En zo dacht Leunen... ad 51 Begrafenis Past. v. Boxtel Huldiging Fr. Geurts bij de zuivelfabriek gemeentelijke notities en mededelingen VRIJDAG 9 APRIL 1971 No. 14 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS ES i'H-lifii'ivi-iiMiWM mmm Hl B«H HWHH S33W9 ui.i.i,i.niii.ii,u.ijnuii DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY WFPIfRI AH VOOR VFK1RAY PM OMCTRFkFN PRIJS PER HALFJAAR f 5.— (buiten Venray 5.50) GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 TTCCI\DI-«U f wwrV TCIXITHI CIH VI IJ I ITCIXCI^i ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS- NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING Van de 1105 inwoners die Leunen per oktober 1970 boven de 14 jaar kende, heeft bijna 79% een vragenlyst ingevuld, waarin de parochie hun mening vroeg over: Jeugd en vrijetijdsbesteding Kerkelijke aangelegenheden en Zaken met betrekking tot het basisonderwijs. JEUGDZAKEN Hieruit bleek dat 66 pet. van de mannelijke en 42 pet. van de vrouwe lijke bevolking van 14 tot 20 jaar lid is van een of meer bestaande Leunse verenigingen. Van de bevolkingsgroep van 21 t.m. 39 jaar waren die cijfers iresp. 37 en 45 pet., van 40 t.m. 64 jaar 30 en 70 pet. en van 65 en ouder 94 en 85 pet. Hieruit blijkt dat de jeugd en de bejaarden het meest in georganiseerd verband verkeren. Voor de bejaarden betekent dat hun lidmaatschap van de bejaardenvereniging. Voor de mannelijke jeugd is er de voetbal club, de biljartclub, de fanfare met drumband, de handboogsport en de rulterclub. Voor de meisjes alleen de K.M.G., hoewel deze laatste nog al enige kritiek kreeg. tig kan zijn wordt vrij positief beant woord. Maar spitst men die tot op de Leunse parochieraad dan heeft meer dan 61% hierover geen mening. Een inzage-verbetering van deze raad is dus wel dringend nodig. 65% van de mensen blijken weinig voor het werk in de gespreksgroepen te voelen, 25% heeft er (nog) geen mening over en de rest wil er wel aan deelnemen. GEZINSBIJDRAGE 50% van de Leunse parochianen betaalt de van hem of haar gevraag de gezinsbijdrage; 12V2% betaalt ze gedeeltelijk en meer dan 24% hele maal niet. Vooral in de groep 18-20 jaren vindt men deze laatsten. Daar De 228 ouders die in Leunen kin deren op de lagere school hebben, werden afzonderlijk geënquêeerd. Liefst 96% ging in op de daarin gestelde vragen. Zo wil 48% een oudercomité, ter wijl 31% er tegen is. Het grootste ge deelte ziet dat oudercomité meer alls adviserende instantie dan als hel pende. Bijne 71% van de Leunse ouders is voor sexuele opvoeding op school, 23% is tegen, terwijl 6% geen mening heeft. Het zijn vooral de ouderen die minder voor zijn. Als ze er voor zijn voelden ze het meest voor school- verlatersdagen, terwijl de jongere ouders meer zijn voor voorlichting in gewone klasselessen. Over het kontakt met de school blijkt 76% van de ouders goed', 17% te weinig, 7% heeft daarover geen mening. a O MS* w» Acht stoere leden van het Theobal- dusgilde droegen de zware kist met het stoffelijk overschot van emeritus Pastoor van Boxtel, toen zaterdag :in Overloon de begrafenisplechtigheden •tén einde liepen. Ze hadden met hun vaandels de wacht betrokken gehad gedurende de tijd dat dit stoffelijk overschot was opgebaard in de kerk, die hij zelf eens herbouwd had. Nu droegen ze hem naar het kerkhof, begeleid door een grote schare van belangstellen den, afgevaardigden van Overloonse verenigingen, het bekende drum korps van Overloon en de muziek vereniging. Een lange stoet, waarin tientallen kransen meegedragen wer den als een laatste afscheidsgroet aan de priester, die in de moeilijkste tijd van deze gemeenschap hen terzijde had gestaan en zich in allerlei op zichten een bouwer mocht noemen. Om 11 uur was de plechtige be- grafenismis in „zijn" kerk, die o.m. werd bijgeivoond door Mgr. Bluys- sen, bisschop van Den Bosch, het ge meentebestuur van Vierlingsbeek, Deken Loonen van Venray en zijn ka pelaans, alsmede Pastoor Driessen, terwijl wethouder Loonen de verte genwoordiger was van het Venrayse gemeentebestuur en de heren De Bruyn en v. d. Heuvel het kerkbe stuur van de Grote Kerk vertegen woordigden. Doch ook