herenkonfectie G0MMANS 30% KORTING Zeskamp- notities Jeugdraad vergaderde gemeentelijke notities en mededelingen 10 pci. KORTING OP TEXTIEL Leenenj WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Ruimere premiemogelijkheden bij de bouw van woningen in Venray-centrurn Voetbalprominenten naar Merselo H H Zakenlieden VAN ERP VRIJDAG 7 JANUARI 1972 No. 1 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG [E2 VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) s Men heeft even staan te dubben of men donderdag j.l. de vlag op het gemeentehuis uit zou steken. Want even voordat het nieuwe jaar zou worden ingeluid, kreeg men daar de boodschap dat de gemeente Venray, voor wat zijn centrum betreft, ingedeeld was in gemeenteklasse 1 voor de premieregeling. Daarmede is Venray-centrum de zesde gemeente gewor den in Limburg, die met Hcensbroek, Brunssum, Maastricht, Heerlen en Venlo in deze klas staat ingedeeld. Met ingang van 1 januari 1972 zijn de premiemogelijkheden voor huur- en eigen woningen, welke worden gebouwd in Venray-centrum waaronder ook begrepen de direkt aansluitende bestemmingsplannen zoals o.a. Vel- tum, Vlakwater en Brukske, aanmerkelijk verruimd. Niet alleen zijn zoals ieder jaar de premiebedragen aangepasit aan de stijging der bouwkosten, maar bovendien is Venray-centrum voor de toepassing van de betreffende premieregelingen in gemeente-klasse I ge plaatst. (Voorheen gemeente-klasse II). EIGEN BOUW Welke invloed die wijzigingen bij de bouw van eigen woningen op de premiebedragen hebben blijkt wel uit onderstaande tabel. Ter verduidelijking zij opgemerkt, dat het premiebedrag wordt afge stemd op de grootte van de woning uitgedrukt in verblijfseenheden (v.e.) en de stichtingskosten. Aangezien in Venray in doorsnee wonin gen gebouwd worden tussen de 5 en 6 eenheden hebben we die hieronder vermeld. Stichtingskosten Premie in 1971 Premie in 1972 Premie in 1972 in Venray-kerkdorpen - in Venray-centrum 45.000 45.000,— 50.000 50.000 55.000,— 55.000,— 60.000,— 60.000,— 64.000 64.000,— 70.000,— 70.000 73.000 73.000 76.000,— 2764 2969,— 2444,— 2860,— 1705 2353,— 968— 1616 1026,— 3004,- 3179,- 3004,- 3179- 2822,- 3125,- 2201,- 2687,- 1580,- 2066,- 1134,- 3260- 3449,- 3260,- 3449,- 3260,- 3449,- 2923,- 3267,- 2302,- 2801,- 1370- 1870,- 905,- 1404,- V.E. 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 Vermelde premiebedragen gelden als bijdrage voor het l9te jaar. De bijdrage wordt ieder jaar met 10%, doch minimaal 250,verminderd. Voor de hogere premies zoals die op grond van de nieuwe premie regeling voortaan gelden kunnen in aanmerking -komen, degenen die na 1 januari 1972 met de bouw van de woning zijn gestart dan wel zullen starten. Degenen die reedis in het bezit zijn van een premiöbesohikking, maar na 1 januari 1972 met de bouw zijn gestart of zullen starten, diienen te zijner tijd op het gereedmeldingsformulier de datum van aanvang bouw te ver melden, waarna de Minister een gewijzigde premiebeschikking zal af geven. Nadere inlichtingen zijn tijdens de kantooruren (9 tot 12 uur) verkrijgbaar op de afdelingen III-A (technische kant) en D (premieregeling) ter secre tarie dezer gemeente, pand Leunseweg 2a, kamers 19 en 24. HUURWONINGEN Ook voor nieuwe huurwoningen die in Brukske gebouwd gaan worden, heeft deze premieregeling en het „v.erhuizen naar de eerste klas" voor delen met ziich gebracht. De woningvereniging stelt dat in Brukske alleen al de huren ongeveer 35,per maand minder zullen moeten kosten dan in 1971 was begroot. Een behoorlijike meevaller dus en reden om de vlag uit te steken. Vooral Venray centrum profiteert hierdoor niet laleen van de toch al gunstige veranderingen van jaarlijkse bijdragenregeiing, maar heeft nog extra de overgang van tweede naar eerste klas. Hiervoor in is het afgelopen jaar hard gevochten van de kant van Venrays gemeentebestuur. Men heeft het Ministerie van Volkshuisvesting er van kunnen overtuigen dat Venray een van de snelst groeiende plaatsen van Limburg is, waarin de grondprijzen en andere kosten echter ook dusdanig opgelopen zijn, dat ze ongeveer gelijk liggen met zgn. eersteklas gemeen ten. Dat is dan uiteindelijk voor de