f 268.00 STOFFELS Uit Peel en Maas recreatieschap M.H.C.V. J. Theuws AUTOSCHADE? kenmerk voor vakwerk KOELKAST TAFELMODEL 140 LITER NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur DR. P. CORVER Oostsingel 6 telefoon 1393 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur Dr. TH. LANK VELD Langstraat 76 - Telefoon 3558 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. N. DE HAAN Telefoon 3981 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg teL 1269 Zuigelingenbureau kom van 2-3 uur Maandag voor de letters AtmH Dinsdags voor de letters ItmP Woensdag voor de letters QtmZ Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oude gebouw Merseloseweg 5. 'smaandags t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 1212.30 u. Z W ANGERSCH APS - GYMNASTIEK Elke donderdag van 78 uur en de tweede groep van 8—9 uur op de Clocket, Bergweg 4 Venray BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. BEJAARDEN GYMNASTIEKCLUB Vrijdagmiddag van 4-5 uur in de gymnastiekzaal van het St. Jozef klooster aan de Overloonseweg. Open Bejaardenwerk: Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1152 VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Tiggeloven-Kuypers (ook op zondag) Julianasingel 41, Venray telefoon 04780 - 2411 GARAGE WEEKEND-SERVICE van zaterdagsmiddags 1 uur tot 's maandagsmorgens 7 uur Automobielbedrijf Th. Strijbosch Langstraat - telefoon 2037 ZONDAG 14 FEBRUARI CARNAVALSMATINEE IN DE SCHOUWBURG Zondag 14 februari a.s. om 12.00 u. „Carnavalsmatinee" in de foyer van de schouwburg. Voor iedereen die niet in de gele genheid was Circus Mök te bezoeken, bestaat nu de mogelijkheid in gezel lige vastelaovesstemming te komen. Jong en oud is welkom en kan ge nieten vna de Venrayse carnavals schlagers op de muziek van de Hof kapel en zang van het Hofkoër. Vrij entree. DISCUSSIE-AVOND N.K.V. CENTRALE VENRAY Maandag 15 februari a.s. zal de heer Jos Ensinck spreken over de Gemeentelijke Herindeling, evt. dis cussie met forum van verschillende B's en W's. Ook niet-leden kunnen deze zeer leerzame discussie-avond bijwonen. Aanvang 20.00 uur in Hotel Man- ders, Maasheseweg 13, Venray. FIETSTER AANGEREDEN De wielrijdster mej. A. H. uit Mer- selo lette onvoldoende op toen zij, rij dende op de Merseloseweg, de Lan- geweg wilde oversteken. Zij verleen de geen voorrang aan de personen auto bestuurd door de Venrayer M. C. Het kwam tot een botsing. Het liep gelukkig nogal goed af en de schade bleef beperkt tot wat ontvel lingen en enkele „buitsen" in de auto. JUBILEUM GEZINSZORG Maandag 15 februari a.s. zal het 12'/2 jaar geleden zijn, dat mej. M. te Loeke verbonden werd aan de Ge zinszorg te Venray. Dit feit wordt intern herdacht met een feestavond voor de gezinsver zorgsters, gezinshelpsters en bejaar denhelpsters, 5-JARIG KIND DOOR AUTO GESCHEPT De 5-jarige Eddy S. stak plotseling de Putten weg te Ysselsteyn over en lette onvoldoende op het verkeer. De bestuurder van de personenauto, de 41-jarige A. V. uit Tilburg zag het kind oversteken. Hoewel hij alle mo gelijke pogingen ondernam om de kleine te ontwijken, gelukte dit niet. De jongen werd