ZESKAMP wordt wel spannend gemeentelijke notities en mededelingen GOMMANS Wegens specialisatie: TRIM U FIT Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Verhoging abonnements gelden Schouwburg drukwerk VRIJDAG 14 JANUARI 1972 No. 2 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG rcs VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 cL per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) VEENDAM, EMMELOORD EN BLADEL UIT ZESKAMP-OLYMPIADE BLADEL DUIDELIJK MINDERE VAN ZELHEM IN BESLISSINGSWEDSTRIJD De zeskampploeg van Bladel heeft het zaterdag j.l. niet kunnen bol werken tegen het geweld, waar mee de Zelhemse Zeskampers hun zesde plaats in d eerste ronde van de N.C.R.V.-Zeskamp-Olympiade verdedigden. Ondanks het feit, dat het Bladelse Zeskampcomité een groots spectacel rond het middegprogramma-op-eigen-terrein had georganiseerd, moest het met lede ogen aanzien, dat de tegenpartij met de eer ging stryken. Het pleit echter voor die van Bladel, dat zy hun verlies sportief opnamen; de winnaars een grandioze huldiging gaven en de dag besloten met een openbare feestavond. Als pleister op de wonde geldt voor de Bladelse ploeg, dat zij mag deelnemen aan het Spel zonder Grenzen in Nederland op 16 augustus in Gouda, terwijl Zelhem in het internationale spel mag meespelen in het land, dat niet door de zes door de eerste ronde gekomen ploegen is ge kozen. Alle „groten" van het N.C.R.V.- televisiegebeuren echter zonder Barend waren 's morgens pre sent op het sportcomplex bij het zwembad in Zelhem: Dick van Bommel, het hoofd van de afd. ge varieerde programma's van de NCRV; wedstrydcoördinator Dick van 't Sant, regisseur Piet Hooy, presentator Dick Paschier, wed strijdleider Wim Veldhuizen met zyn assistent Harry v. d. Steeg, de scheidsrechters Ben Bril, Luc van Nuffel en Piet Verwoerd, wed- strydcommissaris Emiel Kaiser, het camerateam Jan en Rita Huis kens en vele anderen zonder wie een Zeskamp-circus niet kan worden opgevoerd. IN ZELHEM Wellicht tengevolge van het feit, dat het matineuze treffen in Zelhem plaatsvond op een enkele kilometers buiten het dorp gelegen sportveld, was de belangstelling niet om over naar huis te schrijven. Desondanks speelde de Zeskampploeg het klaar de Bladelse concurrentie op alle drie programmapunten achter de zegekar te binden en met niet minder dan 41 seconden achterstand naar de op 141 km. afstand van Zelhem gelegen, éigen arene te sturen. MIDDAGPROGRAMMA Bladel had zich in de middaguren opgemaakt om zich een waardige gastvrouiwe te 'tonen. Muziek-, carna vals- en jeugdverenigingen stonden klaar om de belangstellenden waaronder de volledige Venrayse Zeskampploeg met comité een warme ontvangst te bereiden in de koude middag. In het fraaie nieuwe Bladelse gemeentehuis werden de ge meentebesturen van de aan de Zes kamp-Olympiade deelnemende ge- meeriten prettig ontvangen door burgemeester P. G. Ballings met echtgenote, terwijl de Venrayse Zes kampers 'n warming-up kregen in 't Sniedershuis. En terwijl de sneeuw een matige poging in het werk stelde het markt plein in een ijspisite te veranderen, bond Bladelse en Zelhelmse ploegen j de Üenpersoons-ski's onder om in een slalom-wedstrijd uit te maken wie de punten zou krijgen. Ondanks het feit, dat de Bladelse zeskampers deze middag 1.8 seconden sneller waren dan hun Zelhemse te genstanders, was dit niet voldoende om als nummer 1 te worden geklas seerd. De Bladelse tijd was 1.12.1 min. te gen Zelhem 1.13.9 min. Met de och tendtijden haalde Bladel totaal 2.55.9 en Zelhem 2.25.2 met gevolg, dat de te verdienen 2 punten naar Zelhem gingen en Bladel met 1 punt genoe gen moest nemen. In het volgende programma-onder deel moesten beide ploegen, opgesteld in rijen proberen in gesloten forma tie een himdemisbaan te lopen met een bal op het hoofd en een bal tus sen borst en rug. De eerste wedstrijd, met winst voor Zelhem, moest wor den overgespeeld. De tweede wed strijd bracht met 45,5 sec. winst voor Bladel, terwijl Zelhem 51.7 sec. nodig had. Maar wéér gingen de twee pun ten naar Zelhem, die een totaal scoor de van 153,5 tegen Bladel, die totaal 1.58 boekte. Bij de derde, en laatste proef, moesten krachtpatsers