vele priesters uit het Dekenaat Venray waren bij dit afscheid, evenals de directie van het bejaardencentrum Het Schutters veld waar Pastoor van Boxtel in zijn laatste levensjaren als rector fun geerde van de bejaardenvereniging Venray. Velen van deze bejaarden waren ook persoonlijk aanwezig. De concelebratie werd geleid door Pastoor Derkinderen uit Overloon, die samen met verschillende pries ters uit Overloon en de omgeving de requiemmis opdroeg, welke werd op geluisterd door het kerkelijk zang koor, dat bij de offerande een can tate van Bach zong. Na de H. Mis verrichte Mgr. Bluys- sen de absoute in de kerk. Voordat hij daarmede begon nam hij afscheid van de overledene, die weliswaar geen grafrede gewenst had, maar waarvan hij toch getuigenis af wilde leggen van zijn gevoelens van per soonlijke hoogachting en waardering voor het vele wat deze priester in zijn leven heeft gedaan, speciaal in de tijd dat hij iin Overloon werkzaam was. Hij vroeg de talrijke aanwëzi- gen pastoor van Boxtel in hun gebed te blijven herdenken. De bisschop van Den Bosch, Mgr. Bluyssen, neemt af scheid van emeritus-pastoor van Boxtel, na de plechtige uitvaartdienst, waarvan u hierboven een verslag aan treft. 10 procent is lid van verenigingen buiten Leunen, waaronder groten deels het lidmaatschap van perso neelsverenigingen valt. Vonden de ouderen en bejaarden dat Leunen voldoende verenigingen kent, de jeugd zou er graag nog wat bij hebben, waarbij een zwemclub, een judovereniging en een volleybal- .club de duidelijke voorkeur heeft. Andere wensen zijn een hobbyclub, een gymnastiekclub of nog een an dere sport. Jeugdbals zouden volgens het oor deel van Leunens jeugd vaker gege ven moeten worden. De ouderen bo ven de 40 vinden de bestaande rege ling welletjes. KERKBEZOEK Bijna 79% van de inwoners van Leunen boven de 14 jaar blijkt per week naar de kerk te gaan. Bijna 11% komt er 2 of 3 x per maand, bij na 5% 1 x per maand en 4.5% zelden of nooit. Het grootste percentage bij de „slechte"' kerkgangers ligt bij de jon geren van 21-25, waarvan maar de helft 1 x per week naar de kerk gaat. Bijna 47% van de kerkgangers gaat altijd in Leunen ter kerke, 30% mees tal, terwijl bijna 8% altijd buiten Leunen gaat. Het „waarom" van deze trek naar buiten is ook nagegaan. Het feit dat de H. Mlissen elders korter zijn, was al een hieel Sterke reden, terwijl jon gerenmissen in Venray-kom ook trekken. Andere motieven waren: geschikte tijden mooiere missen kortere preken dwang van werkomstandig heden. VIERING Vinden de ouderen de viering van de H. Missen in Leunen goed ver zorgd, bij de jongeren varieert de me ning van „gaat wel" tot ulitgesproken slecht verzorgd. Men kon zijn wen sen en verlangens naar voren bren gen en daarvan is goed gebruik ge maakt. Zo wil men in Leunen: Kortere en aktuelere preken; Moderner H. Missen met meer muziek; Minder gepraat achter in de kerk; Een beter koor. De jeugd, maar ook de ouderen tot en met 64 jaar, willen graag dat er in Leunen weer een jongerenmis komt. 40% van de jeugd wil daaraan mee werken. Ook op de andere kerkelijke plech tigheden als doopsel, eerste commu nis, vormsel, huwelijk en begrafenis, heeft de jeugd eerder kritiek over de verzorging. Bij de ouderen kwam de wens naar meer boetevieringen naar voren. Een sacramentsprocessie, waarover ook de mening gevraagd werd, vond 22% van de Leunse in woners nog zinvol. De jeugd ziet het helemaal nliet. In diq groep vond 68% die processie niet meer zinvol. De vraag of de parochieraad nut- P. VAN LIESHOUT VEERTIG JAAR IN OVERHEIDSDIENST Op 1 april j.i. was het veertig jaar geleden, dat de heer P. van Lieshout plaatsvervangend hoofd van af deling I-A ter gemeentesecretarie in zijn geboorteplaats Nuenen in dienst trad van de gemeentelijke overheid. Op 1 oktober 1938 volgde zijn be noeming tot derde ambtenaar in vas te dienst ter gemeentesecretarie te Nuenen. Met ingang van 1 juli 1941 werd de heer van Liehout benoemd tot amb tenaar ter secretarie in tijdelijke dienst van de Achterhoekse gemeente Gendringen. Met ingang van 1 november 1952 werd hij aangesteld in de gemeepte Venray tot ambtenaar ter secretarie