TT gemeentelijke notities en mededelingen Venrayjenjde volkstelling Lflnovn Politierechter G0MMANS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VRIJDAG 12 FEBRUARI 1971 No. 6 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG B PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 14 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) Bij de komende volkstelling rond 28 februari a.s. zullen door de tellers vier soorten vragenlijsten worden ge bruikt. De vragenlijsten bestaan uit boek jes met ponskaarten, waraop de vra gen zijn aangebracht. Het antwoord moet met potlood in een vakje wor den aangestreept. Ieder „vrgaenboek- je" is voorzien van een zgn. voorloop- kaart met naam en adres, welke na controle op het gemeentehuis los van het boekje naar het C.B.S. te Den Haag wordt gezonden. De vragenlijsten rijn voor de vol gende categorieën Vragenlijst A: (Kenbaar aan rode streep op schut blad) voor een hoofd van een huis houden of een alleenstaande. Het boekje bestaat uit de kaarten 1 tot en met 10; Vragenlijst B: (Kenbaar aan blauwe streep op schutblad) voor een lid van een huishouden met beroep, bestaande uit de kaarten 1 t.m. 7 Vragenlijst C: (Kenbaar aan bruine streep op schutblad) voor een lid van een huishouden zonder beroep van 12 jaar en ouder, bestaande uit de kaarten 1 t.m. 4; Vragenlijst D: (Kenbaar aan gele streep op schut blad) voor een lid van een huis houden van 0 t.m. 11 jaar. Daarnaast is nog een tweetal vra genlijsten geformeerd, waarin t.o.v. de hierbovengenoemde kaarten enige wijzigingen zijn aangebracht, doch waarmee de bevolking van Venray in haar algemeenheid niet te maken krijgt. Dit zijn n.l. de lijsten voor per sonen in een inrichting of een tehuis. In totaal worden niet minder dan 96 vragen gesteld, doch lang niet alle vrgaen rijn voor iedereen van toe passing. Hoeveel vragen in feite zul len moeten worden beantwoord hangt af van de categorie van de bevolking waartoe de betrokkene behoort. Het totale aantal te beantwoorden vragen is echter nooit hoger dan 60. Het be draagt voor alle personen dooreenge- nomen gemiddeld 18 tot 42. Omdat er nogal veel wordt gefantaseerd rond de strekking van de vragen, laten wij hieronder een overzicht volgen van alle vragen, voorkomende in de vier vrgaenlijsten, welke in Venray zullen worden gebruikt. VRAGENLIJST A voor een HOOFD van een huis houden of voor een ALLEEN STAANDE (De op de omslag in te vullen ge gevens zijn bestemd voor de CON TROLE en BIJWERKING van het GEMEENTELIJK BEVOLKINGS REGISTER). Vragen: Achternaam - voorletters man of vrouw - geboortedatum en jaar - straat - en huisnummer - ge meente. Blad 1: Man of vrouw - gehuwd of onge huwd - gescheiden van tafel en bed - idem echt - weduwnaar of weduwe. Geboortemaand - geboortejaar - al dan niet in huidige woonge- meente geboren - wanneer (voor het laatst) in huidige gemeente komen wonen - in welke provin cie geboren. (Aan ommezijde van blad 1 moet men invullen in welk land of wel ke gemeente men is geboren, wan neer geen voorgedrukt antwoord van toepassing is. Blad 2: Oefent hij/zij een beroep uit? - zo neen, is hij/zij dan: werkzaam in eigen huishouden of in dat van ouders - gepensioneerd, AOW, AWW-trekker, rentenier of derge lijke - scholier of student - werk loos, werkzoekend - geen beroep om adere reden. - Is hij/rij bijv. door ziekte, ongeval, ouderdom, aangeboren gebrek of derg. aangewezen op: hulp var anderen - speciale hulpmiddelen? (Uitsluitend te beantwoorden voor personen met een lichamelijke of zintuigelij ke aandoening; niet voor uitsluitend geestelijk gehan dicapten). - Zo ja, betreft deze hulp (hulpmid del): eigen verzorging - huishou delijke taken - taken of verplaat sing buitenshuis. - Is daarbij sprake van voortdu rende bedlegerigheid? - Is hij/zij hoofd van een