geschept en moest met diverse verwondingen van ern stige aard naar het ziekenhuis wor den overgebracht. ACHTERUITZETTEN Bij het achteruitzetten van de per sonenauto vanaf het schouwburg plein in de richting van de Jan Hen- senstraat werd onvoldoende opgelet. De personenauto botste tegen een over de Jan Hensenstraat rijdende auto. Het bleef bij materiële schade. BRANDWEER MOEST GASFLES BEKOELEN Venrays vrijwillige brandweer werd te hulp geroepen toen ontsnap pend gas uit een gasfles, buiten de fles in brand kwam. De mogelijkheid was niet uitgesloten dat de gasfles zou ontploffen. Het vuur was ont staan door vonken van een slijpma chine. De brandweer kwam, overzag de situatie, doofde de vlammen en koelde de gasfles af. De schade bleef beperkt. Bij een ingesteld onderzoek bleek dat de gasfles een lek vertoon de. WINKELENDE DAME VAN TAS BEROOFD 3 daders door politie aangehouden Naar eerst dinsdagavond bekend kon worden gemaakt, is maandag avond omstreeks kwart over acht op de Julianasingel mevr. G. G.-S. be roofd van haar tas inhoudende een bedrag van 130, Toen de dame een stilstaande auto, welke langs het trottoir geparkeerd stond, voorbijging werd haar ineens haar tas uit handen gerukt.. Een automobilist was getuige van de beroving en aan zijn snelheid van handelen is snel succes te danken. Hij noteerde namelijk het kenteken nummer en gaf dit door. Daar op dat moment twee patrouillewagens van de Venrayse politie bemand waren, kon snel de achtervolging worden in gezet. Op de Deumeseweg kon de auto worden klem gereden. Deze bleek be stuurd te zijn door de 21-jarige Willy B. uit Helmond, terwijl de mede inzittenden waren de 23-jarige Martin W. en de 21-jarige Harry S. beiden verblijvende in het regionale woon wagenkamp te Deurne. Het drietal werd overgebracht naar het Venrayse politiebureau en aldaar in gesloten. Zij ontkenden alle drie iets met de beroving te maken te hebben. De beroofde dame herkende een der overvallers pertinent. Later kwamen men op het bureau een op de Deumeseweg gevonden da mestas bezorgen, welke van de be roofde dame bleek te zijn. Van de inhoud werd niets vermist. De tas is bij de achtervolging door de politie, waarschijnlijk door de berovers weg geworpen. In hoeverre de drie iets te maken hebben met eerder te Venray ge pleegde berovingen tracht de recher che verder na te gaan. RIKKEN Uitslag van maandag 1 febr. 1971: 1 J. Kersten, Venray 565 p. 2 J. Goumans, Venray 540 p. 3 v. d. Beele, Venray 529 p. 4 Bos, Venray 477 p. 5 J. Pijpers, Leunen 476 p. Middenprijs: G. Ousters, Venray 387. Meest betaalde Dhr. Michels .Venray. A.s. maandag 15 februari om half 8 weer rikken in café Martens te Leu nen. BEJAARDENVERENIGING De Bejaardenvereniging van Ven ray organiseert op dinsdag 16 febr. a.s. om 19.30 uur in zaal In den En gel voor alle bejaarden van het cen trum Venray een carnavalsavond. Leden en niet-leden zijn welkom. Wel worden de leden verzocht hun legitimatie c.q. hun kontributiekaart bij de ingang van de zaal te vertonen. Het bestuur rekent erop dat ieder een in een of ander camavalsplunje zal verschijnen. De avond wordt op geluisterd door de