in de rang van klerk. In Venray vond de heer van Lies hout zijn bestemming. Hij trouwde in mei 1946 en werd weldra een Ven- rayer met de Venrayers. Ook zijn Brabantse vrouw heeft er geen ogen blik spijt van gehad, dat zij zich 25 jaar geleden in het Venrayse heeft gevestigd. In de loop der jaren klom de ju bilaris geleidelijk aan langs de amb telijke ladder omhoog en thans is hij plaatsvervangend hoofd van de afd. I-A (Bevolking, burgerlijke stand, militaire zaken en verkiezingen). Als ambtenaar van de burgerlijke stand heeft hij vele paren in de echt ver bonden. Op 1 november 1967 vierde hij zijn 25-jarig jubileum in dienst van de gemeente Veniray. Deze gelegenheid werd aangegrepen om hem te danken en te huldigen voor zijn uiterste pri- cisie, waarmee hij een kwart eeuw zijn werk heeft verricht. De goede éigenschappen van een ambtenaar, die hij zich eigen heeft gemaakt: stiptheid en eerlijkheid, werden bij deze gelegenheid uitvoerig belicht. Het werk, dat hij buiten diensttijd verricht voor het Koningin Wilhel- minafonds (voor de kankerbestrij ding) werd gehonoreerd met de leg penning van dit fonds. De heer van Lieshout zal op dins dag 13 april a.s. met zijn gezin in een vergadering van B. en W. worden ontvangen bij gelegenheid van dit veertig jarig jubileum, dat overigens in intieme kring wordt gevierd. GESLAAGDEN BIJ BRANDWEER vindt men dat men met kollekte en plaatsengeld voldoende aan zijn ver plichtingen voldoet en dat men het voor het overige zelf nodig heeft. ONDERWIJS den Heuvel, W. J. K. van den Heu vel, M. L. M. Manders, G. W. Pelzer, W. J. Relouw, L. G. Rongen, L. Th. J. Claessens H. Clèvers, L. Hermsen, M. Lenssen. Geslaagd voor het examen pomp- bediener (te Venlo): Op 11 februari 1971: W. M. Swin- kels, J. H. C. van den Heuvel, F. A. J. Verbeek. KOLLEKTEREN IN VENRAY Ieder jaar wordt landelijk een planning gemaakt van de kollektes, welke in de loop van het jaar alom in Nederland worden gehouden. De officiële landelijke kollektes worden vastgesteld en aan de gemeenten doorgegeven. In de z.g. vrije perio den kunnen gemeentebesturen toe stemming geven tot het koliekteren door bijv. plaatselijke verenigingen en instellingen. Gebleken is echter, dat regelmatig door anderen wordt gekollekteerd, zonder dat hierover een afspraak is gemaakt, noch landelijk, noch ge meentelijk. Hierdoor wordt afbreuk gedaan aan die bescherming van of ficieel geregelde kollekteSj terwijl bovendien de bevolking nog eens ex tra wordt lastig gevallen. Vooir de goede orde zij meegedeeld, dat de week voor en na Pasen tot de vrije perioden behoren. Omdat ook gemeentelijk geen toestemmingen zijn afgegeven, zullen in beide we ken geen officiële kollektes worden gehouden. De eerste officiële kollekte wordt gehouden in de week van 19 tot 25 april ten bate van de Kinderbescher ming, uitgaande van de Sakor. Om een einde te maken aan de on eerlijke konkurrentie ten nadele van officieel geplande kollektes, wordt de bevolking geadviseerd niet te ge ven aan kollektes, welke zonder toe stemming worden gehouden. In verband met de Paasdagen zal het ophalen van huisvuil in plastic zakken in plaats van op maandag 12 april geschieden op woensdag 14 april (betreft de kerkdorpen en een deel van Venray*). OPHALEN GROF VUIL In de straten waar de vuilniswagen op maandag en dinsdag het huisvuil Op 16 april zou de heer Fr. Geurts zijn zilveren jubileum als bestuurs lid van de Coöp. Zuivelfabriek Ven ray herdenken. Maar die zuivel fabriek is thans opgegaan in de com binatie De Maasvallei, waarin de heer Geurts in het voorlopig hoofd bestuur nog een plaats heeft. Na de jongste vergadering van de ze combinatie is de heer Geurts ge huldigd in verband met deze activi teiten, o.m. door de heer A. de Kroon, die zijn respect en waardering naar voiren bracht voor het werk en de persoon van de h'eer Geurts, die hij als mens en vriend had leren kennen -en wiens inzet mede had gezorgd voor een goed bedrijfsbeleid. Op deze vergadering werd ook af scheid genomen van de heer Rem men, voorzitter van de vroegere zui velfabriek in St. Anthonis en van de heer A. Willems, bestuurslid van de zuivelfabriek in