Nieuwjaarsrede Burgemeester w i. kom even naar Ut VtAMAJMAAI school tandverzorging Cijfers uit Venray over '70 VRIJDAG 5 FEBRUARI 1971 No. 5 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG M PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 14 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) Het is een goede gewoonte dat op de eerste raadsvergade ring van het nieuwe jaar de burgemeester zijn visie geeft over het jaar dat ging en het voor ons liggende jaar- Dat burgemeester Schols deze raadsvergadering opende met een woord van gedachtenis aan wijlen oud-burgemeester Geurts van Horst, toont weliswaar de betrekkelijkheid van alle dingen in een mensenleven, maar onderstreept van de andere kant nog eens duidelijk de betere betrekkingen tus sen twee Noord Limburgse gemeenten, die thans samen proberen in groter verband de mensen een zodanig milieu te geven, dat zij hun mogelijkheden tot zo goed mogelijke ontplooiing kunnen brengen. Een streven waar oud-burge meester Geurts zich met alle kracht heeft ingezet en dat tevens belofte inhoudt voor een nieuwe toekomst. Een toe komst, waarvan burgemeester Schols in deze nieuwsjaars- rede ook gewag maakte en waarbij hij ook andere dan ma teriële kanten duidelijk belichtte. Dat daarbij aan de raad en belangstellenden een boekje werd uitgereikt onder de titel VENRAY 1970, met als inhoud de voornaamste gebeur tenissen van het afgelopen jaar en de belangrijkste cijfers, werd op hoge prijs gesteld. groeien tot een nieuw centrum. Een centrum dat met ruim 30.000 past in het landelijk beleid dat grote agglo meraties afwijst omdat die onbestuur baar worden en te kleine kernen be vriest, omdat men daarin niet tege moet kan komen aan de eisen, die de hedendaagse mens stelt. De ervaring van de ach'ter ons lig gende jaren heeft bewezen dat we die opgaven aan kunnen, mits we daar bij gebruik maken van stichtingen als die van samenlevingsopbouw, dorpsraden en wijkraden, terwijl men ook de invloed van de veelsoortige verenigingen in Venray niet moet onderschatten, die dikwijls een goed verzamelvlak zijn van inwoners en nieuwkomers en die dikwijls nieuwe impulsen geven. De taak van de plaatselijke over heid in dirt proces is op de plaats te zorgen voar ruimte, waarin zich leven als samenleven kan ontwikkelen. Dat is een grote opgave van ruimtelijke ordening, waarbij woningbouw zich direct aansluit. In die woningbouw moet een gro te achterstand worden ingehaald. Daarnaast zal men moeten pogen om de ontwikkeling voor te blijven. Drs. Schols toonde zich dankbaar voor het begrip dat Venray hierby vond bij Ged. Staten, die zich bij zonder inspannen om de Venrayse problemen mee te helpen oplossen. WONINGBOUW En problemen zijn er genoeg, want zo brengt bijv. de voortgang van de woningbouw voor dit jaar al weer de nodige zorgen met zich. Er is genoeg volume, ook voor woningwetbouw, doch het tijdstip van de oplevering ligt maanden later en sluit niet aan op de thans gereedkomenden, zodat het aantal woningzoekenden beslist zal gaan stijgen en gedurende lange tijd tot ongeveer 1000 zal toenemen. DE MENSEN ZELF zullen in het milieu dat o.m. door ge meentelijke maatregelen, geschapen wordt, hun eigen mogelijkheden tot ontplooiing moeten brengen, aldus drs. Schols. En met dat milieu be doelde hij met andere mensen samen leven. In zijn natuurlijke omgeving wordt de mens van nu al geconfron teerd met water- en luchtverontrei niging, problemen, die men in inter nationaal verband zal moeten op knappen. En wat zijn samenleving be treft blijkt steeds dat de binding met andere mensen niet gemist kan wor den. In dit proces van samenwerken, samendoen, heeft de gemeente als lo kale overheid geen andere rol dan ruimte te laten voor experiment en ervaring. Wel moet zij zichzelf in dat proces waar maken. Daarbij zal men zich