Jeugdraad met zorgen Zangertjes van St. Frans gtbx. ran öoojren's p erien Schitterende successen van de Peuter speelzalen l KENMORE SHIRTS Thomassen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Elektro Jacobs Zomer, pantalons grote perzische tapijtenshow Waterschap VRIJDAG 18 JUNI 1971 No. 24 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 et per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR f 5.— (buiten Venray 5.50) De gemeentelijke jeugdraad tobt met het gebrek aan een repre sentatieve voorzitter. Dat was ook weer duidelijk te merken in de maandag gehouden vergadering, ditmaal in het Cultureel Centrum die eindeloos lang duurde, maar waar weinig spijkers met koppen geslagen werden. Toch kwamen op deze vergadering wel belangrijke punten aan de orde. SUBSIDIEVERORDENING VOOR DE JEUGD Zo lag er het verzoek van de ge meente om richtlijnen aan te geven hoe men het beste de jeugdvereni gingen op de hoogte kan stellen van de nieuwe subsidieverordening voor de jeugd. Daartoe zijn reeds stan daard-aanvraagformulieren met toe lichting klaar, maar men Wil ieder een aan zijn trekken laten komen en helpen. De vraag was hoeBr is hierover vrij uitvoerig gepraat, maar uiteindelijk kwam uit de bus dat via de lokale jeugdcommissies de genoemde aanvraag-formulieren doorgestuurd zullen worden naar de plaatselijke jeugdverenigingen, die dan eens moeten zien of ze de ge vraagde gegevens kunnen produce ren. Hier en daar zal zulks nog wel moeilijkheden met zich brengen om dat deze subsiid'ie-verordeniing een goede boekhouding vraagt en dat is iets waar niet alle jeugdverenigingen in uitblinken. Mochten er moeilijk heden rijzen dan zullen een soort kontakt-bij eenkomsten georgani seerd worden, waarop vakmensen de nodige voorlichting geven. Aangezien een en ander uiterlijk 1 september bij de gemeente moet zijn en de vakanties voor de deur staan, is haast geboden. REGLEMENT Een tweede belangrijk punt was het reglement voor de Gemeentelijke Jeugdraad. Daarvoor zijn intussen al twee ontwerpen diepgaand door de vergadering besproken, maar nu had Venrays gemeentebestuur ook eens inzage gevraagd. „Het gemeen tebestuur zal in de toekomst waar schijnlijk steeds nauwer met de jeugdraad moeten samenwerken en wil dus weten met wie ze praat zo verduidelijkte wethouder Loonen, die met de raadscommissie voor jeugd- en sportzaken deze vergade ring ook bezochtEn uit de ge meentelijke opmerkingen bleek wel, dat er nog heel wat vragen door het reglement onopgelost bleven, wat voor de vergadering dan maar weer aanleiding was om voor de derde maal een nieuwe reglement op te stellenAlle goede dingen dn drieën. NIEUWE BESTUURSLEDEN De vergadering koos als nieuwe bestuursleden Mevr. Hoogeveen, die in de Haagse jeugdraad meegewerkt had en belangstelling had voor hét secretariaat. Bovendien koos ze de heer van Ham uit Ysselsteyn als ver tegenwoordiger van de kerkdorpen in het dagelijks bestuur. Maar zelfs de meest hardnekkige KLEUREN TELEVISIES 56 cm voor TELEVISIES 61 cm voor 1575,— 475,— BANDRECORDERS en PLATENSPELERS met 25% korting WASAUTOMATEN reeds" voor 395, KOELKASTEN met groot diepvries vak voor 195, DIEPVRIESKISTEN met kortingen van 20-25% Verder: stofzuigers, scheerapparaten, hoogte- zonnen, strijkijzers enz. KORTINGEN vanaf 20% Volledige garantie Eigen service Iedere vrijdagavond vanaf 6-9 uur demonstratie van het hele programma. SCHOOLSTRAAT 3 VENRAY TEL. 2329 Kwartelenmarkt 7 Venlo Kloosterstraat 37 Blerick pogingen om ook een voorzitter te kiezen bleven vruchteloos. Mogelijke kandidaten gaven niet-thuis. Zo wil de de heer Huggers er niet aan, om dat hij geen