V0RSTENBAI zelfstandige ondernemers VRIJDAGAVOND het bal van carnaval Lagere scholen gemengd INGEZONDEN - f YgQ-St-rRraflfe Jeugdraad vergadering Nieuw leven bij Adelbert Jeugd en politie AIT-EL KBIT Jubilarissen :an< FORUM AVOND (vervolg van voorpag.) ogenschijnlijk tóch onmisbaar te zijn Volgende keer verwachten we een betere wedstrijd. Qua spel is het 4e dat gewoon verplicht. De dames-aspiranten hebben afge- lopen zondag ook weer in het veld gestaan. Enigszins verslapt door het niet meespelen van enkele speelsters, kunnen we toch op een mooie volley' balmiddag terugzien. Alle twee te spelen wedstrijden werden in een verdiende overwinning omgezet, zo dat ook nu onze meisjes in de jeugd- competitie nog steeds ongeslagen op kop gaan. Een geweldige prestatie. Voor de eerstkomende 3 weken zijn er geen wedstrijden gepland. Mis schien volgen er enkele oefenwed strijden. Bij een onlangs door de ouder- comité's georganiseerde enquete on der de ouders, die kinderen op de kleuterscholen en basisscholen heb ben in Venray-kom, werd hen de vraag voorgelegd hoe zij staan te genover het gemengd worden van de basisscholen, waarbij men dan met de eerste klas denkt te beginnen. De resultaten van deze enquête geven aan dat 75 procent van de ouders voorstander zijn van een ge mengd worden van de basisscholen, 9,5 procent hiertegen is en 15,5 pro cent zich hierover niet uitsprak of nog geen mening over gevormd heeft. Hieruit blijkt wel duidelijk dat het grootste deel van de ouders voorstan der is dat ook de basisscholen, even goed als de kleuterscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs, gemengd gaan worden. Geachte redaktie. Klein, Groot Limburgs Toneel. Met mij zullen velen ontroerd zijn geweest over de bezorgdheid, waar mede de Venrayse schouwburgdirek- tie ons, cultuurminnende burgers, omringt: De Servant beantwoordde niet aan de verwachtingen en ging de mist in. Salvation wordt reeds voordat de mist opkomt van tafel geveegd, of beter gezegd, wordt niet opgevoerd, omdat het stuk niet geschikt wordt geacht voor de Limburgse Contact- raad. Ware het niet beter deze raad op een ander tijdstip uit te nodigen en Salvation door te laten gaan? Bij voorbaat wordt gesuggereerd dat de gasten Salvation niet zullen kunnen waarderen op morele en religieuze gronden. Dit kennelijk aan het adres van de autochtone Limburgse bevol king. Indien de direktie de voorstelling minder aanbevelenswaardig vond, had zij een alternatief kunnen aan bieden, waarvan waarschijnlijk een aantal mensen dankbaar gebruik zou hebben gemaakt. De contactraad had wellicht kun nen komen kijken naar „'De Magis traat" van Pinero. Ik kan me moeilijk voorstellen dat zij zich hieraan zou den hebben geërgerd. Een eerlijk pa tronaatsgezelschap uit eigen omge ving tenslotte. Direktie dank voor Uw goede zor gen N.B. Zou het bezwaarlijk zijn bij reacties op ingezonden stukken de naam te vermelden?? We weten graag uit wel.ke hoek de wind waait. M. H. JANSSEN Horsterweg 18A, Castenray Naschrift: Om met Uw naschrift te beginnen, het antwoord op het vorige ingezon den stuk was van onze redaktie, die de directie van de schouwburg om commentaar gevraagd had op het be trokken stuk. Dit commentaar vond U als antwoord op het betrokken stuk. En wat hier volgt is eveneens van de redaktie en hopenlijk hebt U niet veel last van de wind uit die hoek. De kwestie waar het hier om gaat is dóódsimpel, dat voor mei a.s. een soort gezamenlijk naar buiten treden van de Limburgse schouwburgen is gepland, de zgn. contactraad. En