Tin Turkse en Marokkaanse gastarbeiders vierden het zgn. schapenleest Sport- en Jeugdzaken weer aan de orde K.V.P. BA Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Landskampioen DE HUISVRIEND Venray in het weekend Vergadering VRIJDAG 12 FEBRUARI 1971 No. 6 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 14 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR f 5.— (buiten Venray 5.50) Zaterdag en zondag werd door Tur ken en Marokkanen het feest her dacht dat Abraham eens zijn zoon Isaak wilde offeren. Zaterdgmorgen verzamelden zich de Turkse gastarbeiders in de kapel van het klooster Jerusalem om met een gebedsdienst dit in hun geloof belangrijke feit te vieren. Na een ge- zelllig samenzijn en het in ontvagst nemen van gelukwensen, verzamel den zij zich in het Turkse tehuis van Inalfa. 's Middags werd in het Luxor Theater voor deze mensen een Turk se film vertoond. In de Inalfa-kanti- ne aan de Maasheseweg werd hen 's avonds een feestmaaltijd aangebo den, bestaande uit twee schiapen, die volgens de Islamitische ritus in de loop van zaterdag waren geslacht. Zondagmorgen vond in de B.L.O.- school De Essel aan de Ursulastraat die voor dat doel beschikbaar gesteld was aan de Marokkaanse gastarbei ders, een gebedsdienst plaats, waar bij de aanwezigen zaten en knielden op lakens die door 't St. Elisabethzie- kenhuis ter beschikking waren ge steld.' Nadat zij een Marokkaanse film in het Luxor theeater hadden gezien keerden zij voor hun feestmaaltijd terug naar De Essel, waar o.m. bij aanwezig waren wethouder „Omer" Rutten-Thielen en loco-burgemeester G. Schols, Mevr. Monnee-Sluys van de regionale commissie buitenlandse werknemers met de heer Verhaegen van het gewestelijk arbeidsbureau, die een werkzaam aandeel hadden in de organisatie van deze viering, waarvoor andere jaren de werkne mers naar Venlo toe moesten. Ook de heer L. Nelissen was aanwezig na mens de Industriële Kring en de heer RECIPIEERDE Besctuur en leden van de kanarie vereniging „De Huisvriend" recipi eerden zaterdagavond in zaal In den Engel, wegens het behalen van het nationale clubkampioenschap. Na tuurlijk waren middelpunt in die re ceptie de leden welke hun 10 vogels hadden ingezonden, waardoor dit landskampioenschap mogelijk was geworden. Namens de keurmeesters sprak de heer van Dommelen niet alleen woor den van gelukwens, maar vooral een woord opwekking om door te blijven gaan. De Huisvriend heeft goede kwekers met goed materiaal, maar moest meer durf hebben om hun ma teriaal in te zenden voor de wereld kampioenschappen. Daarbij mag Venray niet uit het oog verliezen dat zij belangstelling moet hebben voor de nieuwe kleurontwikkeling. Voorzitter Arts werd speciaal door de heer van Dommelen geprezen voor zijn sportieve inzet en zijn spor tief verliezerschap. Als vriend bood hij de voorzitter prachtig fokmate- riaal aan, om mede daardoor nog betere prestaties te kunnen leveren. Namens het gewestelijk bestuur sprak dhr. Seijkens woorden van ge lukwens. Voorzitter Arts, meer dan 20 jaren de voorzittershamer hanterende, sprak de velen die kwamen geluk wensen, waaronder de wethouders mevr. Rutten-Tielen, J. Loonen en loco-burgemeester G. Schols, afge vaardigden van de Vereniging tot Be scherming van dieren, gewestelijk bestuur en afvaardigingen van de verenigingen uit de regio op allerlei gebied. Het was een zeer geslaagde recep tie waarbij bestuur en leden van De Huisvriend de zekerheid kregen dat zij een niet meer weg te denken plaats in de sportwereld van Venray hebben weten in te