Voor of tegen de volkstelling mnï rfAJÉEE Werkeloosheid steeg ondanks open plaatsen in deze regio Internationale Schaakgrootmees ter komt naar Venray iiiïïT ittx -t t «3: VRIJDAG 12 FEBRUARI 1971 No. 6 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG «EDEN DIE IN DfT VCHT: UIT ALS 'werkend GE2INS- s ecAt- kind. derg SS PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY WFFKRI AD VOOR VFMRAY FN OM9TRFKFN ADVERTENTIEPRIJS 14 ct per mm. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 'UUIV 'Cl'FVH1 Cl' V*" IJ 1 r*CTVUI'* pR|JS pER HALFJAAR 5.— (buiten Venray 5.50) Een fel protest tegen de volkstelling dat op ons bureau terecht kwam, was ondertekend door de Kosmopolitieke Werkgroep en af komstig uit Leunen. Hoewel protesten tegen de komende volkstel ling geen zeldzaamheid zijn, werden we toch nieuwsgierig naar dat kosmopolitische en gingen daarom in Leunen op bezoek bij Mevr. Koning in de St. Catharinastraat 15B. In een keurig verbouwde land- bouwschuur, waarvan nu een riante woning is gemaakt, werden we al meteen geconfronteerd met de zgn. wereldwinkel, die in de hal van dit huis is ingericht. Daarin is een massa lectuur voorhanden over de vele pro blemen, waarmede de wereld van vandaag te tobben heeft en bezig is. Mevr. Koning, afkomstig uit Beek en Donk is graag bereid iets meer te vertellen over alles wat haar en een kleine kring rondom haar bezig houdt. ORIËNTATIE „Doordat ik me in Beek en Donk heb bezig gehouden met inzamelin gen van een ontwikkelingsprojekt in India ben ik meer over de vele din gen in de wereld na gaan denken en hebt kontakt gezocht met mensen, die zich daar ook mee bezig houden. Want wij hier in het rijke westen vin den het allemaal zo gewoon dat er volop voedsel en kleding is voor ieder van ons, dat we in vrede leven en in feite kunnen zeggen wat we willen. We sluiten uit een zekere gemakzucht onze ogen voor het leed in ontwikke lingslanden, voor het geweld, dat ook in 1971 nog duizenden doden vraagt. We trekken er onze schouders voor op en zeggen dat we op ons eentje daar toch niets tegen kunnen doen. En we menen dat als we een gulden geven of een oude jas, onze plicht vervuld te hebben Maar het is toch een feit dat bijv. Rusland door de knieën ging toen het Joden wilde executeren. De protesten uit de gehele wereld deden zelfs dit machtige land terugschrikken. Dat bewijst dat het wel degelijk zin heeft ook als enkeling in het geweer te ko men tegen onrecht en tegen geweld. Onrecht en geweld, dat we trouwens nog te veel vinden in eigen omgeving ook Ik dacht dat het de plicht is van ieder lid van de maatschappij zich op de eerste plaats eens te oriënteren. Daarvoor moet je lezen, veel lezen en praten. Kontakten zoeken met ande ren, die ook een gezonde menselijke verhouding willen, die ook streven naar een betere samenleving. Daar toe houden we iedere maandag een soort gespreksgroep, waarin dan de problemen van dit moment aan de orde komen. Dat kan de ene keer de oorlog in Angola zijn, maar de ande re keer bijv. het feit dat zovele be jaarden niet eens gebruik maken van het recht op bijstand. Waar zulks re delijk mogelijk is, voegen we onze stem bij degenen, die tegen deze stie keme oorlog van de Portugezen pro testeren, maar helpen van de andere kant ook de bejaarde, die met die bij stand geen raad weet. Voor oriëntatie is er ook onze „we reldwinkel", een plaatselijk verkoop centrum van landelijke organisaties, die literatuur aanbieden over alle mogelijke problemen in de wereld van vandaag. Een winkel ook, die bv. rietsuiker te koop aanbiedt en kunst voorwerpen uit zgn. onderontwikkel de landen. AKTIES En we doen mee aan akties. We hebben bijv. in de Vredeskerk met kerstmis collages opgehangen om juist in die dagen de mensen nog op iets anders te wijzen dan op het fees telijk kerstmaal We doen mee aan een vastenaktie, die voor dit dekenaat de nood in Zuid-Amerika voor een deel wil hel pen oplossen. En waar het redelijk mogelijk is voegen we onze stem bij die van de protesterenden in dit land of in ande re landen. Dat betekent niet dat we met pla- katen door Leunen trekken, maar het betekent wel dat we minder passief willen staan in de wereld van van daag en kritisch willen bekijken of alles wat gebeurt ten goede is van de mensenDat betekent ook dat we op de eerste plaats in eigen omge ving streven naar gezonde menselijke verhoudingen