bij die gelegenheid wordt dan een re presentatief stuk van het heden daags toneel opgevoerd, waarvoor ditmaal bestuur en directie van Ven- rays schouwburg te zorgen had. Men heeft toen, afgaande op toe- zegggingen en aanbiedingen van theaterbureaus Salvation uitgekozen, waarvan men grote verwachtingen had op grond van die aanbiedingen. Toen het stuk uiteindelijk in Neder land in première ging zijn mensen van bestuur en direktie gaan kijken. Ze vonden het een sof, waarin bo vendien noe de draak gestoken werd met bepaalde geloofsovertuigingen. Op grond daarvan heeft direktie en bestuur, die, dachten we, toch ook nog altijd een eigen verantwoorde lijkheid in deze hebben, gezegd: We willen dat stuk nietPunt uit Het is iedereen zijn goed recht om een directie daarin te bekritiseren, ze „betuttelaars" en meer van dergelijke dingen te noemen, maar wie is in feite verantwoordelijk voor wat in de streekschouwburg opgevoerd wordt. Vrijdag 5 februari: Deze avond is er geen repetitie. Wel is er deze avond een carnavals- gebeuren in Den Kerkdijk om plm. 19.00 uur. Laten we er allemaal zijn en mag ook deze carnavals avond een geslaagd feest worden, Zondag 7 februari: géén hoogmis. Maandag 8 februari: 18.45 - 20.00 uur repetitie le en 2e stem. Dinsdag 9 februari: Vanaf 18.45 uur spelavond. Woensdag 10 februari: 19.00 uur repetitie voor alle tenoren en bassen. Donderdag 11 februari: volgens afspraak. Willen jullie er nu vast aan denken dat we op zaterdag 13 februari twee uitvoeringen hebben, t.w. 's morgens in de kerk en 's avonds in het Bosch- veldcollege. Jullie worden bij deze uitvoeringen allemaal verwacht. VOORZITTER A. HJIL LEGT FUNKTIE NEER In tegenstelling tot de vorige ver gadering kon men in deze jeugdraad vergadering verschillende positieve geluiden horen. De kritische beschou wing die toen de voorzitter A. Hij] heeft gehouden en die nog al wat pu bliciteit en op zijn beurt ook weer de nodige kritiek heeft opgeroepen, had schijnbaar toch wel wat losge slagen. Zo bleek SmaktHolthees vol goe de moed wat betreft sportveld en ontmoetingscentrum. Er blijkt een kontakt hierover te bestaan tussen de gemeenten Vierlingsbeek en Ven- ray, waarvan men veel verwacht. Ysselsteyn had vertrouwen dat Ged. Staten trans wel het eerder ge nomen raadsbesluit tot subsidiëring van het jeugdgebouw zal goedkeuren. Het jachthoorn- en trompetterkorps had nu ineens gelegenheid voor te oefenen en de ongeorganiseerde jeugd kon melden dat ze de beschikking gekregen hadden over een gedeelte van de barak achter de voormalige landbouwschool In zijn inleidend woord kwam voorzitter A. Hijl nog eens terug op wat hij in de eerste vergadering wel gestéld had. Hij wees daarbij nog eens duidelijk dat hij toen en ook nu namens de gehele werkgroep, die zich als groep ook ingezet had en nog al tijd inzet voor het welzijn van Ven- rays jeugd. Het was deze werkgroep, die in de voorbije tijd meer begrip had verwacht van de overheid. En het was deze werkgroep, die dat bij het jaaroverzicht naar voren had ge bracht. Maar de reacties hierop waren dik wijls persoonlijk geworden tegen de voorzitter zelf. Van de andere, kant hebben ze ook bewerkstelligd dat er iets „los" is gekomen en dat bijv. bin nen afzienbare tijd overleg zal zijn tussen gemeentebestuur en jeugd raad. Een overleg, waarvan men veel verwacht TERUGTREDEN De optimistische stemming sloeg wel neer, toen de heer Hijl aandacht vroeg voor een persoonlijk woord. Hij stelde dat de gemeentelijke jeugdraad een orgaan moet zijn dat