En dat we toffe jongens zijn.... Geschied kundige k en Oudheid- ring Venray VRIJDAG 19 FEBRUARI 1971 No. 7 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG SS PEEL EN MAAS Lïï DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 msuhulml» Twvn UH VI IJ I ntl\LIM PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) JAARVERGADERING Men staat er telkens verwonderd van te kijken, hoe de voorzitter van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray, Pastoor Driessen uit Well, ondanks de handicap van zijn blindheid, in staat is deze vergade ringen te leiden. Hij doet dat met zwier en verve en zo begroette hij ook wethouder mevr. Rutten-Tielen en de archivaris van de stad Geldern, de heer Heuvelman, die beiden gast waren op deze vergadering, naast de raadsleden van Valkengoed en van Oers. Van het afgelopen jaar kon de se cretaris vernoemen de excursie naar Keulen, waar men een tentoonstel ling bezocht over de late middel eeuwen. Een tweede excursie ging naar de oude bisschopsstad Luik. Pas toor Driessen kon het niet nalaten nog even er op te wijzen dat meer dan 150 studenten uit Venray gestu deerd hebben aan de Universiteit van Keulen en dat de stichter van de Grote Kerk, Pastoor van der Gaet, ook werkzaam is geweest aan deze universiteit. Verder bleek uit het jaarverslag dat verschillende leden scripties heb ben gepubliceerd in verschillende vaktijdschriften, maar ook in ons weekblad. Gememoreerd werden ook de verschillende vergaderingen waar onder o.m. een dia-avond over de oorlog rond Holthees, de beelden in de Grote Kerk en Saksische boerde rijen rond Venray. Verder werden in deze vergaderingen besproken de in dustrialisatie van Noord-Limburg, de opgravingen rond het kasteel van Geysteren en de Nierskastelen. De toponymische afdeling is nog volop bezig met het invullen van de kadasterkaarten. Een schier eindeloos werk, omdat praktisch ieder stuk grond onder Venray wel een naam hlad of heeft, maar het is alleep de kunst daar achter te komen en die dan in te vullen op genoemde kadas terkaarten. Er werd speciaal ge vraagd of niet meer liefhebbers van de kerkdorpen zich voor dit werk willen melden. Er is nu eenmaal haast geboden nu de ruilverkaveling de zaak danig overhoop zet en het daardoor niet onmogelijk is dat nog meer oude namen verloren gaan. De ze afdeling is ook gevraagd voor straat- en wij knamen in plan Veltum 2 en in Brukske. Deze zijn intussen uitgezocht en ingediend. De museum-afdeling gaat intussen rustig verder met opgravingen. Met trots werd de prehistorische vondst van een urn met ringmotief dn Blit- terswijck gememoreerd en de munt- vondst in Merselo. Ook verzorgde de ze afdeling een publicatie over een oudere vondst uit de Merovingische tijd in Well. De genealogen onder de leden gaan rustig door met het nasnuffelen van alle mogelijke stambomen. Een niet gemakkelijk karwei omdat vele bron nen maar moeilijk te achterhalen zijn. Ook hier hebben verschillende leden publicaties in vaktijdschriften het licht doen zien. TEVREDEN Al met al was Pastoor Driessen zeer tevreden over de aktiviteiten van het voorbije jaar. Er wordt door verschillende leden heel hard ge werkt en de resultaten dwingen res pect af. Dat bevestigde ook de Gel- dernse archivaris, die kennelijk ja loers was op de grote belangstelling die ook thans aanweziig was. Bij het begin van de vergadering had Pastoor Driessen piëteitvol de gestorven leden J. van Soest uit Lot- tum en A. Vermeulen uit Venray her dacht. HEKSEN Voor het nieuwe verenigingsjaar liggen al een paar data vast. Zo zal 15 maart a.s. Dr. Knippenberg uit Helmond voor de leden komen spre ken over de heksenjacht in vroegere tijd. Op zondag 2 mei wordt een excur sie georganiseerd naar de hoofdstad van Westfalen Münster, waar eens een Venray se wij-bisschop is ge weest, maar waar ook bij de vrede van Munster (1648) de grens van onze gemeente met Brabant werd vastge steld. Van 1523 mei is dan de grote ten toonstelling Venray 750 jaren in de geschiedenis, die door de kring wordt georganiseerd. Voo-r het najaar hoopt men nog en kele bekende sprekers te kunnen krijgen, terwijl men een excursie