nemen. Suijker namens het gewestelijk Ar beidsbureau. De heer Schols, sprekende namens het gemeentebestuur, toonde zich dankbaar voor de inzet van de gast arbeiders in het Venrayse arbeids proces. Zeven jaar geleden kwamen de eerste gastarbeiders naar Venray. In 1966 was hun aantal 655, waar onder 24 Marokkanen;, terwijl in ja nuari 1971 het aantal gastarbeiders was opgelopen tot 885, verdeeld over 32 nationaliteiten. Hij feliciteerde de Marokkanen met hun feest en bracht hen de dank over van Venrays be volking voor hun inzet in het ar beidsproces. Namens de gastarbeiders werden woorden van dank gesproken aan al len die op enigerlei wijze medewer king hadden verleend dat zij hun ge bedsdienst volgens hun eigen wijze hadden kunnen en mogen beleven. De heer Nelissen, sprekende na mens de Industriële Club Venray be loofde graag de medewerking van deze kring voor dergelijke feesten, die ons iets lieten zien van de eigen cultuur en de religie van deze men- Met het ceremonieel toebereidfen van thee, die de gasten met gesuikerd gebak werd aangeboden, zingen en voordrachten, werd verdere de mid dag plezierig doorgebracht, waarna het diner begon dat met twee ram men, olijven, amandelen, frites e.d. een waar feestmaal werd. Gezien het feit dat beide feesten zo goed slaagden staat het nu reeds vast dat voor de volgende jaren ze ker de viering van bepaalde feesten der gastarbeiders ook in Venray vol gens hun eigen ritus zullen plaats vinden. Bij deze gelegenheid werd nog maals dringend de wens voor een vast ontmoetingscentrum voor de in de regio Venray werkzame gastarbei ders naar voren gebracht. Donderdag vergaderde de raads commissie voor jeugd- en sportza ken. Een vergadering, die nog al tijd belangstelling trekt van jeugd en jeugdleiders, ondanks.Ket feit dat het voor hen wel eens moeilijk wordt de vergadering te volgen vanwege het feit, dat z\j geen stuk ken ter inzage hebben. Wat niet is, kan echter nog komen. Aan de orde was o.m. de tarief regeling voor het gebruik van de ge meentelijke sportaccomodaties Nu de gemeente om ook de gymnastiekzalen in eigen beheer heeft, is het nood zakelijk te komen tot een nieuwe ta riefregeling, waarin alle sportaccom modaties zijn opgenomen Zo zal voor het gebruik van de gymnastiekzalen aan de verenigingen 3,per uur gevraagd worden, terwijl voor het sportpark en het zwembad verschil lende tarieven gelden naar rato men er een uur, een halve of hele dag of een heel jaar gebruik van maakt. HET GEVECHT OM DE VELDEN Raadslid G. MULDERS greep de kans om o.m. bij de tarieven voor het sportpark een wat ruimere armslag te krijgen voor het gebruik van de grasvelden voor de voetbalclub SW. Volgens hem is het schema, waarin W die velden gebruiken kan te krap en zou men liever een wat grotere tijdspanne hebben om behalve de competitie- en bekerwedstrijden ook nog andere wedstrijden te kunnen spelen. Dat werd aan de bestuurs- kant van de tafel weer bestreden. Daar was men van mening dat SW voldoende had als men ruimte reser veert voor de vastgestelde wedstrij den voor de bond en voor de beker wedstrijden alsmede voor 3 vriend schappelijke wedstrijden. Deed men zulks niet dan komen personeelsver enigingen en andere clubs niet meer aan bod. Over en weer is hierover lang gediscussieerd, waarbij MUL DERS in feite aandrong om SVV ge noemde grasvelden te verhuren. Had SW die niet nodig dan kon ze deze nog altijd „weggeven" aan andere liefhebbers. Maar zover wille men van de an dere kant weer niet gaan WETHOUDER SCHOLS, die ook ditmaal de leiding had van