van beide ploegen een „loodzware" militaire jeep zo ver mogelijk wegduwen in drie pogingen. Zelhem kwam op 10.15 meter, Bladel op 9.77 meter. De to taalstand bij dit onderdeel bracht Zelhem op 17.97 en Bladel op 17.50 m. En zo moest Bladel ruiterlijk er kennen tóch de mindere te zyn van de Zelhemse concurrentie en zich sportief neerleggen by haar af scheid van de zeven overgebleven Zeskamp-Olympiadeploegen. De voor eigen ploeg bestemde bloe menhulde ging naar de. Zelhemse triomfatoren en ook de voor Bladel geplande receptie was voor de Zel hemse ploeg. Burgemeester P. G. Ballings was de eerste, die de winnaars geluk wenste, het betreurde, dat Bladel was afge vallen, maar er zich toch over ver heugde, dat Bladel viermaal van de Zeskampsfeer had mogen proeven. Bijzonder prettig vond hij, dat udt het zeskamptreffen zo'n grote verbroede ring tussen ploegen en gemeenten was ontstaan. Vandaar, dat hij in zijn speech veel dank liet doorklinken aan allen, die hun krachten aan het fes tijn hadden gegeven. Dick van Bommel nam afscheid van de Bladelse deelnemers. In zijn woorden klonk enige spij't, omdat Bladel zich steeds een sportieve en prettige ploeg had getoond. „In ieder geval zien we jullie terug in Gouda, want de deelname aan het Spel Zon der Grenzen in Nederland zit er voor jullie in", troostte de heer van Bom mel. De wethouder van Zelhem wees ook op de vriendschap tussen de ploegen en hoopte, dat deze niet ver loren zou gaan. Hij liet zijn woorden vergezeld gaan van een geschenk voor de Bladelse burgervader. In de hal van het gemeentehuis re cipieerde zowel de Zelhemse als de Bladelse ploeg. Voor de Zelhemmers was het veelal een ,/tot ziens in Gro ningen", voor de Bladelse ploeg een „tot ziens in Gouda". In de loop van de middag en avond ging het nog gezellig toe in Bladel al werd toch ergens de vreugde getem perd door het afvallen van een sym pathieke ploeg. T.V.-UITZENDING Het treffen tussen de Bladelse en Zelhemse ploeg om de zesde plaats voor de tweede ronde wordt op vrijdag 21 januari a.s. tussen 19.00 en 19.30 uur uitgezonden. Met het oog op de aanzienlijke stij ging der aan het uitgeven van kran ten verbonden kosten, zijn de Neder landse dag- en nieuwsbladen per 1 januari 1972 genoodzaakt de abonne mentsgelden te verhogen. Ook Peel en Maas ontkomt daar niet aan en moet vanaf die datum de minimum verhoging van 3Va ct. per week gaan toepassen. Dit betekent dat het half jaar abonnement 6.75 zal gaan be dragen. Onze abonnés die een machtiging afgegeven hebben tot automatische afschrijving van hun bank- of giro rekening, zullen dit bedrag in de loop van januari op hun rekening verant woord vinden. Die abonné's die hun abonnements geld rechtstreeks overmaken, verzoe ken wij met dit nieuwe bedrag reke ning te houden. Onze overige abonné's zullen in de eerstkomende weken een kwitantie of girokaart krijgen aangeboden. BINNENKORT DEFINITIEVE SLUITING KERKHOF BIJ PETRUS' BANDENKERK Binnenkort zal aan de raad van da gemeente Ven ray het voorstel worden gedaan eigendom, be heer en onderhoud van de r.-k. begraafplaats rond de Sint Petrus' Bandenkerk te Venray van het kerkbestuur over te nemen en deze formeel te sluiten. Dit zal inhouden, dat met ingang van de datum, waarop Gedeputeerde Staten van Limburg het Venrayse raadsbesluit goedkeuren het geen ongeveer twee maanden na het nemen van het raadsbesluit verwacht kan worden wettelijk niet meer zal mogen worden begraven op het oud e kerkhof. ALLE BEGRAVINGEN OP „BOSCHHUIZEN" Sinds met ingang van 1 november vorig jaar de nieuwe algemene begraafplaats aan de Spurkterdijk (Boschhuizen) in gebruik werd genomen, geldt de bepaling, dat geen nieuwe begravingen in z.g. algemene graven meer mogen worden gedaan. Zodra nu de goedkeuring is verkregen op het raadsbesluit tot overname van eigendom, beheer en onderhoud van de oude begraafplaats, (op welke datum de geslotenverklaring van kracht wordt), zullen ook geen begravingen rond de kerk meer mogen geschieden in gra ven, waarop men het recht van „eigen graf" kan laten gelden. Volgens de wettelijke voorschriften houdt n.l. dit recht op eigen graf in ieder geval op te bestaan, zodra het verbod om op de oude