tijd had, drs. den Brok kon het voorzitterschap van de jeugdraad en het raadslidmaatschap principieel niet verenigingen en de heer van Lokven gaat binnen afzien bare tijd Venray verlaten. De heer Hijl tenslotte zat nog steeds met de erfenis van de voorbije jaren te worstelen. En zo bleef ook deze ver gadering de Jeugdraad zonder voor zitter, hoewel men die dringend no dig heeft om dë zo broodnodige kon takten met de jeugdverenigingen en de jaarlijkse commissies te onder houden en van de andere kant een goed kontakt met de gemeente te on derhouden. Men zal weer eens gaan zoeken, waarbij men het zelf toch wel vreemd vond dat de gezamen lijke jeugdverenigingen in Venray niemand bereid zouden Jcunnen vin den om als voorzitter van de jeugd raad te fungeren PLAATSELIJKE COMMISSIES kon weer een hele rits aktiviteiten opnoemen. Zo wees Venray-kom op het komende kindervakantiewerk en de mogelijkheden voor studerende jongeren via het arbeidsbureau aan vakantiewerk te komen. In Ysselsteyn is iedere laatste dins dag van de maand de jeugd bijeen. Daar gaat men o.m. zaterdag iets zelf organiseren nu het gemeen schapshuis door gebrek aan finan ciën verstek laat gaan. Er is daar ook gelegenheid tot tafeltennis, al leen zit men met oude tafels. In Heide is een goede samenwer king gekomen tussen jeugd en de commissie die de oude kerk beheert en voor verschillende groepen zijn er zaterdags en zondags de nodige aktiviteiten BELEID IN GEDING In Leunen is men praktisch klaar met een rapport over het zgn. open jeugdwerk. Maar alles is weer in de lucht komen hangen, want nu staande de vergadering bleek dat de boerderij, waar het jeugdwerk in Leunen mee staat of valt, niet meer of slechts voor korte tijd beschikbaar is. Daar werd men op een gegeven moment zelfs goed nijdig over, want die boerderij is toegezegd, men gaat plannen maken, overleg plegen, .rap porten openstellen en als dan al het werk gedaan is, bij kt de boerderij niet meer beschikbaar. Men vergeleek dit met de oude landbouwschool, die ook toegezegd is, maar waar na 2 jaren uitein delijk niets van terecht is gekomen. Men vroeg duidelijke uitspraken van het gemeentebestuur in deze, opdat men niet veel tijd voor niets zit te verknoeien Het betoog van wethouder Loonen dat men die boerderij nodig heeft om een bestemmingsplan in Leunen op vrij korte termijn te kunnen ver wezenlijken, deed naar het inzicht van de vergadering niets af aan het feti dat men dan verkeerde voorlich ting heeft gegeven. Bovendien vroeg men zich af of hét nu altijd nodig is dat in bestem mingsplannen alles tegen de grond moet. Men wees op Oss en andere plaatsen, waar een oude boerderij juist in een bestemmingsplan is op genomen om te dienen als ontmoe- tings- of jeugdcentrum. Dat kost dan de stedebouwkundige misschien iets meer moeite, maar men heeft dan im een nieuwe buurt meteen al een tref punt, dat juist in een nieuwe buurt zo belangrijk is. Men vroeg het ge meentebestuur ook daaraan eens te willen denken VREEMDE KANDIDATEN Ook vond men dat de gemeente raad maar heel vreemd is omge sprongen met de kandidaten, die de jeugdraad als deskundigen opgegeven had voor de raadscommissies jeugd- en sportzaken. Hoewel die reeds op 17 januari j.l. waren ingediend, kwa men ze bij de officiële kandidaat stelling er niet aan te pas. Drs. Den Brok mocht dan wel zeg gen, dat hij het met de gang van zaken lang niet eens was, maar hij deed niet uit de doeken waarom de raadscommissie jeugd- en sportzaken, waarvan hij zelf lid is, geen van de kandidaten op de officiële voor dracht heeft geplaatst. Men vroeg zich af waarom men praat over erkenning en