enerzijds de jeugdcommissies en -verenigingen informeert, adviseert en stimuleert, anderzijds dit ook doet aan gemeentelijke overheid. Hij meent dat die communicatie ten opzichte van de jeugd er inder daad geweest is, doch niet naar de kant van de overheid. Daarop is door blem bij de jaarwisseling gewezen. De reacties, die dit verwerkt heeft en waarbij hij persoonlijk genoemd werd en niet in zijn kwaliteit als voorzitter van de jeugdraad, zijn door hem niet als reëel ervaren en zijn voor hem reden geweest om het voorzitterschap neer te leggen. De genoemde communicatiestoor nissen alsmede het gebrekkig indie nen van aanvragen door zelfstandige commissies en verenigingen op reke ning van de Jeugdraad te brengen, noemde hij onjuist, terwijl hij zich afvroeg of de gemeente haar wensen wel voldoende kenbaar heeft ge maakt. Na alles wat hierover gezegd gesuggereerd is, meende hij niet meer de persoon te zijn, die opnieuw aan een samenwerking met de ge meente de aanzet moet geven om uit deze impasse te komen. Als men in zijn plaats geen andere voorzitter zou kunnen vinden, stelde hij voor de jeugdraad onder te brengen in de raadscommissie voor jeugd- en sport zaken. Hij wilde zich verder nog al tijd voor het jeugdwerk beschikbaar stellen, daar dit nog altijd zijn be langstelling heeft Deze mededeling veroorzaakte nog al wat deining en men kwam kenne lijk in een slop terecht. Uiteindelijk besloot men een commissie te benoe men van 4 leden van de Jeugdraad, die verder overleg met de gemeente zal hebben. Daarbij zal duidelijk de samenwerking ter sprake worden ge bracht tussen jeugdraad en gemeen telijke overheid en welke wegen men moet bewandelen om daar resultaten bij te boeken. Wellicht dat daarbij gebruik kan worden gemaakt van voorstellen die dienaangaande reeds eerder bij de meente in de vorm van concept-statuten zijn ingediend, maar waar ook geen antwoord op gekomen is. Namens het Regionaal Jeugdcen trum Noord Limburg werd alle steun toegezegd om te komen tot een betere communicatie met de overheid Nadat de Adelbertvereniging het laatste jaar schijnbaar op non-actief was gesteld, zijn er de laatste maan den toch weer ernstige pogingen ge daan om h'ierin verandering te bren gen. Men meent dat Adelbert nog steeds een taak en funktie in de Ven rayse gemeenschap kan hebben op de eerste plaats door de opvang van vele nieuwe mensen, die in deze ge meenschap naar bepaalde kontakten zoeken en op de tweede plaats door de mogelijkheden, die in Adelbert zijn om tot kontakten te komen door de verschillende beroepen heen. Dat heeft er toe geleid dat men voor dit seizoen nog enkele avonden heeft belegd voor de leden en zij, die daar belangstelling voor hebben. Zo is er woensdag 10 februari om 8 uur een bijeenkomst in de foyer van de schouwburg, waarin Bart Edel en Roel Burgltr (medestanders van Kabouter Roel van Duyn) een inlei ding zullen houden over de kabouters en gediscussieerd kan worden over zin of onzin van deze „beweging", Op dinsdag 23 maart zal de genees- heer-direkteu-r van Servatius een forumavond leiden over drugs, ter wijl op 27 april Adelbert een inlei ding met discussie aan haar leden aanbiedt, die geleid wordt de Dr. J. van Ussel. Op vrijdag 14 mei zal een feeste lijke jaarvergadering o.m. de resul taten kunnen laten zien van wat een herboren Adelbert in de verdere toe komst in Venray zal gaan doen Dinsdagavond heeft Venrays ge- meentpeloitie in de gymnastiekzaal van de Huishoudschool een zeer spor tieve volleybalwedstrijd gespeeld te gen de