huishou den - echtgenote van het hoofd - ongeh. kind van het hoofd - al leenstaand. (Indien iemand een andere plaats in het hiushouden inneemt, dient het beantwoord op de ommezijde van de kaart te wor den vermeld) - Welke is zijn/haar kerkelijke ge zindte: Ned. Herv. - Room Kath. - Geref. Kerken - geen. - Indien een andere gezindte of hu manist dient het antwoord aan de ommezijde van de kaart te worden vermeld. - Welke is rijn/haar nationaliteit: Nederlandse - Belgische - Duitse - Italiaanse - zonder (staatloos). (Indien een andere nationaliteit, dient het antwoord aan de omme zijde van de kaart te worden ver meld.) Blad 3: - Wat is zijn/haar voornaamste bron van inkomen (levensonderhoud) in 1970 geweest? Inkom?en uit: Arbeid - loon - sa laris - winst - vermogen - pen sioen - AOW - AWW - lijfrente - sociale uitkering - studiebeurs - onderhoud door echtgenoot, ouders verzorgers. - Indien AOW-AWW genietend: heeft hij/zij daarnaast: een uitke ring bijstandswet - andere inkom sten - geen andere inkomsten. - In welke klasse valt zijn/haar to tale eigen bruto inkomen? (Hier bij behoeft men niet het exacte bedrag in te vullen, doch slechts aan te strepen of men in een van de vijf aangegeven groepen valt.) Alleen voor gehuwde vrouwen, weduwen en gescheiden vrouwen - Hoeveel kideren heeft zij in totaal ter wereld gebracht? (reeds over leden kinderen meetellen). Indien thans nog gehuwd: - Hoeveel van deze kinderen rijn geboren uit haar huidige huwe lijk? - Wonen laatstbedoelde kinderen nog zonder uitzondering bij haar? - Wanneer is haar huidige huwelijk gesloten? (maand en jaartal) - Eerder gehuwd geweest? Zijzelf of haar echtgenoot? Alleen voqr personen van 12 jaar en ouder: - Volgt hij/zij nog volledig dag onderwijs? Zo ja, welk onderwijs volgt hij/zij dan? (soort onderwijs, afdeling of studierichting, klas, studie of leer jaar. - Indien hij/zij geen dagonderwijs (meer) volgt, heeft hij/rij dan na de lagere school nog minstens één jaar onderwijs gevolgd? - Heeft hij/zij: vglo, lavo (m)ulo, mavo of vhmo (gymnasium, hbs atheneum, lyceum kl. seminarie, mms, handelsdagschool, havo) ge volgd? - Heeft hij/zij tenminste de derde klas van het vhmo met succes doorlopen? - Welk der onderstaande diploma's heeft hij/zij? Ulo of mulo a of b - hbs 3-jarig of mavo - handelsdagschool - mms of havo - hbs 5 of 6 jarig a of b - gymnasium a of b. - Heeft hij/zij andere opleidingen van minstens één jaar gevolgd? Blad 4B: Aan de ommezijde van de kaart 4A dient te worden ingevuld wel ke opleidingen dan zijn gevolgd, wanneer de bovenstaande niet in aanmerking komen. Blad 5A. Alleen voor personen met beroep: - Welk beroep - welke funktie oefent hij/zij uit? Omschrijving van de werkzaam heden, die in dit beroep - deze funktie worden verricht. - Oefent hij/zij dit beroep - deze funktie uit als volgt: loon- of sa laristrekker - zelfstandige - mede werkend in het gezinsbedrijf? - Indien hij/zij als zelfstandige werkzaam is of in loondienst een leidinggevende functie heeft: hoe veel personen heeft hij/zij in loon dienst of aan hoeveel personen geeft hij/zij (mede via anderen) leiding? Blad 5B (ommezijde van blad 5A): - Wat is de aard van de leiding gevende functie? - Indien hij/zij als zelfstandige in eigen zaak niet uitsluitend leiding geeft of toezcht houdt, maar daar in zelf meedoet aan het eigenlijke werk, welk beroep oefent hij/zij dan uit? - Waar werkt hij/zij? (Naam van het bedrijf of bedrijfshoofd). - Wat voor soort bedrijf, kantoor, zaak praktijk, school of andere in stelling is dit? - In welke afdeling (welk onder deel) werkt hij/zij? - Is het een bedrijf of instelling van het rijk, provincie of gemeen te, een kerkelijke organisatie, vereniging, particulier persoon of dergelijke? - Wat is het adres waar hij/zij werkt of zich dagelijks