samenwer king met de jeugdraad, terwijl men van de andere kant deskundigen uit de jeugdraad gesteld, geen kans geeft voor de officiële raadscommissie? Wethouder Loonen probeerde dui delijk te maken dat een en ander op de meest democratische wijze gedaan was, doch de vergadering, althans een deel daarvan, had daar kenne lijk een heel andere mening over. VAN ALLERLEI De 300,die over zijn van het jeugdonderzoek in Venray worden gestort in een jeugdwerkfonds, waar mee nieuw op te richten vormen van jeugdwerk de beginkosten kunnen financieren. Gepoogd zal worden te komen tot nieuw adressen-materiaal van de jeugdverenigingen. Deze wisselen nogal eens en men wil bij-blij ven. De jeugdraad had geen kontakten met Intercity. Of men ze wel betrek ken wil bij de nieuwe opzet, wacht men nu rustig af. De volgende jeugdraad vergadering is op 6 september a.s. .in Oirlo, dat evenmin als Oostrum op deze verga dering present was Zondag zijn de Zangertjes van St. Frans o.l.v. dhr. W. Buys en dhr. J. v. d. Tillaart wederom naar het jaarlijks Internationaal Zangconcours geweest in de „Ruwenberg" fe St. Michiels-Geistel. Opnieuw hebben ze daar jury en toehoorders geboeid door hun zang en ze mochten dan ook weer de eerste prijs behalen in de ere-afdeling kinderkoren. Uit de jury-rapporten van de he ren Karei Mengelberg, Antoon Kre- lage en prof. dr. de Jong noteren wij hier enkele „volzinnen" die o.i. meer zeggen dan een ellenlang verslag van dit concours: Evenals de vorige keer kwaamt ge ons verrassen. Dit is nu eens een mooi koor, zeer geschikt voor motetzang. Bekwaam dirigent. Bewonderenswaardig, alles. dat zegt Zeer artistieke hoogstaande ver tolking. De uit te voeren werken waren „Regina Coeli" van G. Archinger en ,Rondendans" in de bewerking van H. Stirategier. Per uitgevoerd werk werd op 7 punten gejureerd zodat men in totaal met allemaal tienlen) 210 punten kon behalen. De Zanger tjes van St. Frans speelden het klaar om voor het eerste nummer 184 en voor het tweede nummer 190V2 pnt. te behalen wat neer komt op ruim 8 en 9. Deze schitterende prestatie le verde een wisselbeker op voor het hoogste aantal punten van het con cours, een beker voor het hoogste aantal punten in de afdeling en een lauwertak als lof der jury. In totaal namen 19 koren aan dit concours deel. Begrijpelijkerwijze was de thuis komst van de zingende jeugd in een feestelijke stemming. Burgemeester Schols en de parochiegeestelijkheid van de Paterskerk gaven blijk van hun sympathie voor dit koor door h'en bij de thuiskomst hartelijk te feliciteren. Om de vele vrienden en sympathi santen van de Zangertjes van St. Frans in de gelegenheid te stellen hun gelukwensen aan te bieden, re- cipieert het bestuur morgen zater dag van 19.00 tot 20.30 uur in café Veerhuis. Henseniusstraat 13, Ven ray. UITVOERING IN DEN KERKDIJK De Zangertjes van hun kant willen de inwoners ook laten genieten van hun zang en houden daartoe vol gende week vrijdag een uitvoering in Den Kerkdijk van Huize Serva- tius. Aan deze uitvoering zullen hun medewerking verlenen het Venrays Mannenkoor en de Rithmische- en Komische-groep van St. Christoffel. Op deze uitvoering komen wij vol gende week nader terug. Uiteraard zit achter deze uitvoe ring een financiële bijbedoeling, want zoals wij reeds eerderberichtten, gaan de Zangertjes van St. Frans binnenkort naar SPANJE Deze grote reis voor 75 jeugdige knapen zal plaatshebben op dinsdag 29 juni a.s. In het verleden heeft dit koor al meer dergelijke grote reizen ondernomen, men herinnert zich on getwijfeld de reis naar Rome, naar Speciale aanbieding verkrijgbaar alle kleuren iMTMkfodlag