ongeorganiseerde jeugd van Venray. Het verzoek daartoe was uit gegaan van Venrays ongeorganiseer de jeugd, die het team van Venrays gemeentepolitie dan ook prompt klopte met 43. Nadien heeft men op het bureau van de gemeentepolitie nog lang „na gezeten", waarbij men onder een kopje koffie verschillende heden- gse problemen eens onder de lou pe heeft genomen. Het is voor beide partijen toen nog een leerzame avond geworden, waarbij „het gezag" nader kennis kon nemen van wat de jeugd allemaal wil en niet wil en de jeugd op haar beurt meer begrip heeft ge kregen voor het politiewerk. Beide partijen waren dan ook heel voldaan over deze samenkomst en men hoopt elkaar spoedig revanche te geven. Zondag zullen de Marokkanen op feestelijke wijze herdenken hoe Abraham eens zijn zoon wou offeren. Die oud-testamentische .gebeuren is voor deze Mohammedanen reden tot een feestelijk herdenken, dat zij nu ook in Venray kunnen vieren dank zij het regionaal comité buitenlands: werknemers. De sub-commissie, die zich spe ciaal met de Marokkanen bezig houdt heeft die dag de beschikking gekre gen over de school voor buitenge woon onderwijs De Essel aan de Ur- sulastraat. Daar zullen de Marokka nen in de aula van 9 tot 10 uur hun gebedsdienst kunnen houden, waar bij o.m. het ziekenhuis zorgt voor lakens, daar zij in deze gebedsdienst niet mogen knielen op de gewone vloer Na deze gebedsdienst worden de Marokkanen enige verfrissingen aan geboden, waarna om half 1 in het Luxor Theater een Marokkaanse film gedraaid wordt, die voor dat doel door de Limburgse Emigratie Stichting ter beschikking is gesteld. Na afloop van de film is er een feest maal voor de Marokkanen en hun gasten (men verwacht namelijk ook verschillende deelnemers uit Gennep) waarop o.m. twee rammen worden toebereid, die eerst voor dit gebeu ren ritueel geslacht zijn VENRAYS MANNENKOOR Donderdag 21 januari waren alle zangers met hun dames aanwezig in zaal Veerhuis om, na vele jaren, weer in V.M.K. verband carnaval te vieren. Op die avond werd penningmeester Jan Oudenhoven, Wilbelminastraat 21, gehudigd. Hij was 25 jaren zan ger bij het V.M.K., waarvan 20 jaar als bestuurslid. Tijdens de huldiging, waarin de loopbaan van de jubilaris de revue passeerde, werd hem de onderschei ding en oorkonde van het Kon. Ned. Zangers Verbond overhandigd, als dank voor 25 jaar onafgebroken en toegewijde dienst bewezen aan de mannenzang. U komt toch naar het Vorstenhal, het bal voor (^-huwden, van 8 tot 2 uur in Prinsen hof Extra gezellig, extra plezier Ml! Dinsdagavond lieten Venrays Zelf standige Ondernemers zich in zaal In den Engel de spiegel voorhouden door een forum o.l.v. de heer Th. Dicker en samengesteld uit dames en heren consumenten uit verschillende organisaties, wijkraden en perso neelsverenigingen. Dat onder hen 'n groot aantal waren, die nog niet zo heel lang in Venray wonen, gaf aan hun oordeel een eigen cachet. Men heeft daar verschillende pro blemen en probleempjes ter bespre king voorgelegd. Zo werd o.m gevraagd of het fo rum het juist vond dat verschillende personeelsverenigingen kortingen be dingen bij aankoop voor hun leden. Het forum was er zelf niet bar ge lukkig mee, omdat men hier feitelijk ging discrimineren. Men zou er niet bepaald rouwig om zijn als deze kor ting zou verdwijnen door een geza menlijk optreden van de winkeliers, die echter van hun kant door dit korting-geven toch ook bewijzen, dat hier en daar wel wat van de prijzen af kan. FEESTVERLICHTING al dan niet vergezeld van muziek wordt zeker