Schoolmisère de laagste prijzen met behoud van de kwaliteit t homassen |j Adverteer in Peel en Maas drukwerk Oecumenische dienst in de Vredeskerk onze gehele zaak staat vol niet koopjes, hiernaast vindt u enkele voorheelden, maar kijk ook in onze etalages en loop gerust vrijblijvend binnen dan weet u pas wat oprui men is nu 895,- nu 77,- vanaf 4,50 p.m. 5 procent korting nu 498,- nu voor halve prijs Het artikel, dat wq onder deze kop vorige week in ons blad plaats ten, heeft in onderwijzerskringen, vooral van de scholen rond en in Veltum nogal enige deining verwekt. Mocht het als zodanig be doeld zün, het wordt natuurlijk een andere zaak als er pertinente onjuistheden in staan en als men bovendien, uitgaande van het ba sisonderwijs, daarbij meteen betrekt het voortgezet, het nijver heids- en alle hoger onderwijs. REACTIES Hieronder erükële reacties op al dan niet vermeende klachten uit genoemd artikel voor zover het gaat over het basis-onderwijs en zeker t.a.v- het basisonderwijs in Coninxhof en de andere scholen van de Christus Ko- ninigparochie. Dat bij planning en financiering van nieuwe scholen de ouders niet betrokken worden, is in zijn alge meenheid wel juist. Zeker als de school of scholen gepland worden in een buurt, die nog geheel van de grond moet komen. Daar kan men de ouders niet bij betrekken, doodgewoon omdat ze er nog niet eens zijn. Afgezien daarvan hebben de schoolinspecties en het be trokken ministerie allerlei bepalin gen en normen in het leven geroepen hoe en wanneer men een nieuwe school kan stichten. Daaraan zouden ook ouders zich te houden hebben, al was het alleen maar omdat anders het ministerie de benodigde financiën niet op tafel legt- Maar in het geval van Coninxhof waren er niet eens ouders, toen voor 6 jaren terug reeds de aanvrage voor een school bij het ministerie werd1 in gediend. Dat deed namens hen het schoolbestuur, die alles wat in haar vermogen lag gedaan heeft, om niet alleen de basisschool verwezenlijkt te krijgen, doch ook de kleuterschool. Toen Veltum sneller vol kwam, dan oorspronkelijk in de bedoeling lag, was het hetzelfde schoolbestuur, dat de vergunning tijdig aanvroeg voor de tweede school. Inspraak van de ouders zou ook hier niet verhinderd hebben, dat het gebrek aan financiën op het betrok ken ministerie de gewenste uitbrei ding naar een 'later tijdstip verscho ven heeft. Intussen is vrijdag j.L de officiële vergunning ook voor deze uitbrei ding gekomen, zodat men, als de winter voorbij is, kan beginnen met de nieuwe school te bouwen. Dat was dan ook dringend nodig want inderdaad zit men in Coninxhof met de 4e en de beide eerste klassen boven het maximale toelaatbare. Iets waar ook de Luciaschool met de 4e klas mee zit Dat hiervan de ouders op de eer ste plaats de dupe zijn, wordt in on derwijskringen heftig betwijfeld. Het zijn op de eerste plaats de kinderen, die in de overvolle klassen zitten en op de tweede plaats de onderwijs krachten, die hieronder lijden. Maar dat „lijden" is gelukkig een tijdelijke zaak, nu er ruimte gaat komen LESROOSTER Dat de ouders ook de dupe zullen zijn als men onverhoopt moet komen tot een uitgeschoven lesroos ter, wordt wederom betwijfeld. Want men hoopt wind en weder dienende, in augustus a.s- de nieuwe school ge reed te hebben en dan zijn alle be- gin-kwalen definitief voorbij en hoeft men niet met een uitgeschoven roos ter te werken. Zou dat onverhoopt tegenvallen dan zal men enige tijd inderdaad de uit geschoven lesrooster moeten gaan hanteren, maar dat wordt dan een