Hofkapel van de Prins, die zelf ook aanwezig zal zijn. Bewoners van het Schuttersveld worden met bussen afgehaald. Is er iemand die absoluut niet met de bus kan reizen of geen vervoer kan krij gen, dan belt U vóór dinsdag 12.00 u. het nummer 1 6 2 7 VENRAYS POLITIE DEED GOEDE VANGST Een patrouille van Venrays politie zag dinsdagavond omstreeks half 10 op de Industrieweg te Venray drie mannen staan, welke op hun vraag geen deugdelijke verklaring konden geven van hun aanwezigheid. Het bleken te zijn de 26-jarige lasser Fr. B. uit Helmond, zijn 23-jarige broer Ferdinand, van beroep bankwerker en hun 25-jarige vriend Antoon v. d. H., alle drie uit Helmond. Een ingesteld onderzoek bracht aan het licht dat de drie een inbraak had den gepleegd in het metaalwarenbe- drijf J. aan de Smakterweg waar door forcering van een deur toegang werd verschaft. Alle laden en kasten in het kantoor waren doorzocht, maar niets werd vermist. Geld was niet aanwe zig. Later bleek ook dat was ingebro ken in le kantoren van N.V. Blitta. Daar was door het uitnemen van een ruit toegang verkregen. Daar waren de inbrekers in hun werk gestoord, zodat ook daar de buit nihil was. Na aanvankelijk te zijn ingesloten ge weest, werden zij later op vrije voe ten gesteld. Ze hebben een volledige bekentenis afgelegd. van 5 februari 1921 Belangrijke verkooping wegens vertrek. Notaris Esser te Horst zal op Dinsdag 15 Februari 1921 en zoo noodig den volgenden dag voorm. 9 uur ten huize en ten verzoeke van de Erven van wijlen den Weled. Heer Fr. van den Boogaart in de Paters- straat te Venray, publiek verkoopen: Een deftigen inboedel. Bezichtiging der goederen: Maan dag 14 Febr. van 1012 en van 25 uur. JAARVERSLAG Als een der belangrijkste feiten in 1970 wijst het pas verschenen jaar verslag van het Recreatieschap Peel en Maas het eindrapport van de Agrarische Commissie van dit schap aan. Een rapport dat er toe bij kar dragen tot de zozeer gewenste har monisatie van de agrarische en re creatieve ontwikkeling. Een ander belangrijk feit noemt dit jaarverslag de grotere waardering voor de openlucht-recreatie, die in deze regio, mede dank zij de aktivi- teiten rond het Natuurbeschermings jaar, is losgeslagen. Daarnaast constateert het dank baar de particuliere belangstelling die groeiende is voor wat het recrea tieschap doet, in die zin dat zowel uit het bedrijfsleven als uit de kring der beleggers nog al eens vragen komen naar bepaalde objecten en de moge lijkheden, die tot nieuwe vestigingen kunnen leiden. Als een soort slotkonklusie stelt het bestuur in zijn voorwoord tot dit jaarverslag dat de openluchtrecreatie in deze regio ongetwijfeld een be langrijke rol zal kunnen vervullen bij de agrarische herstructurering in de ze regio. Bij de vele plannen, waarvan dit jaarverslag zo vol staat kunnen ook mislukkingen niet uitblijven. De po ging om het beekdal Merselo te doen aankopen als landschapsreservaat door de Stichting het Limburgs Land schap blijkt mislukt te zijn, omdat het ministerie van C.R.M. geen medewer king gaf. Het schap kreeg alleen in de afge lopen 12 maanden 36 aanvragen voor afgraafvergunningen