deze com missie-vergadering, maakte een ein de aan deze discussie door MULDERS te vragen een schema op te willen stellen van de wensen en verlangens van SW. Dan kan men kijken hoe ver men komt, zonder dat andere liefhebbers te veel in de knel komen. MULDERS vond ook het voorge stelde huurbedrag van 500,per jaar aan de hoge kant. In vergelijking met andere plaatsen betaalt men hier vrij hoge huren. Zijn vraag was of het niet wat minder kon Dat zal een vraag zijn, die de raad uiteindelijk eens krijgt op te lossen. Want zeker is dat het exploitatie tekort op de gemeentelijke sport accommodaties niet gering zal zijn. Thans is daarvoor 55.000,ge raamd, doch men heeft sterk de in druk dat dit bedrag de komende ja ren stijgen zal. Om dan de tarieven lager te maken, zal alleen tot gevolg hebben, dat dat tekort nog groter gaat worden Drs. DEN BROK kon een en ander maar moeilijk beoordelen en vroeg zich af of men over deze materie geen vergelijkende cijfers heeft met ande re plaatsen. Er blijken wel cijfers te zijn van andere plaatsen, doch ze zijn niet vergelijkbaar omdat er te veel verschillen zijn t.a.v. ingebrachte gronden, de uitvoering, het onder houd e.d. TENNISBANEN Ook de huur van tennisbanen kwam in het geding. Er blijkt name lijk een baan verhuurd te zijn aan een club, zodat in feite voor andere liefhebbers nog maar een baan ter beschikking staat. Drs. DEN BROK vond dat wel bit ter weinig voor een plaats als Ven ray. Het schijnt echter in de praktijk nog al mee te vallenDaar heeft men het dan maar op gehouden HOCKEYVELD Ook de huur van het hockeyveld vond men gezien de toestand van dat veld niet bepaald laag. MEVR. POELS-PBTERS en Drs. DEN BROK maakten opmerkingen in die zin. Maar zij kregen te horen dat hierin „verwerkt" is het gebruik van het oefenveldje en van het groot veld. Over de geschiktheid van het grote veld was men van bestuurszijde heel wat optimistischer dan de raadsleden. Daar noemde men de toestand van het grote veld goed, doch men had al leen wat moeilijkheden gehad met de ruimte voor de bezoekers. En die schenen nu opgelost. Bovendien is er weinig anders om de hockeyers tevre den te stellen. Een nieuw terrein zal op zijn allervroegst eerst einde van dit jaar gemaakt kunnen worden, zo dat het nog wel 2 - 3 jaren zal moe ten wachten voor men kan verhui- ZWEMBAD EN SPIO Drs. DEN BROK vond dat de zwembadtarieven voor leden van Spio best wat naar beneden konden. Vroeger was het zo dat deze club zorgde dat de zwemsport in Venray populair werd. Ze heeft op dat ter rein baanbrekend werk gedaan. Nu is ze zover dat ze niet alleen de recrea tie mee helpt bevorderen, doch ook de topsport. Dat kost enorm veel geld en waar hier een stuk Venray promo tion insteekt, dacht hij waardering daarvoor tot uitdrukking te moeten brengen in lagere tarieven. Van de kant van de bestuurstafel werd gesteld dat indertijd met Spio overleg is geweest over tarieven en gebruiksuren. In onderling overleg is toen de zaak geregeld en men heeft van Spio-zijde nooit vernomen dat de situatie nu veranderd is of dat men bezwaren heeft. Zo ja, dan zal men die eerst kenbaar dienen te maken. Na deze op- en aanmerkingen ging de commissie akkoord met de inge diende tarieven en krijgt nu de raad het laatste woord. OUDE WATERMOLEN IN OOSTRUM Het ministerie van C.R. en M. heeft aan de Stichting Jeugdcentrum De oude Watermolen in Oostrum een subsidie toegezegd van 25% of maxi maal 5.720,voor de inrichting van dit gebouw als jeugdcentrum. Een en ander onder voorwaarde dat de gemeente ook ministens