in de donkere dagen voor St. Nicolaas en Kerstmis zeer gewenst geacht. Het maakt het win kelen een stuk gezelliger, brengt een bepaalde sfeer in de straten en daar zullen de winkeliers op de eerste plaats van profiteren. Verschillende nieuwkomers vonden het vreemd dat als een nieuwe zaak geopend werd, die zaak zelf wél vlagde en misschien ook nog de buurman, terwijl toch zek^r een hele winkelstraat de vlag uit moest steken. DE WINKELBEDIENING vond men dikwijls niet uitblinken van deskundigheid: Het gebruik van dialect zal de geboren Venrayer niet deren, doch stelt de nieuwkomer Van het Venrays Mannenkoor mocht hij een speciaal voor deze ge legenheid, door een Venrayse kunste naar ontworpen, plaquette in ont vangst nemen. Ook zijn echtgenote werd in de hulde betrokken. De dank voor haar steun in 't belang van het Venrays Mannenkoor ging vergezeld van een gebloemd aperitief. Na een uitbun dige huldezang waarbij ook de inmid dels gearriveerde kinderen van de jubilaris werden betrokken, werd tot diep in de nacht carnaval gevierd. Voorafgaand aan deze feestelijke avond werd het traditionele concert in het Schuttersveld verzorgd. Voor het meest dankbare en aandachtige publiek dan men zich wensen kan, werd een zeer goed en populair pro gramma gebracht. Met een dank woord en de wens op een spoedig weerzien van direkteur Hoogeveen, nam men afscheid. Venrays Mannenkoor nam als Hof- koor deel aan Circus Mök en zal in die hoedanigheid ook meewerken aan een carnavalsavond in Servatius. Verder werkt het ook met volle ijver voor de komende uitwisselings concerten met Oosterhout en Brügge bij Lüdenscheid in Duitsland. Belangstellenden voor het Venrays Mannenkoor kunnen elke donderdag avond om 20.00 uur geheel vrijblij vend komen in het repetitielokaal In den Engel, Grotestraat. vaak voor raadsels. En beleefdheid blijkt iets te zijn, waartegen ook nog al eens gezondigd wordt. SERVICE-VERLENING AAN HUIS Men had er wél begrip voor dat door gebrek aan personeel de rond- bezorging wel eens in het gedrang komt. Doch van de andere kant moe ten daar geen invaliden of bejaarden de dupe van worden. Daar zal men aan moeten blijven denken, ook al kost die service-verlening dan extra moeite en extrq, geld. In dit verband werd een rijdende groenteman ook als een wens op tafel gelegd. Maar toen was men al meteen be zig over HET ASSORTIMENT dat Venrays winkelstand biedt. Het forum vond dit over het algemeen goed, al miste men bijv. een poelier. Wel bleek duidelijk dat vele nieuw komers heg noch steg weten en bijv. niet weten dat verschillende zaken een afdeling lederwaren, hoeden, sieraden e.d. hebben, ook dat bij ver schillende garages wasserettes aan wezig zijn. Over de voorlichting op dat terrein had men de nodige klach ten. PRIJZEN De prijzen konden de vergelijking met andere plaatsen goed doorstaan, al kon men links en rechts wel eens een uitschieter hebben. Doch over het algemeen vergelijkt men goed de prijzen en dan blijken de Venrayse de toets van de kritiek te kunnen doorstaan Daarop volgde automatisch de we dervraag waarom men dan IN DE STAD GAAT KOPEN En ook daar gaf het forum prompt antwoord op. Men moest dat naar de stad gaan zien als een dagje of een middagje-uit, als een frisse neus ha len ergens anders. Dat daarbij ge winkeld werd hoort er zo'n beetje bij, maar ditzelfde verschijnsel zal zich ook bijv. op de kerkdorpen voordoen naar Venray-kom. ZEGELS blijken nog altijd op hoge prijs ge steld te worden. Het zijn stiekeme spaarpotjes, alleen vroeg men zich af