k.nnedypleln 7 YMtny td.04780-3427 Loreto en naar Wurzburg. Dit jaar drukt op het koor echter een toch al een grote financiële zorg, vanwege de broodnodige vernieuwing der uni formen en de inrichting van hun „clubhuis"' aan de Kruisstraat. Dat men die zorgen poogt te verlichten door een uitvoering als bovenge noemd, verdient aller sympathie. De kosten van de reis en de ver blijfkosten onderweg zijn voor reke ning van de zangers (ouders) en het koor, terwijl 't verblijf in 't Spaanse Santiago della Compostellea (aan de noord-westkust) voor rekening komt van de Federaitione de Nationale Pueri Cantores Espagnoles. In Santiago d. C. geven de jongens 4 dagen concerten, maar er blijft on getwijfeld ruimschoots tijd over voor een heerlijke vakantie in deze mooie Spaanse provincie. Op de heenreis brengen de Zanger tjes van St. Frans ook nog een bezoek aan Parijs, daartoe uitgenodigd door de Petits Chanteurs a la Crois de Bois, die de Venrayse jongens per touringcar een excursie door Parijs laten maken, die zal worden beslo ten met een samenzang in de Parijse kathedraal de Notre Dame. In aansluiting op een artikel el ders in dit blad over peuterspeel zalen is nader bericht dat het bestuur van de Stichting Peuterspeelplaatsen Venray besloten heeft zo snel moge lijk na de zomervakantie te starten met twee peuterspeelzalen, waarvan een georiënteerd zal zijn op het cen trum, de ander op Veltum. Na een gesprek met een aantal ge- interesseerden uit Veltum is daar een werkgroep tot stand gekomen, die zal proberen de peuterspeelzaal Veltum in orde te krijgen voor de peuters van 24 jaar. Hierin hebben zitting dhr. J. Haegens, voorzitter; Mevr. S. Jonker, secretaresse; mevr. N. v. Jaarsveld, penningmeestersse, de dames van Lokven, A. Peters en mevr. G. Peeters en dhr. A. Kemme- lings. A.s. dinsdag 22 juni van 14.00 t.m. 21.00 uur in DE SCHOUWBURG TE VENRAY Voor de tiende maal 'in Venray met onze ennorme kollektie. ongelooflijk. 30-40 pet onder winkelwaarde Alle tapijten kunnen 1 jaar lang ingeruild worden tegen dezelfde geldwaarde. KLOOSTERSTRAAT 66 - BLERICK TEL. 04700-11087 De vergadering van de hoofd ingelanden (hoofdbestuur) van het waterschap Noord Limburg is vo rige week woensdag veelal over tech nische onderwerpen gegaan. Over privaat ^rechtelijke overeenkomsten, over overeenkomsten met gemeen ten in heit waterschap e.d. Voor de buitenwacht lijkt ons be langrijk dat de afrekening over 1970 een voordelig slot laat zien van 76.500,Dit in tegenstelling met de jaren 1968 en 1969 toen het te kort op de gewone dienst resp. 205.500,bedroeg en 65.000, Om deze tekorten te kunnen weg werken heeft men dankbaar gebruik gemaakt van een rijksuitkering, die thans ontvangen is en die voor 1969 en 1970 telkens 45.350,bedroegen. Voor 1970 hoopt men uit dat potje Modehuis Deze werkgroep gaat trachten de speelzaal voor Veltum organisato risch van de grond te krijgen, het „gebouw"' in te richten, de admini stratie op te zetten en bij te houden en de kontributiegelden te beheren. Op een later tijdstip zal het dage lijks beheer van deze speelzaal ge heel in handen worden gegeven van een defintief gevormde commissie, zij het onder verantwoordelijkheid van de stichting. Besloten is het bereik van de peu terspeelzaal dn Veltum als volgt af te bakenen: Beekweg Wesitsingel, Hoebertweg, Langstraat en Deume- seweg. Ouders uit dat gedeelte van Venray, die hun kleuter willen aan melden, kunnen een inschrijfformu lier verkrijgen bij mevr. S. Jonker, Veltumse Kleffen 47, telefoon 2945. Geen aanmeldingen zijn daar moge lijk tussen 1 juli en 10 augustus. De peuters van ouders in het hierboven