dit bedrag geeft. De commissie gaf hier zonder meer haar fiat aan, temeer waar ook nog een provinciale subsidie is aan gevraagd. BARAK KRUISSTRAAT Geen bezwaar had men ook tegen het weer bewoonbaar maken van de barak aan de Kruisstraat ten bedra ge van 7100,In deze barak krij gen de Zangertjes van St. Frans een onderkomen evenals het jeugdwerk in de Patersparochie. Dat kan dan uit de barak in de Patersstraat, die dan gesloopt kan worden. (Hoe bestaat het Ook op de vraag of het goed is aan deze Zangertjes en aan het jeugd werk 3.000,subsidie gegeven wordt bij de inrichtingskosten, werd door de commissie bevestigend be antwoord. De Petrusgroep van de verkenners krijgt 2512,50 voor de inrichting van de barak in de Hoenderstraat. Een en ander natuurlijk als de raad het ad vies van deze commissie volgt Drs. DEN BROK wees er op dat de ze stukken feitelijk niet nodig waren geweest als de nieuwe subsidiever ordening voor de jeugd er geweest was. Daarin is voorzien in een soort „jeugdpot" waaruit in de toekomst dergelijke voorzieningen gefinancierd kunnen worden. „Die verordening is er nog niet", aldus heel diplomatiek WETHOU DER SCHOLS „en dus moeten we net als vanouds doen. Hopelijk is dat dan de laatste keer JEUGDSOOS Reeds eerder is aan de Jeugdsoos een investeringssubsidie toegezegd voor de inrichting van het gebouw in de Hoenderstraat tot een behoorlijke jeugdsoos. Later is gebleken dat het rijk wil subsidiëren in de exploitatie kosten, mits ook de gemeente dat in gelijke mate doet. Daarom wil men genoemde investeringssubsidie om zetten in een exploitatiesubside Dat houdt o.m. in dat nu de gemeen te de zaak in orde moet brengen en dat in de toekomst de jeugd dan dit gebouw en zijn inrichting van de ge meente gaat huren a raison van 6.000,Die verbouw enz. gaat 54.247,kosten en aangezien er al bijna 30.000,zijn toegezegd in die investeringssubsidie was de vraag of de commissie ook achter het restant van 24.000,zou staan Dat deed de commissie ook wel, maar bijv. MEVR. POELS-PETERS vroeg zich af, waar we feitelijk in Venray naar toe gaan. Ze bedoelde daarmede dat we nu verschillende groepen jeugd aan onderkomens hel pen. De een via een investeringssub sidie, de ander via een exploitatie- subsdie. Een en ander kost enorm veel, maar dat was nog daaraan toe als men dan ook maar de zekerheid heeft dat iedereen aan zijn trekken komt. Die zekerheid ontbreekt, want hoe veel jongeren worden nu geholpen via de soos en via de ongeorganiseer de jeugd, die dan een onderkomen krijgt in de oude landbouwschool? Wat is er bijv. voor de ongeorgani seerde jeugd van 13 tot 15 jaren? Wat voor normen stelt men feitelijk als er morgen weer een of andere groep een verzoek om subsidie in dient of een onderkomen wil hebben? Op deze vragen kon men van be- stuurskant ook geen exact antwoord geven. Men wist wel te vertellen dat de soos voorheen een 200 tal 'leden had, dat in dat gebouw ook bepaalde middagen en avonden voor de jonge lui tussen 13 en 15 jaren werden ge- organiseerd, maar dat was dan ook alles. Wat men met de „rest" moest doen was ook een vraagteken. Wel licht kon eens bekeken worden of de ruimte van de soos op bepaalde tij den niet voor anderen ter beschik king konden komen, maar dan is men wel afhankelijk van de goedkeuring van het soosbestuur, dat nu huurder 5aat worden en misschien weinig voelt voor onderverhuur. Men besloot eens met het soosbe stuur over deze kwestie te praten, waarbij de rest van de vragen van MEVR. POELS-PETERS. die toch wel van groot belang zijn, de