kwestie van enkele wekenEn rouleren is niet iets, wat men alleen in Venray doet, maar allerwege wordt toegepast nu de financiën ont breken om de grote vraag naar scho len in het gehele land bij te houden. Men kan er begrip voor hebben dat sommige dames om wat voor reden ook in het produktieproces meewer ken, op wat voor plaats ook, maar men moet dan de scholen niet gaan zien als een soort opbergplaats voor kinderen, die men 's morgens om 8 uur en 's middags om kwart voor een met de sleutel om hun hals maar naar school stuurt in de goede hoop dat ze daar wel opgevangen worden. De basisschool kan zich onmogelijk aanpassen aan de wensen van het in dividuele gezin, maar zal zich voor zover het zijn lesrooster en de leer plicht toertaat, richten naar de ge zinnen van de betrokken kinderen in hun algemeenheid. Daarom hebben b.v. de scholen in deze parochie ge lijke data voor hun schoolvakanties, gelijke aanvangs- en eindtijden en ook dezelfde vrije dagen. Het is dus niet zo en dat werd in betrokken artikel gesuggereerd dat de ene school op 4 januari een einde maakt aan de kerstvakantie, de andere op 10 januari. Dat niet alle basisscholen in Ven- ray-cenitrum zich bij deze regeling hebben aangesloten, wordt aan de ene kant betreurd, doch is van de an dere kant een stimulans temeer om te pogen tot eenzelfde regeling te ko men voor alle basisscholen. VERGADEREN Een andere opmerking, namelijk dat „men" maar kinderen naar huis stuurt, omdat de onderwijzers zo no dig moeten vergaderen, snijdlt ook geen hout, omdat voor elke school tijdstip en datum van de maandelijk se vergadering niet alleen op de les rooster is aangegeven, doch ook ieder trimester schriftelijk aan de ouders wordt doorgegeven. Coninxhof geeft dan nog ten overvloede in de betrok ken week de kinderen een briefje mee. Men kan dus weten, wanneer de schoolvergaderingen zijn en wan neer de kinderen om 3 in plaats van om 4 uur thuis komen- KWESTIE SCHOOLMELK Er blijken op de drie basisscholen in de parochie Christus Koning nim mer aanvragen binnen gekomen te zijn voor het verstrekken van school- melk. Wel hebben de scholen rond 1970, ondanks het feit dat er nog al technische en financiële problemen aan zitten (de melk wordt b.v. 's mor gens om 7 uur geleverd!) een enquête hierover gehouden. De response was niet groot en er bleek geen behoefte 'te bestaan. Zoals reeds hierboven blijkt schijnen vele mededelingen van de scholen door de ouders zelf maar half gelezen te worden. Een verzoek b.v. om de kinderen geen snoep mee naar school te geven, doch liever een appel of sinaasappel, wordt in som mige gezinnen geheel genegeerd. Dit wat de klachten betreft n.a.v. de oproep van het oudercomité van Coninxhof, waarbij van de kant van het onderwijzerskorps nog wordt op gemerkt, dat men het vreemd vindt, dat men met deze klachten wel naai de krant loopt, doch hierover zwijgt op vergaderingen van de oudercomi- té's, op de kontaktbijeenkomsten, die geregeld worden gehouden en bij de schoolbezoeken op de ouderavonden- Daarover hoort men dan niets. Dat kinderen naar huis gestuurd worden als een onderwijzer ziek is, komt voor. Het is voor een basis school in de meeste gevallen onmo gelijk om daar een oplossing voor te vinden in de school zelf. Maar wel is het zo, dat als men weet, dat er niemand thuis is (gewoonlijk wordt dat gevraagd aan de kinderen) men juist diie kinderen wel op school houdt Men onderkent de moeilijkheden wel, waarmede werkende dames kunnen komen te zitten, als de school niet marcheert, zo als te doen