minister de reden geweest om als een van de weinigen in Limburg Venray voor wat betreft zijn centrum in de eerste klas te „zetten". Wat dat betekent dachten we aan de hand van boven geplaatste tabel duidelijk te maken. Op woensdag 12 januari 1972 orga niseert S.V. Merselo een forum avond. Als forumleden zijn personen aangezocht die een bekende naam hebben in het Nederlandse voetbal. Zo zal als forumleider optreden de heer Chr. Claassen uit Melderslo, tot voor kort kringvoorzitter van de kring Horst van de KNVB afd. Lim burg. Verder was hij bestuurslid van de afdeling Limburg, waar hij als taak had het organiseren van cursus sen en opleidingen. Verdere medewerking is verzekerd van de heer Th. Boosten uit Hoens- broek, scheidsrechter in de eredivisie van het betaald voetbal. De heer Roel Wiersma vertegenwoordigt de oude garde. Als oud-international en voor zitter van de Vereniging van Con tractspelers zal hij in het forum zit ting hebben. Uit het hedendaagse voetbal komen naar Merselo de heer J. v. d. Ven en Pater Kemper, beide van eredivisie club PSV uit Eindhoven. Eerstge noemde is daar in diensit als masseur verzorger en Peter Kemper is kon- trakt-speler en komt regelmatig uit in het eerste elftal van PSV. Na een zeer korte inleiding zullen deze personen trachten alle vragen gesteld door de aanwezigen te beant woorden. Deze avond vangt om 20.00 uur aan in zaal Arts te Merselo en is toegan kelijk voor iedereen boven de 16 jaar. Ook dames zijn welkom. Om enigszins de kosten te dekken van deze avond bedraagt de entree 1 Er worden veel voetballiefhebbers uit deze omgeving in Merselo ver wacht. Verdere inlichtingen zijn eventueel nog te verkrijgen bij de penning meester van SV Merselo, dhr. H. van Hoof, Merselo, tel. 04786-278. Bent U ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan geniet U bij Radio - T.V. VAN ERP gro tere korting dan bij de zogenaamde groothandel, en vergeet niet de VAN ERP SUPER-SERVICE Radio Elektra Koelkasten Televisie Wasautomaten Bandrecorders Bolwaterstr. 15-21, VENLO Detail en gros Putstr. 34-36, SITTARD BRIGADIER P. L. VAN HOUT BEVORDERD TOT ADJUDANT Op de laatste dag van het oude jaar werd de heer P. L. van Hout, brigadier van de Venrayse gemeente politie, bevorderd tot adjudant. De bevordering werd hem meegedeeld tijdens een informele bijeenkomst in de B. en W. kamer met de burge meester als hoofd van de politie en de korpsleiding. Adjudant van Hout is sinds 31 mei 1938 in dienst van de politie, aan vankelijk als marechaussee, later vanaf 1 januari 1946 bij de Rijkspoli- Op 15 september 1963 kwam de heer van Hout naar de geméen'te Ven ray als rayoncommandant te Oos trum.' Vervolgens werd hij tweede opperwachtmeester van de groep Venray van de Rijkspolitie. Toen de gemeente Venray op 1 ja nuari 1970 gemeentepolitie kreeg, stapte de heer van Hout over van rijks- naar gemeentepolitie in de funktie van brigadier. OPHALEN VAN GROF VUIL Op maandag 10, woensdag 12 en vrijdag 14 januari wordt in de ge meente Venray grof vuil opgehaald. meststoffen worden bewaard. Adres inrichting: Kleindorp 1, Merselo, ka dastraal gemeente Venray sectie B nr. 3931. A. Fleuiikems, LoVinckplein la, Yssdlsteyn om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een schilder werkplaats. Adres inrichting: Lo- vinckplein la, Yssel9teyn, kadastraal gemeente Venray sectie H nr. 1978. W. H. Philipsen, Ringweg 12, Ysselsteyn om vergunning tot het op richten, in werking brengen en in werking houden van een varkens houderij waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting Ringweg 12, Ysselsteyn, kadastraal gemeente Venray sectie H nr. 1865. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking in brengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare ziting te houden op woensdag 26 januari 1972 om 15.00 uur in het gemeentehuis, Grotestraat 1. Beroep tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld Op maandag 10 januari wordt be gonnen met het ophalen van het gro ve vuil in de kerkdorpen. <erdi v. a. "een Inwoner van In Venray-kom wordt het igrov^. vuil opgehaald op woensdag 12 janu ari in de wijken waar de vuilniswa gen normaal op dinsdag en woens dag de vuilniszakken ophaalt. b. Daar waar de zakken op donder dag en vrijdag werden opgehaald, komt de wagen voor het grof vuil op vrijdag 14 januari. HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van: Handboogschutterij „Ons Genoe gen", Kerkweg 3, Ysselsteyn om ver gunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een handboogschietbaan. Adres in richting Puttenweg 2a, Ysselsteyn, kadastraal gemeente Venray sectie H nr. 2631. W. G. M. van Dijek, Kleindorp 1, Merselo om vergunning tot het op richten, in werking brengen en in werking houden van een varkensfok kerij en -mesterij waar mest en een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbe doelde zitting is versohenen; een andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft inge bracht. Venray, 7 januari 1972 Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, Drs. F. G. L. L. SCHOLS, burgemeester A. L. G. JANSSEN, loco^secr. Zondag 9 januari NIE TUUS AETE Restaurant Vlakwater, geft dan mitte Piëlhaas enne KNIENTJES- AOVEND, waarop 't gezellig is en knientjes geserveerd werre. Kaarte hiervur te kriege bej 't Restaurant en bej leje van de Raod van XI. NIE WACHTE (wegens specialisatie in dameskleding) op KOSTUUMS KOLBERTS PANTALONS REGENJASSEN WINTERJASSEN PULLS EN TRUIEN LANGSTRAAT 61 - VENRAY STILTE Het is stil aan het Venrayse Zes kampfront. Het ic de 9Ülte, vooraf gaande aan de storm, die op 29 janu ari a.s. los breekt in de Groningse Martinihal. Maar binnen het kamp van de ploeg is het bepaald NIET stil. Er wordt gestaag getraind op conditie en uithoudingsvermogen om sitraks zo goed mogelijk voor de dag te ko men. Het wachten is op de spelonder- delen voor het komende zeskampge- beuren. Vol verwachting kloppen de zeskampharten om straks met groot enthousiasme te gaan stoeien met de opgaven, die de N.C.R.V.-zeskamp- plannenmakers voor hen in petto heb ben. BESLISSINGSWEDSTRIJD Zaterdag komt een. einde aan de spanning waarin de Zeskampploegen van Bladel en Zelhem sinds het Leid- se spektakel verkeren. Het is onge zellige spanning omdat voor een van de ploegen het einde van deelname aan de Zeskamp-Olympiade nadert. De afgelopen maand is door beide ploegen terdege benut om intensief te trainen want zowel Bladel als Zel hem wil koste wat kost in de tweede ronde meespelen. Zaterdagmorgen om 10 uur wordt in Zelhem op de markt gespeeld en 's middags om half drie vindt in Bla del het tweede deel van de beslis singswedstrijd plaats. NAAR BLADEL Door het Zeskamp-eonvté Bladel is een programma opgesteld waarvoor een delegatie van de Venrayse Zes- kampiorganisatie is uitgenodigd. Om half twee worden daar de ge nodigden ontvangen. Onder hen be vindt zich burgemeester Schols. Na de ontvangst trekt men met muziek naar de markt waar de spelen zullen worden gehouden. Tussen half drie en half vier wordt de beslissings wedstrijd (tweede deel) gespeeld. Om 15.50 uur wordt ten gemeente huize van Bladel een receptie gehou den van de zeskampploegen van Zel hem en Bladel, de officials van de NCRV en de genodigden van de di verse gemeenten. Na een koud buffet wordt deze spannende dag afgesloten met een openbare feestavond. PROGRAMMA In de beslissing wedstrijd zullen de volgende programma-onderdelen worden afgewerkt: a. een autoduwwedstrijd; b. een slangenwedstrijd met ballen; c. een skiloopwedstrijd. De Venrayse delegatie vertrekt za terdag om 13 uur vanaf het gemeen tehuis. KAARTVERKOOP GRONINGEN A.s. zaterdag start de kaartverkoop voor de uitzending vanuit de Martini hal in Groningen. De verkoop begint om 18.00 uur bij sigarenmagazijn C. Jansen, Markt, sigarenmagazijn Jans sen, Patersstraat en in Prinsenhof, Wilhelminastraat. In het Cultureel Centrum kwamen de afgevaardigden van de gemeente lijke jeugdraad bijeen onder voor zitterschap van de heer Chr. Terbeek. Nadat de voorzitter de gebruikelijke begroetingsrede had uitgesproken en de beste wensen voor 1972, vroeg hij de leden zich met de werkgroepen en de plaatselijke verenigingen in posi tieve zin in te zetten voor de jeugd in zijn totaliteit om het maximaal mogelijke te bereiken. Verder bleek udt zijn woorden dat het vrijwel zeker is dat Leunen ein delijk een plaatselijke