en opslagplaat sen voorgelegd, die ze dan moet be oordelen op hun konsekwenties voor landschap en recreatie. Men verwacht veel van het nieu we recreatieve onderzoek, dat beter aansluit op die van ministeriële zijde gewenste 5 jaren-planning en het be stuur ook een beter inzicht zal geven in zich nog steeds wijzigende omstan digheden zowel op het gebied van de landbouw als dat van de recreatie. Op de andere in dit jaarverslag vermelde aktiviteiten zullen we later beslist nog wel eens terugkomen 73 PARTIJEN WIILEN NAAR BINNENHOF Bij de kiesraad zijn op het ogen blik 73 politieke partijen ingeschre ven, die willen deelnemen aan de verkiezingen. Of er nog meer zullen komen is nog niet te voorspel len. Men kan nieuwe lijsten indienen tot op de dag dat de kandidatenlijs ten bij de hoofdstembureaü's moeten zijn. Het ziet er overigens niet naar uit dat we straks een stembiljet met 73 lijsten krijgen. Volgens de secretaris van de kiesraad mr. W. van Ommen Kloeke zullen er ongeveer 25 over blijven. De rest sneuvelt, omdat ze niet voldoen aan de eisen die de wel stelt. AMBTENAAR HAD NIET GEDRONKEN Zondagavond vonden voorbijgan gers langs de weg te Blitterswijck de voorlichtingsambtenaar D. van de gemeente Meerlo-Wanssum gewond langs de weg liggen met in de buurt zijn bromfiets. De ambtenaar was ernstig gewond en werd per ambu lance naar het ziekenhuis te Venray overgebracht. Er was niets wat op een ongeluk wees waarbij enig ander voertuig betrokken zou zijn geweest. In Wanssum en Meerlo deden in de loop van zondag en maandag ge ruchten de ronde als zou deze voor lichtingsambtenaar, tevens belast met jeugd- en sportzaken, dronken zijn geweest. Aan het einde van de raadsverga dering van de gemeente Meerlo- Wanssum, deelde de raadsvoorzitter, drs. Dittrich mede, dat zowel het am bulancepersoneel als het medisch team in het ziekenhuis te Venray hadden verklaard, dat zij geen spodr van drank bij het verkeersslachtoffer hadden kunnen konstateren. Het is schandelijk, aldus burge meester Ditrich, dat een korrekte ambtenaar op een dergelijke wijze in discrediet wordt gebracht. Vrydag 12 februari: Deze avond hebben we een uitvoe ring in het Boschveldcollege. Jul lie worden allemaal verwacht op school om 19.00 uur in uniform! Zaterdag 13 februari: 11.15 uur H. Mis in de Paterskerk. Jullie worden ook hier weer alle maal verwacht. Zondag 14 februari: 10.15 uur hoogmis. Maandag 15 februari: 18.45 20.00 uur repetitie le en 2e stem. Dinsdag 16 februari: Vanaf 18.45 uur spelavond. Woensdag 17 februari: 19.00 uur repetitie voor alle tenoren en bassen. Donderdag 18 februari: volgens afspraak. SENIOREN: De training zal a.s. za terdag hervat worden, daar de com petitie 28 februari wordt hervat. Heren 1 en 2 worden zaterdag om 11 uur in het Gemmadal verwacht. Ook de dames worden geacht om 14.00 uur aanwezig te zijn voor de training. Met het oog op de komende feest dagen is het raadzaam nu reeds voor een optimale konditie te zorgen. JUNIOREN: voor de junioren is voor a.s. zaterdag een spelregelmid dag georganiseerd door de heer Huls. Deze vindt plaats in Hotel De Zwaan, aanvang 15.00 uur. Raadpleeg