steeds af moeten vragen of de vormgeving van het openbaar be stuur nog aansluit op de maatschap pelijke ontwikkeling en zal men moe ten zoeken naar nieuwe vormen en naar betere doelmatigheid. Dat daar inspraak en medezeggingschap een grote rol bij spelen is duidelijk, al zal men er voor moeten waken, dat daar door niet de doelmatigheid van het bestuur wordt aangetast. In het vertrouwen dat de gemeen te, de gemeenteraad en de burgerij ook in dit jaar wegen zullen zoeken en vinden om samen te werken aan 'n groeien en bloeiend Venray, me HERINDELING In zijn nieuwjaarsrede wees drs. Schols er op dat het zo juist uitge brachte rapport over de herindeling veel discussies zal opleveren. In Ven ray zelf is de aandacht voor dit rap port niet bijzonder groot, omdat noch het voortbestaan van onze gemeente, noch belangrijke gebiedsuitbreidin gen daarin worden voorgesteld. Bovendien hebben we in Venray zelf wel andere dingen aan ons hoofd. Toch zullen we aan dit rapport niet voorbij kunnen, omdat Venray sterk bij de ontwikkeling van Noord-Lim burg is betrokken. Het industrialisa tiebeleid voor deze regio zal bijv. be stuurlijk in handen van één be stuurscollege dienen te liggen. Maar daarnaast ligt Venray midden in dat Noord-Limburg en is onze ontwikke ling mede afhankelijk van andere re gio's en van de bestuurskracht van die regio's. We zullen dus stelling moeten ne men. Het rapport biedt vele mogelijk heden voor een toekomstig bestuurs model, met alle risico's van dien. Toch is het een historische opdracht nu de streek zelf haar bestuurlijke gestalte mee helpt bepalen en het nageslacht zal ons ondhr de maat be oordelen als we ons daarbij laten lei den door dorpsbelangen en kleine po litieke tegenstellingen. Burgemeester Schols meende dat in het Ontwikkelingsorgaan Noord- Limburg samen liefst een eenlui- dende mening gevormd kan wor den over dit onderwerp. Zaak zal zijn dat we ons op deze uitwisseling van gedachten goed voorbereiden. SPECTACULAIRE GROEI De spectaculaire groei van Venray is o.m af te lezen uit de groeipercen tages. Van 0.87% in 1967 naar 3.92% in 1970. Venray kreeg ondanks een daling van geboorten en ondanks het feit dat de woningbouw stagneerde, in 1970 1024 inwoners bij Een record, dat echter weer verbroken zal moe ten worden wil men de geplande 34000 in 1975 halen. Hoe vangen we deze explosieve groei op, zo vroeg hij zich af, zonder dat allerlei kwalijke nevenverschijn selen als verstedelijking, vereenza mingen, a-socialiteit en kriminaliteit op gaan treden We moeten daarbij bedenken, aldus drs. Schols, dat Venray voor de aan wijzing als ontwikkelingskem vele voordelen heeft genoten (zwembad, schouwburg, industrieën, wegen etc.). Daarbij kwam ook de taak uit te moreerde hij enkele markante feiten uit 1970. GROEI Reeds eerder had hij gewezen op de grote groei van Venray in het voor bije jaar. Er is geen enkele Limburgse ge meente, aldus drs. Schols, die Ven ray in zijn groei het afgelopen jaar bij heeft kunnen houden. Een stij gingspercentage van bijna 4% doet verwachten dat we binnen 5 jaren aan de 30.000 inwoners zijn. VERKEERSVEILIGHEID 10 doden kende Venray in 1970 bij verkeersongevallen. Een veel te hoog cijfer dat dwingt tot verbetering van verkeersmaatregelen o.m. bij het kruispunt in Ysselsteyn. Doch ook het verkeersgedrag van vele wegge bruikers zal zich moeten verbeteren. POLITIE De politie heeft zijn voorlopige sterkte van 30 man bereikt, die ech ter waarschijnlijk zal worden uitge breid tot 38 - 39 man De materiële opbouw van het korps verloopt naar wens, maar men hoopt wel dat de behuizing dit jaar ook beter gaat worden. Van de 30 politie mensen wonen er thans 26 in Venray. Goed te spreken was burgemees ter Schols over de grote groep vreemdelingen, die in Venray geen moeilijkheden veroorzaken. BRANDWEER De gemeentelijke