Vierlingsbeek. Reeds eerder had de zuivelfabriek Venray met een feestelijk diner in Horst-America de heer Fr. Geurts gehuldigd, waarbij hij o.m. werd toe gesproken door de heer J. Loonen, die zijn kwaliteiten prees als be stuurslid en speciaal het 10-jarig voorziterschap van de heer Geurts belichtte. Ook nam hij afscheid van de schei- DICHTBINDEN VAN PLASTIC ZAKKEN De inwoners van Venray-kom en de kerkdorpen wordt verzocht de plastic vuilniszakken goed dicht te binden voordat ze- aan de weg wor den gezet. Open zakken, die omval len, vervuilen de straat. Bovendien zijn open zakken onhygiënisch en slordig langs de weg. dende bestuursleden Broekmans, Bruysten en Claessen. Ook de ondervoorzitter van het be stuur, de heer Poeis, huldigde de heer Geurts en betrok daarbij ook direc teur A. de Kroon voor hun goed sa menspel in het dagelijks bestuur. Hij bood hem namens de overige be stuursleden een blijvende herinne ring aan .terwijl de aanwezige dames bloemen kregen aangeboden. Ook hier wees de heer De Kroon op de kwaliteiten van de heer Geurts die steeds open stond voor overleg en de veelsoortige problemen waamede hij als voozi'tter van een dergelijke vereniging en onderneming werd ge confronteerd, nuchter en zakelijk be naderde. Ook het oudste bestuurslid, de heer Rutten, prees dhr. Geurts en met hem de directeur en de heer Loonen als de grote promotors voor deze con centratie. WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur TH. VAN THIEL, arts Patersstraat 30 telefoon 1887 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur D. VERCAUTEREN, arts Merseloseweg 33 tel. 2200 tweede paasdag TH. LANKVELD, arts Langstraat 76 - Telefoon 3558 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS zaterdag en de beide paasdagen ZR. J. JANSSEN Albionstraat 15 Leunen, telefoon 1361 of 2300 Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 Bureau kerkdorpen: Dinsdag: Castenray, Oirlo, Merselo, Smakt ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK Elke donderdag van 78 uur en de tweede groep van 89 uur op de Clocket, x UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oude gebouw Merseloseweg 5. 'smaandags t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 1212.30 u. BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. BEJAARDEN GYMNASTIEKCLUB Vrijdagmiddag van 4-5 uur in de gymnastiekzaal van het St. Jozef klooster aan de Overloonseweg. Open Bejaardenwerk: Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1162 VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Tiggeloven-Kuypers (ook op zondag) Julianasingel 41, Venray telefoon 04780 - 2411 GARAGE WEEKEND-SERVICE eerste paasdag Top Garage c.v. Wilhelminastraat - telefoon 1032 tweede paasdag Garage van de Ven Leunseweg telefoon 3535 ANTONIUS-NOVEEN PATERSKERK Dinsdag 16 april a.s. is de eerste van de negen dinsdagen van de no veen vóór het feest van St. Antonius. Wij hebben nog altijd de overtuiging, dat God bepaalde heiligen bljzondex-e hulp voor de mensen toevertrouwt. Eén daarvan is de H. Antonius. Op de negen dinsdagen zullen we ons bij zonder tot deze heilige wenden om hulp en voorspraak. KENMORE SHIRTS Geslaagd voor het examen brand wacht 2e klasse (gemeentelijke Wij- volop in modehuis willige Brandweer) op 2 maart 1971: Th. J. Mertens en J. W. Schillings; THOMASSEN VENRAY op 25 maart 1971: J. A. Arts, F. van Verenigingen en instellingen, die willen koliekteren in de zgn. vrije perioden kunnen nadere inlichtingen inwinnen ten gemeentehuize, afd. I-B. Ledenwerfakties e.d. vallen uiter aard buiten deze regeling. OPHALEN HUISVUIL NA DE PAASDAGEN in plastic zakken'ophaalt (de kerk dorpen en een deel van Venray) wordt op woensdag 21 april grof vuil opgehaald. In de straten, waar de vuilniswa gen op woensdag komt (Venray-kom) kan men het grove vuil op vrijdag 23 april aan de weg zetten. Burgemeester drs. F. Schols poogt met behulp van het Tweede Kamer-lid drs. Notenboom, de lijsttrekker der K.V.P. de heer Veringa, Venrays problemen onder ogen te brengen. Een verslag over diens bezoek aan onze gemeente vindt u elders in dit blad.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1