gebrui kelijk. Maar van de andere kant zullen die dames er begrip voor moeten heb ben, dat de school op de eerste plaats een leer-<insitituut is, met alle onvol komenheden nog van dien, maar ze ker geen crèche of opbergplaats voor kinderen. Dat zal men zelf moeten organiseren. In genoemd artikel gaat men ook verder dan het basis-onderwijs. Daar wordt namelijk gesproken over ver schillende aanvangstijden van scho len uit bovenstaand blijkt dat de ba sisscholen op dezelfde tijd beginnen). Zij die kinderen hebben op basis scholen, scholen voor nijverheidson derwijs, mavo, of voortgezet hoger onderwijs, worden inderdaad gecon fronteerd met verschillende aan vangstijden. Dat kan in sommige huishoudens nog al eens problemen met zich brengen b.v. ta.v- het warm eten. Dat kan ook problemen met zich brengen met vakanties e.d. Hoe wel een betere coördinatie op dit ter rein ook in Venray wel mogelijk is, dient men niet uit het oog te verlie zen, dat de lesroosters van al deze verschillende schooltypen dusdanig uit elkaar lopen dat het uiterst moei lijk is om te komen tot een zelfs maar enigermate op elkaar afstemmen van aanvangstij den. voor al uw van den munckhof n.v. De Vredeskerk is gebouwd, niet alleen als symbool van de vrede, maar ook om de eenheid tussen de verschillende christelijke kerken te bevorderen. Daarom hebben de christenen van de gescheiden gemeen schappen bijgedragen tot het totstandkomen van deze kerk. Vrede en eenheid zijn woorden met dezelfde strekking. We geloven allen in het Evangelie, in de blijde boodschap. Het Evangelie aan zich laten voltrekken, betekent: Vrede. Maar deze vrede is er nog voluit in de christengemeenschap. De ze vrede kan de christengemeenschap ook niet aan de an dere mensen tonen, omdat de christenen onderling geen volle vrede beleven. Het verlangen naar deze vrede is in onze dagen heftiger dan voorheen naar boven gekomen. St. Augustinus schreef reeds: „Of zij willen of niet, zij zijn onze broeders; dan alleen houden zij op onze broeders te zijn, wanneer zij niet langer zeggen: „Onze Vader!" Dit „Onze Vader" zullen we samen bidden in de oecumeni sche dienst die a.s. zaterdag 22 januari om zeven uur ge houden wordt in de Vredeskerk. Dominee Keers zal mede met de priester de eucharistie vieren en de preek houden. Twee mensen uit de verschillende kerken lezen het epistel en het evangelie. Het dameskoor „Venrode" zal de gemeenschappelijke en meerstemmige zang verzorgen. Allen, die de naam christen dragen, en de eenheid van de kerken ter harte gaat, nodigen wij graag voor deze dienst uit. In de dienst in „Den Hoebert" van a.s. zondagmorgen om half tien, waar Dominee Spoelstra uit Roermond zal voor gaan en het H. Avondmaal zal bedienen, zijn ook katholie ken van harte welkom. Ook deze dienst staat in het teken van de eenheid der christenen. Dominee J. G. KEERS Pastoor W. GEERITS OPRUIMING INTERIEURVERZORGING WilhelminBstr. G Venray 047Sa-S510 SLAAPKAMER wit slijplak - ledikant, 2 nachtkastjes, grote linnenkast, toilettafel met spiegel geheel compleet, van f 1295,- POLYETHER MATRASSEN met garantie een-personos 80 cm breed NU f 69,50 een-persoons 90 cm breed NU f 79,50 twee-persoons 120 cm breed NU f 109,- NYLON TAP UT zware kwaliteit 400 cm breed, van f 129,- per meter OVERGORDIJNSTOF OP ALLE ARTIKELEN BEHALVE DE KOOPJES EIKENHOUTEN EETHOEK tafel met tuimelblad en 4 stoelen COUPONS in tapijten, vitrages en overgordijnstof De opruiming duurt nog tot 2 februari, maar wacht niet te lang met uw inkopen

Peel en Maas | 1972 | | pagina 10