naar de abdij van Tongerloo, Leuven sn Scherpenheuvel reeds op het pro gramma heeft. SCHETSMATIG BEELD i In deze vergadering waarin de heer Janssen uit Oostrum bij acclamatie weer als bestuurslid herkozen werd, leed Venrays archivaris Dr. H. Camps enige mededelingen. Zo is bin nenkort het onder zijn redaktie sa mengestelde boekje Venray in oude msichten te verwachten. Verder worden klappers gemaakt van de doop- en begraafboeken, waardoor het gemakkelijker wordt bepaalde namen te vinden en vast te j eggen. Intussen .is hij met de ordening van het Venrays arcblief wel zo ver geko men dat hij een schetsmatig beeld van Venrays historie dit jaar hoopt op te stellen uit het intussen bekend ge worden materiaal tot het einde van de Middeleeuwen. Die verzameling kan dan dienen als richtlijn voor verder onderzoek en ook de amateurs kunnen daaruit vele gegevens putten, die men dan verder kan uitwerken. Pastoor Driessen die nog eens een dringend beroep deed om toch einde lijk eens te zorgen voor een museum, wees er op dat dn Roermond reeds is goedgekeurd dat de kerkarchieven uit Noord-Limburg in Venray worden samengebracht. Maar ook dat vraagt om ruimte en om geld Pastoor Driessen werd op zijn beurt verrast door de leden met .een'album vol foto's gemaakt toen hij in een plechtige zitting van het Limburgs Genootschap tot erelid van dit ge nootschap benoemd werd. PETER HEINRICH VON CONINX die in Geldern leefde van 1746 tot 1814 en stamde uit een oud Venrays geslach't heeft als schoolhervormer in het Pruisisch Overkwartier waartoe Venray ook behoord heeft nog al eni ge naam gemaakt. De heer Knoors heeft de daden en gangen van deze schoolhervormer uitputtend nagegaan en wist daar de aanwezigen het nodige over te ver tellen. Een interessante studie, die weer eens aantoont hoe ook amateurs op dit terrein prachtig werk kunnen leveren 5 ZEUGEN en 44 BIGGEN VERBRAND Maandagmiddag omstreeks 1 uur ontdekte de varkensfokker F. Friezen aan de Klein Oirloseweg te Casten- ray dat zijn tot varkenshok omge bouwd kippenhok in brand stond. De in recordtijd aanwezige brand weer kon niet verhinderen dat het varkenshok tot de grond afbrandde. Drie zeugen kwamen in de vlam men om, terwijl 2 zeugen dusdanige brandwonden opliepen dat ze moes ten worden afgemaakt. 44 biggen kwamen eveneens in de vlammen om. Een big overleefde de brand. Omtrent de oorzaak tast men nog in het duister. De schade welke naar schatting 10.000 gulden bedraagt, wordt door de verzekering gedekt. BROMFIETSER AANGEREDEN Toen mevr. H. de inrit van haar woning aan de Jan Poelsweg met haar auto wilde inrijden, lette zij on voldoende op het verkeer, wat over het rijwielpad reed. Ze bemerkte dai? ook niet dat de 16-jarige bromfiets berijder Nicolaas M. uit Elsendorp. Deze reed tegen de personenauto aan en bekwam verwondingen aan het linkerbeen. Hij werd naar het zieken huis overgebracht, maar de verwon dingen vielen achteraf toch nog mee. Hij kon naar huis worden vervoerd. Bromfiets werd zwaar, auto licht be schadigd. EEN GEWONDE NABIJ ENDEPOEL Onvoldoende opletten op het ach teropkomend verkeer was oorzaak dat nabij de Endepoel een botsing ontstond tussen twee personenauto's bestuurd door de 36-jarige G. J. uit Oef feit en de 32-jarige mej. M. B. uit Boekei. De naast de bestuurder zittende 29- jarige M. v. G. uit Beek en Donk be kwam verwondingen. Eerst werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Achter af bleken die verwondingen mee te vallen en kon deze jongeman naar huis worden vervoerd. De materiële schade werd aanzienlijk genoemd. HET BOEREBRUUDSPAAR van de Piëhazen Venray JEUGDPRINS LEX I van de Hazekeutels Venray PRINS HUUB I van de Karklingels Oostrum PRINS KAREL I van de Spurriemökke Oirlo PRINS GER II van de Knuppels Castenray PRINS HAY II van de Knöllekes Leunen PRINS COR I van de Zagewetters Mèrselo PRINS WIM I van de Piëlreuzen Ysselsteyn PRINS HARRY V van 't Dartele Veulen PRINS ANTOON I van Holthees-Smakt PRINS HANS I van de Piëlhazen Venray PRINS PAUL 1 van Overloon JEUGDPRINS MARTIN III van Heide JEUGDPRINS JAC. I van Leunen

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1