jeugdcommis sie zal krijgen en dat Oostrum bezig is aan een nieuwe opzet en structuur van de plaatselijke jeugdcommissie. TERUGBLIK De voorzitter wierp een terugblik op het afgelopen jaar dat door hem een roerig jaar werd genoemd, maar waarin desondanks veel tot stand is gekomen. Het begon al met het be danken van de heer Hijl na de janu arivergadering, waarna maanden lang een voorzitterloze periode begon welke uitstekend door de heer Ver ham werd opgevangen. Moeilijkheden waren er verder door communicatie stoornissen, waardoor mede subsidie verordening een moeilijke start kreeg. Maar alles is ten goede gekeerd. De jeugdraad kreeg een nieuwe voorzitter, de subsidieverordening kwam van de grond met alle mogelij ke startmoeilijkheden, maar ook werd de laatste hand gelegd aan de statuten van de jeugdraad, zodat nu alle factoren er zijn voor goed sa menspel en overleg met het gemeen tebestuur, met de afdeling jeugd- en sportzaken van de gemeente en met de raadscommissie jeugd en sport. Al zijn er nóg jeugdverenigingen, welke geen subsidie hebben aangevraagd, andere jeugdverenigingen hebben reeds subsidie volgens de nieuwe ver ordening ontvangen. Men is met deze uitkering meer dan tevreden, omdat de uitkeringsbedragen hoger zijn dan in het verleden. Ysselsteyn is nog steeds wachtende op de financieringsmogelijkheden van de tuinbouwloods (deze is nu wel verhuurd, maar is bestemd voor de jeugd) maar met de heer Teunissen van het R.J.C. zal getracht worden die mogelijkheden te benutten welke de Rijksoverheid geeft, maar de jeugdorganisaties moeten zich goed realiseren dat de gemeentelijke over heid geen financieringsinstelling is. De financierng zal door de betrokken jeugdorgansaties en stichtingen zelf moeten worden gedaan. AKTIVITEITEN Bij de behandeling der verschillen de aktivitelten werd weer eens dui delijk dat Ysselsteyn de financiering voor de inrichting van de tuinbouw loods als jeugdhuis nog steeds niet rond heeft. Het Regionaal Jeugdcentrum zal nog eens onderzoeken, waar het nu feitelijk „scheef' zit. „Scheef" zit in feite ook dat de jeugdraad, die moet spreken namens alle Venrayse jeugdverenigingen, zo wel van kom als van kerkdorpen, dit dikwijls niet kan omdat verschillen de plaatselijke commissies verstek laten gaan op de vergaderingen en men dus niet op de hoogte is van be paalde en elkanders problemen. Daar om moet niet alleen een betere op komst bevorderd worden naar de nu voortaan op de eerste maandag van de maand te houden jeugdraadsver gaderingen, doch moet ook de jeugd raad uitgenodigd worden op de ver gaderingen van de lokale commissies. De heer Theunissen van het Regio naal Jeugdcentrum onderschreef de ze aansporing van de voorzitter, te meer waar de opvang van de jeugd in een goede vrijetijdsbesteding een probleem is dat voortdurend de aan dacht zal moeten hebben. Om tot een zo groot mogelijk kon- takt te komen, zullen de vergaderin gen gehouden worden in alle kerk dorpen. Maandag 7 februari is de volgende bijeenkomst op de Smakt. Tevens kwam nog eens de aanspo ring om de enquêteformulieren die nodig zijn om te komen tot een goede inventarisatie van het jeugdwerk in Venray in te vullen en terug te stu ren. Op dit moment heeft het Regio naal Jeugdcentrum, wat die inventa risatie moet maken van de 80 toege zonden formulieren er slechts 4 re tour. Ook wethouder Loonen vond het spijtig dat nog te veel plaatselijke commissies verstek laten gaan op de vergaderingen van de jeugdraad. Een onderzoek naar het waarom en hoe men het vergaderingbezoek kan en tameren leek ook hem dienstig. Hg verzekerde dat het gemeente bestuur al het hare ^al doen om de jeugd te helpen, maar daartoe zal nodig zgn dat ook de jeugd zelf initiatieven neemt en een eigen in breng heeft. Men krggt beslist niet alles cadeau en op een bordje voor geschoteld. KLACHTEN Bij de rondvraag werd opgemerkt dat de jeugdkollektes nog altijd door gaan, ondanks het feit dat men een nieuwe subsidieverordening heeft. Men noemde het uit de tijd dat de jeugd moet koliekteren om jeugdor ganisaties in stand te houden. Een en ander zal nader onderzocht wor den.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1