begraafplaats te begraven in werking treedt. Overigens worden deze eigen graven op een gesloten begraafplaats, voor zover in hun onderhoud goed wordt voorzien, onaangeroerd ge laten. Uiteraard zal dezê'oücfe begraafplaats wèl geopend blijven voor degenen die graven van overleden familieleden of kennissen willen bezoeken. BESTAANDE RECHTEN Zoals reeds eerder en bij her haling is meegedeeld, kunnen op de nieuwe algemene begraafplaats bestaande rechten worden geconti nueerd, waarbij de stoffelijke resten van degenen, die rond de kerk zijn begraven, kosteloos naar „Boschhui zen" zullen worden overgebracht. Intussen heeft een aantal nabe staanden er mee ingestemd, dat de op het oude kerkhof begraven over leden familieleden naar „Boschhui zen" mogen worden overgebracht. Het ligt in de bedoeling in het voor jaar met de overbrenging te begin nen. Dit betreft momenteel reeds 130 overledenen- Nabestaanden. die alsnog toestem ming willen geven tot hec overbren gen van een graf, kunnen zich in ver binding stellen met de afdeling III-D van de gemeentesecretarie (Leunse- weg 2a). Bestaande rechten kunnen op twee manieren op de niuwe begraafplaats worden gecontinueerd. In de eerste plaats kan het stoffe lijk overschot worden herbegraven in een graf op de begraafplaats „Bosch huizen", in het gedeelte, dat thans voor begravingen wordt gebruikt. In dat geval zal men indien men een steen wenst gebruik moeten maken van de uniforme graftekens, welke daar verplicht zijn gesteld. Wil men tevens het op de oude be graafplaats aanwezige grafmonument op „Boschhuiizen" plaatsen, dan kan herbegraving en eventueel het plaat sen van het bestaande monument plaatsvinden op een apart gedeelte, dat als „nieuwe oude begraafplaats' wordt ingericht. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen, dat terdege rekening wordt gehou den met de wensen van de nabe staanden en dat zonder toestem ming van hen geen enkel graf zal worden overgebracht. Het gemeentebestuur verwacht daarentegen wel alle begrip en mede werking van de nabestaanden omdat de sluiting van het kerkhof rond de Petrus' Bandenkerk noodzakelijk is wegens gebrek aan begraafruimte en, in verband met het feit, dat in het ELK KOSTUUM [ELKE KOLBERT ELKE PANTALON fELKE REGENJAS ?ELKE WINTERJAS f 138,00 f 68,00 f 35,00 f 68,00 f 98,00 f^HEREN PULLS LANGE EN KORTE MOUW f 23,00 OVERHEMDEN en WEEKENDERS f 12,50 II f 2 0 °/o KORTING OP TUNIEKPAKKEN ér 1 0 KORTING OP MANTELS, JAPONNEN, DEUX PIECES e.d. ALLE TEXTIELRESTANTEN 20% 2 PERS. LAKENS Treffer 180-260 2 stuks f 25,00 LANGSTRAAT6 61 VENRAY kader van het Centrumplan op de plaats van het huidige kerkhof een groengebied zal worden gerealiseerd. Zoals bekend ligt het in de bedoe ling, zodra een aantal graven is ont ruimd, op de vrijgekomen ruimte een groenvoorziening aan te leggen. GANG VAN ZAKEN Na de formele sluiting zal in geval van overlijden van een rechtsheb- bende op een graf op het oude kerk hof de volgende procedure worden gevolgd. In geval van overlijden van een tweede rechthebbende van een graf veelal de man of de vrouw van de eerste begravene kan men tijdens het leven (of na het overlijden de nabestaande(n)) toestemming geven tot het herbegraven van de eerst-overledene op „Boschhuizen". Wil men het graf sieren met de steen of het monument, afkomstig van het oude kerkhof, dan kan eventueel her begraving plaatsvinden op het „nieu we oude kerkhof" van „Boschhuiizen". Wenst men geen gebruik te maken van de oude steen of het monument, dan kunnen beide stoffelijke over schotten worden bijgezet op het in gebruik zijnde begraaf gedeelte van „Boschhuizen", waartnj men dan ver plicht is de uniforme 9teen te gebrui ken. mits men een steen wenst. Aan het overbrengen van een stof felijk overschot van de oude naar de nieuwe begraafplaats zijn thans geen kosten verbonden. Het is in dit sta dium echter nog een open vraag of ook in de toekomst het herbegraven kosteloos kan blijven geschieden. Met alle begripen voor de senti menten, welke een belangrijke rol spelen by het sluiten van een be staand kerkhof en het in gebruik nemen van een nieuwe begraaf plaats, zal het gemeentebestuur al les in het werk stellen het over brengen