brandweer moest in 1970 52 maal uitrukken, gelukkig geen enkele maal voor een grote brand. Al bij al werd toch een scha debedrag van bijna 9 ton genoteerd, mede door de brand bij de Girvil. Het korps telt thans 25 man, ter wijl aan het vormen van eerste hulp groepen op de kerkdorpen gewerkt gaat worden en de brandpreventie wordt uitgebreid en verbeterd HINDERWET Ook het toezicht op de hinderwet- plichtige instellingen, zoals dat heet, wordt intensiever. Bij Bescherming Bevolking zal men zich in de komende tijd bijzon der bezig houden met een goede coördinatie en organisatie van de hulpverlening bij ongevallen en ram pen. Men hoopt hiervoor binnenkort een gemeentelijk plan op tafel te leg gen. WONINGBOUW Van de poging om in 1970 500 tot 600 woningen klaar te krijgen is niet veel te recht gekomen. Met 317 gereed gekomen woningen bleef Venray in 1970 nog onder het getal van 1968, toen 323 woningen klaar kreeg. Als oorzaak noemde drs. Schols het wegtrekken van bouwvakkers naar Duitsland. Op 1 januari 1971 waren echter in aanbouw 417 woningen, terwijl aan vragen zijn ingediend voor 684 wo ningwetwoningen en 72 particuliere woingen. Dat geeft de burger weer wat moed, temeer waar men dit jaar begint met het Brukske, waarvoor zich al institutionele béleggers heb ben gemeld OPENBARE WERKEN Want dit jaar zal Veltum ook ge reed komen. Nog in 1970 werd voor meer dan een miljoen daar geïnves teerd in openbare werken en dit jaar zal nog ruim 8 ton nodig zijn voor de afwerking van groenvoorzieningen, het plaatsen van speelwerktuigen en het afronden van dit plan GEMEENTE Terecht is de gemeente Venray trots op de lofprijzingen van het rap port over de herindeling over Ven ray s gemeentelijk apparaat. Men heeft alle gemeenten eens vergeleken en daar is uit de bus gekomen dat de zowel de inrichting en werking, als de kwaliteit van het ambtelijk appa raat goed is en- doelmatig en demo cratisch funktioneert. Daaruit blijkt, aldus drs. Schols, dat de reorganisa tie juist is geweest. Dit ambtelijk apparaat heeft in de voorbije tijd enkele rapporten uitge bracht, die voor het toekomstige be leid van groot belang zijn. Op de eerste plaats was dat het bliksem- onderzoek t.a.v. Ysselsteyn in ver band met de plannen voor oefenter reinen in die omgeving. Verder is er een ontwikkelingsnota gereed geko men die de veranderingen aangeeft van de laatste 10 jaren. Op grond daarvan is een woningbouw-prognose opgesteld voor heel de gemeente. Deelnota's over de verschillende kerkdorpen zijn al gereed of nog in de maak. Tenslotte kwam er een studie over de werkgelegenheid in onze gemeen te. Daaruit kwamen o.m. de volgende cijfers naar voren: 13,2 pet. van de werkgelegenheid wordt gevonden in bedrijven tot 10 werknemers 8 procent in bedrijven van 10 tot 20 werknemers; 12,8 procent in bedrijven van 20 tot 50 werknemers; 9.6 procent in bedrijven van 50 tot 100 werknemers; 11,6 procent in bedrijven van 100 tot 200 werknemers; 9.7 procent in bedrijven van 200 tot 500 werknemers en 35 procent in be drijven van 500 werknemers en meer. Van alle werknemers had 84 pro cent een inkomen beneden de wei standsgrens van 13.800,per jaar. 13 procent een inkomen dat ligt tussen 13.800,en 25.000,en 3 procent een inkomen dat hoger is dan 25.000,— Het aantal werkende vrouwen be droeg 19 procent van het totaal aan tal vrouwen tussen 13 en 65 jaar. Van deze werkende vrouwen is 5 procent gehuwd. PUBLIC RELATIONS Dankbaar memoreerde de burge meester het naar buiten treden van Venray o.m. op de Hiltho-tentoonstel- ling in Horst, de uitgave van een bro chure en enkele reclames over Ven ray en de samenstelling van een boekje: wie, wat, waar in het ge meentehuis, dat in voorbereiding is. Ook. memoreerde hij het feit, dat de exploitatie van zwembad, sport park en gymnastiekzalen volledig in handen