voor of na het werk meldt? Blad 6: - Is het bij de hierboven gestelde adres rijn/haar: vaste werkadres - vaste meldingspunt - hij/zij heeft geen vast werkadres of mel dingspunt. - Indien hij/zij een vast werkadres heeft of een vast meldingspunt, hoeveel tijd heeft hij/zij gewoon lijk nodig voor de heenweg naar het werk? hij/zij werkt thuis - minder dan 15 min. - 15 t.m. 29 min. enz. - Met welk vervoermiddel legt hij/ zij gewoonlijk het grootste deel van de afstand (heenweg) gewoon lijk af? Fiets - bromfiets - mo tor, scooters - trein - tram, me tro - openbare lijndienst autobus - personeelsbus - als bestuurder of medereiziger van een perso nenauto of -busje van bedrijf of particulier - ander vervoermiddel - te voet. - Gaat hij/zij gewoonlijk minstens 4 dagen per week naar het werk adres of het vaste meldingspunt heen en weer? - Waar oefent hij/zij hoofdzakelijk zijn/haar beroep uit? In de woon- gemeente - in één vaste andere gemeente - in verschillende ge meenten, op zee of derg. - Indien hij/rij over een personen auto beschikt, waar stalt hij/zij deze dan 's nachts? In de open lucht op de openbare weg - an derszins in de openlucht - bij een garagebedrijf - in bij woning be horende garage - anderszins over dekt. Blad 7: - Hoeveel uren werkt hij/zij gemid deld per week in het hoofdberoep? - Oefent hij/zij .regelmatig een of meer betalende nevensfunkties of nevenberoepen uit? - Zo ja, hoeveel uren werkt hij/zij daarin gemiddeld per week? - Oefent hij/zij de (voornaamste) nevenfunctie uit in: loondienst - als zelfstandige - als medewerken de in het gezinsbedrijf? Alleen voor werkzoekenden, wechtgelders en tewerkgestelden - Zoekt hij/zij werk? - Zo ja, zoekt hij/zij voor de eerste maal werk? - Is hij/zij ingeschreven bij een ar beidsbureau? - Wat is het beroep waarin hij /zij plaatsing zoekt? - Of, indien niet werkzoekend, in welk beroep heeft hij/zij voor het laatst gewerkt os is hij/zij tewerk gesteld? - Is hij/zij tewerkgesteld op: een sociale werkplaats voor hoofd- of handarbeiders - aanvullende wer ken - niet te werkgesteld. Blad 8: Alleen voor hoofden van huishou dens en voor alleenstaanden. - Is hij/zij: hoofdbewoner met of zonder inwoning - zelf inwonend die zelfstandige woning zoekt - die geen zelfstandige woning zoekt. - Heeft hij/zij telefoon aan huis? - een of twee abonneenummers - geen telefoon. - Hoeveel vertrekken heeft hij/zij op dit woonadres geheel in gebruik voor beroep of bedrijf? - Indien inwonend: hoeveel ver trekken heeft hij/zij in totaal van de hoofdbewoner gehuurd? - Heeft hij/rij: een vrije keuken - gemeenschappelijk gebruik van keuken - geen gebruik van keu ken. - Hoeveel vertrekken heeft hij/zij daarnaast nog in gemeenschappe lijk gebruik met de hoofdbewoner of met andere inwonenden? De volgende vragen moeten wor den ingevuld door de teller. - Is het woonverblijf: bewoond door één huishouden of één alleen staande - bewoond door meer één huishouden of alleenstaande - een woning zonder hoofdbeoners - een tweede woning - een leegstaande woning - een gewone woning - een woning met winkel en/of werkplaats een boerderij of tuin derswoning. Blad 9: - Is het woonverblijf bewoond door de eigenaar - eigendom van: de gemeente - woningbouwvereni ging - rijk, provincie, waterschap - particulier persoon - particulie re instelling - een woningwetwo ning - ten dienstwoning - een lief dadigheidswoning? - Hoeveel bedraagt de huurwaarde van het woonverblijf? - Zijn in dit bedrag begrepen kosten voor verbruik van water - brand stof - andere kosten? - Maakt de woning deel uit van een complex van tenminste vier wo ning voor: bejaarden - studenten, werkende vrouwen of derg. - Is de woning een: eengezinshuis, vrijstaand - aangebouwd aan 1 of 2 zijden - flat, boven- of beneden woning - deel van een bedrijfsge