreeks kwart voor vier vond op de kruising BeekwegEndepoel een botsing plaats tussen twee personenauto's waarbij de beide bestuurders met zeer ernstige verwondingen naar het ziekenhuis moesten worden overge bracht. De eerste auto werd bestuurd door de 26-jarige dame A. v. d. K. uit Ra- venstein en de andere personenauto door de 38-jarige J. de H. uit Haps. Oorzaak was het niet verlenen van voorrang- Beide auto's werden totaal vernield. BRAND IN DUIVENHOK 52 duiven gedood Zondagmorgen omstreeks negen uur brak door tot nog toe onver klaarbare oorzaak brand uit in het duivenhok van de duivenhouder W. Peeters aan de Bontekoestraat. Venrays brandweer, die snel ter plaatse was, kon niet verhinderen, dat het duivenhok geheel uitbrandde- 52 duiven, het totale bezit van de duivenhouder, verbrandden of stik ten door de rook. De brandweer kon wel verhinderen, dat belendende per celen werden aangetast. De schade, welke meer dan 2500 gulden bedraagt, wordt -niet door de verzekering gedekt. Wel hebben de duivenmelkers van De Zwaluw hun gedupeerde collega spontaan gehol pen. kwam, geen voorrang verleend, waardoor tussen de auto bestuurd door de 23-jarige G. B. uit Vierlings beek en de 22-jarige J. R. uit Tilburg een botsing ontstond. Maar beide botsingen leverden slechts lichte schade op. FILMDISCUSSIE-AVOND Voor deze bijeenkomst die op het Boschveldcollege zal plaats hebben en waarbij zal vertoond worden de film „Medium Cool" werd abusieve lijk vermeld als aanvangstijd acht u. Dit moet zijn half acht, dinsdag 25 januari. Opgave voor deelname bij A. No- yens, Nassauplein 18 tot uiterlijk a.s. zaterdag. Plaatsing bijna volgeboekt. SPORT Uitslagen 23 januari: Odiliapeel 1Overloon 1 12 Overloon 2Stormvogels '28 3 70 Overloon 3SC St. Hubert 2 12 Stand: WEC Erp Milhezer Boys Overloon Handel Volkel SCMH Nederwetten Vorst. Boys Odiliapeel Ollandia Uitslagen 22 jan. junioren: 15—22 14—20 13—18 13—17 14—17 13—16 14—12 15—12 19—9 15— 5 15— 4 Overloon AGW A 33 Overloon BWesterb. Boys A 22 Overloon DVCA B 15 Volharding EOverloon C 014 Programma 22 jan. junioren: Stormvogels AOverloon A 14.30 u. Stormvogels BOverloon B 13.00 u. Overloon CStormvogels D 14.30 u. Overloon D—JVC H 13.00 u- Programma 23 jan. senioren: Overloon 1Nederwetten 1 1430 u. Heyen 1Overloon 2 14.30 u. Constantia 6Overloon 3 12.00 u. Het is een bijzonder sukselvol weekend geweest voor de volleybal teams van V.Ca Rooy, alleen het 2e dames- en 4e herenteam kregen een nederlaag te slikken. Het 2e damesteam verloor verras send in eigen huis met 13 van het bezoekende Linne. De V-C. Rooy-da- mes lieten te vlug de moed zakken. Met 13-15 10-15 15-12 en 13-15 gingen beide punten naar Linne. Het 4e herenteam verloor thuis- spelend met 03 van Athos. De V.C. Wie autorijden wil leren, moet het bij Jansen proberen. Nu ook lessen in D A F Bevrijdingsw. 8 tel. 0^780-1600 Rooy benjamins wachten nog steeds op de eerste punten, maar de geest in de ploeg is voortreffelijk, wat ook erg voornaam is. Het 3e hereniteam stuurde Valuas 3 mat lege handen naar huis. Setstan den 15-12 15-9 en 15-12. Goed werk van de derde zestallers. Het 2e herenteam had de reserves van Valuas uit Venlo op bezoek. Al leen in de eerste en tweede set bo den de Venlonaren behoorlijke te genstand, nl. 15-11 en 15-10- Toen was het echter volledig gedaan met Valuas, want met 15-3, won VC Rooy 2 de derde set en daarmee de wed strijd. Het le herenteam heeft zaterdag een voortreffelijke partij volleybal laten zien tegen het bezoekende Ever Ready. In de eerste set liep het aan vankelijk gelijk op tot 7-8 voor de mensen uit Vlijmen, toen bleek er bij VC Rooy een verkeerde wissel te zijn toegepast, wat de stand terugbracht op 38 voor Ever Ready. Dat was te gek, met nog meer elan ging de V.C. ploeg in de aanval, geweldige smas hes knalden bij Ever Ready tussen de lijnen, zodat V.C. Rooy, onder hun nieuwe aanvoerder Ted Scholten, de set toch nog op hun naam konden schrijven met 15-11. Ook de tweede set was V.C. Rooy de betere ploeg, met goede en snelle aanvallen werd Ever Ready bestookt. De Brabanders vochten voor wat ze waard waren, maar met 1512 kwam de stand op 20 voor V C. Rooy. In de derde set werd er door V.C. Rooy met nog meer variatie en kracht in de aanval ge worpen, terwijl het in de verdediging ook steeds beter ging kloppen, resul taat een 158 setwinst en een 30 zege oP een belangrijke mededinger naar de eerste twee plaatsen. Het le damesteam heeft zaterdag een geweldige wedstrijd gespeeld te gen koploper V.S.W. uit Weert. Er werd nerveus begonnen door beide teams, V.C. Rooy was er het eerste overheen. Met goede aanvallen werd de verdediging van V.S.W- telkens weer voor de grootste problemen ge steld, terwijl de inzet van de V.C. Rooy ploeg ook beter was. De eerste en tweede set werden met tweemaal 15-11 door een bijzonder goed draaiend V.C. Rooy-team gewonnen. In de derde set nam V.S.W. het ini tiatief 'over, wat hun een 5-12 voor sprong opleverde, maar V.C Rooy gaf rich nog niet gewonnen en punt voor punt werd van de achterstand weg gewerkt; prachtig volleybal van bei de kanten. V.S.W. had het niet meer, bij de stand 11-12 nam V.S.W. zijn 2e time-out. V.C. Rooy bleef goed spe len, zodat op een gegeven ogenblik de stand zelfs 14-14 was, met V.C- Rooy aan serves. Zonder dat VSW er nog aan te pas kwam, werden de twee benodigde punten met prima smashes binnengehaald, dolle vreugde in het V.C. Rooy-kamp. V.S.W. en V.C. Rooy met een verloren wedstrijd aan de leiding in de promotieklasse, zodat de spanning er nog volop in rit Het jongens juniorenteam van spe lers onder de achttien jaar, werd in Horst vierde op de clubkampioen schappen, door het district Noord- Limburg aldaar georganiseerd. Programma zaterdag en zondag a-r.: Heren: Oikos 2VC Rooy 2 20.45 u. Dames: TornadoVC Rooy 1 20.00 u. Dames: VC Rooy 3Flash 15.00 u. Heren: VC Rooy 4Flash 2 16.00 u. Heren: Set-Up—VC Rooy 3 16.00 u. Heren: OwoVC Rooy 1 16.00 u. Zondag 23 jan-: Dames: Tupos 2VC Rooy 2 14.00 u.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 13