mist in gingen JEUGDSUBSIDIEVERORDENING Medegedeeld werd verder staande deze vergadering, dat het ontwerp voor de subsidieverordening jeugd werk en jeugd vorming binnenkort aan de raadsleden toegezonden zal worden. Dat ontwerp zal voordat het defi nitief in de raad komt behandeld worden op een informatieve raads vergadering, waarbij ook de gemeen telijke jeugdraad vertegenwoordigd zal zijn. Uit de voorafgaande debatten (o.m. over de huur van de voetbalvelden) bleek intussen al voor de zgn. sport- jeugd een andere subsidieregeling op stapel staat. Die valt niet onder deze subsidieverordening Dat gaf weer aanleiding tot het zetten van grote vraagtekens, doch men blijkt daar mede een gang van zaken te volgen, die op landelijk niveau ligt Kampeertenten (20 modellen» Caravantenten (naar eigon keuie) Toer- en Stacaravans Boten- Kampeerartikelen 's zondags gesloten \A/ Campingcentrale Gebr. Janssen N.V. Sevenum - Maasbreeseweg 3-5 Tel. 1818 Limburgs grootste campingshoWoom SCHRIFTELIJKE VRAGEN Tot grote verbazing van de aanwe zigen bleken er ook nog schriftelijke vragen te zijn van het raadslid Drs. DEN BROK. Niemand wist dat het ook in commissievergaderingen schijnbaar noodzakelijk is vragen schriftelijk in te dienen, maar hier bleek deze procedure toch gevolgd te worden. Drs. DEN BROK wilde op de eer ste plaats weten hoeveel mensen zich opgegeven hadden als aspirant-lid van deze commissie. Men heeft na melijk van de zijde van het gemeen te bestuur een oproep daartoe ge plaatst en dit raadslid wilde de re sultaten weten. Er blijken zich voor deze commissie liefst 12 kandidaten gemeld te hebben. De volgende vraag was automa tisch: wat gaat er nu gebeuren WETHOUDER SCHOLS vertelde dat B. en W. in overleg met de com missie hieruit enkele personen zal voordragen aan de raad. Dat zal op korte termijn gebeuren. JEUGDHULP AAN SMAKT Een andere vraag van Drs. DEN BROK was wat het gesprek met de gemeente Vierlingsbeek heeft opge leverd t.a.v. de sportvelden in Holt- hees en het jeugdontmoetingscentrum in Smakt. T.a.v. de sportvelden heeft Venray zich bereid getoond 25.000,bij te dragen. De gemeente Vierlingsbeek zal dan deze sportvelden aanleggen. Beide gemeenten geven samen 25.000,— aan het jeugdontmoetings centrum in Smakt, onder het uit drukkelijke beding dat de jeugd zelf minstens 15 procent in de kosten bij draagt, van dit centrum geen café maakt en zekerheid stelt t.a.v. een sluitende exploitatie SUBSIDIE OUDE LANDBOUWSCHOOL Een laatste vraag van Drs. DEN BROK was hoe het staat met de sub sidiëring van de oude landbouw school, die gebruikt gaat worden voor de ongeorganiseerde jeugd. Het blijkt dat over deze kwestie binnenkort een vergadering is van B. en W. met het bestuur van de be treffende stichting en dan hoopt men spijkers met koppen te slaan in deze kwestie BOTSING Onvoldoende opletten was oorzaak dat een botsing ontstond tussen twee personenauto's, bestuurd door J. G. uit Venray, welke voorgesorteerd stond om een op de Julianasingel ge legen inrit in te rijden en zijn wagen van achter werd aangereden door de personenauto bestuurd door P. S. uit Vierlingsbeek. Het bleef bij materiële schade. BRAND IN STALLEN VARKENSFOKBEDRIJF Waarschijnlijk door oververhitting van een oliekachel ontstond brand in de stallen van het varkensfokbedrijf van de heer P. aan de Timmermanns- weg te Ysselsteyn. De brandweer het is goed dat deze met al haar be schikbaar materieel uitrukt, omdat bij de eerste melding niet altijd te zeggen is of een brandweerauto vol doende is was met groot