affiche Cals. Op eenieder wordt gerekend, daar de mentale trainingen voor junioren dit jaar nog niet heeft plaats gevon den. Geven met vreugde kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje NICO Bij het H. Doopsel ontvangt hij dé namen: Nicolaas Heinrich Maria H. Olde-Daalhuis B. Okle-Daalhuis-Wilmsen Kitty en Son ja Venray, 27 januari 1971 Kruisstraat 7 THEA POELS en LAMBERT JOOSTEN geven kennis van hun voor genomen huwelijk. Het hu welijk zal worden gesloten op vrijdag 19 februari 1971 om 14.00 uur in de parochie kerk van St. Petrus-Banden te Venray. Venray, Pr. Hendrikstraat 13 Oirlo, Gertrudisstraat 16 Receptie van 19.00-20.000 uur op het dagadres: Restaurant „De Ruif", Oirlo-Venray Toekomstig adres: Haam- makerstraat 256, Venray Op vrijdag 19 rebruari hopen wij met onze kinderen ons 25- jarig huwelijksfeest te vieren. Om 3 uur zal er een H. Mis zijn in de kerk van O.L. Vrouw van Zeven Smarten. Receptie van 17.30-18.30 uur in zaal „In den Engel". W. van Lieshout T. van Lieshout-Hoonings Venray, februari 1971 Deken Berdenstraat 1 Getrouwd: 6-2-1971 Dott. Ing. Ettore Alegna en Annemieke Oosterbaan Milano Via Belezza 3 ADVERTEER IN PEEL EN MAAS Op zaterdag 13 februari a.s. is onze zaak wegens familieomstandigheden GESLOTEN SLAGERIJ GOUMANS Patersstraat 8 Voor uwe blijken van belang stelling en medeleven, bij de ziekte, het overlijden en de be grafenis van mijn geliefde echtgenote, zeg ik U allen har telijk dank. M. BALTUSSEN Venray, februari 1971 Schuttersveld kamer 57 GEVRAAGD OBER voor de a.s. carnaval C. VEERHUIS Henseniusstraat 13 GEVRAAGD HULP IN DE HUISHOUDING voor hele dagen in gezin met 2 kinderen. Mevr. Kempen, Herenpasweg 1 Oostrum, tel. 2527. P. THEUWS VENRAY Kruitweg 5 - Telef. 1867 Uw bedrijf voor betere en snellere service TE HUUR GEVRAAGD gemeub. ZIT-SLAAPKAMER met pension of keuken Telefoon 2528. Voor alle voorkomend STENCIL WERK H. Beerkens, Kruitweg 3, Venray, tel. 04780-3428 GEVRAAGD voor 2 of 3 halve dagen per week NET MEISJE voor hulp in de huishouding Mevr. van Els wijk, Pr. Marij- kestraat 20, tel. 1837. GEVRAAGD WERKSTER Va dag per week Verheijen, Stationsweg 132, Oostrum. TE KOOP GEVRAAGD BOUWTERREIN Adres: Lindenstraat 21, tel. 1589 H.H. Vogelkwekers: Wjj kopen zaterdag 13 febr. KANARIES en betalen: mannen lichte kl. 10,- p.st. mannen donker kl. 8,- p.st. popjes alle kl. 3.50 p.st. zebravinken gr. en br. f 5,- p.p. zebravinken wit 5.50 p.p. Jap. meeuwtjes 3.50 p.p. Parkieten alle kl. 4,- p.p. Vogels brengen: Vogelhandel H. Denissen, Smakterweg 5, Venray. GEVRAAGD voor de avonduren een AFW AS-JUFFROUW H.C.R. DE ZWAAN Telefoon 1279 MEVR. DE JONG vraagt HULP IN DE HUISHOUDING van 15 of 16 jaar. Geen zwaar werk. APPELEN TE KOOP Weer diverse soorten: Goudreinetten, Cox, Lom- barts, Jonathan en Golden Delicious. Steeds voorradig. W. Drabbels-Martens, Heidse- peelweg 2, Heide, tel. 2973. TE koop VLIEGTUIG VE RZAMELIN G Hoenderstraat 99, Venray, tel. 3793. Na 6 uur. TE KOOP 20.000 stuks zware Limburgia Aspergesplanten a 6 ct. per stuk. Op 't veld te bezichtigen. Wim Peeters, Langeweg 64, tel. 2176. Geregeld verkrijgbaar BINTJE