omschreven rayon die de huidige peuterspeelzaal reeds bezoeken, behoeven niet opnieuw worden aan gemeld. Wat betreft de peuterspeelzaal, die gericht zal zijn op de peuters van het centrum: het bestuur zal tot aan de afwikkeling van het project Vel tum de leiding hierover behouden en daarna overgaan tot het formeren van een commissie, die dan de da gelijkse leiding zal overnemen. Peuters voor deze speelzaal kun nen aangemeld worden bij Mevr. Huggers-van den Berg, Houten Hoek 43, tel. 2844. Het is bij dit alles dienstig om er aan te herinneren dat het inschrijf geld per kind 5,bedraagt. Dat het verder aanbeveling verdient de kinderen 2x per week de speelzaal te laten bezoeken en dat de bijdrage voor het eerste kind 2.50 per och tend of middag bedraagt en voor het tweede kind 1.50. 80.000,— te ontvangen. Desondanks kan men voor 1971 nog steeds niet met de aanslagen de deur uit. Aanslagen, die dit jaar voor het eerst ook de bebouwing in aan merking nemen. Maar hierover zal t.z.t. als de aanslagen de deur uitgaan nog alle mogelijke tekst en uitleg gegeven worden, zowel in kranten, als in folders. Het wachten is allen op de konink lijke goedkeuring van het nieuwe re glement, die langer uitblijft als men gedacht heeft. Dat is de reden dat tot heden toe geen aanslagen de deur uit kunnen en dat het Waterschap thans gelden moet lenen, wat zoals voorzitter Nabben vertelde, het Wa terschap rond de 13.000,aan ren te per maand gaat kosten Uit de begroting blijkt dat het to taal der aanslagen dit jaar ge raamd is op 1,6 miljoen gulden, te genover vorig jaar met 1,3 miljoen gulden. Daarbij speelt dat het gebied van het waterschap wordt uitgebreid met 4500 ha 90.000,zodat de werkelijke stijging van de aanslagen op ruim 2 ton ligt. Daarmede hoopt men ook dit jaar rond te komen en een eventueel gunstig slot te kunnen gebruiken tot wegwerking van de nadelige saldi van voorafgaande ja ren. Men heeft de goede verwachting voor 1972 niet te moeten komen met weer verhoogde aanslagen. ATTENTIE De abonnementsprijzen van de nieuwsbladen zullen per 1 juli 1971 worden verhoogd met 3 1/3 cent per frequentie welke verhoging is afge stemd op de verhoging der abonne mentsprijzen van de dagbladen per genoemde datum met 20 cent per week. Het bestuur van de Vereni ging de Nederlandse Nieuwsblad- pers dat deze abonnementsprijsver hoging dringend noodzakelijk acht, heeft aan het ministerie van Econo mische Zaken ontheffing gevraagd van de Prijzenbeschikking Goederen en Diensten 1970. De abonnementsprijs van ons blad wordt per 1 juli 5.85 per half jaar. Voorts zullen wij per 1 juli a.s. de buitenlandse abonenmenten stop zet ten. De sterk gestegen portokosten voor deze abonné's, alsmede de moei lijkheden die veelal verbonden zijn aan het incasseren van de daarvoor verschuldigde abonnementsgelden hebben ons tot deze maatregel doen besluiten. De Administratie van PEEL EN MAAS LICHT GEWOND Op de kruising Jan Poelsweg Deurneseweg ontstond tussen twee personenauto's een botsing waarbij de 29-jarige mej. J. v. L. uit Venray licht werd gewond, maar nadat zij medische hulp had gekregen, naar huis kon worden vervoerd. Haar auto botste tegen de auto bestuurd door de 27-jarige Oostenrijker W. Oorzaak niet verlenen van voor rang. ONVOLDOENDE OPGELET De 34-jarige Venrayer F. J. wilde de vrije plaats op de parkeerstrook langs de Puttenweg te Ysselsteyn benutten en lette onvoldoende op het verkeer over die Puttenweg. Gevolg dait zijn wagen in botsing kwam met de personenauto, bestuurd door de 24-jarige J. A. uit Haps. Het bleef bij materiële schade.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1