materieel ter plaatse. Dat de schade beperkt kon blijven tot een gedeelte van de varkenshok ken, is mede te danken aan de inzet van de eigenaar en omwonenden, evenzo doordat de brandweer in re cordtijd aanwezig was. Drie scheutelingen kwamen in de vlammen om, terwijl er acht moesten worden gedood omdat de brandwon den zo ernstig waren, dat de aanwe zige dierenarts het beter achtte de dieren nodeloos lijden te besparen. Door de brand ging tevens nog var kensvoer verloren. De schade welke door de verzekering wordt gedekt, zal ongeveer 10.000 gulden bedragen. De brand trok, mede in verband met een militaire oefening die in de buurt plaatsvond, veel belangstel ling. Terwijl rond ons heen op politiek gebied van alles te gebeuren staat, dommelen we in Venray rustig voort. Dat ondervonden de Venrayse leden van de Provinciale Staten, de heren L. Laurensse en M. v. d. Sterren, die zich bereid hadden verklaard voor de leden van de KVP centrale Venray- kerkdorpen eens wat meer te komen vertellen over hun doen en laten in diezelfde staten. Buiten hen waren precies zeven mensen in café In den Engel. Maar goed, men heeft, nu in gezellig onder onsje, toch wat meer inzicht gekre gen in het werk der statenleden dat vooraf effect kan krijgen in de meer besloten commissie-vergaderingen. De openbare statenvergadering is mede doordat verschillende eenmans partijen er hun intrede gedaan heb ben, meer een politiek show-toneel geworden, dan een werkvergadering. Een wezerïlijk verschil met vroeger toen er slechts twee partijen in ver tegenwoordigd waren, waarvan de standpunten reeds vroeg bekend wa- Een klacht die men bij veel staten leden hoort en die ook de Venrayse leden naar voren brachten is dat als. men eenmaal gekozen is, men feitelijk geen achterban heeft. Voor de ver kiezingen vormt zich een kiescomité, dat maakt dan wat reclame, zoekt naar wat extra slagzinnen, maar als men dan gekozen is, is veelal het kiescomité verdwenen en de politieke groepering waaruit men is voortgeko men schijnt in te dommelen. Een be ter bewijs daarvoor dan deze verga dering was ook niet te leveren. Maar daarnaast hebben ook gemeentebe sturen e.d .veel te weinig contact met de betrokken statenleden. Men hoort eerst in Maastricht dat de gemeente, waar men notabene zelf uitkomt via G.S. bepaalde plannen bij de Staten wil brengen. In plaats dat men de betrokkene behoorlijk oriënteert, zo dat hij eventueel nog bepaalde diens ten kan bewijzen of een en ander in commissies of in de vergaderingen kan toelichten, laat men hem in vol komen onwetendheid. POLITIEHONDENVERENIGING „DE VERDEDIGER" SLOOT SUCCESVOL JUBILEUMJAAR AF In 1970 bestond P.H.V. De Verde diger 35 jaar en bij die gelegenheid heeft deze vereniging een nationale wedstrijd georganiseerd, die in alle opzichten zeer geslaagd mag heten. De receptie die ter gelegenheid van dit 7e lustrum werd gehouden, werd druk gezocht. Afgelopen jaar werd door twee dresseurs met hun honden het certifi caat behaald. Ook is het gelukt om een soort kantine annex clublokaal op te bouwen op het oefenterrein aan de Beekweg, wat in een grote behoef te voorziet, daar nu, als het slecht weer is, de dresseurs toch bijeen kun nen komen. Het ledental is gelijk gebleven Er zijn enkele leden vertrokken, maar er hebben zich ook weer nieuwe le den gemeld, die intussen bij de club zijn aangenomen. De opkomst van del eden bij de oefe ningen, als op de vergaderingen was goed. Het bestuur kan dan ook terugzien op een succesvol jubileumjaar. Pompetih

Peel en Maas | 1971 | | pagina 11