van de gemeente kwamen. Dit jaar hoopt men betere huisves ting te krijgen voor de jeugdvereni gingen en zal een nieuwe subsidie erordening daar meer soulaas komen brengen. In 1970 werden 241 raadsbesluiten genomen, 31 meer dan in 1969. B. en W. behandelden 3750 agendapunten, weer 150 meer dan in 1969. De gemeente-otvanger haalde een totale omzet van 53,2 miljoen. OPENBARE WERKEN besteedde in 1969 608.000,aan plan Veltum. In 1970 werd daarin voor 1.092.000,aan openbare werken uitgevoerd, terwijl men voor 1971 nog 8 ton nodig denkt te hebben. Gereed kwam in 1970 de Dr. Poels straat, een gedeelte van het bestem mingsplan in Oostrum evenals de rio lering in de Stationsweg van Oostrum en trottoirs in de kom van Ysselsteyn. Verder kwam gereed de Witte Vennenweg in Oostrum annex riole ring terwijl de reconstructie van de Gasstraat bijna voltooid is. Van de zijnde van Provinciale Wa terstaat zorgde men voor een nieu we ontsluiting van de Oirloseweg in Castenray, onder het viaduct door, werd begonnen met de bouw van een viaduct bij Hoogriebroek en werd een gedeelte van de weg Oostrum Oirlo nabij het spoorwegviaduct ver legd. De doortrekking van de Deur- neseweg hoopt men in dit voorjaar open te stellen. POLITIE Het aantal verkeersongevallen liep op van 332 in 1967 naar 505 in 1970. Dat hierbij in 1970 10 doden vielen, werd elders reeds gememoreerd. Het aantal gewonden was 228 (1969: 182). Voor 431 misdrijven, 1120 overtre dingen en 526 transacties werden proces-verbalen opgemaakt. In 1969 waren die cijfers resp. 300, 854 en 997. BEVOLKING In Venray werden in 1970 263 „mannen" geboren en precies hetzelf de aantal „vrouwen". In totaal dus 526 baby's hetgeen er 16 minder zijn dan in 1969. Er stierven 233 mensen (116 mannen en 92 vrouwen) en dat waren er 25 meer dan in 1969. 1856 mensen vestigden zich in Ven ray, 1105 vertrokken er uit. Het aan tal huwelijken steeg van 231 in 1969 naar 279 in 1970, terwijl het aantal echtscheidingen hetzelfde bleef, nl. 4. 1779 zijn in 1970 binnen de ge meente verhuisd, terwijl het aantal buitenlanders steeg van 655 in 1969 naar 885 in 1970. De groei der bevolking over de laatste 10 jaren is uit te drukken met het percentage 2.6. In 1969 en 1970 werden echter groeipercentages ge boekt van 3,47 en 3,92. WONINGBOUW Elders heeft men kunnen lezen dat in 1970 232 woningen gereed kwamen. Daarvan waren er 183 woningwetwo ningen, 71 premiewoningen en 69 wo ningen in de vrije sector (voor 1969 zijn die cijfers: 144, 135 en 37). In aanbouw op 1 januari waren 144 wo ningwetwoningen, 140 premiewonin gen en 14 woningen in de vrije sec tor. Venrays woningbestand groeide in dat jaar tot 5618 woningen, on danks het feit dat er 34 gesloopt wer den. Het aantal aanvragen om bouwver gunningen steeg in 1970 van 655 naar 689, waarbij het bedrag aan bouw kosten steeg van 20 miljoen tot 57 miljoen. Daarvan nam de woningvereniging ruim 12 miljoen voor haar reke ning, Rank Xerox 13,5 miljoen, Ser- vatius (uitbreiding Pascalis) 7,8 miljoen LTS 2 miljoen en Girvil 1,5 miljoen. BEGROTING De begrotingscijfers stegen de laat ste 10 jaren navenant. Was het totaal van de begroting in 1960 nog 6 mil joen, in 1971 gaat het om 26,7 mil joen. Voor uw rijbewijs naar Autorijschool Wim Ciaessens Aanmelden Kennedyplein 10 tel. 2471 PosUtraat 8 tel. 1429 Erkend A.N.W.B., Bovag, Vamor gediplomeerd Ook gelegenheid tot Daflessen In het pas uitgekomen jaarverslag over het dienstjaar 19691970 van de Stichting ter bevordering van de schooltandverzorging in het district Horst-Venray staan vele wetens waardige dingen. Zo kan m ener in lezen dat in de cember 1969 de beide districten Horst en Venray zijn gaan samenwerken om het blijvend gebit van de kinde ren. die de scholen voor basisonder wijs bezoeken te behoeden voor tand bederf en de gevolgen daarvan. Men geeft