van graven zo piëteitvol mogelyk te laten verlopen- Te allen tijde kan men inlichtingen krijgen te rgemeentesecretarie afd. III-D (Leunseweg 2a), kamer 24. HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van: P. Botden, Twistweg 2, Vrede- peel, om vergunning tot het oprich ten, in werkling brengen en in wer king houden van een veehouderij waar mest en meststoffen worden bewaard en propaan wordt gebruikt. Adres inrichting: Twistweg 2, Vre- depeel, kadastraal gemeente Venray sectie K nrs. 114 en 116. Maatschap Camps, Wanssumse- weg 6, Oostrum om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een champig nonkwekerij, Adres Wanssumseweg 6, Oostrum. kadastraal gemeente Venray, sectie E nr. 2777. Girvil N.V., Witte Vennenweg 1, Oostrum om vergunning tot het uit- beriden van een tapijtenfabriek met een inrichting voor het opslaan en afleveren van motorbrandstoffen en propaangas. Adres inrichting: Witte Vennenweg 1, Oostrum, kadastraal gemeente Venray, sectie E nrs. 1060, 2253 en 2254. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking in brengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt- De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op woensdag 2 februari 1972 om 15.00 uur in het gemeentehuis, Grotestraat 1. Beroep tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door: een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachitgde op de bovenbe doelde zititing is verschenen; b. een andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft inge bracht. Venray, 14 januari 1972. Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, De burgemeester, Drs. F. G. L. L. SCHOLS De secretaris, A- L. G. JANSSEN, loco-secr. Komende donderdag komen mu ziekliefhebbers in de schouwburg aan hun trekken als het Limburgs Sym phonic Orkest naar Venray komt, ditmaal onder gast-direotie van Hu- bert Soudant en met de pianosoliste Mar ja Bon. De 35-jarige Soudant zal de mu ziekliefhebbers bekend zijn van radio en t.v., zoals dat heet Want hij is meermalen opgetreden als dirigent bij de N.O.S.-orkesten, waar hij trou wens ook zijn loopbaan begonnen is. Een loopbaan, die tot besluit vorig jaar de overwinning bracht op het internationale dirigentenconcours in Frankrijk- De heer Soudant, die gast-dirigent is bij praktisch alle grote Nederland se orkesten, komt nu naar Venray met het Limburgs Symphonie Or kest, met welk orke9t hij in 1969 op een openbaar concert zijn einddiplo ma behaalde. Hij zal o.m. in Venray brengen de Couperin-variaties van H. Andries sen en de Vierde Symfonie in G. op. 88 van Dvorak. Marja Bon, de bekende concert pianiste, die reeds menige internatio nale erkenning wist te verwerven, speelt met het orkest het vierde pianoconcert in G. op. 58 van Van Beethoven. ZONDAGOCHTENDCONCERT A.s. zondag om 11.30 uur is er weer een zondagochtendconcert, dat ver zorgd zal worden door de fanfare uit Wans sum en het gemengd koor uit Wanssum. Het programma van deze ochtend is als volgt: Fanfare: Militair Escort - Bennet Trumpet Volontair - Purcel In rechte baan - Wiechen Jamaica Folks Suite - Walten Granada-V Lara Holiday in Spain - Kelly Gemlengd koor: Madonna Mia Cara - Olando di Lasso Gloria sei dir gesungen - Bach Du Hirte Israels - Bortni Janski 't Slavenkoor - Verdi Swlnglo, The Engels - negro spirit. Nico v- d. Kronenberg Koor met Koperensemble: Schaffers Sonitagslied - Uhland Ambiosiansocher Lobgesang - Gelhardt Halleluja - v. d. Kronenberg Waarom - uit Hair Waarheen (Mieke Telkamp) Gloria Alleluja De laatste drie bewerkt door v. d. Kroonenberg. voor al uw van den munclihof n.v. Ook de trimmers zijn het jaar 1972 ingelopen. Na de drukke feestdagen kwam iedereen weer met goede voor nemens. De trim-aniimo bij de regel matige komers was niet te onder schatten. Was het goede voornemen om te gaan trimmen bij u nog niest opgeko men, treur niet. u bent nog niet te laat! Dagelijks kunt U zich nog aanmel den bij: Cor Veldpaus, Wilhelmina- straat 20, Venray, tel. 04780-1506 en bij Lambert Manders, Hoenderstraat, Venray. Ook zondags om 9 uur op het par keerterrein van Venrays zwembad kunt u nog nieuw trimlid worden-

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1