LINKS Het betekent ook dat je al vrij gauw het etiket links opgeplakt krijgt. Sociale bewogenheid schijnt nu eenmaal rose of rood gekleurd te zijn en dan ben je linksMij in teresseert zo'n etiket helemaal niets, mij interesseert alleen dat ik op mijn eigen plaats en in eigen omgeving iets doe, aktief bezig ben voor een.betere wereld, waarin mijn kinderen vrijer en blijer leven kunnenEn ik dacht, dat dit het streven moet zijn van ieder mens VOLKSTELLING Ons protest tegen de volkstelling richt zich op de eerste plaats tegen de dwang, die hier achter zit. Artikel 12 van de rechten van de mens zegt uitdrukkelijk dat geen mens onder worpen zal worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aan gelegenheden in .zijn gezin, zijn te huis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goe de naamIs deze volkstelling niet zo'n willekeurige inmenging, waarop de een of andere ambtenaar je een hele hoop persoonlijke dingen vraagt, waar men in feite niets mee te maken heeft of die men via andere wegen al kentHad men het dan op vrijwillige basis gedaan En men loopt wel met het smoes van geheimhouding heel snel heen over het grote gevaar dat nu alle ge gevens van alle Nederlanders ergens op één plaats worden opgeslagen Die er kwaad mee wil, heeft nu alles direkt voor het grijpen Leest U de verzetsboeken van de laatste oorlog nog maar eens over, waarin beschreven is hoe dikwijis met groot levensgevaar bevolkings- dokumentaties vernietigd moesten wordenNu gaan we dat liefst op één plaats tegelijk opslaan Dal men een beter inzicht wil krijgen in bepaalde toestanden en situaties via zulk een telling is een goed ding. maar die gegevens kan men ook via andere methoden krijgen KOSMOPOLITIEKE GROEP Mevr. Koning, moeder van enkele kinderen, neemt rustig de tijd haar gedachten en wat in haar leeft tegen Uw verslaggever te vertellen.Ze erkent dat de naam van kosmopoli tieke werkgroep misschien wat „groots" en „geweldig" aandoet, ter wijl het in feite nog maar een kleine aktie-groep is, die dan misschien een plaatselijke klankbodem is van hen wat elders groter en feller wordt uit gedragen Maar voor haar en hen die rondom haar zijn, is het alleen maar van be lang dat men in het gewone huis-tuin en-keuken-leven van iedere dag ver der kijkt en blijft beseffen dat men lid is van een wereldbevolking, waar- VENRAYS ARBEIDSCIJFERS IN JANUARI De winter is duidelijk merkbaar in de arbeidscijfers van deze regio over januari. Ten opzichte van december steeg het aantal bij het gewestelijk arbeidsbureau ingeschrevenen van 260 ofwel 2,0 pet. naar 426 ofwel 3.26 pet. En daarmede zit Venray bijna het hoogste van Limburg. De invloed van de pendel-terugloop door het winterse weer is het best af te lezen uit de cijfers van het rayon Gonnep waar het aantal ingeschrevenen steeg van 95 naar 201, al mag ook het rayon Venray een toename te zien geven van 165 naar 225. Van deze 225 zijn er 13 beneden de 19 jaren. 10 van deze ingeschrevenen zijn te werk gesteld op de zgn. aan vullende werken, 13 zijn werkzaam op sociale werkvoorzieningsprojecten en 202 zijn er geheel werkloos. Daarnaast staat dat alleen voor het rayon Venrayl 640 aanvragen nog openstaan voor mannelijke werkne mers en 208 voor vrouwelijke werk nemers. Met die van het rayon Gen nep er bij staan er meer dan 1100 ar beidsplaatsen open in deze regio. En ook dat is een veelzeggend feit van je naaste ook het kind is dat in Vietnam op een mijn trapt of de jood die in Rusland naar een concentratie kamp wordt gestuurd Voor haar is van belang, dat men niet berust in feiten en omstandighe den, waardoor het leven van anderen tot een hel kan worden gemaakt, maar dat men zich aktief in blijft zet ten voor ene betere wereld. Niet al leen voor ons hier in het westen, maar voor alle mensen. En ze hoopt dat mede door dit verslag gelijkge zinden naar de Catharinastraat 15B in Leunen zullen komen om doodge woon mee te doen in alle dingen, die men onder handen heeft. BRILLENAKTIE OP MEMISA-ZONDAG Hebt u nog een oude bril ergens in een la of een doosje liggen, breng hem dan a.s. zondag mee naar de Vre deskerk. Aan de ingangen van de kerk staan kisten, waarin u de oude bril kunt deponeren. Ook brillen die stuk zijn of alleen maar brillenglazen zijn welkom. In verschillende missie landen is men heel blij met deze oude spullen. De ingezamelde brillen worden ver zonden