AARDAPPELEN 10 cent per kg. Zanders, Langeweg 72, telefoon 344L te koop slachthaantjes Dragende koeien en weivee Wim van Tilburg, Beekweg 56, tel. 04786-394. TE KOOP ZWART BANKSTEL skai en blauwe KINDERWAGEN Patersstraat 21, Venray. TE koop TELEVISIEKASTJE 50x60 COMMODEDEK 65x110 BABY-UITZET WANDELWAGEN KINDERWAGEN t.e.a.b. Helfrichstraat 18. TB koop OPEL KADETT 1967 Langeweg 26, tel. 2624. TE KOOP een mooi MEUBELTJE voor radio en pick-up te plaatsen 1 T.V. TAFEL en een RADIO Te bevragen F. W. Hendriks, Langstraat 33B, Venray. CARNAVAL - CARNAVAL Allen voor CARNAVALSARTIKELEN naar POUWELS WARENHUIS Hofstraat 10 - Julianasingel 2 Leuk en niet duur TE KOOP nieuwe lichtblauwe WINTERJAS, te klein gekocht. Niet in Venray gedragen. Voor de helft van de pry's. Adres bureau dezer. TE koop MOTOR N.S.U. 250 cc Vraagprijs 200, L. Heijnen,. Hoenderstraat 71, Venray. TE KOOP PREI 3 kg voor 1, H. Kleuskens, Kulutweg 4, Vel- tum. Vraag onze grote BEHANGBOEKEN .COLLECTIE 19 7 1' vrijblijvend op zicht. VERF BEHANG Jan Hensenstraat 16 Telefoon 1523 Bromfietsverzekeringen PREMIES NIET VERHOOGD W.A. 29per jaar; bij all risk groene kaart gratis. Ass. Financieringen M. A. BONANTS Nieuwlandstraat 9 (hoek Langstraat) Tel. 1525 TE KOOP VOERAARDAPPELEN v. Dijck, Peel weg 39, Yssel steyn. te koop 1 Ka. KUILGRAS J. Janssen, Heidseschoolweg 7 tel. 1896. TE koop MOBYLETTE 150,— met verzekering. Langstraat 17, Venray. TE KOOP wegens aanschaf c.v. grote grijze KOLENHAARD „Davonette" met fijn rooster in prima staat. Hoenderstraat 24, Venray, tel. 04780-2478. ie koop 2 MARMOTTEN Overloonseweg 53. Alles voor de SCHOONMAAK in F ouwels warenhuis Hofstraat 10 - Julianasangél 2 telefoon 04780 - 1566 TE KOOP wegens aanschaf van c.v. pracht grijze grote Beckers KOLENHAARD, zonder fouten nieuwe keuken-bjjzetkachel „Dort" aardgas met buizen en wegens plaatsgebrek EIKEN LIGSTOEL met losse kussens - mooi DRESSOIR H. Jans-Beken, Wilhelmina- straat 24. TE KOOP zware Aspergesplanten Limburgia G. Josten, Tuinstraat 21, Wel- lerlooi, tel. 04783-322. TE KOOP OPKLAPBED ELEKTR. KACHEL KINDERWANDELWAGEN Beekweg 47. TE KOOP EET AARDAPPELEN M. Matijsen, Weg in den Berg 24, Veltum. TE KOOP LEESBOEKJES o.a. Mammies Landweertweg 3, Venray. TE KOOP TRACTOREN Ford Super Major met door draaiende aftakas; Ford Dexta, met maaibalk en doordraaiende aftakas; Ford Super Dexta, met front lader en doordraaiende af- Nunfield, zonder hef, goed voor regeninstallatie, motor goed. Ook te ruilen tegen VEE. A. J. W. Robben, Smakterweg 3, Venray, tel. 04780-1715. TE KOOP PREI 4 kg voor 1, A. Pouwels, Servatiusweg 12a tel. 1115. TE KOOP BROMFIETS en lange leren MOTORJAS A. Vos, Molenpad 15. TE KOOP BINTJE eetaardappelen 10 ct. per kg. Drabbels, Langstr-aat 43. TE KOOP VW 1200, bouwjaar '64 Na 6 uur: Hatendonkstraat 15, Oostrum. TE KOOP 2 DEUREN met kozijn Akkerweg 11. Sterke kinderlooprekken mooie gekleurde looprekdekken kindertroontjes kinderpo's en kruikjes babybadjes hobbelpaardjes kinderscooters en alle baby-artikelen Vraag het in Ponweh warenhuis Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1566

Peel en Maas | 1971 | | pagina 2