daartoe aan de kinderen onderricht in mondverzorging en poogt het blijvend gebit van alle leer lingen 2x per jaar te onderzoeken en waar nodig te behandelen. Dat laat ste lukt echteï niet, want de 9 tand artsen, die bij deze stichting werken kunnen de 52 scholen, in beide dis tricten gelegen, met liefst 10.097 leer lingen ..niet aan", in die zin, dat slechts een gedeelte daarvan aan de tweede controle toekomt. Gebrek aan mankracht is een uitdrukking, die nogal eens valt te lezen in dit jaar verslag. De schooltandartsendienst werkt in de gemeenten Bergen, Broekhui zen, Grubbenvorst. Horst. Meerlo- Wanssuum, Sevenum en Venray. In het voorbije schooljaar waren in deze gemeenten van de 10007 basis school-leerlingen 8825 kinderen on der behandeling van de schooltand- arts. Dat betekent een deelnemers percentage van 87 procent. Het verslag zwijgt in alle talen over wat de oorzaak is dat 13 procent van de kinderen dus geen tandverzorging via deze stichting krijgt. Zo krijgt men dus geen antwoord waarom in Horst 91 procent van de kinderen deelneemt en in Venray slechts 86 procent. In de eerste ronde kwamen 8825 deelne mende kinderen in de dental-cars voor onderzoek. Slech'ts 3055 van hen konden voor de tweede behandeling in aanmerking komen. Voor de ove rigen was geen „mankracht" ter be schikking. Uit de jaarcijfers blijkt dat van de deelnemende kinderen slechts 44 pet. een goed gebit had en dat de tandart sen in dat jaar ruim 13.000 vullingen hebben moeten leggen. Ook hier yindt men geen vergelij- kingscijfers met andere districten, noch met landelijke gegevens, die, naar we dachten, toch beschikbaar moeten zijn. Wel wordt dieper ingegaan op de propaganda en voorlichting, die zich vooral concentreert rond de drie hoogste klassen, waarbij voorlichting gegeven wordt over het juiste gebruik van een goede tandenborstel, de juis te wijze van poetsen en de noodzaak van het regelmatig poetsen. De kinderen, die de lagere school verlaten, worden opgenomen in de zgn. nazorg, dat inhoudt dat zij een saneringskaart krijgen en dientenge volge ieder half jaar een oproep om naar de tandarts te gaan. Dat gebeurt dire jaar lang, zonder dat er kosten aan verbonden zijn. In het verslagjaar „zaten" 3277 kin deren in deze nazorg, waarvan er 72 procent aan de oproepen gevolg ge ven. Ook hier is weer geen vergelij kingsmateriaal met andere regio's opgenomen en wordt ook niet verder ingegaan op de oorzaak van het feit dat meer dan een kwart van de na zorg-kinderen verstek laat gaan. Wel wordt vermeld dat op het einde van dit schooljaar opnieuw 1312 zesde klassers in de nazorg-administratie zijn opgenomen. En tussen de regels door kan men lezen dat de dental-cars ook hun langste tijd door het Noord-Limburg se land rijden, de toekomst zal zijn, dat men de jeugd naar de verschil lende tandartsen brengt, die ze dan in eigen praktijkruimten gaan be handelen. Men kan er verder in lezen dat de schooltandverzorging in het voorbije schooljaar ruim 191.00,heeft ge kost, wat neerkomt op 21.67 per deelnemend kind. Voor dit schooljaar verwacht men een bedrag van f 28.10. Voor het overige nog enkele ver- gelijkingscijfers tm G 2 a> Aantal leerlingen e g G 2 CJ w O bo as G <U O O 2 <-a CL Bergen 1555 140 1415 90 Broekhuizen 182 48 134 74 Grubbenvorst 721 138 583 80 Horst 2435 163 2272 93 Meerlo-Wanssum 815 103 712 87 Sevenum 876 71 805 93 Holthees 100 12 88 88 Venray 3429 623 2816 82 Vullingsgetal: Bergen Broekhuizen Grubbenvorst Horst Meerlo-Wanssum Sevenum Holthees Venray 0.93 1.06 1.50 1.42 0.99 1.35 0.62 1.12 Is uw hulp niet gekomen Geopend van 's morgens 7 uur tot 's avonds 9 uur, op zatetdag geopend ioi 5 uur n.m. Heeft moeder het druk of is ze ziek Schrikt u van hoge stroomrekeningen Hebt u moeite met het wasdrogen B^i1 \kl A f AAA A T I I

Peel en Maas | 1971 | | pagina 9