naar het bureau van de ME- MISA in Rotterdam. Daar worden ze gesorteerd en naar de missie ge stuurd. W. Geerits, pastoor. JONGERENKOOR VREDESKERK A.S. ZONDAG 11.30 UUR De ambitie van een jongerenkoor is op de eerste plaats om begeleid te worden door een goed orkest. Dat is ook, en met recht, het aantrekkelijke voor de toehoorders. We zijn de ge lukkigen die door het orkest van Rank Xerox eens per maand bege leid worden. Als we nu tussendoor nog eens willen zingen, is het bijna een noodzaak om de voorkeur te ge ven aan een bandopname met orkest boven orgelbegeleiding. Want het nuchtere feit is dat het zingen zelf van het doorsnee jongerenkoor maar erg middelmatige kwaliteit vertoont. Begrijpelijk, want je werkt met stem men die het kinderlijke juist ont groeid zijn, maar nog niet „goed zit ten'" om kwaliteit te brengen. En daarbij de sfeer die de jongeren wil len brengen is rhythme en diep doordringend geluid. En dat is met een goede stereo bandopname rede lijk goed na te bootsen. De idealisten die teksten maken voor de jongeren-vieringen doen dat vaak zeer goed. Maar door de combi natie van middelmatig zingen en for se rhytmische begeleiding komen de woorden vaak niet door. Dat is jam mer, want er worden goede eigentijd se waarheden gezegd. Nu zijn we in ons koor bezig om naast de juist beschreven stijl van de jongeren ook nog te trainen voor goed zingen en waterheldere tekst voordracht. Binnen niet al te lange tijd willen we ook graag dit eens voor U bren gen. A.s. zondag brengen we een aantal liederen, nieuw in onze kerk. Ze zijn ontleend aan de jongerenliturgie van Venlo en Haarlem, begeleid door de orkesten van die groepen. We vinden het fijn als U weer komt luisteren. J. Kortooms, kapelaan In het kader van de viering van het 25-jarig bestaan van de schaakclub „Venray" is de jubileumcommissie er in geslaagd een drietal simultaan- schakers van internationale faam aan te trekken. Op de eerste plaats de jonge inter nationale Schaak-grootmeester Hüb- ner uit Keulen, die het vorig jaar op het interzonale Schaaktoernooi van Majorca op verrassende wijze als tweede eindigde na de Amerikaan Bobby Fischer. Op de tweede plaats komt de Nederlandse Schaakgroot meester Jan Hein Donner, die, even als de derde man. de schaakmeester en jounalist Withuis tot de beste Ne derlandse simultaanspelers behoren. De vereniging wenst bij de viering van haar jubileum zoveel mogelijk Venrayse schakers, ook oud-leden en niet-leden te betrekken. En een si multaanseance met simultaanspelers van dit gehalte is hiervoor een unieke gelegenheid. Deze seance is coor ALLE schakers dat wil zeggen, ook voor jonge scha kers en zij die denken over te weinig ervaring te beschikken. Deze seance is namelijk verdeeld in een wedstrijd-gedeelte, dat een sterke krachtmeting zal worden, waarbij uiteraard iedere fout krach tig zal worden afgestraft en een spel- gedeelte, in welke seance voor iedere schaker nog wel iets anders te leren is van de „meesters" zelf. Een kans, waartoe men anders niet gauw gele genheid krijgt. Alle Venrayse schakers hebben een voorkeur tot deelname aan de schaak seance die bij voorkeur wordt gehou den in de nieuwe zaal van restaurant „Vlakwater" te Venray op zondag middag 28 maart a.s. om 2 uur n.m. Het inschrijfgeld bedraagt voor jeugdigen tot 18 jaar 150 en voor alle anderen 2.50. Uitsluitend schakers uit Venray, die geen lid zijn van de schaakclub en verzekerd willen zijn van deel name, kunnen tot 1 maart inschrij ven waarbij met hun wensen reke ning kan worden gehouden. De inschrijving kan uitsluitend ge schieden door storting of overschrij ving van het inschrijfgeld op reke ning van de penningmeester van de Schaakclub Venray bij de Boeren leenbank te Venray. U gelieve op het formulier te vermelden „Simultaan seance" en eventueel de simultaan- speler, waar U de voorkeur aan geeft, alsmede uw naam en adres. Y- -f- Y- Y- Y~ -r/L -■/- —X. yi i 5- x Y T ~s~ r7*- *erjt 7S&r mp, Wó 5 6. i 't - Y~ Y mGOT JA 5... X. 8 HlJfZU UIT? LU O O 2z LU - -J ül'Of »Z w 3 5Q 5 >3|co §xio< ëc oïï - 12 w ^£2 Cl «A cC O co z cc 20Ï Uj UJ UJ '"TrnTg" 6 0 fèi 0 iüi O5 0 iki s n z u izi UI 0 En dit zijn dan de kaarten van de volkstelling 1971, waarover In den lande het een en ander te doen is (geweest). Welke vragen er gesteld worden leest u elders in dit blad.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1