waarom het in Venray nodig is dat 3, 4 systemen zijn. Waarom niet één en waarom worden ze niet altijd ge geven SUPERSNELLE SERVICE kost extra geld, maar is de consument bereid daarvoor te betalen. Het fo rum meende dat men over het alge meen niet supersnelle service wenst, doch wel dat men zich aan bepaalde afspraken houdt.Daar bleek hét nog al eens aan te mankeren WINKELSLUITING vond men een goed ding, mits ieder een daar aan meedoet en op dezelfde tijd sluit. Nu is het dikwijls een ratje toe. De vraag of men eventueel mee kon gaan met een zaterdagmiddag sluiting om 4 uur werd bevestigend beantwoord, maar wederom zou men dan graag hebben, dat alle winkels sluitenOver de koopavond was men zeer goed te spreken DE DEFINITIEVE AFSLUITING van Grotestraat en andere winkel straten voor het grote verkeer vond men prima, mits de aankleding dan ook navenant werd en bijv. ook de beroemde doorbraak daarbij betrok ken werd PARKEERPROBLEMEN waren er uitsluitend vrijdagsavonds als ook de schouwburg een voorstel ling geeft. Men vond het overigens maar een vreemde zaak, dat door een herindeling van het Henseniusplein dit niet veel produktiever gemaakt werd voor de te parkeren auto's. GEBREK AAN KLUSJESMAN die hier een muurtje kan metselen, daar iets anders op kan knappen is er niet, als men een metselaar of timmerman op kan scharrelen, die dat in zijn vrije tijd doet. De aanne mers hebben gewoonlijk wel wat an ders te doen, waardoor zo'n karwei tje veel te duur gaat worden. OVER HET ONDERHOUD had men verder in het algemeen wei nig klachten. Al-leen vroeg men zich af waarom bijv. de glazenwassers in bepaalde flats niet komen. Daar moe ten nu de huisvrouwen dichte ramen wassen, waar ze niet eens bij kun nen DE VRIJHEID VAN DE KLANT werd niet altijd gerespecteerd. Er is dikwijls nog te veel koopdwang die de klanten verhindert daar eens rond te neuzen, waarna te kunnen komen tot een juist aankoop-besluit. CONTANTE BETALING noemt men feitelijk een normale zaak. Alleen zou men voor duurzame artikelen liever op krediet kopen, al was het maar om zeker te zijn van de service, als er in die eerste dagen iets mis zou gaan. DE TERUGGANG VAN DE HORECA-SECTOR in Venray werd wel geconstateerd, doch ook bezien als een landelijk verschijnsel. Of hier tegen iets te doen valt, daar kwam ook het forum niet uit, al was men wel van oordeel, dat Venray met zijn industrieën, in stellingen en schouwburg op dat ter rein feitelijk te weinig te bieden had. INVALIDEN moeten soms nog de meest vreemde capriolen maken om in winkels te kunnen komen of in winkelcentra voorbij de kassa's te kunnen. Men vroeg hieraan te denken bij nieuw bouw en inrichting van de winkels. U ziet het, er is heel wat afgepraat die avond, maar het is allemaal in een zeer prettige sfeer verlopen, waarbij de consumenten ook eens achter de schermen van verschillende winkels hebben kunnen kijken en onder meer gemerkt zullen hebben dat het onderlinge vertrouwen tussen zelfstandige ondernemer en klant nog altijd een hele grote rol blijft spelen, ook in deze moderne tijd. De heer Dicker had de leiding bij de discussies strak in handen en voor zitter Schaeffers kon zich tevreden gastheer tonen, temeer waar ook af gevaardigden van zelfstandige onder nemers uit Oostrum, Ysselsteyn en Horst aanwezig waren om eens te zien, hoe een en ander verliep. Wij van onze kant vonden dat rustig wat meer zelfstandige ondernemers ach ter hun televisietoestel uit hadden mogen komen. Of vreesden zij de spiegel

Peel en Maas | 1971 | | pagina 6