bouw? - Waar is het woonvertrek gelegen? in souterrain - op begane grond - op welke verdieping? Blad 10: - Heeft de woning een eigen toe gangsdeur? - Wanneer is de woning gereed ge komen? Heeft de woning een openbare aansluiting op water - electriciteit - gas - Heeft de woning een (woon)keu- ken van meer of minder dan 4 of 14 m2? Het volgende aantal vertrekken. - Waar is het privaat (de w.c.) ge legen? binnen de woning - buiten de woning - buiten - geen privaat aanwezig. - Is het privaat aangesloten op openbaar riool - is waterspoeling aanwezig? - Heeft de woning een lavet - bad kuip - douche (zonder bad) - geen badgelegenheid. -Indien bad, douche of lavet aan wezig is deze ondergebracht in een afzonderlijk daartoe ge- of verbouwde ruimte? - Heeft de woning: eigen centrale verwarming - blokverwarming - wijk- of stadsverwarming - geen centrale verwarming. - Wat is de voornaamste voor ver warming gebruikte brandstof: ko len, olie, gas, andere brandstof. VRAGENLIJST B: Voor een LID van een HUISHOU DEN MET BEROEP. Deze categorie beantwoordt dezelf de vragen tot en met blad 7 van vra genlijst A. Hieraan worden geen an dere vragen toegevoegd. VRAGENLIJST C: Voor een LID van een HUISHOU DEN ZONDER BEROEP van 12 jaar en ouder. Deze categorie beantwoord dezelf de vragen tot en met blad 4B van vragenlijst A en B. Hieraan worden geen andere vragen toegevoegd. VRAGENLIJST D: Voor een LID van een HUISHOU DEN van 0 t.m. 11 jaar. Deze categorie behoeft slecht ant woord te geven op de vragen, die op de vragenlijsten A. B en C zijn ge steld op de pagina's 1 en 2 aan beide zijden. Ook hieraan worden geen an dere vragen toegevoegd. WAAROM VOLKSTELLING? De volkstelling heeft tot doel om via vergelijking met de uitkomsten van vorige volkstellingen de verande ringen en verbeteringen op velerlei gebied vast te stellen en de bestaan de tekorten en tekortkomingen op die gebieden duidelijk zichtbaar te ma ken. Om dit doel te kunnen bereiken zullen dus alle Nederlanders moeten meewerken door een antwoord op de gestelde vrgaen te geven. Wij meenden er goed aan te doen hierboven alle vragen, welke voorko men op de vragenlijsten, af te druk ken, opdat iedereen kan zien. dat de vragen totaal onschuldig rijn. Een moderne volkstelling is een on misbaar instrument geworden voor alle instanties, die verantwoording dragen voor de welvaart en het wel zijn van onze bevolking. Maar een volkstelling kan alleen maar slagen, wanneer iederen zijn medewerking geeft. Eventjes de ogen dicht doen en u zelf voorstellen een wat schrille juf frouw en een bonk van een vracht wagenchauffeur. Zo een waar je de 15 ton, die hij dagelijks langs 's heren weg sleurt, van zijn gestalte af kunt lezen. Ziet u ze staan voor de stren ge politierechter Ik wil voorop stellen geen bezwaar te hebben tegen dames achter het stuur, maar zoals uit dit ding zal blij ken, doen ze ook wel eens wat ver keerd.... De 15 tonner werd be schuldigd de volkswagen van de juf frouw gemold te hebbenZeker in de olie geweestinformeerde de politierechter niet vriendelijk, om dat hij met een met olie besmeurde overall voor de rechter verscheen. Maar meteen bleek al dat deze vrachtwagenchauffeur langs 's heren wegen zijn mondje had leren gebrui ken en de rechter kreeg prompt en duidelijk te horen, dat hij van zijn leven dagen geen andere drank ge bruikte dan water, melk (dat was te merken) en prikdrankies Het is een beetje moeilijk om uit te leggen wat er nu precies allemaal gebeurd is, maar we zullen het pro berenOp een tweebaans weg is er op een gegeven moment een kruis punt, waarop men voor de veiligheid een vluchtheuvel gezet heeft Nu was men van gemeentewege bezig aan een kant van die weg met reparaties, reden waarom men het verkeer van die rijstrook via een JERSEY COUTURE JERSEY - SAINT JOSEPH SPES GIBI Langstraat 61 - Venray verwijsbord naar de andere kant van de vluchtheuvel verwees, waar het dus even op de verkeerde rijbaan kwamDat gebeurde onder meer met de volkswagen van de juffrouw, die netjes aan kwam rijden, dat bord zag en dus de andere baan opschoof. Maar daar kwam op datzelfde ogen blik de 15 tonner aanrollen. Die be gon heftig te remmen, te zwenken en te zwaaien, haalde de berm, maar raakte met zijn „gat" de volkswagen die tegen dat geweld niet op kon, een opdoffer kreeg van jewelste en de schrille juffer een shock bezorgde ,U hebt het verkeer wel aardig in gevaar gebrachtzei de rechter. U had liefst remsporen van veertien meter lang „Ja wat wou u, denkku dat je bij zo'n kar maar op een knopje hoeft te drukken en dat die dan pardoes stil staatMorge brengeIk mos remme toe die kever op mijn baan kwam, wat wou ik andersUm kepot reeje en mezelf de verdrukking inslingere U reed te hard op zo'n gevaarlijk punt...." konkludeerde de politie rechter. „An me nooi nieEerst was ik in d'n ollie en nu is het te hard rije. Ik reed tr 40 en ik mocht er 50 rije. Is dat dan te hard „Ja maar het verkeer van de ene rijbaan werd op de andere geleid en dan moet U extra voorzichtig zijn." „O ja, dat ontdekte ik ook tod die kever ineens op mijn baan kwam en stokstijf bleef staan. Maar aan mijn kant van de weg was er geen een waarschuwingsbord neergezet. Dat hadden die gemeentekerels schijn baar niet nodigHoe mot ik dan weten dat ineens, notabene op een kruispunt, wagens op mijn kant van de weg kunne komme De politierechter informeerde naar dat stokstijf bij de schrille getuige. Ze bleek inderdaad netjes de linker baan op gereden te zijn, zonder het geweld van de 15 tonner te hebben zien naderen. Die zag ze eerst toen ze naast de vluchtheuvel op de verkeerde kant van de weg stond. Van schrik trok ze de rem aan, de knieën op en deed de handen voor de ogen.In afwach ting van de dingen die komen kon den. En die kwamen dan ook prompt. Een gemeente-arbeider kwam als volgende getuige. Het bleek inder daad waar te zijn dat aan de betrok ken kant van de weg geen waarschu wingsborden hadden gestaan, ,,'t Was maar voor 10 minuten. Hij was van oordeel dat als de juffrouw normaal had doorgereden en achter de vluchtheuvel weer op haar eigen weggedeelte was gaan rij den er geen vuiltje aan de lucht was geweest. Nu bleef de wagen staan en vormde zo de kurk op de flessenhals en moesten er wel ongelukken van komen Er werd bij dit alles nogal druk met tekeningen en kaarten gewerkt en de officier keek o.m. de gemeente-ar beider bar lelijk aan vanwege die borden-geschiedenis. Kennelijk ging hem een vette buit uit handen. Hij kwam dan ook nog al vuil kijkend omhoog en begon aan zijn requisitoir. Ik had 100,boete willen eisen en de beklaagde minimaal een jaar zijn rijbewijs in willen trekken „Weljariep diezelfde be klaagde, „meneer doet maar en dat alles voor dit rot-kever, die daar niks te maken had De politierechter hamerde rijn ha mer haast stuk, want men moet de staande magistraat nooit en te nim mer onderbreken, dat is nog erger als een doodzonde De officier keek derhalve nog don kerder toen hij zijn requisitoir weer voort kon zettenmaar aange zien de getuige op de linker rijbaan is blijven staan, moet ik vrijspraak konkluderen De beklaagde snapte het nog alle maal niet goed en stond op het punt weer kommentaar te leveren, maar de politierechter kwam snel tussen beiden: U hoeft weer niet op te spe len, want u wordt vrijgesproken, zo vonniste hij. Het drong niet direkt tot de 15 ton ner door, maar toen draaide hij zich resoluut om en zei: Dat de heren be dankt zijn bij deze, en jij juffie kruip nooit meer in een kever. Blijf maar lekker thuis, dan komme er ook geen stukken Waarvan akte

Peel en Maas | 1971 | | pagina 7